Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0806(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0052/2007

Esitatud tekstid :

A6-0052/2007

Arutelud :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Hääletused :

PV 29/03/2007 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0096

Vastuvõetud tekstid
PDF 194kWORD 41k
Neljapäev, 29. märts 2007 - Brüssel
Jalgpallivõistluste turvalisus *
P6_TA(2007)0096A6-0052/2007

Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Austria Vabariigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/348/JSK rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta (10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Austria Vabariigi algatust (10543/2006)(1);

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti c;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0240/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0052/2007),

1.   kiidab Austria Vabariigi algatuse muudetud kujul heaks;

2.   palub nõukogul teksti vastavalt muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Austria Vabariigi algatust oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja Austria Vabariigi valitsusele.

Austria Vabariigi ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
ARTIKLI 1 PUNKTI 1 ALAPUNKT A
Artikli 2 lõige 2 (otsus 2002/348/JSK)
2.  Riiklikel jalgpalli teabepunktidel on vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele ja rahvusvahelistele eeskirjadele ligipääs teabele, mis sisaldab kõrge riskiteguriga toetajate isikuandmeid.
2.  Riiklikel jalgpalli teabepunktidel on vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele ja rahvusvahelistele õigusnormidele ligipääs teabele, mis sisaldab kõrge riskiteguriga toetajate isikuandmeid. Neid andmeid kasutatakse ainult jalgpallivõistluste otstarbeks ning ei tohi kasutada muu tegevuse käigus.
Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)
Artikli 3 lõige 3 (otsus 2002/348/JSK)
1 a) artikli 3 lõige 3 asendatakse järgnevaga:
3.  Isikuandmeid vahetatakse vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele ja rahvusvahelistele õigusnormidele, võttes arvesse Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsiooni nr 108 isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse kohta ning vastavalt sellele 17. septembri 1987. aasta Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitust nr R(87)15, millega reguleeritakse isikuandmete kasutamist politseivaldkonnas. Isikuandmete vahetamine toimub eesmärgiga valmistada ette ja võtta kohased meetmed avaliku korra säilitamiseks jalgpalliürituste toimumise ajal. Vahetamine võib hõlmata andmeid nende isikute kohta, kes ohustavad või võivad ohustada avalikku korda ja julgeolekut.

(1) ELT C 164, 15.7.2006, lk 30.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika