Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2013(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0069/2007

Teksty złożone :

A6-0069/2007

Debaty :

PV 28/03/2007 - 18
CRE 28/03/2007 - 18

Głosowanie :

PV 29/03/2007 - 8.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0099

Teksty przyjęte
PDF 413kWORD 96k
Czwartek, 29 marca 2007 r. - Bruksela
Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2008 - sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX
P6_TA(2007)0099A6-0069/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2008 – Sekcje II, IV, V, VI, VII, VIII oraz IX - oraz wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego (Sekcja I) dla procedury budżetowej na rok 2008 (2007/2013(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 272,

–   uwzględniając decyzję Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich(1),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając piąte sprawozdanie sekretarzy generalnych instytucji z maja 2006 r. w sprawie zmian w dziale 5 perspektywy finansowej,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2005 dotyczące wykonania budżetu wraz z odpowiedziami instytucji(4),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0069/2007),

A.   mając na uwadze, że w budżecie na rok 2007 na dział 5. przeznaczono kwotę 7 115 000 000 EUR, z czego na budżet Parlamentu Europejskiego przypadła kwota 1 397 460 174 EUR, co stanowi 19,65% działu 5,

B.  B mając na uwadze, że budżet na rok 2008 ma być pierwszym budżetem przypadającym na rok, w którym nie przewidziano poważnych wyzwań, takich jak rozszerzenie lub wprowadzenie nowych języków, ani żadnych innych wydarzeń mających istotny wpływ na funkcjonowanie administracji,

C.   mając na uwadze, że instytucje muszą utrwalić efekty dwóch ostatnich rozszerzeń,

D.   mając na uwadze, że na tym etapie rocznej procedury budżetowej Parlament Europejski oczekuje na preliminarze pozostałych instytucji oraz propozycje własnego prezydium dotyczące budżetu na rok 2008,

Ramy ogólne

1.   zwraca uwagę na fakt, że w budżecie na rok 2008 r. pułap wydatków w ramach działu 5. ustalony został na kwotę 7 457 000 000 EUR, co oznacza wzrost o 4,8% w porównaniu z rokiem 2007;

2.   odnotowuje, iż budżet instytucji zwiększył się w ciągu ostatnich czterech lat o niemal 18% głównie w wyniku rozszerzenia; wyraża przekonanie, że w roku 2008 wszystkie instytucje będą w pełni operacyjne i dysponować będą środkami pozwalającymi na odpowiednie prowadzenie działań administracyjnych; wzywa instytucje do przyjęcia ostrożnego podejścia w chwili określania kwot szacunkowych na rok 2008;

3.   wyraża przekonanie, że Parlament Europejski ponosi odpowiedzialność wobec obywateli oraz że racjonalne wydatkowanie pieniędzy podatników może sprawić, że będą oni darzyć instytucje unijne większym zaufaniem; wyraża opinię, że budżet instytucji na rok 2008 powinien co do zasady zostać utrzymany na poziomie bliskim poziomowi z roku poprzedniego, co wiąże się z faktem braku istotniejszych wydarzeń, takich jak rozszerzenie czy też zwiększenie liczby wykorzystywanych języków, uzasadniających konieczność wzrostu kwot; uważa, że nowe inicjatywy należy finansować w pierwszym rzędzie zachowując pułap obecnego budżetu, chyba że istnieją szczególne przesłanki uzasadniające odejście od tej zasady;

4.   uznaje, że współpraca międzyinstytucjonalna może być korzystna ze względu na efekt skali oraz zwiększoną wydajność, ale równocześnie może negatywnie wpływać na niezależność lub tożsamość instytucji; jest zdania, że należy dążyć do zapewnienia we wszystkich instytucjach właściwej równowagi między powyższymi elementami; zwraca się do sekretarzy generalnych o złożenie sprawozdania z przebiegu wzajemnej współpracy; oczekuje do dnia 1 lipca 2007 r. na informacje na temat jakości, efektywności i aspektów finansowych, jak również potencjalnych wad i zalet międzyinstytucjonalnej współpracy, w tym na temat jakości i efektywności usług świadczonych przez urzędy i organy ustanowione w ramach tej współpracy;

5.   przypomina, że w ostatnich latach występował w swoich rezolucjach o przedstawienie szeregu regularnych sprawozdań dotyczących postępów w rekrutacji personelu z UE-10 i UE-2 oraz na temat statusu zatrudnionych pracowników; w związku z powyższym wzywa instytucje do dalszego prowadzenia kontroli przewidzianej we wspólnym oświadczeniu w sprawie zatrudnienia w związku z rozszerzeniem w 2004 i 2007 r. przyjętym wraz z jego rezolucją z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, a także do przedstawienia informacji ogólnej oraz konkretnych sytuacji poszczególnych instytucji(5);

Parlament Europejski
Priorytety polityczne
Świadczenie skutecznych usług na rzecz posłów w celu umożliwienia lepszego stanowienia prawa

6.   jest zdania, że posłom do Parlamentu, jako współprawodawcy, należy zapewnić optymalne warunki pracy, aby ułatwić im wypełnianie powierzonej roli oraz doprowadzić do poprawy jakości prawodawstwa UE; wyraża opinię, że możliwe jest zapewnienie posłom lepszego wsparcia poprzez dostarczanie w krótkim okresie odpowiednich informacji specjalistycznych i technicznych; nalega, aby posłowie do PE byli lepiej informowani i dysponowali szerszą wiedzą o wszelkich środkach i materiałach, będących w ich dyspozycji dzięki pracy podejmowanej przez różne służby Parlamentu (analizy, dokumenty referencyjne i techniczne);

7.   pragnie zapewnić wszystkim posłom, w tym także z nowych państw członkowskich, jak najlepszą obsługę językową, przede wszystkim na oficjalnych posiedzeniach organów Parlamentu; chętnie rozważy racjonalne propozycje dotyczące zapewnienia posłom bardziej indywidualnego wsparcia w realizacji powierzonych im zadań przy spełnieniu przejrzystych i jasno określonych warunków i zbada ekonomiczne aspekty takich propozycji;

8.   pragnie zbadać możliwość udostępnienia wszystkim posłom sal posiedzeń z przeznaczeniem na prowadzenie rozmów z ekspertami w stosunkowo małych grupach (8-20), zwłaszcza w nowych budynkach D4-D5; jest zdania, że w celu uwzględnienia dynamiki pracy parlamentarnej należy umożliwić rezerwowanie tych pomieszczeń w wystarczająco krótkim terminie i przy spełnieniu minimum formalności; oczekuje przedstawienia do dnia 1 lipca 2007 r. sprawozdania na temat takich istniejących rozwiązań infrastrukturalnych oraz możliwości rozwijania ich w przyszłości;

9.   zauważa, że osiągniecie najlepszych wyników w zakresie wsparcia posłów w wypełnianiu ich obowiązków wymaga dalszej racjonalizacji prac i struktur administracyjnych mającej na celu wzmocnienie istniejących służb; zwraca się do służb administracyjnych o dokonanie analizy możliwości rozszerzenia zakresu usług świadczonych posłom w ramach zasobów Biblioteki, między innymi poprzez zapewnienie pomocy w wyszukiwaniu dokumentów oraz stworzenie zaawansowanego jednolitego zasobu dokumentów oraz informacji dla wszystkich tekstów i ekspertyz (system zarządzania wiedzą); oczekuje na przekazanie do dnia 1 lipca 2007 r. stosownych projektów łącznie z szacunkami kosztów, które uwzględniłyby również możliwość publikowania odpowiedzi na takie zlecenia na stronie intranetowej PE;

10.   wyraża ubolewanie z powodu rozmieszczenia swojej administracji w trzech różnych miejscach oraz związanych z tym dodatkowych kosztów w wymiarze wydatków bieżących, w szczególności w związku z przemieszczaniem się między siedzibami; wyraża przekonanie, że administracja powinna zapewnić posłom wszelkiego rodzaju udogodnienia oferowane przez nowe technologie mogące ograniczyć negatywne skutki rozmieszczenia siedzib Parlamentu Europejskiego w różnych miejscach, takie jak synchronizacja komputerów i telefonów komórkowych, czy też pomieszczenia do wideokonferencji;

11.   zwraca uwagę na fakt, iż pomimo znacznych środków przeznaczonych na technologie informacyjne niektóre problemy nadal pozostały nierozwiązane, np. spowolnienie sieci komputerowej w Strasburgu oraz długi czas niezbędny na wdrożenie wszelkich nowych projektów w dziedzinie technologii informacyjnych; w związku z powyższym zwraca się do Sekretarza Generalnego, by we wstępnym projekcie sprawozdania w sprawie preliminarza budżetowego zawarł specjalną część poświęconą projektom w dziedzinie technologii informacyjnych uruchomionym w na przestrzeni ostatnich pięciu lat, z wyszczególnieniem wstępnych szacunków kosztów, daty rozpoczęcia, planowanych i faktycznych dat realizacji, jak również ostatecznej kwoty kosztów;

12.   wzywa Sekretarza Generalnego do przedstawienia propozycji dotyczących struktury i wielkości sekretariatów komisji dla celów lepszego monitorowania procesu prawodawczego i procedury budżetowej; apeluje do administracji o przestawienie konkretnych propozycji do dnia 1 lipca 2007 r.;

Poprawa wydajności narzędzi komunikacyjnych Parlamentu i jego grup politycznych

13.   wyraża opinię, że Parlament Europejski wykorzystuje do komunikacji cały wachlarz różnych kanałów, które wzajemne się uzupełniają i służą jednemu celowi, tj. właściwemu informowaniu obywateli UE o działaniach Parlamentu z zakresu integracji europejskiej;

14.   wyraża przekonanie, że polityka komunikacyjna Parlamentu Europejskiego charakteryzuje się dwoma wymiarami, z których pierwszy to przekazywane przez administrację komunikaty instytucjonalne dotyczące faktycznych wydarzeń, natomiast drugi to przekazy o silniejszym zabarwieniu politycznym, stanowiące odzwierciedlenie różnych poglądów, stanowisk oraz działalności grup politycznych i posłów;

15.   wyraża przekonanie, że możliwa jest poprawa polityki komunikacyjnej i informacyjnej oraz że w ramach globalnej koncepcji komunikacji możliwe jest zaplanowanie bardziej skutecznych działań, po analizie każdego narzędzia pod względem wartości dodanej, jak to ujęto w ust. 21 rezolucji PE z dnia 26 października 2006 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2007 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII i VIII) (6);

16.   wyraża chęć poprawy sposobu wykorzystania narzędzi, aby poszerzyć wiedzę europejskich obywateli na temat roli Parlamentu Europejskiego w procesie prawodawczym i decyzyjnym, jego działalności w dziedzinie polityki europejskiej, jak również działalności posłów i grup politycznych Parlamentu Europejskiego oraz rozwiązać problemy związane z niewłaściwym wizerunkiem Unii Europejskiej, w szczególności w perspektywie wyborów, które mają się odbyć w 2009 r.; jest zdania, że istniejące kanały komunikacji nie stanowią właściwej odpowiedzi na te potrzeby;

17.   wyraża przekonanie, że bardzo korzystne dla integracji europejskiej byłoby w szczególności większe zaangażowanie regionalnych i lokalnych mediów; w związku z tym zwraca się do administracji o przedstawienie planu działania w zakresie komunikacji, ukierunkowanego w szczególności na regionalne i lokalne media oraz o zbadanie możliwości wykorzystania nowych narzędzi, zwłaszcza tych mających służyć przygotowaniu kolejnych europejskich wyborów i umożliwić posłom komunikację z lokalnymi mediami; przypomina, że w przypadku ostatnich wyborów europejskich przydzielono specjalne środki na publiczne kampanie informacyjne w roku poprzedzającym rok wyborczy;

18.   podkreśla, że zarówno obecnie stosowane, jak i opracowywane narzędzia komunikacyjne muszą być kształtowane w jak najbardziej wydajny sposób, aby wzbogacić wiedzę obywateli UE na temat naszej instytucji; wyraża przekonanie, że zarówno administracja, jak i grupy polityczne powinny być zaangażowane w kształtowanie i ocenę tych narzędzi;

19.   wzywa do przedstawienia, do dnia 1 lipca 2007 r., wykazu działań w dziedzinie komunikacji zorganizowanych przez biura zewnętrzne, w partnerstwie z Komisją w ramach Domów Europy oraz oceny ich efektywności i oddziaływania;

20.   przypomina, że w lipcu 2006 r. rozpoczęto realizację nowej polityki co do grup odwiedzających posłów, stanowiącej postęp w porównaniu ze stanem poprzednim; wyraża opinię, że możliwe są dalsze ulepszenia w tej dziedzinie po utworzeniu nowej wszechnicy PE, w szczególności w odniesieniu do elastyczności; można ponownie rozważyć minimalną obowiązkową liczbę odwiedzających oraz zwrot kosztów, przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji osób odwiedzających w celu pokrycia rzeczywistych kosztów; w związku z tym oczekuje, że nowy projekt, uwzględniający kwestie będące przedmiotem troski posłów, zostanie mu przekazany do dnia 1 lipca 2007 r. i możliwie najszybciej wprowadzony w życie;

21.   wyraża uznanie dla postępów odnotowanych w ostatnich latach w programie dla odwiedzających; podkreśla jednak, iż można dokonać dalszych ulepszeń w dziedzinach, w których odwiedzający zapoznają się z realiami Parlamentu Europejskiego oraz oczekuje odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące możliwości obecności w sali posiedzeń plenarnych oraz dostępności większej liczby sal konferencyjnych(7); zwraca się, aby stosowne projekty zostały przedstawione przez administrację do dnia 1 lipca 2007 r.;

Poprawa sytuacji w zakresie przydzielanych środków

22.   przypomina, że w ostatnich dwóch latach planowanie budżetowe odbywało się w oparciu o uzasadnione potrzeby związane z zapewnieniem skutecznego funkcjonowania Parlamentu; podkreśla, że budżet Parlamentu Europejskiego powinien zostać ustalony na poziomie umożliwiającym tej instytucji jak najbardziej efektywną pracę przy wykorzystaniu racjonalnej puli środków finansowych; uważa, że poziom środków budżetowych na 2008 r., uwzględniający podwyżki związane z dostosowaniem obecnych cen, powinien zmierzać do zachowania poziomu z 2007 r., a w żadnym razie nie powinien być wyższy niż 20% środków w dziale 5, co należy uznać za górny pułap budżetu; w związku z tym zwraca się do Prezydium o uwzględnienie kwestii odpowiedzialności Parlamentu Europejskiego wobec obywateli UE przy ustalaniu poziomu preliminarza budżetowego Parlamentu;

23.   zwraca uwagę na fakt, że rok 2008 będzie ostatnim pełnym rokiem przed wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego oraz wejściem w życie statutu posła w 2009 r.; wyraża przekonanie, że niezbędne środki na rzecz uwzględnienia skutków ostatniego rozszerzenia zostały już podjęte; oprócz drobnych korekt w zakresie niezbędnych kwot, mających na celu uwzględnienie potrzeb nowo przyjętych państw członkowskich, nie przewiduje się żadnych projektów mających istotne skutki finansowe;

24.   przyjmuje do wiadomości, że jednym z priorytetów Prezydium jest nadanie Parlamentowi bardziej znaczącej roli w polityce zagranicznej, jednocześnie podkreślając znaczenie popierania dialogu międzykulturowego i promowania demokracji; wskazuje na fakt, że Parlament Europejski powołał szereg delegacji i zgromadzeń z udziałem parlamentów krajowych w państwach trzecich, które nie zostały wyraźnie wymienione w budżecie Parlamentu Europejskiego; w związku z powyższym zwraca się do administracji o przedstawienie do dnia 1 lipca 2007 r. sprawozdania w sprawie aktualnych i szacunkowych wydatków w tej dziedzinie oraz oceny potrzeb z zakresu wydatków przewidywanych na nadchodzące lata;

25.   wyraża ubolewanie z powodu ograniczonego przepływu informacji na temat kwestii należących do kompetencji dzielonych z innymi organami decyzyjnymi Parlamentu Europejskiego, a w szczególności decyzji mających finansowy wpływ na budżet Parlamentu Europejskiego; wyraża opinię, że konieczne jest podjęcie wspólnych starań na rzecz poprawy wymiany informacji na wczesnym etapie procedury decyzyjnej;

26.   zwraca uwagę, że preliminarze budżetowe ex ante dotyczące ogólnych kosztów realizacji projektów nie zawsze okazują się rzetelne; wyraża ubolewanie z powodu takiego stanu rzeczy oraz jest zdania, że w przypadku ważnych projektów w razie dużych odstępstw od wstępnie przewidzianej wysokości wydatków należy je uzasadnić, zaś projekty powinny być przedkładane właściwym organom do ponownej oceny i zatwierdzenia;

27.   zwraca uwagę, że na szereg linii budżetowych przeznacza się regularnie zbyt małe, lub też przeciwnie, zbyt duże środki; przypomina, że wnioski o przesunięcie w trakcie roku wykonywania danego budżetu powinny być składane wyłącznie w wyjątkowych przypadkach i jedynie w takich sytuacjach, których nie można było przewidzieć; wzywa administrację do przeprowadzenia dokładniejszej oceny zapotrzebowania na środki w ramach poszczególnych linii budżetowych oraz do sporządzania bardziej realistycznych prognoz w tym zakresie;

Pozostałe kwestie
Budynki

28.   dostrzega oszczędności poczynione dzięki stosowanej w ostatnich dziesięciu latach praktyce przedterminowego spłacania budynków; podkreśla, że Parlament Europejski jest obecnie właścicielem większości budynków zajmowanych w swoich trzech siedzibach oraz że jego inwestycje zaczną się koncentrować na biurach zewnętrznych; zamierza poddać ponownej analizie słuszność zasady współkorzystania z zewnętrznych biur z Komisją, na podstawie sprawozdania, o którego przedstawienie do marca 2007 r. wystąpił w ust. 47 wyżej wspomnianej rezolucji z dnia 26 października 2006 r.; w tym celu wzywa do przyjęcia wspólnego sprawozdania Komisji i Parlamentu Europejskiego w sprawie warunków wspólnego korzystania z biur w zakresie personelu, logistyki oraz kosztów bieżących oraz różnych harmonogramów współfinansowania zakupu wspólnych biur; zauważa, że do tej pory było to możliwe dzięki dostępności środków w budżecie Parlamentu;

29.   zachęca administrację do podjęcia starań na rzecz udoskonalenia systemu bezpieczeństwa w Domach Europy; wzywa administrację i Komisję do sfinansowania, wspólnie i proporcjonalnie, kosztów takich działań;

Personel

30.   wyraża opinię, że po ostatnim zwiększeniu planu zatrudnienia (21% w okresie czterech lat) związanym głównie z dwoma rozszerzeniami i zwiększeniem liczby języków urzędowych, Parlament powinien dysponować zasobami ludzkimi potrzebnymi do jego funkcjonowania oraz powinien zająć się ich skuteczną integracją; w związku z tym będzie rozpatrywał wszelkie wnioski o tworzenie nowych stanowisk po przedstawieniu przez administrację sprawozdania w sprawie jej krótko- i średnioterminowej strategii dotyczącej możliwości związanych z przeniesieniem pracowników, w tym programów szkoleń i rozwoju zawodowego związanych z przeniesieniem; podstawą do oceny zapotrzebowania będą te szczegółowe informacje;

31.   zachęca do zajęcia się brakami zmniejszającymi dostępność i wysoką jakość usług w zakresie tłumaczeń ustnych przy zachowaniu właściwej równowagi między jakością i kosztami, co zwiększa zysk z wydatkowanych środków;

32.   jest zdania, że należy kontynuować rozpoczętą w 2006 r. politykę przenoszenia pracowników w celu utrwalenia skutków dwóch ostatnich rozszerzeń oraz poprawy wydajności administracji, przy jednoczesnym poszanowaniu priorytetów politycznych; zwraca się do swojego Sekretarza Generalnego o przedstawienie w preliminarzu budżetowym szczegółowych informacji na temat strategii w tym zakresie na rok 2008;

33.   zwraca szczególną uwagę na koszty związane z rozmieszczeniem siedzib Parlamentu i zbada możliwości ich większej racjonalizacji; w szczególności skoncentruje się na szeregu delegacji odbywanych przez personel między trzema siedzibami; wskazuje, że koszt tych delegacji sięgnął w 2005 r. 12 799 988 EUR i 71 369 dni, wyłączając koszty delegacji związanych z personelem grup politycznych; jest zdania, że w tej dziedzinie istnieje pole do działań służących poprawie wydajności; zwraca się do Sekretarza Generalnego o przedstawienie do dnia 1 lipca 2007 r. sprawozdania z podziałem na dyrekcje generalne na temat delegacji w trzech siedzibach oraz związanych z tym kosztów;

34.   wyraża zaniepokojenie wywołane niepewnością związaną z systemem Szkół Europejskich; przypomina, że pracownicy uprawnieni są do korzystania z dobrze funkcjonującego i atrakcyjnego systemu szkolnictwa, dlatego wzywa instytucję do zapewnienia utrzymania tych warunków;

35.   odnotowuje podjętą podczas obrad plenarnych decyzję, aby udzielić pełnego poparcia idei przyjęcia autentycznego i konstruktywnego statutu asystentów poselskich; oczekuje od Rady podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie do początku września 2007 r., umożliwiając tym samym przydział potrzebnych na to funduszy; wzywa Prezydium do popierania w stosunku do Rady kwestii statutu asystentów poselskich; jest przekonany, że statut ten przyczyni się do lepszej pracy posłów;

Bezpieczeństwo

36.   uznaje finansowe skutki działań związanych z koniecznością zagwarantowania posłom i personelowi możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w trzech miejscach pracy; zachęca administrację do jak najszybszego wdrożenia nowego systemu identyfikatorów, ułatwiającego posłom codzienną pracę, zwłaszcza korzystanie z elektronicznych podpisów, poprzez zapewnienie bezpieczniejszego otoczenia; podkreśla potrzebę stałego przestrzegania przepisów o ochronie danych;

37.   jest zdania, że instytucje UE powinny służyć za przykład wdrażania przyjaznych dla środowiska strategii i racjonalnego wykorzystania energii; przypomina, że Parlament Europejski zobowiązał się do stosowania przepisów EMAS, i o wniosku do Prezydium (sprawozdanie w sprawie budżetów innych instytucji na 2006 r.) o zbadanie sposobów ograniczenia wzrostu kosztów energii, w tym ograniczenie wykorzystania klimatyzacji w lecie; wzywa do wydajniejszego wykorzystania papieru i ograniczenia dystrybucji materiałów drukowanych przez udostępnianie drukowanych wersji oficjalnych dokumentów na zasadzie dobrowolnego wniosku; oczekuje od administracji przedłożenia do dnia 1 lipca 2007 r. sprawozdania na temat już przewidzianych działań oraz propozycji dotyczących wskazanych obszarów wraz z oceną potrzeb kadrowych i finansowych;

Pozostałe instytucje

38.   zwraca się do instytucji o przedstawienie budżetu odpowiadającego ich rzeczywistym potrzebom; uważa, że po dwóch dużych rozszerzeniach oraz wprowadzeniu 12 języków, w roku 2008 powinna nastąpić jak najbardziej wydajna mobilizacja dostępnych zasobów (ludzkich, technologicznych i logistycznych); przypomina, że wnioski o przesunięcia i korekty planu zatrudnienia składane w trakcie roku budżetowego nie sprzyjają właściwemu zarządzaniu budżetem i dlatego powinny mieć charakter wyjątkowy; oczekuje, że instytucje uwzględnią powyższe elementy podczas przedstawiania swoich preliminarzy;

39.   zachęca instytucje do wzmocnienia wzajemnej współpracy międzyinstytucjonalnej nawet w tych dziedzinach, w których prima facie nie dostrzegają one żadnego pola do racjonalizacji ani poprawy wydajności, ponieważ budżet instytucji nie będzie w przyszłości rósł równie szybko, jak miało to miejsce w poprzednich latach;

40.   zwraca uwagę, że w ostatnich latach instytucje znacząco zwiększyły wydatki na budynki oraz zwiększą je jeszcze bardziej w kolejnych czterech latach; jest zdania, że nadszedł czas na powstrzymanie procesu dalszego poszerzania bazy nieruchomości; w związku z tym zwraca się do instytucji, by przed podjęciem decyzji o dalszym zwiększeniu powierzchni zajmowanych budynków, dokładnie rozważyły inne możliwości; ponadto, w kontekście współpracy międzyinstytucjonalnej, wzywa instytucje do wykazania się gotowością dzielenia się pozostałą w ich budżetach pod koniec roku kwotą środków, w celu jak najszybszego pochłonięcia wydatków na nieruchomości;

41.   przypomina, że harmonizacja zasad przedstawiania preliminarzy budżetowych przez instytucje pozwoliłaby na łatwiejsze zrozumienie różnych budżetów oraz zwiększenie przejrzystości dla obywateli UE;

42.   z zadowoleniem przyjąłby preliminarze zawierające rozdział opisujący indywidualną sytuację danej instytucji oraz postępy poczynione w ubiegłym roku; umożliwiłoby to władzy budżetowej lepszą ocenę i zrozumienie szczególnych potrzeb poszczególnych instytucji;

43.   zwraca się do instytucji o dokładane monitorowanie liczby personelu zatrudnianego w związku z ostatnimi dwoma rozszerzeniami oraz o przedstawianie władzy budżetowej, przynajmniej dwa razy do roku, informacji na ten temat;

Rada

44.   zwraca uwagę na umiarkowane zwiększenie budżetu Rady w roku 2007; będzie śledził jego dalszą ewolucję oraz zmiany dokonane w jego nomenklaturze, zwłaszcza w ramach tytułu 3; uznaje fakt, że Rada dostarcza Parlamentowi istotnych informacji na interesujące go tematy;

Trybunał Sprawiedliwości

45.   wyraża opinię, że biorąc pod uwagę powołanie Sądu do spraw Służby Publicznej oraz dwa poważne rozszerzenia UE, Trybunał powinien podjąć próbę racjonalizacji stosowanych metod pracy oraz utrzymania stałego poziomu budżetu;

Trybunał Obrachunkowy

46.   odnotowuje opracowanie odpowiednich programów szkoleniowych dla młodszych audytorów i rozpoczętą w zeszłym roku modernizację sektora informatycznego oraz oczekuje otrzymania większej ilości informacji na temat dotychczas uzyskanych dzięki tym dwóm inicjatywom wyników;

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów

47.   oczekuje, że oba komitety przekażą, do czasu przedłożenia swoich preliminarzy budżetowych, jasny sygnał na temat charakteru przyszłej wzajemnej współpracy poczynając od 2008 r.; wyraża opinię, że nie stanowiłoby to dostatecznego uzasadnienia dla zwiększenia ogólnego poziomu ich odpowiednich budżetów;

Rzecznik Praw Obywatelskich

48.   odnotował starania poczynione przez Rzecznika Praw Obywatelskich w celu stabilizacji wzrostu przysługującego mu budżetu, a w szczególności planu zatrudnienia w roku 2007; oczekuje, że osiągnięta stabilizacja zostanie utrzymana także w roku 2008;

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS)

49.   zwraca uwagę, że rok 2008 będzie czwartym pełnym rokiem istnienia instytucji Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD), który wkrótce będzie działał w pełnym przewidzianym zakresie; w związku z tym zachęca EIOD do przedłożenia średnioterminowego planu działalności obejmującego zapotrzebowanie oraz termin wdrożenia nowej nomenklatury, zainicjowanej przez pozostałe instytucje w 2005 r.;

50.   w związku z powyższym wyraża opinię, że rok 2008 będzie ostatnim rokiem, w którym dojdzie do znaczącego wzrostu budżetu, a w szczególności planu zatrudnienia; przypomina, że zmiana planu zatrudnienia, jak również wszelkich innych wydatków, wymaga uzasadnienia;

o
o   o

51.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

(1) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
(4) Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 1.
(5) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0570.
(6) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0452 ust. 21
(7) Teksty przyjęte 26.10.2006, P6_TA(2006)0452, ust. 26.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności