Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2013(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0069/2007

Předložené texty :

A6-0069/2007

Rozpravy :

PV 28/03/2007 - 18
CRE 28/03/2007 - 18

Hlasování :

PV 29/03/2007 - 8.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0099

Přijaté texty
PDF 414kWORD 112k
Čtvrtek, 29. března 2007 - Brusel
Rozpočtové směry na rok 2008 – oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX
P6_TA(2007)0099A6-0069/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. března 2007 o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2008 – oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX – a o předběžném odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu (oddíl I) pro rozpočtový proces na rok 2008 (2007/2013(BUD))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména článek 272 této smlouvy,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000, kterým se stanoví systém vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu(3),

-   s ohledem na pátou zprávu generálních tajemníků orgánů z května 2006 o vývoji okruhu 5 finančního výhledu,

-   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora za rozpočtový rok 2005 o plnění rozpočtu, spolu s odpověďmi orgánů(4),

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0069/2007),

A.   vzhledem k tomu, že na rozpočet na rok 2007 byla pro okruh 5 vyčleněna částka 7 115 000 000 EUR a rozpočet Evropského parlamentu činí 1 397 460 174 EUR, což představuje 19,65 % okruhu 5,

B.   vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2008 vytyčuje první rok, v němž není plánován žádný velký úkol, jakým je například rozšíření nebo zavedení nových jazyků, ani žádná jiná událost se zásadním dopadem na správu,

C.   vzhledem k tomu, že se instituce musejí vyrovnat s posledními dvěma rozšířeními,

D.   vzhledem k tomu, že v této fázi ročního procesu čeká Evropský parlament na odhady příjmů a výdajů ostatních institucí a na návrhy rozpočtu na rok 2008 ze strany vlastního předsednictva,

Obecný rámec

1.   konstatuje, že strop okruhu 5 v roce 2008 je 7 457 000 000 EUR, což představuje v porovnání s rokem 2007 nárůst o 4,8 %;

2.   konstatuje, že především v důsledku rozšíření se rozpočet institucí v posledních čtyřech letech zvýšil téměř o 18 %; domnívá se, že do roku 2008 budou všechny instituce plně funkční a budou disponovat dostatečnými prostředky na zajištění svých správních funkcí; vyzývá instituce, aby k přípravě odhadů rozpočtu na rok 2008 zaujaly uvážlivý postoj;

3.   domnívá se, že Evropský parlament je odpovědný občanům a že efektivní využití peněz daňových poplatníků může přispět k posílení jejich důvěry v instituce EU; je toho názoru, že rozpočet institucí na rok 2008 by se neměl v zásadě příliš lišit od rozpočtu na předchozí rok, neboť nejsou plánovány žádné zásadní události (rozšíření či nové jazyky), které by odůvodňovaly zvýšení;

4.   uznává, že interinstitucionální spolupráce může být prospěšná z hlediska úspor z rozsahu a z hlediska efektivity, může však také narušit nezávislost či identitu určité instituce; domnívá se, že by se všechny instituce ve výše uvedených ohledech měly snažit najít správnou rovnováhu; žádá generální tajemníky, aby podali zprávu o vzájemné spolupráci; očekává, že do 1. července 2007 obdrží informace o kvalitě, efektivitě, finančních aspektech i potenciálních výhodách a nevýhodách interinstitucionální spolupráce, včetně kvality a efektivity služeb poskytovaných institucemi a subjekty založenými v rámci této spolupráce;

5.   připomíná, že během uplynulých let již ve svých usneseních požadoval několik pravidelných zpráv o průběhu přijímání zaměstnanců z EU-10 a EU-2 a o statusu přijatých zaměstnanců; vyzývá proto instituce, aby pokračovaly v tomto screeningu, jak je plánován ve společném prohlášení o přijímání zaměstnanců v souvislosti s rozšířeními v roce 2004 a v roce 2007 přijatém s usnesením Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2006 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na finanční rok 2007 a který bude poskytovat všeobecné informace i údaje o každé instituci(5);

Evropský parlament
POLITICKÉ PRIORITY
Poskytovat poslancům efektivní služby a umožnit tak zdokonalení tvorby právních předpisů

6.   domnívá se jakožto spolutvůrce právních předpisů, že by jeho poslancům měly být zajištěny optimální pracovní podmínky, aby mohli snadněji plnit svou úlohu a aby se zvýšila kvalita právních předpisů EU; je toho názoru, že podporu poslanců lze zlepšit tím, že jim specializované či technické informace budou poskytovány v krátkých lhůtách; trvá na tom, že poslanci EP by měli mít lepší informace a přehled o všech zdrojích a materiálech, jež mají k dispozici na základě práce různých oddělení v rámci Parlamentu (studie, technické a podkladové dokumenty);

7.   rád by zajistil, aby všem poslancům, i těm novým, byly poskytovány ty nejlepší jazykové služby především na oficiálních schůzích parlamentních orgánů; je ochoten zvážit přiměřené návrhy služeb pro poslance, které jsou v rámci jejich práce individuálnějšího rázu, a to za transparentních a jasně vymezených podmínek, a přezkoumá efektivitu nákladů takovýchto návrhů;

8.   rád by prověřil, zejména v souvislosti s výstavbou nových budov D4 a D5, možnost zajištění menších zasedacích místností, kterých by mohli využívat všichni poslanci a jež by sloužily k rozhovorům s odborníky v rámci relativně malých skupin (8–20 osob); je toho názoru, že vzhledem k nepředvídatelným potřebám vyplývajícím z povahy práce Parlamentu by mělo být možné zamluvit tyto místnosti s dosti krátkým předstihem a s co nejmenšími administrativními překážkami; očekává, že do 1. července 2007 bude předložena zpráva o těchto místnostech a o možnostech jejich dalšího rozvoje;

9.   konstatuje, že k docílení maximální podpory poslanců při výkonu jejich úkolů je nezbytné, aby byly dále rozvíjeny pracovní a správní struktury a aby byly posíleny stávající služby; požaduje, aby správa prošetřila, zda by bylo možné, aby knihovna rozšířila své služby poslancům, poskytovala podporu výzkumu a jeden rozsáhlý dokument a informační zdroj shrnující všechny stávající texty a odborné posudky (Knowledge Management System); očekává, že do 1. července 2007 budou předloženy odpovídající návrhy s odhady nákladů, které zahrnují také možnost zveřejnění dotazů na podobné otázky na Intranetu parlamentu;

10.   vyjadřuje politování nad geografickým rozptýlením své správy do tří pracovních míst a nad dalšími náklady, které to představuje z hlediska provozu a zejména při cestování z jednoho místa na druhé; domnívá se, že by správa měla poslancům poskytnout nejrůznější druhy zařízení vybavených nejnovějšími technologiemi, aby se omezil negativní vliv geografického rozmístění Evropského parlamentu, např. synchronizaci počítačů s mobilními telefony nebo využití místností pro videokonference;

11.   poznamenává, že přestože byla na informační technologie vyčleněna podstatná část rozpočtu, některé problémy přetrvávají – např. zpomalování sítě ve Štrasburku či doba potřebná k realizaci všech nových projektů v oblasti IT; vyzývá proto generálního tajemníka, aby do přílohy IV předběžného návrhu zprávy o odhadech příjmů a výdajů začlenil zvláštní oddíl věnovaný projektům IT spuštěných v posledních pěti letech, který bude obsahovat údaje o předběžných nákladech, datech spuštění, předběžných a skutečných termínech dodání a konečných nákladech;

12.   žádá generálního tajemníka, aby připravil návrhy ohledně struktury a kapacity sekretariátů výborů s cílem zdokonalit následnou činnost související s legislativními návrhy a návrhy týkajícími se rozpočtu; žádá, aby správa předložila příslušné návrhy do 1. července 2007;

Zvýšit efektivitu komunikačních nástrojů Parlamentu a jeho politických skupin

13.   je toho názoru, že komunikace Evropského parlamentu se odehrává prostřednictvím nejrůznějších komunikačních kanálů, které jsou komplementární povahy a jež mají společně za cíl účinně informovat občany EU o jeho činnosti a podílu na budování Evropy;

14.   domnívá se, že komunikace Evropského parlamentu má dvě stránky: skládá se zaprvé z institucionální komunikace, která se odehrává na úrovni správy a jejímž obsahem jsou věcné informace, a zadruhé z více politicky orientovaných údajů odrážejících různé názory, stanoviska a činnosti politických skupin a poslanců;

15.   domnívá se, že lze promyšleněji zlepšovat komunikaci a informační politiku a že v celkové koncepci komunikace s občany EU, v jejímž rámci je přidaná hodnota každého nástroje určena dle odstavce 21 usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. října 2006 o návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2007 (Oddíly I, II, IV, V, VI, VII a VIII)(6), lze vykazovat efektivnější činnost;

16.   rád by zlepšil nástroje užívané ke zvýšení povědomí evropských občanů o roli Evropského parlamentu v legislativním a rozhodovacím procesu, o jeho činnosti v oblasti evropské politiky a rovněž o činnostech poslanců a politických skupin Evropského parlamentu a vypořádal se s nedostatky spojenými s obrazem Evropské unie, zejména vzhledem k volbám v roce 2009; domnívá se, že současné komunikační kanály této potřebě neodpovídají;

17.   domnívá se zejména, že větší zapojení lokálních a regionálních sdělovacích prostředků by evropskému projektu značně prospělo; vyzývá proto správu, aby předložila akční plán pro komunikaci, konkrétně zaměřený na místní a regionální sdělovací prostředky, a aby zejména s cílem připravit příští evropské volby zkoumala nové nástroje, které poslancům umožní komunikovat s místními sdělovacími prostředky; připomíná, že na kampaň zaměřenou na povědomí veřejnosti v roce před minulými evropskými volbami byly z rozpočtu vyčleněny zvláštní prostředky;

18.   zdůrazňuje, že stávající i budoucí nástroje komunikace musí být co nejefektivnější, aby se zlepšilo povědomí občanů EU o naší instituci; je přesvědčen, že do utváření a hodnocení těchto nástrojů by se měla zapojit i správa a politické skupiny;

19.   požaduje, aby do 1. července 2007 vznikl soupis kroků v oblasti komunikace, připravený externími kancelářemi a ve spolupráci s Komisí také v Domech Evropy, a aby byla vyhodnocena jejich účinnost a vliv;

20.   připomíná, že v červenci 2006 začala platit nová politika pro skupinové návštěvy poslanců, která v porovnání s předchozím stavem představuje zlepšení; je toho názoru, že je možné dosáhnout i dalšího zlepšení, zejména pokud jde o flexibilitu, a to poté, kdy bude nové návštěvnické centrum dokončeno; minimální povinný počet návštěvníků a úhradu nákladů je možno znovu zvážit při zohlednění individuálních potřeb jednotlivých návštěvníků, aby byly hrazeny skutečné náklady; očekává proto, že do 1. července 2007 obdrží nový návrh, který bude zohledňovat potřeby poslanců a bude co nejdříve realizován;

21.   oceňuje, že v posledních letech byl zaznamenán pokrok, pokud jde o návštěvnický program; zdůrazňuje však, že dalšího zlepšení by bylo možné dosáhnout v oblastech, kde se návštěvníci setkávají s reálným životem Evropského parlamentu a očekává odpovědi na konkrétně formulované otázky, pokud jde o možnost navštívit jednací sál a přístup do dalších zasedacích místností(7); žádá, aby správa předložila příslušné návrhy do 1. července 2007;

Zlepšit přidělování rozpočtu

22.   připomíná, že v posledních dvou letech se sestavování rozpočtu opíralo o odůvodněné potřeby spojené s účinným fungováním instituce; zdůrazňuje, že rozpočet Evropského parlamentu by měl být stanoven tak, aby tomuto orgánu dovoloval podávat v mezích rozumné výše finančních prostředků co nejlepší výkon; domnívá se, že rozpočtová úroveň pro rok 2008 včetně růstu v souvislosti s úpravou běžných cen, by měla zůstat na rozpočtové úrovni pro rok 2007 a v žádném případě by neměla představovat více než 20 % okruhu 5, který by měl být považován za horní hranici rozpočtu; vyzývá proto předsednictvo, aby při rozhodování o výši příjmů a výdajů vzalo v úvahu odpovědnost, kterou Evropský parlament má vůči občanům EU;

23.   bere na vědomí, že rok 2008 bude poslední úplný rok před volbami poslanců Evropského parlamentu a před realizací statutu poslanců v roce 2009; domnívá se, že opatření nutná ke zvládnutí posledního rozšíření byla učiněna; kromě doladění rozpočtových potřeb k vyrovnání se s přijetím nových členských států se neočekávají žádné výrazné změny, které by mohly mít finanční důsledky;

24.   bere na vědomí, že jednou z priorit předsednictví je zajistit, aby se z Parlamentu stal lépe viditelný činitel v oblasti vnější politiky, a vyzdvihuje důležitost podpory dialogu mezi kulturami a prosazování demokracie; podotýká, že Evropský parlament vytvořil celou řadu delegací a shromáždění s národními parlamenty z třetích zemí, a že tyto subjekty nejsou v rozpočtu Evropského parlamentu jasně identifikovány; vyzývá proto správu, aby do 1. července 2007 předložila zprávu o existujících subjektech i o těch, které právě v této oblasti výdajů vznikají, a to včetně finančního posouzení potřeb, jež zde v nadcházejících letech vyvstanou;

25.   vyjadřuje politování nad omezenou výměnou informací ohledně záležitostí, které spadají do pravomocí sdílených s jinými rozhodovacími orgány Evropského parlamentu, a zejména ohledně rozhodnutí, která mají finanční dopad na rozpočet Evropského parlamentu; domnívá se, že je třeba vyvinout společné úsilí o zlepšení výměny informací v raném stádiu rozhodování;

26.   bere na vědomí, že pokud jde o celkové náklady na rozvoj projektů, nejsou odhady vypracované předem vždy spolehlivé, vyjadřuje politování nad tímto přístupem a domnívá se, že dojde-li u významných projektů k závažnému odklonu od předpokládaných nákladů, měly by být projekty znovu předloženy příslušným orgánům k přehodnocení a schválení;

27.   bere na vědomí, že pravidelně dochází k tomu, že některé rozpočtové položky jsou financovány nedostatečně nebo naopak nadbytečně; připomíná, že žádosti o převod by se během celého roku plnění rozpočtu měly omezovat na mimořádné případy a pouze na záležitosti, které nebylo možno předvídat; vyzývá správu, aby připravovala odhady nezbytných prostředků pro každou rozpočtovou položku přesněji a předvídala je realističtěji;

RŮZNÉ
Budovy

28.   bere na vědomí úspory, jichž bylo dosaženo díky zálohovým platbám za budovy provedeným v posledních deseti letech; zdůrazňuje, že Evropský parlament je nyní na svých třech pracovních místech vlastníkem většiny svých budov a že se začne zaměřovat na investice do vnějších kanceláří; má v úmyslu přezkoumat zásadu sdílení vnější kanceláří s Komisí na základě zprávy požadované v březnu 2007 v bodě 47 výše uvedeného usnesení ze dne 26. října 2006; za tím účelem žádá o vypracování společné zprávy Komise a Evropského parlamentu o způsobu sdílení kanceláří, pokud jde o zaměstnance, logistiku, provozní náklady a různé časové plány spolufinancování koupě společných kanceláří; podotýká, že to dosud bylo možné díky dostupnosti finančních prostředků v rozpočtu Evropského parlamentu;

29.   podporuje úsilí, které správa vynakládá na zlepšení bezpečnostních systémů v Domech Evropy; nabádá správu a Komisi, aby společně a poměrným dílem nesly náklady na tyto kroky;

Zaměstnanci

30.   je toho názoru, že po posledním zvýšení počtu pracovních míst (21 % během období čtyř let) spojeném především se dvěma rozšířeními a se zvýšením počtu úředních jazyků by instituce měla disponovat lidskými zdroji, které jsou pro její fungování nezbytné, a že je nyní třeba věnovat čas jejich efektivnímu začlenění; jakékoli požadavky na nová pracovní místa bude proto posuzovat až poté, co správa předloží zprávu obsahující její krátkodobou a střednědobou strategii zaměřenou na možnosti přesunu pracovníků, včetně programů pro odbornou přípravu a také rozvojových programů vztahujících se k přesunu pracovníků; požadavky prozkoumá na základě těchto podrobných informací;

31.   doporučuje vyřešit nedostatky, které brání dostupnosti a nejvyšší kvalitě tlumočnických služeb, a zároveň udržet žádoucí rovnováhu mezi kvalitou a náklady a zajistit tak co největší návratnost vynaložených prostředků;

32.   domnívá se, že v politice přesunů pracovníků zahájené v roce 2006 by se mělo pokračovat s cílem konsolidovat dvě poslední rozšíření a posílit efektivitu správy a zároveň respektovat politické priority; vyzývá generálního tajemníka, aby předložil podrobný popis své strategie na rok 2008, pokud jde o odhady příjmů a výdajů;

33.   věnuje zvláštní pozornost nákladům souvisejícím s geografickou rozptýleností a prozkoumá možnosti, jak je dále racionalizovat; zaměří se zejména na řadu pracovních cest, které zaměstnanci podnikli v rámci třech pracovních míst; podotýká, že náklady na tyto pracovní cesty dosáhly v roce 2005 výše 12 799 988 EUR a délky 71 369 dní, přičemž nejsou započítány náklady na pracovní cesty týkající se zaměstnanců politických skupin; domnívá se, že v této oblasti lze vyvinout snahu o zvýšení efektivity; vyzývá generálního tajemníka, aby do 1. července 2007 předložil zprávu týkající se pracovních cest zaměstnanců ve třech pracovních místech spolu se souvisejícími náklady jednotlivých generálních ředitelství;

34.   vyjadřuje znepokojení nad pocity nejistoty, pokud jde o systém evropských škol; připomíná, že zaměstnanci mají právo na dobře fungující a atraktivní školský systém, a bere proto na sebe odpovědnost takový systém zachovat;

35.   bere na vědomí rozhodnutí z plenárního zasedání plně podpořit přijetí skutečného a smysluplného statutu asistentů poslanců; očekává, že Rada přijme konečné rozhodnutí v této věci do začátku září 2007 s cílem umožnit přidělení potřebných prostředků; vyzývá předsednictvo Parlamentu, aby záležitost týkající se statutu asistentů poslanců důsledně u Rady prosazovalo; je přesvědčen, že tento statut přispěje ke zlepšení kvality činnosti poslanců;

Bezpečnost

36.   uznává finanční důsledky plynoucí z nezbytnosti zajistit poslancům i zaměstnancům na všech pracovních místech nejlepší bezpečnostní podmínky; nabádá správu, aby co nejrychleji realizovala nový systém karet, který poslancům usnadní každodenní práci, zejména používání elektronických podpisů a poskytla jim bezpečnější prostředí; zdůrazňuje, že je zapotřebí vždy dodržovat ustanovení týkající se ochrany údajů;

37.   je toho názoru, že orgány EU by měly jít příkladem v uplatňování politik šetrných k životnímu prostředí a lepší energetické účinnosti; připomíná, že Evropský parlament se zavázal uplatňovat nařízení EMAS a na žádost předsednictva (zpráva o rozpočtu dalších orgánů za rok 2006) prozkoumat možnosti snižování nákladů na spotřebu energie, včetně možnosti omezit používání klimatizace v letním období; vyzývá k efektivnějšímu zacházení s papírem a snížené distribuci tištěných materiálů a k zavedení systému zajišťování tištěných verzích oficiálních dokumentů Parlamentu na základě žádosti; očekává, že mu správa do 1. července 2007 doručí zprávu o opatřeních, která byla doposud naplánována, a návrzích v daných oblastech, které budou zahrnovat nezbytné požadavky s ohledem na personální zabezpečení a odhady finančních nákladů;

Ostatní instituce

38.   vyzývá instituce, aby předložily rozpočet, který odráží jejich skutečné potřeby; domnívá se, že po dvou významných rozšíření a po zavedení 12 jazyků by rok 2008 měl být rokem co nejefektivnějšího využití dostupných zdrojů (lidských zdrojů i technických a logistických prostředků); připomíná, že žádosti o převod a úpravy plánu pracovních míst v průběhu rozpočtového roku nepředstavují správný způsob správy rozpočtových prostředků, a mělo by k nim tedy docházet výjimečně; očekává, že tomu instituce budou věnovat pozornost při předkládání svých odhadů příjmů a výdajů;

39.   nabádá instituce, aby posílily svou interinstitucionální spolupráci i v oblastech, kde se na první pohled nejeví žádný potenciál pro racionalizaci a zvýšení účinnosti, jelikož rozpočet institucí se v budoucnosti nebude zvyšovat takovým tempem jako tomu bylo v minulosti;

40.   podotýká, že instituce v posledních letech výrazně zvýšily své výdaje na budovy a že v příštích čtyřech letech tyto náklady ještě porostou; domnívá se, že je na čase zastavit zvyšování nemovitého majetku institucí; vyzývá je proto, aby před jakýmkoli dalším rozšiřováním budov pozorně prozkoumaly všechny další možnosti; dále instituce v kontextu interinstitucionální spolupráce vyzývá, aby byly připraveny sdílet prostředky, které zbývají v jejich rozpočtu na konci roku, aby se náklady na výstavbu vyřešily co nejrychleji;

41.   připomíná, že harmonizace v předkládání odhadů příjmů a výdajů institucí by usnadnila srozumitelnost jednotlivých rozpočtů a zvýšila transparentnost pro občany EU;

42.   ocenil by, kdyby odhady příjmů a nákladů zahrnovaly kapitolu, kde by instituce rozvedly zvláštnosti a zlepšení, k nimž během roku došlo; to by rozpočtovému orgánu umožnilo lépe zhodnotit zvláštní potřeby každé z nich a porozumět jim;

43.   žádá instituce, aby pozorně sledovaly nábor zaměstnanců spojený s posledními dvěma rozšířeními a aby o tom rozpočtovému orgánu alespoň dvakrát ročně poskytly informace;

Rada

44.   bere na vědomí omezené zvýšení rozpočtu Rady v roce 2007; bude věnovat pozornost jeho budoucímu vývoji i změnám, k nimž dojde v jeho nomenklatuře, zejména v rámci hlavy 3; uznává skutečnost, že Rada poskytuje příslušné informace o tématech, které náležejí do okruhu zájmu Parlamentu;

Soudní dvůr

45.   zastává názor, že po zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie a dvou rozsáhlých rozšířeních by Soud měl racionalizovat své pracovní metody a udržet rozpočet na stabilní úrovni;

Účetní dvůr

46.   bere na vědomí rozvoj vhodných vzdělávacích programů pro nové auditory a modernizaci sektoru informatiky, jež byly iniciovány minulý rok, a očekává, že dostane k dispozici více informací o výsledcích, jichž bylo až dosud dosaženo;

Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů

47.   očekává, že do předložení odhadu příjmů a výdajů těchto výborů obdrží jasné sdělení ohledně jejich budoucí spolupráce od roku 2008; zastává názor, že by to nepředstavovalo dostatečný důvod zvyšovat celkovou výši jejich rozpočtů;

Veřejný ochránce práv

48.   všímá si úsilí veřejného ochránce práv o stabilizaci růstu jeho rozpočtu, a zejména rozšiřování plánu pracovních míst na rok 2007; očekává, že tato stabilita zůstane v roce 2008 zachována;

Evropský inspektor ochrany údajů

49.   bere na vědomí, že rok 2008 bude čtvrtým úplným rokem činnosti evropského inspektora ochrany údajů (EDPS), jehož činnost se brzy plně rozvine; vybízí tedy EDPS, aby předložil střednědobý plán činnosti, který bude zahrnovat jeho potřeby i termíny pro realizaci nové nomenklatury v podobě iniciované ostatními institucemi od roku 2005;

50.   je proto toho názoru, že rok 2008 bude posledním rokem, kdy dojde k významnému zvýšení rozpočtu, a zejména k rozšíření plánu pracovních míst; připomíná, že úprava plánu pracovních míst i jakékoli výdaje musí být opodstatněné;

o
o   o

51.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, Evropskému veřejnému ochránci práv a Evropskému inspektorovi ochrany údajů.

(1) Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 1.
(5) Přijaté texty, P6_TA(2006)0570.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2006)0452.
(7) Texty přijaté dne 26. října 2006, P6_TA(2006)0452, bod 26.

Právní upozornění - Ochrana soukromí