Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0806(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0052/2007

Teksty złożone :

A6-0052/2007

Debaty :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Głosowanie :

PV 29/03/2007 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0096

Teksty przyjęte
PDF 362kWORD 44k
Czwartek, 29 marca 2007 r. - Bruksela
Bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej *
P6_TA(2007)0096A6-0052/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Austrii mającej na celu przyjęcie decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/348/WSiSW dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym (10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając inicjatywę Republiki Austrii (10543/2006)(1),

–   uwzględniając art. 34 ust. 2 litera c) Traktatu UE,

–   uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0240/2006),

–   uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0052/2007),

1.   zatwierdza po poprawkach inicjatywę Republiki Austrii;

2.   zwraca się do Rady o odpowiednią zmianę tekstu;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do inicjatywy Republiki Austrii;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządowi Republiki Austrii.

Tekst proponowany przez Republikę Austrii   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 LITERA A
Artykuł 2 ustęp 2 (decyzja 2002/348/WSiSW)
2.  Narodowe punkty informacyjne dla piłki nożnej, zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami krajowymi i międzynarodowymi, mają dostęp do informacji obejmujących dane osobowe kibiców stanowiących ryzyko.
2.  Narodowe punkty informacyjne dla piłki nożnej, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i międzynarodowymi, mają dostęp do informacji obejmujących dane osobowe kibiców stwarzających duże ryzyko. Dane takie przetwarza się wyłącznie w związku z meczami piłki nożnej i nie mogą być one wykorzystywane do innych celów.
Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)
Artykuł 3 ustęp 3 (decyzja 2002/348/WSiSW)
1a. Art. 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzemienie:
3.  Dane osobowe są wymieniane zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami z uwzględnieniem zasad Konwencji nr 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, oraz - w stosownych przypadkach - Zalecenia nr R (87)15 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 17 września 1987 r. regulującego wykorzystanie danych osobowych w sektorze policji. Taka wymiana ma na celu przygotowanie i podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia przestrzegania prawa i zapewnienia porządku w trakcie wydarzeń piłkarskich. Taka wymiana może w szczególności obejmować szczegółowe informacje o osobach stanowiących lub mogących stanowić zagrożenie dla przestrzegania prawa, porządku i bezpieczeństwa.

(1) Dz.U. C 164 z 15.7.2006, str. 30.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności