Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2013(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0069/2007

Predkladané texty :

A6-0069/2007

Rozpravy :

PV 28/03/2007 - 18
CRE 28/03/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 29/03/2007 - 8.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0099

Prijaté texty
PDF 408kWORD 98k
Štvrtok, 29. marca 2007 - Brusel
Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2008 – oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX
P6_TA(2007)0099A6-0069/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2008 – oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII a IX – a o predbežnom návrhu odhadov Európskeho parlamentu (oddiel I) pre rozpočtový postup na rok 2008 (2007/2013(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 272,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–   so zreteľom na piatu správu generálnych tajomníkov inštitúcií z mája 2006 o trendoch v okruhu 5 finančného výhľadu,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2005 o plnení rozpočtu spolu s odpoveďami inštitúcií(4),

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0069/2007),

A.   keďže na rozpočet na rok 2007 bola pre okruh 5 stanovená suma 7 115 000 000 EUR, pričom rozpočet Európskeho parlamentu je 1 397 460 174 EUR, čo predstavuje 19,65 % okruhu 5,

B.   keďže rok 2008 je prvým rozpočtovým rokom, v ktorom nie sú naplánované žiadne závažné úlohy, ako je rozšírenie alebo zavedenie nových jazykov, ani žiadne iné udalosti so zásadným vplyvom na administratívu,

C.   keďže inštitúcie sa musia vysporiadať s predchádzajúcimi dvoma rozšíreniami,

D.   keďže Európsky parlament v tomto štádiu ročného rozpočtového postupu čaká na odhady iných inštitúcií a na návrhy svojho predsedníctva pre rozpočet na rok 2008,

Všeobecný rámec

1.   konštatuje, že strop v okruhu 5 je na rok 2008 stanovený vo výške 7 457 000 000 EUR, čo predstavuje nárast o 4,8 % v porovnaní s rokom 2007;

2.   poznamenáva, že hlavne v dôsledku rozšírenia sa rozpočet inštitúcií za posledné štyri roky zvýšil o takmer 18 %; domnieva sa, že pre rok 2008 dosiahli všetky inštitúcie štádium, keď sú plne funkčné a disponujú prostriedkami, ktoré im umožňujú zabezpečovať ich administratívne funkcie; vyzýva inštitúcie, aby pri príprave svojich odhadov na rok 2008 postupovali obozretne;

3.   domnieva sa, že Európsky parlament má zodpovednosť voči občanom a že efektívne využívanie peňazí daňových poplatníkov môže prispieť k zvýšeniu ich dôvery voči inštitúciám EÚ; zastáva názor, že rozpočet inštitúcií na rok 2008 by v zásade mal zostať na približne rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku, keďže sa nepočíta so žiadnymi závažnými udalosťami (rozšírenie alebo zavedenie nových jazykov), ktoré by boli dôvodom na zvýšenie rozpočtu; domnieva sa, že každá nová iniciatíva by mala byť financovaná najprv v rámci stropu aktuálneho rozpočtu, pokiaľ nie sú konkrétne dôvody na iný postup;

4.   uznáva, že medziinštitucionálna spolupráca môže byť výhodná z hľadiska úspor z rozsahu a z hľadiska efektívnosti, ale zároveň môže oslabiť nezávislosť inštitúcie alebo jej identitu; domnieva sa, že všetky inštitúcie by sa mali usilovať o dosiahnutie správnej rovnováhy medzi týmito aspektmi; žiada generálnych tajomníkov, aby podávali správy o vzájomnej spolupráci; očakáva, že do 1. júla 2007 dostane informácie o kvalite, efektívnosti a finančných aspektoch, ako aj o možných výhodách a nevýhodách medziinštitucionálnej spolupráce vrátane informácií o kvalite a efektívnosti služieb, ktoré poskytujú úrady a subjekty vytvorené v rámci takejto spolupráce;

5.   pripomína, že počas predchádzajúcich rokov vo svojich uzneseniach žiadal o niekoľko pravidelných správ o priebehu prijímania pracovníkov z EÚ–10 a EÚ–2 a o statuse prijatých pracovníkov; vyzýva preto inštitúcie, aby naďalej uskutočňovali skríning, ako je to naplánované v spoločnom vyhlásení o prijímaní pracovníkov v súvislosti s rozširovaním v rokoch 2004 a 2007 prijatom s uznesením Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2006 o všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2007, ktorý bude poskytovať informácie o celkovej situácii, ako aj o situácii v každej inštitúcii(5);

Európsky parlament
Politické priority
Poskytovať poslancom efektívne služby s cieľom umožniť lepšiu tvorbu práva

6.   ako spoluzákonodarca sa domnieva, že pre poslancov by sa mali zabezpečiť optimálne pracovné podmienky, aby mohli ľahšie plniť svoje úlohy a aby sa zvýšila kvalita právnych predpisov EÚ; zastáva názor, že pomoc pre poslancov sa môže zlepšiť poskytovaním primeraných špecializovaných alebo technických informácií v krátkych lehotách; trvá na tom, že poslanci Európskeho parlamentu by mali byť lepšie informovaní a oboznámení so všetkými im prístupnými zdrojmi a materiálmi na základe práce vykonanej rôznymi oddeleniami Európskeho parlamentu (štúdie, technické a podkladové dokumenty);

7.   želá si zabezpečiť čo najlepšie jazykové služby pre všetkých poslancov vrátane nových poslancov, hlavne na oficiálnych schôdzach parlamentných orgánov; je pripravený na základe transparentných a jasne definovaných podmienok zvážiť primerané návrhy týkajúce sa poskytovania služieb pre poslancov, ktoré lepšie zodpovedajú ich špecifickým potrebám pri plnení úloh, a preskúma efektívnosť týchto návrhov;

8.   želá si preskúmať možnosť mať k dispozícii pre všetkých poslancov zasadacie miestnosti na rozhovory s odborníkmi v relatívne malých skupinách (8–20 ľudí), najmä v súvislosti s novými budovami D4 a D5; domnieva sa, že pre nepredvídané potreby vyplývajúce z parlamentnej práce by malo byť možné rezervovať si tieto miestnosti dostatočne rýchlo a bez zbytočnej byrokracie; očakáva do 1. júla 2007 správu o takýchto existujúcich priestoroch a o možnostiach ich ďalšieho zdokonalenia;

9.   poznamenáva, že na zabezpečenie čo najlepšej pomoci pre poslancov pri výkone ich povinností by sa mal vyžadovať ďalší vývoj pracovných a administratívnych štruktúr a posilňovanie súčasných služieb; žiada administratívu, aby preskúmala možnosti rozšírenia vybavenia, ktoré poslancom poskytuje knižnica prostredníctvom podpory výskumu a jednotného rozsiahleho dokumentačného a informačného archívu zahrňujúceho všetky existujúce texty a odborné dokumenty (systém riadenia znalostí); očakáva, že príslušné návrhy, ktoré budú zahŕňať aj možnosť uverejnenia odpovedí na tieto požiadavky na intranete Európskeho parlamentu, budú spolu s odhadom nákladov predložené do 1. júla 2007;

10.   vyjadruje poľutovanie nad geografickým rozložením svojej administratívy na troch pracoviskách a nad ďalšími nákladmi, ktoré sú tým spôsobené z hľadiska prevádzkových nákladov a obzvlášť pri cestovaní z jedného pracoviska na druhé; domnieva sa, že administratíva by mala poskytnúť poslancom rôzne druhy vybavenia, ktoré ponúkajú nové technológie, s cieľom obmedziť negatívny vplyv geografického rozmiestnenia Parlamentu, napr. synchronizáciu počítačov s mobilnými telefónmi alebo miestnosti na videokonferencie;

11.   poznamenáva, že napriek značnej výške rozpočtu, ktorý bol vyčlenený na informačné technológie, naďalej pretrvávajú niektoré problémy ako napr. spomaľovanie siete v Štrasburgu alebo doba potrebná na realizáciu všetkých nových projektov IT; vyzýva preto generálneho tajomníka, aby do predbežného návrhu správy o odhadoch zahrnul do prílohy IV osobitnú časť venovanú projektom IT, ktoré sa začali v uplynulých piatich rokoch, s údajmi o predbežných nákladoch, dátume začiatku projektu a predbežnom a skutočnom dátume dodania a konečných nákladoch;

12.   žiada generálneho tajomníka, aby predložil návrhy týkajúce sa štruktúry a kapacity sekretariátov výborov s cieľom zlepšiť následné kroky súvisiace s právnymi predpismi a rozpočtovým postupom; žiada administratívu, aby predložila príslušné návrhy do 1. júla 2007;

Zvýšiť efektivitu komunikačných nástrojov Európskeho parlamentu a jeho politických skupín

13.   zastáva názor, že komunikácia Európskeho parlamentu sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych kanálov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a ktorých spoločným cieľom je efektívne informovať občanov EÚ o jeho činnostiach a prínose k budovaniu Európy;

14.   domnieva sa, že komunikácia Európskeho parlamentu má dva aspekty: prvým aspektom je inštitucionálna komunikácia uskutočňovaná administratívou, pri ktorej ide o faktické informácie, a druhým aspektom sú politickejšie zamerané informácie, ktoré odzrkadľujú rôzne názory, stanoviská a činností politických skupín a poslancov;

15.   domnieva sa, že je možné dosiahnuť pokroky v komunikačnej a informačnej politike koherentnejším spôsobom v rámci globálnej koncepcie komunikácie zameranej na občanov EÚ, pri ktorej je stanovený prínos každého nástroja, ako je uvedené v odseku 21 svojho uznesenia z 26. októbra 2006 o návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2007 (Oddiely I, II, IV, V, VI, VII a VIII)(6);

16.   želá si zlepšiť nástroje, ktoré sa používajú na zvýšenie informovanosti európskych občanov o úlohe Európskeho parlamentu v legislatívnom a rozhodovacom postupe, o jeho činnosti v oblasti európskej politiky, ako aj o činnosti poslancov a politických skupín Európskeho parlamentu a na odstránenie nedostatkov pokiaľ ide o imidž EÚ, najmä so zreteľom na voľby v roku 2009; domnieva sa, že súčasné komunikačné kanály nezodpovedajú primerane tejto potrebe;

17.   domnieva sa hlavne, že väčšie zapojenie miestnych a regionálnych médií by bolo veľkým prínosom pre európsky projekt; vyzýva preto administratívu, aby predložila akčný plán komunikácie zameraný na miestne a regionálne média a aby preskúmala nové nástroje, najmä s cieľom pripraviť nasledujúce voľby do Európskeho parlamentu, ktoré poslancom umožnia komunikovať s miestnymi médiami; pripomína, že v roku, ktorý predchádzal posledným voľbám do Európskeho parlamentu, bol vyčlenený osobitný rozpočet na kampaň zameranú na informovanie verejnosti;

18.   poukazuje na skutočnosť, že súčasné i budúce komunikačné nástroje musia byť čo najefektívnejšie, aby sa zvýšilo povedomie občanov EÚ o inštitúcii; je presvedčený, že administratíva i politické skupiny by mali byť zapojené do vytvárania a hodnotenia týchto nástrojov;

19.   žiada, aby sa do 1. júla 2007 vytvoril zoznam opatrení v oblastí komunikácie, pripravený externými kanceláriami a v domoch Európy v spolupráci s Komisiou a aby sa vyhodnotili ich efektívnosť a pôsobenie;

20.   pripomína, že v júli 2006 začala platiť nová politika pre skupiny návštevníkov pozvaných poslancami, ktorá predstavuje zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcou situáciou; zastáva názor, že je priestor na ďalšie zlepšenie, najmä z hľadiska pružnosti, a potom, ako sa dokončí nové návštevnícke centrum, môže sa prehodnotiť minimálny povinný počet návštevníkov a náhrady nákladov, pričom sa zohľadnia osobitosti jednotlivých návštevníkov, aby sa uhradili skutočné náklady; očakáva preto, že mu do 1. júla 2007 bude predložený nový návrh, ktorý zohľadní potreby poslancov a ktorý bude čo najskôr realizovaný;

21.   uznáva pokrok, ktorý sa dosiahol za posledné roky pokiaľ ide o návštevnícky program; zdôrazňuje však, že ďalšie zlepšenie sa môže uskutočniť v oblastiach, kde sa návštevníci stretávajú so skutočným životom Európskeho parlamentu, a očakáva odpovede na presne formulované otázky v súvislosti s možnosťou návštev v rokovacej miestnosti pléna a dostupnosti viacerých rokovacích miestností(7); žiada administratívu, aby predložila príslušné návrhy do 1. júla 2007;

Zlepšiť rozdeľovanie rozpočtových prostriedkov

22.   pripomína, že pri zostavovaní rozpočtu za posledné dva roky sa vychádzalo z oprávnených potrieb efektívneho fungovania inštitúcie ; zdôrazňuje, že rozpočet Európskeho parlamentu by mal byť stanovený vo výške, ktorá inštitúcii umožňuje plniť svoje úlohy pri primeranej úrovni finančných zdrojov čo najefektívnejšie; domnieva sa, že úroveň rozpočtových prostriedkov na rok 2008 vrátane navýšení v súvislosti s prispôsobením sa bežným cenám by za žiadnych okolností nemala byť vyššia ako 20 % z okruhu 5, čo by malo stanoviť hornú hranicu rozpočtu; vyzýva preto predsedníctvo, aby pri prijímaní rozhodnutia o výške odhadov Európskeho parlamentu zvážilo zodpovednosť Európskeho parlamentu voči občanom EÚ;

23.   poznamenáva, že rok 2008 bude posledným celým rokom pred voľbami poslancov Európskeho parlamentu a uplatnením nového štatútu poslancov v roku 2009; domnieva sa, že boli prijaté potrebné opatrenia na zvládnutie problémov súvisiacich s posledným rozšírením; okrem doladenia rozpočtových potrieb v súvislosti s prijatím nových členských štátov sa neočakávajú žiadne závažné udalosti, ktoré by mali finančné dôsledky;

24.   poznamenáva, že jednou z priorít predsedníctva Európskeho parlamentu je zviditeľniť Európsky parlament ako účastníka vonkajšej politiky a zároveň zdôrazňuje význam podpory dialógu medzi kultúrami a demokracie; poukazuje na to, že Európsky parlament zriadil s národnými parlamentmi tretích krajín niekoľko delegácií a zhromaždení, ktoré nie sú v rozpočte Európskeho parlamentu jasne identifikované; vyzýva preto administratívu, aby do 1. júla 2007 predložila správu o súčasných subjektoch v tejto oblasti výdavkov a o subjektoch, ktoré sa práve vytvárajú, vrátane finančného zhodnotenia potrieb v nasledujúcich rokoch;

25.   vyjadruje poľutovanie nad obmedzeným tokom informácií o témach, ktoré patria aj do pôsobnosti iných rozhodovacích orgánov Európskeho parlamentu, najmä v súvislosti s rozhodnutiami s finančným dopadom na rozpočet Európskeho parlamentu; domnieva sa, že by sa malo vyvinúť spoločné úsilie na podporu výmeny informácií v skorom štádiu rozhodovania;

26.   poznamenáva, že rozpočtové odhady ex ante týkajúce sa celkových nákladov rozvojových projektov nie sú vždy spoľahlivé; odsudzuje tento postup a domnieva sa, že pri väčších projektoch by sa malo v prípade podstatného odchýlenia sa od pôvodne plánovanej výšky nákladov poskytnúť odôvodnenie a projekty by mali byť znovu predložené na prehodnotenie a schválenie príslušnými orgánmi;

27.   poznamenáva, že pre viaceré rozpočtové riadky sú pravidelne vyčlenené nedostatočné, alebo naopak prebytočné rozpočtové prostriedky; pripomína, že žiadosti o presun prostriedkov v roku plnenia rozpočtu by sa mali obmedzovať na výnimočné prípady a iba na udalosti, ktoré sa nedali predvídať; vyzýva administratívu, aby uskutočnila presnejší odhad potrebných rozpočtových prostriedkov pre každý rozpočtový riadok a aby prognózovala realistickejšie sumy;

Ďalšie témy
Budovy

28.   uznáva, že prostredníctvom zálohových platieb za budovy sa za posledných desať rokov vytvorili úspory; zdôrazňuje, že Európsky parlament je teraz vlastníkom väčšiny budov na troch pracoviskách a začne sa zameriavať na investície do externých kancelárií; má v úmysle preskúmať zásadu zdieľania externých kancelárií s Komisiou so zreteľom na správu požadovanú na marec 2007 v odseku 47 svojho hore uvedeného uznesenia z 26. októbra 2006; v tejto súvislosti vyzýva na vypracovanie spoločnej správy Komisie a Európskeho parlamentu o podmienkach zdieľania kancelárií z hľadiska pracovníkov, logistiky, prevádzkových nákladov a rôznych časových plánov spolufinancovania zakúpenia spoločných kancelárií; pripomína, že doteraz to bolo umožnené vďaka dostupným rozpočtovým prostriedkom v rozpočte Európskeho parlamentu;

29.   podporuje snahy administratívy o zlepšenie bezpečnostného systému v  domoch Európy; vyzýva administratívu a Komisiu, aby s tým spojené náklady znášali spoločne a proporcionálne;

Zamestnanci

30.   zastáva názor, že po poslednom zvýšení plánu stavu zamestnancov (21 % za obdobie štyroch rokov), ktoré súvisí hlavne s dvoma rozšíreniami a nárastom počtu úradných jazykov, by mala mať inštitúcia dostatočné ľudské zdroje potrebné na jej fungovanie a mala by ich postupne efektívne integrovať; každú žiadosť o vytvorenie nových postov bude preto zvažovať po tom, ako administratíva predloží svoju správu o krátkodobej a strednodobej stratégie zameranú na možnosť presunu zamestnancov, ktorá zahŕňa programy odbornej prípravy a rozvoja súvisiace s presunom zamestnancov; žiadosti bude skúmať na základe týchto podrobných informácií;

31.   podporuje odstraňovanie nedostatkov, ktoré bránia dostupnosti tlmočníckych služieb a ich najlepšej kvalite, pri zachovaní správnej rovnováhy medzi kvalitou a nákladmi a tým zabezpečenie efektívne využitie prostriedkov;

32.   zastáva názor, že by sa malo pokračovať v politike presunu zamestnancov, ktorá sa začala uplatňovať v roku 2006, s cieľom vyriešiť dôsledky posledných dvoch rozšírení a posilniť efektívnosť administratívy pri dodržaní politických priorít; vyzýva svojho generálneho tajomníka, aby v odhadoch podrobne prezentoval svoju stratégiu na rok 2008;

33.   osobitnú pozornosť venuje nákladom spojeným s geografickým rozložením a preskúma možnosti ich lepšej racionalizácie; zameria sa hlavne na počet služobných ciest, ktoré uskutočňujú zamestnanci v rámci troch pracovísk; poznamenáva, že náklady na tieto služobné cesty dosahovali v roku 2005 výšku 12 799 988 EUR a služobné cesty predstavovali spolu 71 369 dní, okrem služobných ciest zamestnancov politických skupín; domnieva sa, že v tejto oblasti by sa mohli vyvinúť snahy o zvýšenie efektívnosti; vyzýva generálneho tajomníka, aby do 1. júla 2007 predložil za každé generálne riaditeľstvo správu o služobných cestách zamestnancov na tri pracoviská a o príslušných nákladoch;

34.   vyjadruje svoje znepokojenie nad neistotou, ktorá existuje v súvislosti so systémom európskych škôl; pripomína, že zamestnanci majú nárok na dobre fungujúci a atraktívny školský systém, a preto vyzýva inštitúciu, aby zabezpečila dodržanie týchto podmienok;

35.   berie na vedomie rozhodnutie Európskeho parlamentu plne podporiť prijatie skutočného a zmysluplného štatútu asistentov poslancov; očakáva, že Rada prijme v tejto veci konečné rozhodnutie do začiatku septembra 2007 s cieľom umožniť pridelenie potrebných finančných prostriedkov; vyzýva predsedníctvo, aby vytrvalo presadzovalo otázku štatútu poslancov voči Rade; je presvedčený, že takýto štatút prispeje k zlepšeniu kvality činnosti poslancov;

Bezpečnosť

36.   berie na vedomie finančné dôsledky vyplývajúce z potreby poskytnúť poslancom a zamestnancom na troch pracoviskách najlepšie možné bezpečnostné podmienky; podporuje administratívu, aby čo najskôr zaviedla nový systém vstupných preukazov, ktorý uľahčí každodennú prácu poslancov, najmä používanie elektronických podpisov tým, že im poskytne bezpečnejšie prostredie; zdôrazňuje, že ustanovenia na ochranu údajov sa musia vždy dodržiavať;

37.   domnieva sa, že inštitúcie EÚ by mali slúžiť ako príklad v uplatňovaní politík nepoškodzujúcich životné prostredie a zlepšenej energetickej efektívnosti; pripomína, že Európsky parlament sa zaviazal uplatňovať nariadenie EMAS a na základe žiadosti (správa za rok 2006 o rozpočte iných inštitúcií) predsedníctva preskúmať spôsoby, ako znížiť zvyšujúce sa náklady na energiu, vrátane možnosti obmedzenia používania klimatizácie v letnom období; žiada efektívnejšie využitie papiera a zníženie distribúcie tlačených materiálov, pričom sa má umožniť dostupnosť tlačených verzií mnohých úradných dokumentov Európskeho parlamentu na požiadanie; do 1. júla 2007 očakáva od administratívy správu o plánovanej činnosti a návrhy v spomínaných oblastiach spolu s požiadavkami na zamestnancov a s odhadom finančných nákladov;

Ostatné inštitúcie

38.   vyzýva inštitúcie, aby predložili rozpočet zodpovedajúci ich skutočným potrebám; domnieva sa, že rok 2008 by mal byť po dvoch významných rozšíreniach a zavedení 12 jazykov rokom čo najefektívnejšej mobilizácie dostupných ľudských, technologických a logistických prostriedkov; pripomína, že žiadosti o presun a úpravy plánu stavu zamestnancov počas rozpočtového roka nepredstavujú správny spôsob spravovania rozpočtu a mali by sa vyskytovať iba výnimočne; žiada inštitúcie, aby pri predkladaní svojich návrhov venovali pozornosť týmto aspektom;

39.   podporuje inštitúcie v tom, aby posilnili medziinštitucionálnu spoluprácu aj v oblastiach, v ktorých na prvý pohľad nevidia žiadne možnosti pre racionalizáciu a zlepšenie efektívnosti, keďže rozpočet inštitúcií nebude v budúcnosti rásť takým tempom ako v minulosti;

40.   poznamenáva, že inštitúcie za posledné roky vo významnej miere zvýšili výdavky na budovy a v nasledujúcich štyroch rokoch ich budú naďalej zvyšovať; zastáva názor, že je čas pozastaviť ďalší nárast nehnuteľného majetku; vyzýva preto inštitúcie, aby dôkladne preskúmali všetky možnosti pred tým, ako začnú uvažovať o ďalšom rozširovaní budov; okrem toho vyzýva inštitúcie, aby boli v rámci medziinštitucionálnej spolupráce ochotné rozdeliť si zvyšné sumy, ktoré majú vo svojich rozpočtoch k dispozícii na konci roka, aby čo najskôr pokryli výdavky na budovy;

41.   pripomína, že zosúladenie formy odhadov jednotlivých inštitúcií by prispelo k zrozumiteľnosti rôznych rozpočtov a transparentnosti pre občanov EÚ;

42.   ocenil by, ak by odhady obsahovali kapitolu, v ktorej by inštitúcie uviedli svoje špecifické podmienky a pokroky dosiahnuté počas roka; rozpočtovému orgánu by to umožnilo lepšie prehodnotiť a pochopiť špecifické potreby každej inštitúcie;

43.   žiada inštitúcie, aby dôkladne monitorovali prijímanie pracovníkov v súvislosti s poslednými dvoma rozšíreniami a aby o tom aspoň dvakrát ročne informovali rozpočtový orgán;

Rada

44.   berie na vedomie ohraničený nárast rozpočtu Rady na rok 2007; bude venovať pozornosť jeho budúcemu vývoju a zmenám v nomenklatúre, najmä v hlave 3; uznáva skutočnosť, že Rada poskytuje dôležité informácie o témach, ktoré sú v záujme Európskeho parlamentu;

Súdny dvor

45.   zastáva názor, že Súdny dvor by mal po zriadení Súdu pre verejnú službu a dvoch významných rozšíreniach racionalizovať svoje pracovné metódy a udržiavať stabilnú úroveň svojho rozpočtu;

Dvor audítorov

46.   berie na vedomie vývoj primeraného školiaceho programu pre pomocných audítorov a modernizáciu sektora informatiky, s ktorými sa začalo minulého roku, a očakáva ďalšie informácie o výsledkoch, ktoré doteraz priniesli tieto iniciatívy;

Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov

47.   očakáva, že dostane jasný signál o spôsobe budúcej spolupráce dvoch výborov od roku 2008 do predloženia odhadov; zastáva názor, že to nebude dostatočným dôvodom na zvýšenie celkovej úrovne ich jednotlivých rozpočtov;

Európsky ombudsman

48.   vzal na vedomie úsilie ombudsmana stabilizovať nárast jeho rozpočtu a najmä plánu stavu zamestnancov v roku 2007; očakáva, že táto stabilita bude zachovaná v roku 2008;

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

49.   poznamenáva, že rok 2008 bude štvrtým úplným rokom činnosti európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorý bude čoskoro schopný pracovať v plnom nasadení; vyzýva preto európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, aby predložil strednodobý plán činnosti zahŕňajúci jeho potreby a termín týkajúci sa uplatňovania novej nomenklatúry, ktorú zaviedli ostatné inštitúcie od roku 2005;

50.   zastáva preto názor, že rok 2008 bude posledným rokom, v ktorom dôjde k podstatnému nárastu rozpočtu a najmä plánu stavu zamestnancov; pripomína, že zmeny v pláne stavu zamestnancov musia byť, podobne ako každý výdavok, odôvodnené;

o
o   o

51.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

(1) Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 1.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2006)0570.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2006)0452.
(7) Prijaté texty, 26.10.2006, P6_TA(2006)0452, odsek 26.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia