Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0806(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0052/2007

Predkladané texty :

A6-0052/2007

Rozpravy :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Hlasovanie :

PV 29/03/2007 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0096

Prijaté texty
PDF 368kWORD 46k
Štvrtok, 29. marca 2007 - Brusel
Bezpečnosť na futbalových zápasoch s medzinárodným rozmerom *
P6_TA(2007)0096A6-0052/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o iniciatíve Rakúskej republiky na prijatie rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2002/348/SVV týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na iniciatívu Rakúskej republiky (10543/2006)(1),

–   so zreteľom na článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0240/2006),

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0052/2007),

1.   schvaľuje zmenenú a doplnenú iniciatívu Rakúskej republiky;

2.   vyzýva Radu, aby zodpovedajúco zmenila text;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť iniciatívu Rakúskej republiky;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Rakúskou republikou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ČLÁNOK 1 BOD 1 PÍSMENO A
Článok 2 odsek 2 (rozhodnutie 2002/348/SVV)
2.  Národné futbalové informačné strediská budú mať v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi prístup k informáciám obsahujúcim osobné údaje o najrizikovejších fanúšikoch.
2.  Národné futbalové informačné strediská majú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi prístup k informáciám obsahujúcim osobné údaje o vysoko rizikových fanúšikoch. Tieto údaje je možné využívať výhradne v súvislosti s futbalovými zápasmi a nesmú byť použité pri iných činnostiach.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 1 A (nový)
Článok 3 odsek 3 (rozhodnutie 2002/348/SVV)
1a.  Článok 3 ods. 3 sa nahrádza takto:
3.  Osobné údaje sa vymieňajú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi pri zohľadnení zásad Dohovoru Rady Európy č. 108 z 28. januára 1981 o ochrane osôb pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a primerane aj odporúčanie č. R(87)15 Výboru ministrov Rady Európy zo 17. septembra 1987 o používaní osobných údajov v policajnom sektore. Cieľom takých výmen je pripraviť a prijať vhodné opatrenia na udržanie práva a poriadku počas konania futbalového podujatia. Také výmeny môžu obsahovať najmä údaje o osobách, ktoré skutočne alebo potenciálne predstavujú ohrozenie práva a poriadku a bezpečnosti.

(1) Ú. v. EÚ C 164, 15.7.2006, s. 30.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia