Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0806(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0052/2007

Ingivna texter :

A6-0052/2007

Debatter :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Omröstningar :

PV 29/03/2007 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0096

Antagna texter
PDF 282kWORD 79k
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel
Säkerhet i samband med fotbollsmatcher *
P6_TA(2007)0096A6-0052/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 mars 2007 om Republiken Österrikes initiativ om antagande av ett beslut av rådet om ändring av beslut 2002/348/RIF om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension (10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Republiken Österrikes initiativ (10543/2006)(1),

–   med beaktande av artikel 34.2 c i EU-fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0240/2006),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0052/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner Republiken Österrikes initiativ såsom ändrat av parlamentet.

2.  Rådet uppmanas att ändra texten i överensstämmelse härmed.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra Republiken Österrikes initiativ.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt Republiken Österrikes regering parlamentets ståndpunkt.

Republiken Österrikes initiativ   Parlamentets ändringar
Ändring 1
ARTIKEL 1, LED 1, LED A
Artikel 2, punkt 2 (beslut 2002/348/RIF)
"2. Det nationella informationsstället för fotboll skall i enlighet med tillämpliga nationella och internationella bestämmelser på området ha tillgång till personuppgifter om risksupportrar."
"2. Det nationella informationsstället för fotboll skall i enlighet med tillämpliga nationella och internationella lagar på området ha tillgång till personuppgifter om högrisksupportrar. Dessa uppgifter skall enbart behandlas i samband med fotbollsmatcher och får inte användas för andra ändamål."
Ändring 2
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)
Artikel 3, punkt 3 (beslut 2002/348/RIF)
1a.  Artikel 3.3 skall ersättas med följande:
3.  Utbyte av personuppgifter skall ske i enlighet med tillämplig nationell och internationell rätt, med beaktande av principerna i Europarådets konvention nr 108 av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt –i tillämpliga fall – Europarådets ministerkommittés rekommendation R(87) 15 av den 17 september 1987 om polisens användning av personuppgifter. Utbytet skall ske med syftet att förbereda och vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla ordningen i samband med ett fotbollsevenemang. Utbytet kan i synnerhet röra information om enskilda personer som utgör eller kan utgöra ett hot mot den allmänna ordningen och säkerheten.

(1) EUT C 164, 15.7.2006, s. 30.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy