Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0278(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0061/2007

Ingivna texter :

A6-0061/2007

Debatter :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Omröstningar :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Röstförklaringar
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Antagna texter
PDF 476kWORD 249k
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel
Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter *
P6_TA(2007)0095A6-0061/2007

Förslag till rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (KOM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Förslaget ändrades den 29 mars 2007 på följande sätt(1):

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Beaktandeled 1
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 37 och 95,
Ändring 2
Skäl 1
(1)  Ekologisk produktion är ett övergripande system för jordbruksverksamhet och livsmedelsproduktion där man kombinerar bästa miljöpraxis, stor biologisk mångfald, bevarande av naturresurserna, tillämpning av stränga djurskyddskrav och en produktion som motsvarar förväntningarna från de konsumenter som föredrar produkter som har producerats med användning av naturliga ämnen och processer. Den ekologiska produktionsmetoden spelar därigenom en dubbel roll i samhället; den försörjer en särskild marknad där konsumenterna efterfrågar ekologiska produkter och den levererar varor som bidrar till miljö- och djurskyddet, liksom till landsbygdsutvecklingen.
(1)  Ekologisk produktion är ett övergripande system för jordbruksverksamhet och livsmedelsproduktion där alla aspekter av hållbar produktion är centrala och balans eftersträvas, och där man kombinerar bästa miljöpraxis, stor biologisk mångfald, bevarande av naturresurserna och tillämpning av stränga djurskyddskrav samt strävar efter att förbättra markens bördighet med naturliga medel och säkra en produktion som motsvarar förväntningarna från de konsumenter som föredrar produkter som har producerats med användning av naturliga ämnen och processer. Den ekologiska produktionsmetoden spelar därigenom flera positiva roller: den försörjer en särskild marknad där konsumenterna efterfrågar ekologiska produkter, samtidigt som den levererar varor som inte uteslutande begränsas till livsmedelssektorn, men framförallt levererar den varor som bidrar till miljö- och djurskyddet, liksom till utvecklingen av samhällena i landsbygdsområdena.
Ändring 3
Skäl 2
(2)  Den ekologiska jordbrukssektorns betydelse ökar i de flesta medlemsstater. Särskilt har efterfrågan från konsumenterna ökat avsevärt. De senaste årens reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken, med betoningen på marknadspolitik och behovet av att producera kvalitetsprodukter för att möta efterfrågan kommer sannolikt att stimulera marknaden för ekologiska produkter ytterligare. Mot den bakgrunden spelar lagstiftningen om ekologisk produktion en allt viktigare roll i jordbrukspolitiken, och är nära lierad med utvecklingen inom jordbrukssektorn.
(2)  Det ekologiska jordbruket ligger helt i linje med de mål om hållbar utveckling som EU satt upp inom ramen för Göteborgsagendan och bidrar till hållbar utveckling genom framställning av hälsosamma produkter av hög kvalitet och tillämpning av ekologiskt hållbara produktionsmetoder. Den ekologiska jordbrukssektorns betydelse ökar i de flesta medlemsstater. Särskilt har efterfrågan från konsumenterna ökat avsevärt. De senaste årens reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken, med betoningen på marknadspolitik och behovet av att producera kvalitetsprodukter för att möta efterfrågan kommer sannolikt att stimulera marknaden för ekologiska produkter ytterligare. Mot den bakgrunden måste ekologisk produktion spela en allt viktigare roll i jordbrukspolitiken, stå i nära förbindelse med utvecklingen inom jordbrukssektorn och vara knuten till skyddet av mark som utnyttjas av jordbruket.
Ändring 4
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Alla rättsakter och all politik som gemenskapen antar på detta område bör bidra till utvecklingen av det ekologiska jordbruket och den ekologiska produktionen, såsom de definieras i denna förordning. Det ekologiska jordbruket spelar en stor roll för genomförandet av gemenskapens politik för en hållbar utveckling.
Ändring 5
Skäl 3
(3)  Gemenskapens rättsliga ramar inom sektorn för ekologisk produktion bör formuleras så att man uppnår målet att skapa rättvis konkurrens och en välfungerande inre marknad för ekologiska produkter, samtidigt som man bibehåller och lever upp till konsumenternas förtroende för produkter med en märkning som anger att de är ekologiska. De bör också syfta till att skapa förutsättningar för sektorn att utvecklas i takt med produktionen och utvecklingen på marknaden.
(3)  Gemenskapens rättsliga ramar inom sektorn för ekologisk produktion bör formuleras så att man uppnår målet att skapa rättvis konkurrens och en välfungerande inre marknad för ekologiska produkter, samtidigt som man bibehåller och lever upp till konsumenternas förtroende för produkter med en märkning som anger att de är ekologiska. De bör också syfta till att skapa förutsättningar för sektorn att utvecklas i takt med produktionen och utvecklingen på marknaden och på ett miljömässigt hållbart sätt.
Ändring 6 + 157
Skäl 7
(7)  En allmän gemenskapsram för ekologiska produktionsregler bör fastställas för växt- och djurproduktion, inklusive bestämmelser för en övergång, liksom för produktionen av bearbetade livsmedel och foder. Behörighet att fastställa detaljerna i dessa allmänna regler och anta gemenskapens produktionsregler för vattenbruk bör ges till kommissionen.
(7)  En allmän gemenskapsram för ekologiska produktionsregler bör fastställas för växt- och djurproduktion, inklusive bestämmelser för en övergång, liksom för produktionen av bearbetade livsmedel och foder. Behörighet att fastställa detaljerna för och bilagorna till dessa allmänna regler bör ges till kommissionen som bör höra parlamentet och rådet.
Ändring 7
Skäl 8
(8)  Utvecklingen av den ekologiska produktionen bör också underlättas, i synnerhet genom att man uppmuntrar till användning av ny teknik och nya ämnen som är bättre lämpade för ekologisk produktion.
(8)  Utvecklingen av den ekologiska produktionen bör också underlättas på grundval av fastställda bästa metoder, i synnerhet genom att man främjar markens bördighet, växelbruk, lokal lagring av utsäde, vatten- och energibesparande metoder samt ny teknik och nya ämnen som är bättre lämpade för ekologisk produktion.
Ändring 8
Skäl 9
(9)  Genetiskt modifierade organismer (GMO) och produkter som har framställts av eller som innehåller GMO är inte förenliga med begreppet ekologisk odling eller konsumenternas uppfattning om vad som utgör en ekologisk produkt. GMO bör därför inte avsiktligt användas i det ekologiska jordbruket eller vid bearbetning av ekologiska produkter.
(9)  Genetiskt modifierade organismer (GMO) och produkter som har framställts av eller som innehåller GMO är inte förenliga med begreppet ekologisk odling eller konsumenternas uppfattning om vad som utgör en ekologisk produkt. GMO bör därför inte användas i det ekologiska jordbruket eller vid bearbetning av ekologiska produkter. Kontaminering av organiskt utsäde, insatsvaror, foder och livsmedel bör förhindras med hjälp av lämplig nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning grundad på försiktighetsprincipen.
Ändring 187
Skäl 9a (nytt)
(9a)  Med beaktande av de ökade riskerna för kontaminering av organiskt utsäde, foder och livsmedel med GMO och i avsaknaden av nationell lagstiftning i flera medlemsstater när det gäller förebyggande åtgärder och ansvar, bör kommissionen före den 1 januari 2008 lägga fram ett förslag till ramdirektiv om förebyggande åtgärder för att undvika kontaminering med GMO i hela livsmedelskedjan, inbegripet en lagstiftningsram med ansvarsregler som berör varje form av kontaminering med GMO, grundad på principen att förorenaren betalar.
Ändring 9
Skäl 9b (nytt)
(9b)  Användning av syntetiska växtskyddsprodukter är oförenlig med ekologisk produktion.
Ändring 10
Skäl 14
(14)  För att undvika miljöföroreningar, i synnerhet av naturresurser som mark och vatten, bör ekologisk djurhållning i princip bygga på ett nära samband mellan produktionen och marken, lämpliga fleråriga system för växtföljd, och djuren bör få ekologiskt odlat foder från anläggningen där de befinner sig eller från närliggande ekologiska jordbruksföretag.
(14)  För att undvika miljöföroreningar och oåterkalleliga skador på kvaliteten hos och tillgången till naturresurser som mark och vatten, bör ekologisk djurhållning i princip bygga på ett nära samband mellan produktionen och marken, lämpliga fleråriga system för växtföljd, och djuren bör få ekologiskt odlat foder från anläggningen där de befinner sig eller från närliggande ekologiska jordbruksföretag.
Ändring 11
Skäl 15
(15)  Eftersom ekologisk djurhållning är en markrelaterad verksamhet bör djuren såvitt möjligt ha tillgång till frisk luft eller betesmarker.
(15)  Eftersom ekologisk djurhållning är en markrelaterad verksamhet bör djuren ha tillgång till frisk luft eller betesmarker, närhelst klimatet och markens beskaffenhet möjliggör detta.
Ändring 12 + 158
Skäl 16
(16)  Ekologisk djurhållning bör respektera höga djurskyddskrav och uppfylla djurens artspecifika beteendebehov, och djurhälsoarbetet bör grunda sig på förebyggande av sjukdomar. I det avseendet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt förvaringsförhållanden, djurhållningspraxis och djurtäthet. Vid valet av arter bör man dessutom främja långsamt växande raser och ta hänsyn till djurens förutsättningar att anpassa sig till lokala förhållanden. Genomförandebestämmelserna för animalieproduktion och vattenbruksproduktion skall se till att åtminstone de bestämmelser följs som föreskrivs i Europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur och de rekommendationer som har gjorts senare.
(16)  Ekologisk djurhållning bör respektera höga djurskyddskrav och uppfylla djurens artspecifika beteendebehov, och djurhälsoarbetet bör grunda sig på förebyggande av sjukdomar. I det avseendet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt förvaringsförhållanden, djurhållningspraxis och djurtäthet. Vid valet av arter bör man dessutom främja långlivade, sjukdomsresistenta och långsamt växande raser och inhemska lokala raser och ta hänsyn till djurens förutsättningar att anpassa sig till lokala förhållanden. Genomförandebestämmelserna för animalieproduktion bör se till att åtminstone de bestämmelser följs som föreskrivs i Europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur och de rekommendationer som har gjorts senare.
Ändring 13
Skäl 17
(17)  Det ekologiska systemet för djuruppfödning bör syfta till att komplettera produktionscyklerna av de olika husdjursarterna med ekologiskt uppfödda djur. Det bör därför uppmuntras till en ökning av de ekologiskt uppfödda djurens genpool och en högre grad av självförsörjning så att sektorns utveckling tryggas.
(17)  Det ekologiska systemet för djuruppfödning bör syfta till att komplettera produktionscyklerna av de olika husdjursarterna med ekologiskt uppfödda djur. Det bör därför uppmuntras till en ökning av de ekologiskt uppfödda djurens genpool och en högre grad av självförsörjning så att sektorns utveckling tryggas och stimuleras.
Ändring 159
Skäl 18
(18)  I avvaktan på antagandet av gemenskapens produktionsregler för vattenbruk bör medlemsstaterna ha möjlighet att föreskriva tillämpningen av nationella normer, eller, om sådana inte finns, av privata normer som har godkänts eller erkänts av medlemsstaterna. För att förhindra störningar på den inre marknaden bör medlemsstaterna emellertid åläggas att erkänna varandras produktionsnormer på det här området.
utgår
Ändring 14
Skäl 22a (nytt)
(22a)  Med tanke på dagens stora skillnader i odlings- och djurhållningsmetoder inom det ekologiska jordbruket bör medlemsstaterna ha möjlighet att tillämpa fler och strängare bestämmelser inom det ekologiska jordbruket på sitt territorium.
Ändring 15
Skäl 25
(25)  För att skapa klarhet inom hela gemenskapen bör en enkel och standardiserad hänvisning göras obligatorisk för alla ekologiska produkter som producerats i gemenskapen, åtminstone om dessa produkter inte har gemenskapens ekologiska produktionslogotyp. Hänvisningen bör också kunna användas för ekologiska produkter från tredjeländer, men detta bör inte vara obligatoriskt.
(25)  För att skapa klarhet inom hela gemenskapen bör en enkel och standardiserad hänvisning göras obligatorisk för alla ekologiska produkter som producerats i gemenskapen, även om dessa produkter har gemenskapens ekologiska produktionslogotyp. Den standardiserade referenskoden bör också användas för ekologiska produkter från tredjeländer och bör klart ange produkternas ursprung och eventuella skillnader när det gäller tillämpningen av ekologiska produktionsregler.
Ändring 170
Skäl 27a (nytt)
(27a)  Medlemsstaterna bör fastställa den nödvändiga lagstiftningsramen, grundad på försiktighetsprincipen och principen att förorenaren betalar, för att förhindra att ekologiska produkter kontamineras med GMO. Aktörerna bör vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra tillfällig eller tekniskt oundviklig kontaminering med GMO. Förekomsten av GMO i ekologiska produkter bör begränsas enbart till tillfälliga och tekniskt oundvikliga mängder vars andel är högst 0,1 %.
Ändring 17
Skäl 32
(32)  Vid bedömningen av importerade produkterna överensstämmelse bör de internationella standarder som fastställs i Codex Alimentarius beaktas.
(32)  Vid bedömningen av de importerade produkternas överensstämmelse bör produktionsnormer som är likvärdiga med dem som tillämpas på ekologisk produktion i gemenskapen beaktas.
Ändring 18
Skäl 32a (nytt)
(32a)  Importbestämmelserna för ekologiska produkter bör betraktas som en modell för kvalificerat marknadstillträde, som ger producenterna i tredjeländer tillträde till en högvärdesmarknad, förutsatt att de respekterar de normer som gäller på den marknaden.
Ändring 19
Skäl 36
(36)  De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av den här förordningen bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter. Eftersom lagstiftningen om ekologisk produktion är en viktig del av den gemensamma jordbrukspolitiken är det lämpligt att den bringas i överensstämmelse med befintliga lagstiftningsförfaranden som används för att förvalta den politiken. De befogenheter som kommissionen får genom denna förordning bör därför utövas i enlighet med det förvaltningsförfarande som föreskrivs i artikel 4 i beslut 1999/468/EG.
(36)  De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av den här förordningen bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter. Eftersom lagstiftningen om ekologisk produktion är en viktig del av den gemensamma jordbrukspolitiken är det lämpligt att den bringas i överensstämmelse med befintliga lagstiftningsförfaranden som används för att förvalta den politiken. De befogenheter som kommissionen får genom denna förordning bör därför utövas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.
Ändring 20
Artikel 1, punkt 1, inledningen
1.  Genom denna förordning fastställs mål, principer och regler för
1.  Genom denna förordning införs grunderna för en hållbar utveckling av den ekologiska produktionen och mål, principer och regler för fastställs
Ändring 21
Artikel 1, punkt 1, led a
a) produktion, saluföring, import, export och kontroll av ekologiska produkter,
a) alla faser av produktionen, produktionsmetoderna, bearbetning, distribution, saluföring, import, export och inspektion och certifiering av ekologiska produkter,
Ändring 160
Artikel 1, punkt 2, inledningen
2.  Denna förordning skall tillämpas på följande produkter från jordbruk eller vattenbruk, om produkterna är avsedda att saluföras som ekologiska:
2.  Denna förordning skall tillämpas på följande produkter från jordbruk, om produkterna är avsedda att saluföras som ekologiska:
Ändring 161
Artikel 1, punkt 2, led c
c) levande eller obearbetade vattenbruksprodukter,
utgår
Ändring 162
Artikel 1, punkt 2, led d
d) bearbetade vattenbruksprodukter som är avsedda som livsmedel,
utgår
Ändring 153 + 179
Artikel 2, led e
ea) andra produkter såsom salt, foder till sällskapsdjur, ull, textilvaror, fiskkonserver, kosmetika, kosttillskott och eteriska oljor.
Ändring 24
Artikel 1, punkt 3, inledningen
3.  Denna förordning skall tillämpas inom Europeiska unionens territorium på alla aktörer som ägnar sig åt följande verksamheter:
3.  Denna förordning skall tillämpas på alla aktörer som ägnar sig åt verksamheter inom alla led av produktion, beredning och distribution av de produkter som anges i artikel 1.2, bland annat:
Ändring 25
Artikel 1, punkt 3, led b
b) bearbetning av livsmedel och foder,
b) inslagning, bearbetning och beredning av livsmedel och foder,
Ändring 26
Artikel 1, punkt 3, led c
c) packning, märkning och marknadsföring,
c) inslagning, förpackning, lagring, märkning och marknadsföring av produkter från ekologiskt jordbruk,
Ändring 27
Artikel 1, punkt 3, stycke 2
Förordningen skall emellertid inte tillämpas på storskalig cateringverksamhet, personalmatsalar, institutionell catering, restauranger eller liknande livsmedelsservice.
fa) storskalig cateringverksamhet, personalmatsalar, restauranger eller liknande livsmedelsservice.
Ändring 28
Artikel 2, led a
a) ekologisk produktion: användning av ekologiska produktionsmetoder på jordbruksföretaget, liksom verksamheter som är kopplade till vidare bearbetning, packning och märkning av en produkt som uppfyller de mål, principer och regler som fastställs i denna förordning.
a) ekologisk produktion: användning av ekologiska produktionsmetoder på jordbruksföretaget, liksom verksamheter som är kopplade till vidare bearbetning, inslagning, förpackning, emballering, lagring och märkning av en produkt som uppfyller de mål, principer och regler som fastställs i denna förordning.
Ändring 29
Artikel 2, led b
b) ekologisk produkt: en jordbruksprodukt från den ekologiska produktionen.
b) ekologisk produkt: en produkt från den ekologiska produktionen.
Ändring 30
Artikel 2, led ba (nytt)
ba) aktör: ägare till ett företag som bedriver verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning och av den kontroll av ekologisk produktion som utförs av kontrollmyndigheter eller kontrollorgan.
Ändring 163
Artikel 2, led e
e) vattenbruk: uppfödning eller odling av vattenlevande organismer med hjälp av tekniker avsedda för att öka produktionen utöver miljöns naturliga kapacitet, där organismerna förblir en fysisk eller juridisk persons egendom under uppfödningen eller odlingen, fram till och med skörden.
utgår
Ändring 31
Artikel 2, led f
f) omställning: övergång från icke-ekologiskt till ekologiskt jordbruk.
f) omställning: en övergångsperiod från konventionellt till ekologiskt jordbruk.
Ändring 32
Artikel 2, led j
j) behörig myndighet: den centrala myndighet i en medlemsstat som är behörig att organisera officiella kontroller av ekologisk produktion, eller en annan myndighet som har fått denna behörighet; begreppet skall i tillämpliga fall också avse motsvarande myndighet i ett tredjeland.
j) behörig myndighet: den myndighet i en medlemsstat som är behörig att övervaka tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning och de detaljerade tillämpningsbestämmelser som antagits av kommissionen eller en annan myndighet som helt eller delvis har fått denna behörighet; definitionen skall i tillämpliga fall också avse motsvarande myndighet i ett tredjeland.
Ändring 33
Artikel 2, led k
k) kontrollorgan: en oberoende tredje part till vilken den behöriga myndigheten har delegerat vissa kontrolluppgifter.
k) kontrollorgan: ett oberoende organ som ombesörjer inspektion, certifiering och spårbarhet inom den ekologiska produktionssektorn, i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och de detaljerade tillämpningsbestämmelser som kommissionen antagit, och som har godkänts och kontrollerats i detta syfte av den behöriga myndigheten; i förekommande fall skall detta organ även omfatta motsvarande organ i tredje land för vilket specifika normer för godkännande tillämpas.
Ändring 34
Artikel 2, led m
m) överensstämmelsemärkning: en bekräftelse av överensstämmelse med en särskild uppsättning standarder eller andra normativa dokument i form av ett märke.
m) överensstämmelsemärkning: en bekräftelse av överensstämmelse med de krav som kan härledas från en särskild uppsättning standarder eller andra normativa dokument i form av ett märke.
Ändring 35
Artikel 2, led r
r) produkter som har framställts med GMO: foder, foderillsatser, smakämnen, vitaminer, enzymer, bearbetningshjälpmedel, vissa produkter som används som näring för djur (enligt direktiv 82/471/EEG), växtskyddprodukter, gödningsmedel och jordförbättringsmedel som producerats genom gödning av en organism med material som helt eller delvis är GMO.
r) produkter som har framställts med GMO: produkter som har framställts med användning av GMO som den sista levande organismen i produktionsprocessen, men som varken innehåller, består av eller tillverkats av GMO.
Ändring 36
Artikel 2, led va (nytt)
va) gröngödsel: gröda, som kan omfatta fritt utvecklade växter och ogräs, som tillförs jorden i syfte att förbättra fruktbarheten.
Ändring 37
Artikel 2, led vb (nytt)
vb) medicinsk behandling: samtliga preventiva och kurativa insatser som görs för att vårda ett sjukt djur eller en grupp av sjuka djur i enlighet med ett recept och under en begränsad tid.
Ändring 38
Artikel 2, led vc (nytt)
vc) syntetisk: produkter som framställts på kemisk eller industriell väg, inbegripet produkter som inte finns i naturen eller simulering av produkter från naturliga källor, med undantag av produkter som utvunnits från naturliga råvaror eller ändrats på enkel kemisk väg.
Ändring 195
Artikel 2, led vd (nytt)
vd) markrelaterad: djurhållning som uppfyller följande tre krav:
  Djuren har tillgång till frisk luft.
  Djurens spillning används helt eller delvis för gödsling.
  Djurens utfodring sker helt eller delvis med anläggningens produkter.
Ändring 180
Artikel 3, punkt -1 (ny)
-1.  Denna förordning har som mål att:
a) främja hållbar utveckling av ekologiska jordbrukssystem och hela den ekologiska livsmedels- och foderkedjan,
b) säkerställa en välfungerande inre marknad för ekologiska produkter och rättvis konkurrens mellan alla producenter av ekologiska produkter,
c) införa tillförlitliga bestämmelser för ekologiska produktionssystem, bland annat genom inspektion, certifiering och märkning.
Ändring 39
Artikel 3, inledningen
Det ekologiska produktionssystemet skall ha följande mål:
1.  Ekologiska produktionsmetoder skall ha följande mål:
Ändring 40
Artikel 3, led a, inledningen
a)  Det skall inom ramen för ett praktiskt och ekonomiskt hållbart förvaltningssystem för jordbruk införa en produktion av en mångfald produkter med hjälp av metoder som
a)  Det skall inom ramen för ett miljömässigt och socioekonomiskt hållbart produktionssystem införa en produktion av en mångfald produkter med hjälp av metoder som
Ändring 41
Artikel 3, led a, led i
i) minimerar de negativa effekterna på miljön,
i) minimerar de negativa effekterna på miljön och klimatet,
Ändring 42
Artikel 3, led a, led ia (nytt)
ia) garanterar en hållbar balans mellan mark, vatten, växter och djur,
Ändring 43
Artikel 3, led a, led ii
ii) bibehåller och stärker en hög grad av biologisk mångfald på jordbruksföretagen och i deras omgivning,
ii) bibehåller och stärker en hög grad av biologisk och genetisk mångfald på jordbruksföretagen och därmed även i deras omgivning i stort, genom att särskild hänsyn tas till bevarandet av anpassade lokala sorter och inhemska raser,
Ändring 44
Artikel 3, led a, led iii
iii) så långt möjligt bevarar naturresurserna, vatten, jord, organiskt material och luft,
iii) garanterar så rationell användning som möjligt av naturresurserna (vatten, jord, luft) och av jordbrukets insatsvaror (energi, växtskyddsmedel, näringsämnen),
Ändring 45
Artikel 3, led a, led iv
iv) uppfyller stränga djurskyddskrav, och i synnerhet respekterar djurens artspecifika beteendebehov.
iv) uppfyller stränga krav för djurens hälsa och välbefinnande, och i synnerhet respekterar djurens artspecifika beteendebehov.
Ändring 46
Artikel 3, led a, led iva (nytt)
iva) bidra till att bevara de traditionella processerna för framställning av livsmedel av hög kvalitet och till att främja småbruk och familjejordbruk.
Ändring 47
Artikel 3, led b
b)  Det skall införa en produktion av livsmedel och andra jordbruksprodukter som ett svar på konsumenternas efterfrågan på varor som framställs med hjälp av naturliga processer eller processer som är jämförbara med naturliga processer, och med naturligt förekommande ämnen.
b)  Det skall införa en produktion av livsmedel och andra jordbruksprodukter som ett svar på konsumenternas efterfrågan på varor som framställs med hjälp av naturliga processer eller fysiska processer som är jämförbara med naturliga processer, och med naturligt förekommande ämnen.
Ändring 48
Artikel 4, led a
a)  Levande organismer och mekanisk produktion skall ha företräde framför användningen av syntetiska material.
a)  Endast levande organismer och mekanisk produktion får användas; användningen av syntetiska material och produktionsmetoder som inkluderar användning av syntetiskt material är endast tillåten i enlighet med artikel 16.
Ändring 49
Artikel 4, led aa (nytt)
aa)  Ekologisk och mekanisk produktion skall ha företräde framför användningen av externa insatsvaror, t.ex. syntetiska material.
Ändring 50
Artikel 4, led b
b)  Naturliga ämnen skall ha företräde framför kemiskt syntetiserade ämnen, som får användas endast under förutsättning att naturliga ämnen inte är kommersiellt tillgängliga.
b)  I de fall externa insatsvaror är nödvändiga skall naturliga ämnen, mineraler och ekologiskt producerade råvaror användas. Kemiskt behandlade eller syntetiserade ämnen skall begränsas till undantagsfall och får användas endast under förutsättning att naturliga ämnen inte är kommersiellt tillgängliga och att ett särskilt godkännande beviljats i enlighet med artikel 11.
Ändring 51
Artikel 4, led c
c)  GMO och produkter som är framställda av eller med GMO får inte användas, med undantag för veterinärmedicinska produkter.
c)  GMO och produkter som är framställda av eller med GMO skall inte användas.
Ändring 52
Artikel 4, led ca (nytt)
ca)  Joniserande strålning får inte användas.
Ändring 172
Artikel 4, led cb (nytt)
cb)  Oavsiktlig kontaminering till följd av närhet till GMO-produktionsområden bör undvikas.
Ändring 53
Artikel 4, led d
d)  Reglerna för den ekologiska produktionen skall anpassas till lokala förhållanden, utvecklingsstadier och lokal djurhållningspraxis, samtidigt som man bibehåller den gemensamma synen på vad ekologisk produktion är för något.
d)  Reglerna för den ekologiska produktionen skall anpassas till lokala förhållanden, utvecklingsstadier och lokal djurhållningspraxis, samtidigt som man bibehåller målen och principerna för ekologisk produktion.
Ändring 54
Artikel 4, led da (nytt)
da)  Den ekologiska produktionen skall garantera produktens kvalitet, integritet och spårbarhet genom hela livsmedelskedjan.
Ändring 55
Artikel 4, led db (nytt)
db)  Den ekologiska produktionen skall vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar verksamhet.
Ändring 56
Artikel 4, led dc (nytt)
dc)  Hydrokultur och annan odling som inte sker i jord eller djurhållning som inte är markrelaterad får inte bedrivas.
Ändring 182
Artikel 4, punkt 1, led dd (nytt)
dd)  Den ekologiska produktionen skall bibehålla och skapa sysselsättning och göra det möjligt för jordbrukarna och konsumenterna att nå en social överenskommelse om hållbara metoder och produktion och konsumtion av högkvalitativa livsmedel, inbegripet en kombination av åtgärder för naturskydd, hållbar produktion och försäljning i närområdet.
Ändring 57
Artikel 5, led a
a)  Jordbruket skall bibehålla och förstärka jordens bördighet, förebygga och bekämpa jorderosion och minimera föroreningarna.
a)  Jordbruket skall bibehålla och förstärka jordens biologiska aktivitet och bördighet, förebygga och bekämpa jorderosion och minimera föroreningarna.
Ändring 58
Artikel 5, led aa (nytt)
aa)  Jordbruket skall bevara och skapa sysselsättning och därmed bidra till en hållbar landsbygdsutveckling.
Ändring 59
Artikel 5, led c
c)  Användningen av icke-förnybara energikällor och insatsvaror som inte kommer från jordbruksföretaget skall minimeras.
c)  Användningen av icke-förnybara energikällor och insatsvaror som inte kommer från jordbruksföretaget skall minimeras. Användningen av förnybara energikällor skall främjas.
Ändring 60
Artikel 5, led f
f)  Växter skall främst få sin näring genom markekosystemet.
f)  Växter skall främst få sin näring genom markekosystemet och därför skall goda metoder för förvaltningen av jorden tillämpas.
Ändring 61
Artikel 5, led g
g)  Skyddet för växternas och djurens hälsa skall baseras på förebyggande tekniker, inklusive val av lämpliga raser och sorter.
g)  Skyddet för växternas sundhet skall baseras på förebyggande tekniker, inklusive val av lämpliga raser och sorter, växelbruk, blandad produktion, främjande av naturliga fiender till skadegörare och utveckling av naturlig motståndskraft mot skadegörare och sjukdomar.
Ändring 62
Artikel 5, led ga (nytt)
ga)  Skyddet av djurens hälsa skall baseras på främjandet av djurets naturliga immunologiska motståndskraft och konstitution samt på valet av lämpliga raser och jordbruksmetoder.
Ändring 63
Artikel 5, led h
h)  Foder skall i första hand komma från det jordbruksföretag där djuren befinner sig, eller också skall det produceras i samarbete med andra ekologiska jordbruk i samma region.
h)  Foder skall företrädesvis komma från det jordbruksföretag där djuren befinner sig, eller också skall det produceras i samarbete med andra ekologiska jordbruk, och djurtätheten skall begränsas för att se till att djuruppfödningen integreras med växtproduktionen.
Ändring 64
Artikel 5, led k
k)  Raser skall väljas så att man främjar långsamt växande raser och beaktar djurens möjlighet att anpassa sig till de lokala förhållandena, deras livskraft och deras motståndskraft mot sjukdomar eller hälsoproblem.
k)  Raser skall väljas så att man främjar långsamt växande och/eller långlivade raser och inhemska lokala raser och beaktar djurens möjlighet att anpassa sig till de lokala förhållandena, deras livskraft och deras motståndskraft mot sjukdomar eller hälsoproblem.
Ändring 65
Artikel 5, led l
l)  Foder till ekologiskt uppfödda djur skall huvudsakligen bestå av jordbruksprodukter från ekologiskt jordbruk och naturliga ämnen som inte kommer från jordbruket.
l)  Foder till ekologiskt uppfödda djur skall bestå av jordbruksprodukter från ekologiskt jordbruk och naturliga ämnen som inte kommer från jordbruket och skall uppfylla djurens specifika näringsmässiga behov under de olika utvecklingsstadierna. Undantag skall beviljas i enlighet med artikel 11.
Ändring 196
Artikel 5, led m
m)  Djurhållningspraxis skall vara sådan att den bidrar till att stärka djurens immunförsvar och stärka deras naturliga försvar mot sjukdomar.
m)  Djurhållningspraxis skall vara sådan att den bidrar till att stärka djurens immunförsvar och stärka deras naturliga försvar mot sjukdomar, bland annat genom regelbunden motion och möjlighet att vara ute samt tillgång till betesmarker närhelst vädret och markens beskaffenhet möjliggör detta.
Ändring 66
Artikel 5, led n
n)  Vattenbruksproduktion skall minimera de negativa effekterna på vattenmiljön.
n)  Vattenbruksproduktion skall bevara den biologiska mångfalden och kvaliteten på det naturliga akvatiska ekosystemet och minimera de negativa effekterna på akvatiska och terrestra ekosystem.
Ändring 67
Artikel 6, rubriken
Principer för bearbetning
Principer för bearbetning och beredning
Ändring 68
Artikel 6, inledningen
Utöver de allmänna principer som fastställs i artikel 4 skall följande principer tillämpas vid produktionen av bearbetade ekologiska livsmedel och bearbetat ekologiskt foder:
Utöver de mål och allmänna principer som fastställs i artikel 4 skall följande principer tillämpas vid produktionen och beredningen av bearbetade ekologiska livsmedel och bearbetat ekologiskt foder, och vid definitioner och eventuella ändringar av bilagorna:
Ändring 69
Artikel 6, led a
a)  Ekologiska livsmedel och ekologiskt foder skall huvudsakligen framställas av ingredienser från jordbruket som skall vara ekologiska, utom om en ekologiskt producerad ingrediens inte är kommersiellt tillgänglig.
a)  Ekologiska livsmedel och ekologiskt foder skall framställas av ingredienser från jordbruket som skall vara ekologiska, utom om en ekologiskt producerad ingrediens inte är kommersiellt tillgänglig.
Ändring 70
Artikel 6, led b
b)  Tillsatser och processhjälpmedel skall användas så lite som möjligt och bara om det är ett grundläggande tekniskt behov.
b)  Tillsatser och processhjälpmedel skall användas så lite som möjligt och bara om det är ett grundläggande tekniskt eller näringsmässigt behov och om de har godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 15.
Ändring 71
Artikel 6, led ca (nytt)
ca)  Livsmedel skall bearbetas omsorgsfullt för att garantera de ekologiska livsmedlens integritet.
Ändring 72
Artikel 7, punkt 1, stycke 1
1.  Hela den kommersiella delen av en anläggning skall drivas i enlighet med de krav som är tillämpliga för ekologisk produktion eller omställning till ekologisk produktion.
1.  Hela jordbruksanläggningen skall drivas i enlighet med de krav som är tillämpliga för ekologisk produktion.
Ändring 184
Artikel 7, punkt 2, stycke 1
2.  Jordbrukare får inte använda GMO eller produkter som framställts av GMO när de bör ha kunskap om deras förekomst till följd av information på en etikett eller märkning som åtföljer produkter, eller något annat bifogat dokument.
2.  Jordbrukare får inte använda GMO eller produkter som framställts av eller med GMO.
Ändring 75
Artikel 7, punkt 2, stycke 2
När jordbrukare köper produkter från tredje part för att framställa ekologiska livsmedel eller ekologiskt foder skall säljaren bekräfta att de produkter som levereras inte har framställts med GMO.
När jordbrukare eller annan leverantör av ekologiska produkter köper produkter från tredje part för att framställa ekologiska livsmedel eller ekologiskt foder måste säljaren bekräfta att de produkter som levereras inte har framställts med eller av GMO och att de inte innehåller eller består av GMO.
Ändring 76
Artikel 7, punkt 2, stycke 2a (nytt)
Vid tillfällig eller tekniskt oundviklig kontaminering med GMO måste aktörerna kunna visa att de har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika sådan kontaminering.
Ändring 77
Artikel 8, punkt 1, led b
b)  Jordens bördighet och biologiska aktivitet skall bibehållas och ökas med hjälp av flerårig växtföljd, inklusive gröngödsel, tillförsel av stallgödsel och organiskt material från ekologiska jordbruk.
b)  Jordens bördighet och biologiska aktivitet skall bibehållas och ökas med hjälp av flerårig växtföljd, inklusive gröngödsel, tillförsel av gödselvatten från djurhållning och organiskt material, i första hand komposterat organiskt material, från ekologiska jordbruk.
Ändring 78
Artikel 8, punkt 1, led h
h)  Användningen av godkända syntetiska ämnen skall omfattas av villkor och inskränkningar när det gäller vilka grödor de får användas på, appliceringsmetod, dosering, tidsfristerna för användningen och kontakten med grödan.
h)  Användningen av godkända syntetiska ämnen skall omfattas av strikta villkor och inskränkningar när det gäller vilka grödor de får användas på, appliceringsmetod, dosering, tidsfristerna för användningen och kontakten med grödan.
Ändring 185
Artikel 8, punkt 1, led i
i)  Endast ekologiskt producerat utsäde och förökningsmaterial får användas. Därför skall moderplantan, när det gäller frö, och föräldragenerationens planta när det gäller vegetativt förökningsmaterial ha producerats i enlighet med de regler som fastställs i den här förordningen i minst en generation, eller när det gäller fleråriga grödor, under minst två växtsäsonger.
i)  Endast ekologiskt producerat utsäde och förökningsmaterial, som bevisats vara fritt från GMO, får användas. Därför skall moderplantan, när det gäller frö, och föräldragenerationens planta när det gäller vegetativt förökningsmaterial ha producerats i enlighet med de regler som fastställs i den här förordningen i minst en generation, eller när det gäller fleråriga grödor, under minst två växtsäsonger.
Om ekologiskt producerat utsäde inte finns tillgängligt får undantag beviljas i enlighet med bestämmelserna i artikel 11 och bilaga [XX] (med beaktande av förordning (EG) nr 1452/2003), förutsatt att ingen form av kontaminering med GMO förekommer.
Ändring 79
Artikel 9, led b, led iii
iii)  Djuren skall ha permanent tillgång till ett område för utevistelse, företrädesvis betesmark, närhelst vädret och markens beskaffenhet möjliggör detta.
iii)  Djuren skall ha permanent tillgång till områden för utevistelse, företrädesvis betesmark, närhelst vädret och markens beskaffenhet möjliggör detta, såvida det inte i gemenskapslagstiftningen föreskrivs restriktioner och skyldigheter med hänvisning till skyddet av människors och djurs hälsa. Kommissionen och medlemsstaterna skall se till att sådana restriktioner och skyldigheter inte leder till att djur far illa eller till att ekologiska produkter tappar marknadsandelar.
Ändring 80
Artikel 9, led b, led iv
iv)  Antalet djur skall begränsas för att minska överbetning, markförstöring, erosion eller föroreningar som orsakas av djuren eller spridning av deras gödsel.
iv)  Antalet djur skall begränsas för att minska överbetning, markförstöring, erosion eller föroreningar som orsakas av djuren eller spridning av deras gödselvatten.
Ändring 81
Artikel 9, led b, led v
v)  Djur som hålls för ekologisk animalieproduktion skall hållas åtskilda eller vara lätta att separera från andra djur.
v)  Djur som hålls för ekologisk animalieproduktion skall hållas åtskilda från andra djur.
Ändring 186
Artikel 9, led b, led vi
vi)  Det är förbjudet att tjudra djuren, utom när det gäller enskilda djur under en begränsad tid och det är motiverat av hänsyn till säkerheten, djurskyddet eller veterinära skäl.
vi)  Det är förbjudet att tjudra djuren, utom när det gäller enskilda djur under en begränsad tid och det är motiverat av hänsyn till säkerheten, djurskyddet eller veterinära skäl. Undantag får emellertid beviljas av den myndighet eller det organ som utsetts av den behöriga myndigheten i det fall att nötkreatur hålls bundna i byggnader som redan existerade före den 24 augusti 2000 eller på små gårdar där det inte är möjligt att hålla boskapen i sådana grupper som motsvarar de krav som deras beteende ställer, under förutsättning att de har tillgång till betesmark minst två gånger per vecka och till utomhusrastgårdar och att uppfödningen sker i enlighet med djurskyddskrav på bekväma ströytor och med individuell skötsel.
Ändring 82
Artikel 9, led b, led x
x)  Bikupor och de material som används inom biodling skall vara tillverkade av naturmaterial.
x)  Bikupor och de material som används inom biodling skall vara tillverkade av material som bevisats vara ofarliga för den omgivande miljön.
Ändring 83
Artikel 9, led c, led i
i)  Fortplantningen får inte sättas igång med hormonbehandling annat än när syftet är att behandla fortplantningssjukdomar.
i)  Fortplantningen skall i princip grundas på naturmetoder. Artificiell insemination är emellertid tillåten. Andra former av artificiell eller assisterad fortplantning är inte tillåtna (exempelvis överföring av embryon).
Ändring 84
Artikel 9, led c, led ii
ii)  Kloning eller överföring av embryon får inte användas.
ii)  Avelsteknik som utnyttjar genteknik, kloning eller överföring av embryon får inte användas.
Ändring 85
Artikel 9, led d, led i
i)  Djuren skall få ekologiskt foder, som kan innehålla en del foder från jordbruk som håller på att ställas om till ekologisk odling, som uppfyller djurens näringsbehov under dess olika utvecklingsstadier.
i)  Djuren skall få ekologiskt foder som uppfyller deras näringsbehov under de olika utvecklingsstadierna. Undantag kan göras i enlighet med bilaga XX, i vilken det fastställs hur stor procentandel foder som kan användas från jordbruk som håller på att ställas om till ekologisk odling.
Ändring 86
Artikel 9, led d, led ii
ii)  Djuren skall alltid ha tillgång till bete eller grovfoder.
ii)  Djuren skall alltid ha tillgång till bete eller grovfoder, såvida det inte finns veterinärmedicinska uppgifter som talar emot detta, vilket de behöriga myndigheterna eller den veterinär som behandlar djuren skall avgöra.
Ändring 87
Artikel 9, led e, led ii
ii)  Sjukdomsutbrott skall behandlas omedelbart för att förhindra att djuret lider, och allopatiska preparat inklusive antibiotika får användas vid behov när fytoterapiska, homeopatiska och andra produkter är olämpliga.
ii)  Sjukdomsutbrott skall behandlas omedelbart för att förhindra att djuret lider, och syntetisk-kemiska, allopatiska veterinärmedicinska läkemedel inklusive antibiotika får användas vid behov och under strikta förhållanden (det maximala antalet behandlingar per djur och karenstid skall fastställas) när fytoterapiska, homeopatiska och andra produkter är olämpliga.
Ändring 165
Artikel 10
Artikel 10
utgår
Regler för vattenbruksproduktion
1.  Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31.2 och i enlighet med de mål och principer som fastställs i avdelning II fastställa produktionsregler, inklusive regler för omställning, för ekologiskt vattenbruk
2.  I avvaktan på att de bestämmelser antas som avses i punkt 1 skall de nationella reglerna eller, i avsaknad av sådana, privata regler tillämpas, under förutsättning att de eftersträvar samma mål och följer samma principer som de som fastställs i avdelning II.
Ändring 89
Artikel 11, punkt 1, inledningen
1.  Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31.2 och i enlighet med de mål och principer som fastställs i avdelning II fastställa särskilda kriterier för att godkänna produkter och ämnen som får användas i ekologiskt jordbruk, och detta enligt följande:
1.  Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31.2, efter samråd med berörda intressenter och i enlighet med de mål och principer som fastställs i avdelning II, fastställa särskilda kriterier för att godkänna produkter och ämnen som får användas i ekologiskt jordbruk, och detta enligt följande:
Ändring 90
Artikel 11, punkt 1, led e
e) rengöringsmedel,
e) rengörings-, hygien- och desinfektionsmedel,
Ändring 91
Artikel 11, punkt 1, led f
f) andra ämnen.
f) andra ämnen, såsom vitaminer, mikroorganismer och växtstärkande medel.
Ändring 92
Artikel 11, punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen skall säkra öppna tillämpnings-, dokumentations-, gransknings-, utvärderings- och beslutsförfaranden. Den skall ge vägledning till ansökarländerna och utnyttja den expertis som finns inom den ekologiska jordbruks- och livsmedelssektorn. De berörda parterna skall ges möjlighet att delta i utvärderingsprocessen av vissa produkter och ämnen i syfte att föra upp dem på en positivlista. Begäran om ändringar eller strykningar samt beslut härom skall offentliggöras.
Ändring 93
Artikel 11, punkt 2b (ny)
2b.  Följande regler skall tillämpas på växtskyddsmedel:
i)  Användningen skall vara av väsentlig betydelse för att bekämpa en skadlig organism eller en viss sjukdom för vilka det ännu inte finns något alternativ i form av biologiska medel, fysikalisk behandling, växtförädling eller odlingsmetoder, eller några andra verksamma behandlingsmetoder.
ii)  Produkter som är av annat än vegetabiliskt, animaliskt, mikrobiologiskt eller mineraliskt ursprung och som inte är identiska med sin naturliga form får godkännas endast om villkoren för att använda dem utesluter all kontakt med grödans ätliga del eller delar.
iii)  Användningen skall vara tillfällig, och kommissionen skall fastställa ett datum då användningen skall avslutas eller förnyas.
Ändring 94
Artikel 11, punkt 2c (ny)
2c.  Kött- och benmjöl får inte ges till livsmedelsproducerande djur.
Ändring 95
Artikel 12, led c
c)  Mjölk och mjölkprodukter från tidigare icke-ekologiska mjölkdjur får säljas som ekologiska efter en tidsperiod som skall fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31.2.
c)  Mjölk och mjölkprodukter från tidigare icke-ekologiska mjölkdjur, samt andra produkter såsom kött, ägg och honung, får säljas som ekologiska efter en tidsperiod som skall fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31.2.
Ändring 96
Artikel 13, punkt 3
3.  Hexan och andra organiska lösningsmedel får inte användas.
3.  Hexan och kemiska lösningsmedel får inte användas.
Ändring 189
Artikel 13, punkt 4, stycke 1
4.  Foderproducenter får inte använda GMO eller produkter som framställs ur GMO när de bör ha kunskap om deras förekomst till följd av information på en etikett eller märkning som åtföljer produkter, eller något annat bifogat dokument.
4.  Foderproducenter får inte använda GMO eller produkter som framställs ur eller med GMO. Aktörerna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika kontaminering med GMO och tillhandahålla bevis på att ingen kontaminering har ägt rum.
Ändring 156
Artikel 14, punkt 1, led a
a)  Minst 95 % av vikten av de ingredienser av jordbruksursprung som används i produkten skall vara ekologiska.
a)  Minst 95 % av vikten av de ingredienser av jordbruksursprung som används i produkten skall vara ekologiska när de tillsätts. Särskilda regler måste fastställas för produkter som innehåller med än 5 % fisk, alger, vin eller vinäger.
Ändring 99
Artikel 14, punkt 1, led b
b)  Ingredienser som inte har jordbruksursprung och bearbetningshjälpmedel får endast användas under förutsättning att de har godkänts enligt artikel 15.
b)  Endast tillsatser, bearbetningshjälpmedel, smakämnen, vatten, salt, preparat av mikroorganismer och enzymer, mineraler, spårelement, vitaminer, aminosyror och andra mikronäringsämnen får användas i livsmedel avsedda för särskilda näringsmässiga ändamål, under förutsättning att de har godkänts enligt artikel 15.
Ändring 100
Artikel 14, punkt 1, led c
c)  Icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung får endast användas om de har godkänts enligt artikel 15.
c)  Icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung får endast användas om de har godkänts enligt artikel 15 eller godkänts tillfälligt av en medlemsstat.
Ändring 101
Artikel 14, punkt 1, led ca (nytt)
a)ca)  En ekologisk ingrediens får inte förekomma samtidigt som motsvarande icke-ekologiska ingrediens eller motsvarande ingrediens från en anläggning som är under omställning.
Ändring 102
Artikel 14, punkt 1, led cb (nytt)
cb)  Livsmedel som framställs från skördar på en anläggning som är under omställning får innehålla högst en ingrediens av jordbruksursprung.
Ändring 103
Artikel 14, punkt 2
2.  Utvinning, bearbetning och lagring av ekologiskt foder skall göras med omsorg, så att ingrediensernas egenskaper inte går förlorade. Ämnen och metoder som återställer dessa egenskaper eller rättar till resultatet av slarv vid beredningen av dessa produkter får inte användas.
2.  Utvinning, inslagning, transport, bearbetning, lagring och saluföring av ekologiskt foder skall göras med omsorg, så att ingrediensernas och produkternas egenskaper inte går förlorade. Ämnen och metoder som återställer dessa egenskaper eller rättar till resultatet av slarv vid beredningen av dessa produkter får inte användas.
Ändring 190
Artikel 14, punkt 3, stycke 1
3.  Bearbetningsföretagen får inte använda GMO eller produkter som har framställts av GMO när de bör ha kunskap om deras förekomst till följd av information på en etikett eller märkning som åtföljer produkter, eller något annat bifogat dokument.
3.  Bearbetningsföretagen får inte använda GMO eller produkter som har framställts av eller med GMO. Aktörerna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika kontaminering med GMO och tillhandahålla bevis på att ingen kontaminering har ägt rum.
Ändring 105
Artikel 14, punkt 3a (ny)
3a.  Utvinning, bearbetning och lagring av ekologiska livsmedel skall ske så att separation i förhållande till andra linjer för produktion av icke ekologiska livsmedel garanteras i tid och rum.
Ändring 106
Artikel 14, punkt 3b (ny)
3b.  Medlemsstaterna får behålla eller införa strängare regler för produktion av bearbetade livsmedel, förutsatt att dessa regler är förenliga med gemenskapslagstiftningen och inte hindrar eller begränsar den fria rörligheten för produkter som står i överensstämmelse med denna förordning.
Ändring 107
Artikel 15, punkt 3a (ny)
3a.  Medlemsstaterna får behålla eller införa strängare bestämmelser för användningen av vissa produkter och ämnen vid bearbetningen, förutsatt att dessa bestämmelser är förenliga med gemenskapslagstiftningen och att de inte hindrar eller begränsar den fria rörligheten för produkter som står i överensstämmelse meddenna förordning.
Ändring 108
Artikel 16, punkt 2, led ba (nytt)
ba)  Om företagen i gemenskapslagstiftningen åläggs inskränkningar och förpliktelser som rör folkhälsan eller djurskyddet.
Ändring 109
Artikel 16, punkt 2, led h
h)  Om inskränkningar och förpliktelser som rör folkhälsan eller djurskyddet åläggs företagaren av gemenskapens lagstiftning eller den nationella lagstiftningen.
utgår
Ändring 110
Artikel 16, punkt 2, styckena 1a och 1b (nya)
Undantag skall, om så är lämpligt, beviljas för en begränsad period och grundas på en utvecklingsplan för regionen och/eller jordbruksföretaget, vars syfte är att lösa det aktuella problemet.
Information om de undantag som beviljats i enlighet med denna artikel skall göras tillgänglig för allmänheten och ses över åtminstone vart tredje år.
Ändring 111
Artikel 17, punkt 1, stycke 1a (nytt)
När det gäller bearbetade produkter får dessa termer användas endast i följande fall:
a)  För produktbeskrivning och produktmärkning då minst 95 % av jordbruksingrediensernas vikt producerats ekologiskt, liksom alla de viktigaste ingredienserna.
b)  På förteckningen över ingredienser, under förutsättning att uppgifterna om de ekologiska ingredienserna återges på samma sätt, med samma färg, punktstorlek och skrifttyp som de övriga uppgifterna på förteckningen över ingredienser. Dessa produkter får inte bära någon logotyp som hänvisar till ekologisk produktion.
Ändring 112
Artikel 17, punkt 2
2.  De termer som förtecknas i bilaga I, härledningar och diminutiver av dessa, enskilt eller i kombinationer, får inte användas någonstans i gemenskapen på något gemenskapsspråk för att märka och marknadsföra produkter som inte har producerats och kontrollerats, eller importerats, i enlighet med den här förordningen, såvitt det inte är uppenbart att termerna i fråga inte kan förknippas med jordbruksproduktion.
2.  De termer som förtecknas i bilaga I, härledningar och diminutiver av dessa, enskilt, i kombinationer eller implicit, får inte användas någonstans i gemenskapen på något gemenskapsspråk för att märka och marknadsföra produkter som inte har producerats eller importerats, kontrollerats och certifierats, i enlighet med den här förordningen, såvitt det inte är uppenbart att termerna i fråga inte kan förknippas med ekologisk jordbruksproduktion.
Ändring 171
Artikel 17, punkt 3
3.  De termer som förtecknas i bilaga I, härledningar och diminutiver av dessa, enskilt eller i kombinationer, får inte användas för produkter som är märkta så att det framgår att de innehåller GMO, består av GMO eller har producerats med GMO.
3.  De termer som förtecknas i bilaga I, härledningar och diminutiver av dessa, enskilt eller i kombinationer, skall inte användas för produkter som är märkta så att det framgår att de innehåller GMO, består av GMO eller har producerats med GMO, eller när det kan bevisas att de produkter, de ingredienser eller det foder som använts har kontaminerats med GMO eller för att beteckna produkter där den oavsiktliga kontamineringen med GMO överstiger tröskelvärdet på 0,1 %.
Ändring 114
Artikel 17, punkt 4
4.  Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att följa bestämmelserna i denna artikel.
4.  Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att följa bestämmelserna i denna artikel, och för att hindra bedräglig användning av de beteckningar som omnämns i denna artikel.
Ändring 115
Artikel 18, punkt 1, led a
a)  Den kod som avses i artikel 22.7 för det organ som är behörigt att utföra de kontroller som aktören omfattas av.
a)  Den kod som avses i artikel 22.7 för det organ eller den myndighet som har behörighet att utföra de kontroller, certifieringar och inspektioner som aktören omfattas av.
Ändring 116
Artikel 18, punkt 1, led b
b)  Om den logotyp som avses i artikel 19 inte används, åtminstone en av de beteckningar som förtecknas i bilaga II, med versala bokstäver.
b)  Den logotyp som avses i artikel 19 och åtminstone en av de beteckningar som förtecknas i bilaga II, med versala bokstäver.
Ändring 117
Artikel 18, punkt 1, led ba (nytt)
ba)  Uppgifter om produktens ursprung eller om ursprunget för de jordbruksråvaror som produkten består av, det vill säga huruvida produkten kommer från EU, tredjeländer eller en kombination av båda. Ursprunget skall kompletteras med namnet på det land varifrån produkten eller de råvaror som produkten tillverkats av kommer från.
Ändring 118
Artikel 19, rubriken
Gemenskapens logotyp för ekologisk produktion
Gemenskapens logotyp och nationella logotyper för ekologisk produktion
Ändring 119
Artikel 19
Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31.2 utforma en gemenskapslogotyp som kan användas vid märkning, presentation och saluföring av produkter som har framställts och kontrollerats, eller importerats, i enlighet med denna förordning.
Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31.2 utforma en gemenskapslogotyp som skall användas vid märkning, presentation och saluföring av produkter som har framställts och kontrollerats, eller importerats, i enlighet med denna förordning, och som skall utgöra den symbol som i första hand kännetecknar ekologiska produkter inom hela EU.
Ändring 120
Artikel 19, stycke 1a (nytt)
Gemenskapslogotypen får inte användas på bearbetade livsmedel som är oförenliga med artikel 14.1 eller på produkter från anläggningar som är under omställning.
Ändring 121
Artikel 21
Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31.2 fastställa särskilda märkningskrav som skall tillämpas på ekologiskt foder och produkter som kommer från anläggningar under omställning.
Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31.2 fastställa särskilda märkningskrav som skall tillämpas på ekologiskt foder.
Ändring 122
Artikel 21, styckena 1a och 1b (nya)
Jordbruksgrödor får vid etikettering eller marknadsföring förses med beteckningar som hänvisar till omställning till ekologisk produktion, förutsatt att dessa produkter uppfyller kraven i artikel 12.
Dessa beteckningar skall
a) innehålla formuleringen "producerad under omställning till organisk odling",
b) anges i en färg, storlek och stil som ger konsumenten möjlighet att klart och tydligt identifiera den särskilda omställningsprodukten.
Ändring 123
Artikel 22, punkt 4, stycke 1
4.  Den behöriga myndigheten får i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 882/2004 delegera vissa kontrolluppgifter till ett eller flera kontrollorgan.
4.  Den behöriga myndigheten får i enlighet med artiklarna 4.3 och 5.1 i förordning (EG) nr 882/2004 delegera vissa kontrolluppgifter till en eller flera kontrollmyndigheter eller kontrollorgan.
Ändring 124
Artikel 22, punkt 4, stycke 2
Kontrollorganen skall uppfylla de krav som fastställs i Europastandard EN 45011 eller ISO-guide 65, "Allmänna krav för organ som handhar produktcertifieringsprogram" i den senaste version som meddelats genom offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.
Kontrollorganen skall vara ackrediterade i enlighet med Europastandard EN 45011 eller ISO-guide 65, "Allmänna krav för organ som handhar produktcertifieringsprogram" i den senaste version som meddelats genom offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.
Ändring 125
Artikel 22, punkt 7
7.  Medlemsstaterna skall ge ett kodnummer till varje kontrollorgan som är behörigt att genomföra kontroller enligt den här förordningen.
7.  Medlemsstaterna skall ge ett kodnummer till varje kontrollorgan eller kontrollmyndighet som har behörighet att genomföra inspektioner och certifiering enligt den här förordningen.
Ändring 126
Artikel 22, punkt 8a (ny)
8a.  Medlemsstaterna skall alltid se till att det kontrollsystem som införs gör det möjligt att spåra produkterna i varje produktions-, berednings- och distributionsfas så att konsumenterna får garantier för att de ekologiska produkterna har framställts i enlighet med denna förordning.
Ändring 127
Artikel 23, punkt 1, led a
a) anmäla denna verksamhet till en behörig myndighet i den medlemsstat där verksamheten bedrivs, och
a) anmäla hela omfattningen av denna verksamhet till en behörig myndighet i den medlemsstat där verksamheten bedrivs, och
Ändring 128
Artikel 23, punkt 4
4.  Den behöriga myndigheten skall föra ett uppdaterat register med namn och adresser på de aktörer som omfattas av kontrollsystemet.
4.  De godkända kontrollmyndigheterna och kontrollorganen skall föra ett uppdaterat register med namn och adresser på de aktörer som omfattas av kontrollsystemet. Detta register skall göras tillgängligt för allmänheten.
Ändring 129
Artikel 24, punkt 3a (ny)
3a.  Regelbundna samråd med intressenterna skall anordnas för att understryka och framhäva den viktiga roll som de ekologiska jordbrukarna spelar i besluts- och certifieringsprocessen.
Ändring 130
Artikel 25, punkt 1, led a
a) om det konstateras en överträdelse när det gäller uppfyllandet av de krav som ställs genom denna förordning, se till att de uppgifter och den logotyp som föreskrivs genom artiklarna 17, 18 och 19 inte används på hela partiet eller hela den produktionsomgång som påverkas av denna överträdelse,
a) om det konstateras en överträdelse när det gäller uppfyllandet av de krav som ställs genom denna förordning, se till att de uppgifter och den logotyp som föreskrivs genom artiklarna 17, 18 och 19 avlägsnas från eller inte används på hela partiet eller hela den produktionsomgång som påverkas av denna överträdelse,
Ändring 131
Artikel 26
På begäran, vederbörligen motiverad av behovet av att garantera att en produkt har framställts i enlighet med den här förordningen, skall de behöriga myndigheterna och kontrollorganen utbyta relevant information med andra behöriga myndigheter och kontrollorgan om resultatet av sina kontroller. De får också utbyta sådan information på eget initiativ.
På begäran, vederbörligen motiverad av behovet av att garantera att en produkt har framställts i enlighet med den här förordningen, skall de behöriga myndigheterna, företrädare för nationella och europeiska intressenter som är involverade i beslutsfattandet och kontrollorganen utbyta relevant information med andra behöriga myndigheter och kontrollorgan om resultatet av sina kontroller. De får också utbyta sådan information på eget initiativ.
Ändring 132
Artikel 27, punkt 1
1.  En produkt som importerats från ett tredjeland får saluföras som ekologisk på gemenskapens marknad om den uppfyller de bestämmelser som fastställs i avdelning II, III och IV i den här förordningen.
1.  En produkt som importerats från ett tredjeland får saluföras som ekologisk på gemenskapens marknad om
a) den uppfyller de bestämmelser som fastställs i den här förordningen,
b) produktions-, import- och distributionsföretagen omfattas av kontroller som är likvärdiga med gemenskapens kontroller och som utförs av en myndighet eller ett organ som erkänts officiellt av gemenskapen,
c) produktions-, import- och distributionsföretagen när som helst kan styrka att de efterlever kraven i denna förordning,
d) produkterna omfattas av certifikat som utfärdats av den behöriga kontrollmyndigheten och av vilket det framgår att denna förordning efterlevs.
Ändring 133
Artikel 27, punkt 2
2.  En aktör i tredjeland som vill saluföra sina produkter som ekologiska på gemenskapens marknad, på de villkor som föreskrivs i punkt 1, skall låta en behörig myndighet eller ett kontrollorgan enligt avdelning V undersöka verksamheten, under förutsättning att myndigheten eller organet i fråga genomför kontroller i tredjelandet där produktionen sker, eller ett kontrollorgan som godkänts enligt punkt 5.
2.  I alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av en produkt skall en aktör i tredjeland som vill saluföra sina produkter som ekologiska på gemenskapens marknad, på de villkor som föreskrivs i punkt 1, låta en behörig myndighet eller ett kontrollorgan enligt avdelning V undersöka verksamheten, under förutsättning att myndigheten eller organet i fråga genomför kontroller i tredjelandet där produktionen sker, eller ett kontrollorgan som godkänts enligt punkt 5.
Produkten skall omfattas av ett certifikat som utfärdats av kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen och av vilket det framgår att produkten uppfyller de villkor som fastställs i denna artikel.
Ändring 134
Artikel 27, punkt 2a (ny)
2a.  Aktören skall när som helst kunna förse importörerna eller de nationella myndigheterna med styrkande handlingar som utfärdats av den behöriga myndigheten eller kontrollorganet enligt avdelning V och som gör det möjligt att identifiera vilken aktör som genomförde den senaste åtgärden och kontrollera att denna aktör uppfyller kraven i denna förordning.
Ändring 135
Artikel 27, punkt 3, led a
a) produkten har framställts i enlighet med produktionsnormer som är likvärdiga de som tillämpas på ekologisk produktion i gemenskapen, eller i enlighet med de internationellt erkända normer som fastställs i riktlinjerna i Codex Alimentarius,
a) produkten har framställts i enlighet med produktionsnormer som är likvärdiga de som tillämpas på ekologisk produktion i gemenskapen, och i vilka hänsyn tas till riktlinjerna i Codex Alimentarius CAC/GL 32,
Ändring 136
Artikel 27, punkt 3, led b
b) producenten omfattas av kontrollregler som är likvärdiga med dem som används i gemenskapens kontrollsystem, eller som följer riktlinjerna i Codex Alimentarius,
b) aktören omfattas av kontrollregler som är likvärdiga med dem som används i gemenskapens kontrollsystem, i vilka hänsyn tas till riktlinjerna i Codex Alimentarius CAC/GL 32,
Ändring 137
Artikel 27, punkt 3, led c
c) den aktör från tredjeland som vill saluföra sina produkter med ekologisk märkning på gemenskapens marknad enligt villkoren i denna punkt har därigenom öppnat sin verksamhet för ett kontrollsystem enligt punkt 4 eller ett kontrollorgan enligt punkt 5,
c) aktörer från tredjeland i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av en produkt som vill saluföra sina produkter med ekologisk märkning på gemenskapens marknad enligt villkoren i denna punkt har öppnat sin verksamhet för ett kontrollsystem enligt punkt 4 eller flera godkända kontrollorgan enligt punkt 5,
Ändring 138
Artikel 27, punkt 3, led d
d) produkten omfattas av ett certifikat som utfärdats av de behöriga myndigheterna eller kontrollorganen i ett tredjeland som är erkända enligt punkt 4 eller ett kontrollorgan enligt punkt 5, vilket bekräftar att produkten uppfyller de villkor som fastställs i denna punkt.
d) produkten omfattas av ett certifikat som utfärdats av de behöriga myndigheterna eller kontrollorganen i ett tredjeland som är erkända enligt punkt 4 eller ett kontrollorgan enligt punkt 5, vilket bekräftar att produkten uppfyller de villkor som fastställs i denna punkt. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 31.2 fastställa hur kontrollcertifikatet skall utformas och utfärda tillämpningsföreskrifter innan det nya importsystemet träder i kraft.
Ändring 139
Artikel 27, punkt 3, led da (nytt)
da) de kontrollorgan i tredjeländer som godkänts enligt punkt 4 eller erkänts enligt punkt 5 uppfyller kraven i Europastandard EN 45011 (Allmänna krav för organ som handhar produktcertifieringsprogram (ISO/IEC-guide 65)) och ackrediterats före den 1 januari 2009 i enlighet med denna standard av ett ackrediteringsorgan som är avtalspart i det multilaterala avtalet om erkännande.
Ändring 140
Artikel 27, punkt 4, stycke 1
4.  Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31.2 erkänna de tredjeländer vilkas produktionsnormer och kontrollsystem är likvärdiga med dem som tillämpas i gemenskapen, eller uppfyller de internationellt erkända normer som fastställs i riktlinjerna i Codex Alimentarius, och skall upprätta en förteckning över de länderna.
4.  Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31.2 erkänna de tredjeländer vilkas produktionsnormer och kontrollsystem är likvärdiga med dem som tillämpas i gemenskapen, och i vilka hänsyn tas till Codex Alimentarius CAC/GL 32, och skall upprätta en förteckning över de länderna.
Ändring 141
Artikel 27, punkt 4, styckena 2a och 2b (nya)
De erkända kontrollorganen eller kontrollmyndigheterna skall lämna de utvärderingsrapporter som utarbetats av ackrediteringsorganet eller, i förekommande fall, den behöriga myndigheten om den regelbundna utvärderingen på platsen, övervakningen och den fleråriga omprövningen av deras verksamhet. Utvärderingsrapporterna skall offentliggöras på Internet.
På grundval av utvärderingsrapporterna skall kommissionen med hjälp av medlemsstaterna säkerställa lämplig tillsyn av de erkända kontrollmyndigheterna och kontrollorganen genom regelbundna omprövningar av deras erkännande. Tillsynens natur skall bestämmas utifrån en bedömning av risken för oegentligheter eller överträdelser av de bestämmelser som fastställs i denna förordning.
Ändring 142
Artikel 27, punkt 5a (ny)
5a.  De behöriga nationella myndigheterna skall delta i förfarandet för erkännande av inspektions- och certifieringsorgan. De skall av importörerna erhålla certifikat över all importverksamhet och upprätta en gemensam europeisk databas över import.
De behöriga nationella myndigheterna och EU-myndigheterna får genomföra stickprovskontroller av inspektions- och certifieringsorgan på platsen.
Ändring 152
Artikel 28
Medlemsstaterna får inte på grunder som gäller produktionsmetoden, märkningen eller presentationen av produktionsmetoden, förbjuda eller inskränka saluföringen av ekologiska produkter som uppfyller kraven i denna förordning.
1.  De behöriga myndigheterna och kontrollorganen får inte när det gäller produktionsmetoden, märkningen eller presentationen av produktionsmetoden, förbjuda eller inskränka saluföringen av ekologiska produkter som kontrollerats av ett kontrollorgan i en annan medlemsstat, under förutsättning att dessa produkter uppfyller kraven i denna förordning.
Framför allt får inga andra kontrollbestämmelser eller kostnader än de som avses i avdelning V i denna förordning tillämpas.
2.  Medlemsstaterna får tillämpa strängare bestämmelser på sitt eget territorium, under förutsättning att de överensstämmer med gemenskapslagstiftningen och inte förbjuder eller inskränker saluföringen av ekologiska produkter som framställts utanför den berörda medlemsstaten.
Ändring 144
Artikel 31, rubriken
Förvaltningskommitté för ekologisk produktion
Föreskrivande kommitté med kontroll för ekologisk produktion
Ändring 145
Artikel 31, punkt 1
1.  Kommissionen skall bistås av en förvaltningskommitté för ekologisk produktion (nedan kallad kommittén).
1.  Kommissionen skall bistås av en föreskrivande kommitté med kontroll för ekologisk produktion (nedan kallad kommittén).
Ändring 146
Artikel 31, punkt 1a (ny)
1a.  Kommittén skall se till att samråd och samarbete sker regelbundet med de ekologiska producenternas och konsumenternas företrädare för att genomgående uppfylla de mål för ekologiskt jordbruk som fastställs i artikel 3, genom att involvera dem i uppdateringen och genomförandet av lämpliga metoder i enlighet med de mål och principer som fastställs i avdelning II.
Ändring 147
Artikel 31, punkt 2
2.  Vid hänvisning till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.
2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5a.1–5a.4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.
Ändring 148
Artikel 31, punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen skall underrätta Europaparlamentet om ändringar av förordningen som planeras att genomföras via kommittéförfarandet, och skall i detta sammanhang ta vederbörlig hänsyn till parlamentets ståndpunkt.
Ändring 149
Artikel 31, punkt 4
4.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
4.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning, i enlighet med artikel 7 i beslut 1999/468/EG.
Ändring 150
Artikel 32, led a
a)  Närmare bestämmelser om de produktionsregler som fastställs i avdelning III, i synnerhet när det gäller de särskilda krav och villkor som jordbrukare och andra producenter av ekologiska produkter skall uppfylla.
a)  Närmare bestämmelser om de produktionsregler som fastställs i avdelning III, i synnerhet när det gäller de särskilda krav och villkor som jordbrukare och andra producenter av ekologiska produkter skall uppfylla, däribland positivlistor över vegetabiliska insatsvaror, tillsatser, processhjälpmedel och andra ingredienser.
Ändring 151
Bilaga II
–  EU-EKOLOGISK.
–  EKOLOGISK.

(1) Efter det att ändringarna antagits återförvisades ärendet till utskottet i enlighet med artikel 53.2 i arbetsordningen (A6-0061/2007).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy