Rodyklė 
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2007 m. sausio 18 d. - Strasbūras
Komitetų sudėtis
 Susitarimas, iš dalies keičiantis AKR ir EB bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą ***
 Bendrijos geležinkelių plėtra ***II
 Traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimas ***II
 Tarptautinių geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***II
 Nesutartinėms prievolėms taikytina teisė ("Roma II") ***II
 Medikams skiriamos mirties bausmės Libijoje
 Septintoji ir aštuntoji metinės ginklų eksporto ataskaitos
 Europos kelių eismo saugos veiksmų programos vidurio laikotarpio ataskaita
 Integruotas požiūris į moterų ir vyrų lygybę komitetų darbe

Komitetų sudėtis
PDF 176kWORD 30k
Europos Parlamento sprendimas dėl komitetų sudėties
P6_TA(2007)0001B6-0031/2007

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 174 ir 177 straipsnius,

A.   kadangi būtina užtikrinti Parlamento darbų tęstinumą, ypač jo komitetuose ir pakomitečiuose,

B.   kadangi į Europos Sąjungą įstojusių Rumunijos ir Bulgarijos nariai turi teisę dalyvauti Parlamento ir jo organų posėdžiuose bei visapusiškai naudotis savo teisėmis,

1.   nusprendžia išimtinai ir laikinai išlaikyti esamą Parlamento komitetų ir pakomitečių sudėtį;

2.   nusprendžia Europos Parlamento nariams iš Bulgarijos ir Rumunijos skirti tas vietas, kurios buvo skirtos šių šalių stebėtojams Europos Parlamento organuose iki 2006 m. gruodžio 31 d.;

3.   nusprendžia, kad šis sprendimas nustos galioti pasibaigus 2007 m. sausio 31 d. – vasario 1 d. mėnesinei sesijai.


Susitarimas, iš dalies keičiantis AKR ir EB bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą ***
PDF 250kWORD 33k
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, iš dalies keičiančio 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, sudarymo (6987/2006 – C6-0124/2006 – 2005/0071(AVC))
P6_TA(2007)0002A6-0469/2006

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (6987/2006)(1),

–   atsižvelgdamas į susitarimo, iš dalies keičiančio 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, projektą,

–   atsižvelgdamas į prašymą duoti pritarimą, kurį Taryba pateikė pagal EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą kartu su 310 straipsniu (C6-0124/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto rekomendaciją ir į Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A6-0469/2006),

1.   duoda pritarimą susitarimo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių ir Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Dar neskelbta OL.


Bendrijos geležinkelių plėtra ***II
PDF 459kWORD 163k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo (5895/2/2006 – C6-0309/2006 – 2004/0047(COD))
P6_TA(2007)0003A6-0475/2006

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (5895/2/2006 – C6-0309/2006)(1),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2004)0139)(3),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6-0475/2006),

1.   pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2007 m. sausio 18 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/.../EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo

P6_TC2-COD(2004)0047


EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(5),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos(6),

kadangi:

1)   1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros(7) buvo parengta siekiant padėti pritaikyti Bendrijos geležinkelius prie vienos bendros rinkos reikalavimų ir padidinti jų veiksmingumą.

2)   2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo(8) reglamentuoja principus ir procedūras, kurie turi būti taikomi nustatant ir imant geležinkelių infrastruktūros mokesčius bei paskirstant geležinkelių infrastruktūros pajėgumus.

(3)  Savo Baltojoje knygoje Europos transporto politika 2010 metams: laikas apsispręsti Komisija pareiškė ketinanti toliau plėtoti geležinkelių paslaugų vidaus rinką siūlydama atverti tarptautinių keleivių vežimo paslaugų rinką.

(4)  Šios direktyvos tikslas – spręsti tarptautinio keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų rinkos Bendrijos viduje atvėrimo klausimus, todėl ji neturėtų reglamentuoti paslaugų teikimo tarp valstybės narės ir trečiosios šalies. Be to, valstybės narės turėtų galėti netaikyti šios direktyvos tranzito per Bendriją paslaugoms. 

(5)  Šiuo metu padėtis tarptautinių geležinkelių paslaugų srityje labai prieštaringa. Tolimojo susisiekimo paslaugų srityje (pavyzdžiui, naktiniai traukiniai) susiduriama su sunkumais, o siekiant apriboti nuostolius šias paslaugas teikiančios geležinkelio įmonės pastaruoju metu keletą jų panaikino. Kita vertus, tarptautinių greitųjų traukinių paslaugų rinkoje vežimo apimtys smarkiai išaugo, ir rinka toliau sparčiai plėsis iki 2010 m. padvigubindama savo apimtis ir tarpusavyje sujungdama transeuropinį greitųjų traukinių tinklą. Nepaisant to, pigių skrydžių avialinijos daro didelį konkurencinį spaudimą. Todėl yra būtina remti naujas iniciatyvas skatinant konkurenciją tarp geležinkelio įmonių.

(6)  Atverti keleivių vežimo paslaugų rinką nebūtų įmanoma nenumatant išsamių nuostatų dėl prieigos prie infrastruktūros, nedarant esminės pažangos sistemų sąveikos srityje ir nenustatant griežtos geležinkelių saugos sistemos nacionaliniu ir Europos lygiais. Visos šios nuostatos jau įdiegtos į nacionalinę teisę perkėlus 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/12/EB(9), iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/440/EEB, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/51/EB(10), iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/440/EEB, 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/13/EB(11), iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 95/18/EB, Direktyvą 2001/14/EB ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/49/EB dėl saugos geležinkeliuose(12). Nauja reguliavimo sistema turi būti grindžiama nustatyta ir konsoliduota praktika iki datos, pasiūlytos atverti rinką keleivių vežimo paslaugoms. Valstybės narės, įstojusios į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. arba vėliau, turėtų turėti teisę nukelti 2017 m. numatytą nacionalinio vežimo paslaugų rinkų atvėrimo terminą daugiausia penkeriems metams.

(7)  Geležinkelio paslaugų be tarpinių sustojimų skaičius yra labai ribotas. Kelionių su tarpiniais sustojimais atveju yra labai svarbu naujiems rinkos dalyviams sudaryti sąlygas įlaipinti ir išlaipinti keleivius viso maršruto metu, siekiant užtikrinti, kad tokia veikla turėtų realią galimybę būti ekonomiškai perspektyvi ir galimiems konkurentams nebūtų sudaryta nepalanki situacija lyginant su veiklą jau vykdančiais ūkio subjektais, turinčiais teisę įlaipinti ir išlaipinti keleivius viso maršruto metu. Ši teisė turėtų nepažeisti Bendrijos ir nacionalinės teisės aktų, susijusių su konkurencijos politika.

8)   1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų, susijusių su įsipareigojimais, neatskiriamais nuo viešosios paslaugos geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporto srityje sąvokos (13) valstybės narės ir vietos valdžios institucijos įgaliojamos sudaryti viešųjų paslaugų sutartis. Šiose sutartyse gali būti numatytos išimtinės teisės teikti tam tikras paslaugas. Todėl reikia užtikrinti, kad to reglamento nuostatos atitiktų tarptautinių keleivių vežimo paslaugų rinkos atvėrimo konkurencijai principą.

(9)  Tarptautinių keleivių vežimo paslaugų, įskaitant teisę įlaipinti keleivius bet kurioje stotyje, esančioje tarptautinės paslaugos maršrute ir juos išlaipinti kitoje stotyje, įskaitant toje pačioje valstybėje narėje esančias stotis, rinkos atvėrimas konkurencijai gali turėti įtakos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų, teikiamų pagal viešojo paslaugų pirkimo sutartis, organizavimui ir finansavimui. Valstybės narės turėtų turėti galimybę apriboti rinkos prieigos teisę, jei dėl šios teisės iškiltų pavojus šių viešųjų paslaugų sutarčių ekonominei pusiausvyrai ir jei, remdamasi objektyvia ekonomine analize, tam pritaria atitinkama reguliavimo institucija, nurodyta Direktyvos 2001/14/EB 30 straipsnyje, kompetentingų valdžios institucijų, sudariusių viešųjų paslaugų sutartį, prašymu.

(10)  Kai kurios valstybės narės jau pasistūmėjo į priekį atverdamos savo keleivių vežimo geležinkeliais rinkas – sudarydamos sąlygas skaidriems, atviriems konkurenciją užtikrinantiems konkursams kai kurių tokių paslaugų teikimui. Jos neturėtų visiškai atverti rinkos tarptautinėms keleivių vežimo paslaugoms, kadangi tokia konkurencija dėl teisės naudoti kai kuriuos geležinkelių maršrutus pakankamai patikrino tokių paslaugų teikimo rinkos vertę.

(11)  Vertinant, ar galėtų iškilti pavojus viešųjų paslaugų sutarčių ekonominei pusiausvyrai, reikėtų atsižvelgti į iš anksto nustatytus kriterijus, pavyzdžiui, poveikį paslaugų, įtrauktų į viešųjų paslaugų sutartį, pelningumui, tame tarpe poveikį sutartį sudariusios kompetetingos valdžios institucijos grynosioms išlaidoms, keleivinio transporto paklausą, bilietų kainodarą, bilietų pardavimo tvarką, stočių abejose sienos pusėse vietą ir skaičių bei siūlomos naujos paslaugos tvarkaraštį ir dažnumą. Valstybės narės, atsižvelgdamos į tokį įvertinimą ir atitinkamos reguliavimo institucijos sprendimą, gali suteikti, pakeisti arba atsisakyti suteikti prieigos teisę norimoms teikti tarptautinio keleivių vežimo paslaugoms, įskaitant mokesčių iš naują tarptautinio keleivių vežimo paslaugą teikiančio ūkio subjekto ėmimą atsižvelgiant į ekonominę analizę ir laikantis Bendrijos teisės bei lygybės ir nediskriminavimo principų.

(12)  Siekiant padėti teikti keleivių vežimo paslaugas maršrutais, kuriais teikiamos privalomosios viešosios paslaugos , tikslinga leisti valstybėms, kurios to pageidauja, įgalioti už šias paslaugas atsakingas institucijas nustatyti mokestį už šių institucijų jurisdikcijai priklausančias keleivių vežimo paslaugas. Toks mokestis turėtų prisidėti prie viešųjų paslaugų įsipareigojimų, nustatytų pagal Bendrijos teisę sudarytose viešųjų paslaugų sutartyse, finansavimo. Mokestis turėtų būti nustatomas pagal Bendrijos teisę, visų pirma laikantis sąžiningumo, skaidrumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principų.

(13)  Reguliavimo institucija veikia vengdama interesų konflikto ir galimo dalyvavimo svarstomos viešųjų paslaugų sutarties sudaryme. Visų pirma, jei ji organizaciniais ar teisiniais tikslais yra glaudžiai susijusi su kompetentinga valdžios institucija, dalyvaujančia svarstomos viešųjų paslaugų sutarties sudaryme, turėtų būti užtikrintas jos veiklos nepriklausomumas. Reguliavimo institucijos kompetencija turėtų būti išplėsta, kad būtų galima įvertinti tarptautinės paslaugos tikslą ir tam tikrais atvejais potencialų ekonominį poveikį esamoms viešųjų paslaugų sutartims

(14)  Ši direktyva apima tolesnį geležinkelių rinkos atvėrimo etapą. Kai kurios valstybės narės jau atvėrė tarptautinio keleivių vežimo paslaugų rinkas savo teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, ši direktyva neturėtų būti suprantama kaip nustatanti toms valstybėms narėms pareigą iki 2010 m. sausio 1 d. suteikti prieigos teisę geležinkelio įmonėms, licencijuotoms valstybėje narėje, kurioje panašios teisės nėra suteiktos.

(15)  Geležinkelio įmonėms, norinčioms sukurti specialias infrastruktūras, pvz., greitųjų traukinių linijas, reikia planinio ir teisinio tikrumo, kad pasiteisintų didelės ilgalaikės investicijos. Taigi reikėtų, kad jos galėtų sudaryti pagrindų susitarimus, trunkančius iki 15 metų.

(16)  Remdamosi Direktyvos 2001/14/EB 31 straipsniu, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų keistis informacija ir prireikus atskirais atvejais koordinuoti vertinimo, ar yra iškilęs pavojus viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, principus bei praktiką. Palaipsniui jos turėtų parengti savo patirtimi pagrįstas gaires.

(17)  Šios direktyvos taikymas turėtų būti įvertintas remiantis dviem ataskaitomis, kurias Komisija turės pateikti praėjus atitinkamai vieniems metams nuo tarptautinio arba nacionalinio keleivių vežimo paslaugų rinkos atvėrimo. Komisija iki 2012 m. gruodžio 31 d. turėtų pateikti dar vieną ataskaitą, kurioje būtų aptariama pasiruošimo atverti geležinkelio paslaugų rinką nacionalinėms keleivių vežimo paslaugoms padėtis ir, jei įmanoma, pasiūlyta papildomų priemonių, kurios galėtų padėti tai padaryti.

(18)  Valstybei narei, kurioje nėra geležinkelių sistemos ir artimiausiu metu nenumatoma jos sukurti, pareiga į nacionalinę teisę perkelti ir įgyvendinti Direktyvas 91/440/EEB ir 2001/14/EB būtų neproporcinga ir betikslė. Todėl tokioms valstybėms narėms, kol jose nebus geležinkelių sistemos, turėtų būti netaikoma pareiga šias direktyvas perkelti į nacionalinę teisę ir jas įgyvendinti.

(19)  Direktyvoms 91/440/EEB ir 2001/14/EB įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(14).

(20)  Visų pirma Komisijai turėtų būti suteiktos galios tvirtinti šias bendro pobūdžio priemones, skirtas neesminiams šių direktyvų elementams iš dalies pakeisti, pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu, numatytą Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje.

(21)  Kadangi šios direktyvos tikslo, būtent Bendrijos geležinkelių plėtros, valstybės narės negali deramai pasiekti, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti sąžiningas ir nediskriminuojančias prieigos prie infrastruktūros sąlygas ir akivaizdžiai tarptautinį svarbių geležinkelio tinklų dalių veikimo pobūdį bei atsižvelgiant į poreikį suderinti tarptautinius veiksmus, to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(22)  Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisės aktų leidybos (15) 34 punktą valstybės narės skatinamos jų pačių ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruotų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir viešai jas paskelbti.

(23)  Todėl Direktyva 91/440/EEB ir Direktyva 2001/14/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 91/440/EEB iš dalies keičiama taip:

1)   2 straipsnis papildomas šia dalimi:

"

4.  Valstybės narės gali netaikyti šios direktyvos bet kokiai tranzito per Bendrijos teritoriją geležinkelio paslaugai, kuri pradedama ir baigiama teikti už Bendrijos teritorijos ribų.

"

2)   3 straipsnio ketvirta įtrauka išbraukiama;

3)   3 straipsnyje po penktos įtraukos įterpiama ši įtrauka:

"
   "tarptautinė keleivių vežimo paslauga" – keleivių vežimo paslauga, kai traukinys kerta bent vieną valstybės narės sieną ir kurios pagrindinis tikslas yra vežti keleivius tarp stočių, esančių skirtingose valstybėse narėse; traukinys gali būti performuotas, o įvairios jo dalys gali būti pradėjusios maršrutą skirtingose vietose ir vykti į skirtingas paskirties vietas, tačiau tik tuo atveju, jei visi vagonai kerta mažiausiai vieną sieną.
"

4)   3 straipsnyje po šeštos įtraukos įterpiama ši įtrauka:

"
   "tranzitas" – tai Bendrijos teritorijos kirtimas, kuris vykdomas nepakraunant ar neiškraunant krovinių ir (arba) neįlaipinant bei neišlaipinant keleivių Bendrijos teritorijoje.
"

5)   5 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka išbraukiama;

6)   8 straipsnio 1 dalyje išbraukiami žodžiai "ir tarptautinės grupės";

7)   10 straipsnio 1 dalis išbraukiama;

8)   10 straipsnyje įterpiamos šios dalys:

"

3a. Geležinkelio įmonėms, patenkančioms į 2 straipsnio taikymo sritį tarptautinių keleivių vežimo geležinkeliu paslaugų teikimo tikslu iki 2010 m. sausio 1 d., suteikiama prieigos prie infrastruktūros teisė visose valstybėse narėse. Geležinkelio įmonės, teikdamos tarptautines keleivių vežimo paslaugas, turi teisę įlaipinti keleivius bet kurioje tarptautiniame maršrute esančioje stotyje bei išlaipinti kitoje, įskaitant toje pačioje valstybėje narėje esančias stotis.

Prieigos prie valstybių narių, kuriose tarptautinis keleivių vežimas traukiniais sudaro daugiau nei pusę geležinkelio įmonių keleivių vežimo apyvartos toje valstybėje narėje, infrastruktūros teisė suteikiama iki 2012 m. sausio 1 d.

Direktyvos 2001/14/EB 30 straipsnyje nurodyta atitinkama reguliavimo institucija arba institucijos atitinkamų kompetentingų valdžios institucijų ir (arba) suinteresuotų geležinkelio įmonių prašymu nustato, ar paslaugos pagrindinis tikslas yra vežti keleivius tarp stočių, esančių skirtingose valstybėse narėse.

3b. Valstybės narės gali apriboti 3a dalyje apibrėžtą prieigos teisę paslaugoms tarp išvykimo vietos ir paskirties vietos, kurioms taikoma viena ar kelios viešųjų paslaugų sutartys, atitinkančios galiojančius Bendrijos teisės aktus. Tokiais apribojimais negali būti ribojama teisė įlaipinti keleivius bet kurioje stotyje, esančioje tarptautinės paslaugos maršrute, ir juos išlaipinti kitoje, įskaitant toje pačioje valstybėje narėje esančias stotis, išskyrus atvejus, kai dėl pasinaudojimo šia teise iškiltų pavojus viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai. 

Tai, ar iškiltų pavojus ekonominei pusiausvyrai, sprendžia atitinkama reguliavimo institucija ar institucijos, nurodytos Direktyvos 2001/14/EB 30 straipsnyje, remdamosi objektyvia ekonomine analize ir iš anksto nustatytais kriterijais, gavusios prašymą iš:

   kompetentingos valdžios institucijos arba kompetentingų valdžios institucijų, sudariusių viešųjų paslaugų sutartį;
   kitų suinteresuotų kompetentingų institucijų, turinčių teisę apriboti prieigą pagal šį straipsnį;
   infrastruktūros valdytojo; arba
   geležinkelio įmonės, vykdančios viešųjų paslaugų sutartį.

Kompetentingos institucijos ir geležinkelio įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, pateikia atitinkamai reguliavimo institucijai ar institucijoms informaciją, kurios pagrįstai reikalaujama sprendimui priimti. Reguliavimo institucija apsvarsto pateiktą informaciją, prireikus konsultuodamasi su visomis atitinkamomis šalimis, ir informuoja atitinkamas šalis apie savo pagrįstą sprendimą per iš anksto nustatytą, pagrįstą laikotarpį ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip praėjus dviems mėnesiams nuo visos atitinkamos informacijos gavimo. Reguliavimo institucija pateikia savo sprendimo pagrindimą ir nurodo laikotarpį ir sąlygas, kurių laikydamasi

   atitinkama kompetentinga institucija arba kompetentingos institucijos;
   infrastruktūros valdytojas;
   geležinkelio įmonė, vykdanti viešųjų paslaugų sutartį; arba
   geležinkelio įmonė, siekianti, kad būtų suteikta prieiga,
  

gali prašyti iš naujo apsvarstyti sprendimą.

  

3c. Valstybės narės taip pat gali apriboti teisę įlaipinti ir išlaipinti keleivius toje pačioje valstybėje narėje esančiose tarptautinės keleivių vežimo paslaugos maršruto stotyse, jei buvo suteikta išimtinė teisė vežti keleivius tarp tų stočių pagal koncesijos sutartį, sudarytą iki ...(16), remiantis tinkama konkurenciją užtikrinančio konkurso tvarka ir laikantis atitinkamų Bendrijos teisės principų. Šie apribojimai gali būti taikomi trumpesniu iš šių laikotarpių: sutarties galiojimo pirminiu laikotarpiu arba 15 metų laikotarpiu.

  

3d. Šios direktyvos nuostatose nereikalaujama, kad tarptautinių keleivių vežimo paslaugų atžvilgiu valstybė narė iki 2010 m. sausio 1 d. suteiktų 3a dalyje nurodytą prieigos teisę geležinkelio įmonėms ir jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamoms antrinėms įmonėms, licencijuotoms valstybėje narėje, kurioje panašaus pobūdžio prieigos teisės nėra teikiamos.

  

3e. Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad 3b, 3c ir 3d dalyse nurodytus sprendimus būtų galima peržiūrėti teismine tvarka.

  

3f. Nepažeidžiant 3b punkto, valstybės narės, laikydamosi šiame straipsnyje išdėstytų sąlygų, gali įgalioti valdžios instituciją, atsakingą už geležinkelių transportą, imti mokestį iš geležinkelio įmonių, teikiančių tarptautines keleivių vežimo paslaugas, už maršrutų, priklausančių tos valdžios institucijos jurisdikcijai, tarp dviejų stočių, esančių toje valstybėje narėje, naudojimą.

Tokiu atveju geležinkelio įmonėms, teikiančioms vežimo paslaugas šalies viduje, už tų maršrutų naudojimą būtų taikomas toks pat mokestis.

Tokio mokesčio paskirtis – kompensuoti valdžios institucijos išlaidas, patirtas įgyvendinant viešųjų paslaugų įsipareigojimus, nustatytus pagal Bendrijos teisę sudarytoje viešųjų paslaugų sutartyje. Ši kompensacija negali viršyti dydžio, reikalingo padengti išlaidoms, susidariusioms vykdant įsipareigojimus teikti viešąsias paslaugas, atsižvelgiant į atitinkamas pajamas ir į pagrįstą su šių įsipareigojimų įvykdymu susijusį pelną.

Mokestis imamas pagal Bendrijos teisę, visų pirma laikantis sąžiningumo, skaidrumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principų, ypač paslaugos kainos ir mokesčio dydžio atžvilgiu. Imamų mokesčių suma turi nekelti pavojaus tarptautinio keleivių vežimo paslaugų, už kurias jie yra nustatomi, ekonominiam gyvybingumui.

Atitinkamos valdžios institucijos saugo informaciją, reikalingą tam, kad būtų galima nustatyti mokesčių kilmę ir jų panaudojimą. Valstybės narės teikia šią informaciją Komisijai.

"

9)   10 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

"

8.  Iki 2009 m. sausio 1 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia ataskaitą dėl šios direktyvos įgyvendinimo.

Šioje ataskaitoje nagrinėjama:

   šios direktyvos įgyvendinimas valstybėse narėse, ypač jos poveikis mažosioms valstybėms narėms, ir veiksmingas įvairių susijusių institucijų darbas;
   rinkos raida, visų pirma tarptautinio eismo tendencijos, visų rinkos dalyvių, įskaitant naujus, veikla ir rinkos dalis.

"

10)   10 straipsnis papildomas šia dalimi:

"

9.  Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia 3b ir 3d dalių nuostatų įgyvendinimo ataskaitą.

Ataskaitoje, kurią Komisija iki 2012 m. gruodžio 31 d. turėtų pateikti Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, turėtų būti visų pirma nagrinėjama pasiruošimo atverti geležinkelių rinką nacionalinėms keleivių vežimo paslaugoms padėtis. Šioje ataskaitoje Komisija, jei reikia, turėtų pasiūlyti tolesnes priemones, padėsiančias lengviau atverti šią rinką ir laikytis įsipareigojimų viešųjų paslaugų teikimo srityje.

"

11)   11 straipsnio 2 dalis išdėstoma taip:

"

2.  Priemonės, reikalingos priedams pataisyti, priimamos pagal 11a straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

"

12)   11a straipsnio 3 dalis išdėstoma taip:

"

3.  Kai remiamasi šia dalimi, taikoma Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, tinkamai atsižvelgiant į šio sprendimo 8 straipsnį.

"

13)   15 straipsnis papildomas šia pastraipa:

"

Pareiga perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę ir ją įgyvendinti netaikoma Kiprui ir Maltai, kol jų teritorijose nėra geležinkelių sistemos.

"

2 straipsnis

Direktyva 2001/14/EB iš dalies keičiama taip:

1)   1 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo punktu:

"
   e) transporto veiklai teikiant tranzitinių vežimų geležinkelių transportu Bendrijoje paslaugas.
"

2)   2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

"
   n) "tranzitas" – Bendrijos teritorijos kirtimas, kuris vykdomas Bendrijos teritorijoje nepakraunant ar neiškraunant krovinių ir (arba) neįlaipinant bei neišlaipinant keleivių.
"

3)   13 straipsnis papildomas šia dalimi:

"

4.  Kai pareiškėjas ketina prašyti infrastruktūros pajėgumų, kad galėtų teikti tarptautines keleivių vežimo paslaugas, kaip apibrėžta Direktyvos 91/440/EEB 3 straipsnyje, jis apie tai praneša atitinkamiems infrastruktūros valdytojams ir reguliavimo institucijoms. Kad būtų galima įvertinti tarptautinės paslaugos tikslą vežti keleivius tarp stočių, esančių skirtingose valstybėse narėse, ir potencialų ekonominį poveikį esamoms viešųjų paslaugų sutartims, reguliavimo institucijos užtikrina, kad apie tai būtų informuojama kompetentinga valdžios institucija, kuri priskyrė geležinkelių keleivių vežimo paslaugą, apibrėžtą viešųjų paslaugų sutartyje, kitos atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos, turinčios teisę apriboti prieigą pagal Direktyvos 91/440/EEB 10 straipsnio 3b dalį ir geležinkelio įmonė, vykdanti viešųjų paslaugų sutartį šios tarptautinės keleivių vežimo paslaugos maršrute.

"

4)   17 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

"

5.  Pagrindų susitarimai iš esmės turėtų būti sudaromi penkeriems metams su galimybe atnaujinti tokios pačios trukmės laikotarpiams. Infrastruktūros valdytojas konkrečiais atvejais gali sutikti sudaryti susitarimą trumpesniam arba ilgesniam laikotarpiui. Kiekvienas ilgesnis negu 5 metų laikotarpis turi būti pagrindžiamas atsižvelgiant į komercines sutartis, specializuotas investicijas arba riziką.

5a. Pagrindų susitarimai dėl paslaugų, teikiamų naudojantis specializuota infrastruktūra, nurodyta 24 straipsnyje, kurioms reikalingos tinkamai pareiškėjo pagrįstos, didelės ir ilgalaikės investicijos, gali būti sudaryti 15 metų. Sudaryti susitarimus ilgesniam negu 15 metų laikotarpiui leidžiama tik išimtiniais atvejais, ypač jeigu tai susiję su didelėmis ilgalaikėmis investicijomis ir ypač jeigu tokios investicijos numatytos sutartiniais įsipareigojimais, įskaitant daugiametį amortizacijos planą.

Šiuo atveju pareiškėjo reikalavimuose gali būti prašoma išsamiai apibrėžti pajėgumų, kurie pareiškėjui suteikiami pagrindų susitarimo galiojimo laikotarpiu, ypatumus, įskaitant traukinių reisų dažnį, apimtį ir kokybę. Infrastruktūros valdytojas gali sumažinti rezervuotus pajėgumus, kurie ne trumpesniu kaip vieno mėnesio laikotarpiu buvo naudojami mažiau nei pagal 27 straipsnyje numatytą ribinę kvotą.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. tarptautinių keleivių vežimo paslaugų teikimo tikslu pirminis pagrindų susitarimas gali būti sudaromas 5 metų laikotarpiui ir atnaujinamas vieną kartą remiantis pajėgumų, kuriais paslaugas teikiantis pareiškėjas naudojosi iki 2010 m. sausio 1 d., ypatumais, kad būtų atsižvelgta į specializuotas investicijas arba komercines sutartis. 30 straipsnyje nurodyta reguliavimo institucija yra atsakinga už leidimo tokiam susitarimui įsigalioti suteikimą.

"

5)   30 straipsnio 1 dalyje prieš paskutinį sakinį įterpiamas šis sakinys:

"

Be to, jos veikla nepriklauso nuo jokios kompetentingos valdžios institucijos, dalyvaujančios viešųjų paslaugų sutarčių sudaryme.

"

6)   34 straipsnio 3 dalis išdėstoma taip:

"

3.  Priemonės, reikalingos priedams pataisyti, priimamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

"

7)   35 straipsnio 3 dalis išdėstoma taip:

"

3.  Kai remiamasi šia dalimi, taikoma Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, tinkamai atsižvelgiant į šio sprendimo 8 straipsnį.

"

8)   38 straipsnis papildomas šia pastraipa:

"

Pareiga perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę ir ją įgyvendinti netaikoma Kiprui ir Maltai, kol jų teritorijose nėra geležinkelių sistemos.

"

3 straipsnis

1.  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki ... (17), įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos perduoda Komisijai šių nuostatų tekstą.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

3.   1 straipsnio 2, 5, 6 ir 7 punktų nuostatos taikomos nuo 2010 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 289 E, 2006 11 28, p. 30.
(2) OL C 227 E, 2006 9 21, p. 460.
(3) Dar neskelbta OL.
(4) OL C 221, 2005 9 8, p. 56.
(5) OL L 71, 2005 3 22, p. 26.
(6) 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 227 E, 2006 9 21, p. 460) , 2006 m. liepos 24 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 289 E, 2006 11 28, p. 30) ir 2007 m. sausio 18 d. Europos Parlamento pozicija.
(7) OL L 237, 1991 8 24, p. 25. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/103/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 344).
(8) OL L 75, 2001 3 15, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/49/EB (OL L 164, 2004 4 30, p. 44). Pataisyta redakcija OL L 220, 2004 6 21, p. 16.
(9) OL L 75, 2001 3 15, p. 1.
(10) OL L 164, 2004 4 30, p. 164. Pataisyta redakcija OL L 220, 2004 6 21, p. 58.
(11) OL L 75, 2001 3 15, p. 26.
(12) OL L 164, 2004 4 30, p. 44. Pataisyta redakcija OL L 220, 2004 6 21, p. 16.
(13) OL L 156, 1969 6 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1893/91 (OL L 169, 1991 6 29, p. 1).
(14) OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).
(15) OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
(16)+ OL: įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą.
(17)* 18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo.


Traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimas ***II
PDF 667kWORD 357k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (5893/5/2006 – C6-0310/2006 – 2004/0048(COD))
P6_TA(2007)0004A6-0480/2006

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (5893/5/2006 – C6-0310/2006),(1)

–   atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2004)0142)(3),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A6-0480/2006),

1.   pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2007 m. sausio 18 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/.../EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius, ir kitų traukinio brigados narių, atliekančių su sauga susijusias užduotis geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo

P6_TC2-COD(2004)0048


EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(5),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos(6),

kadangi:

1)   2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose(7) reikalaujama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir geležinkelių transporto įmonės sukurtų tokias saugos valdymo sistemas, kad geležinkelių sistema galėtų pasiekti bent bendruosius saugos tikslus ir atitikti nacionalines saugos taisykles bei techninėse sąveikos specifikacijose (TSS) apibrėžtus saugos reikalavimus ir kad būtų taikomos atitinkamos bendrųjų saugos metodų dalys. Šiose saugos valdymo sistemose, be kita ko, numatytos personalo mokymo programos ir sistemos, kuriomis užtikrinamas personalo kompetencijos palaikymas ir tinkamas pareigų vykdymas.

(2)  Direktyvoje 2004/49/EB numatyta, kad norėdama gauti leidimą naudotis geležinkelių infrastruktūra, geležinkelių transporto įmonė turi turėti saugos sertifikatą.

(3)  Pagal 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros(8) licencijuotos geležinkelio įmonės nuo 2003 m. kovo 15 d. turi teisę naudotis transeuropiniu krovinių vežimo tinklu tarptautinėms krovinių vežimo geležinkeliais paslaugoms teikti, o vėliausiai nuo 2007 m. turės teisę naudotis visu tinklu vietinėms ir tarptautinėms krovinių vežimo paslaugoms teikti. Dėl šio laipsniško prieigos teisių išplėtimo neišvengiamai suintensyvės traukinio mašinistų judėjimas per valstybines sienas. Todėl didės mašinistų, apmokytų ir sertifikuotų vykdyti veiklą daugiau negu vienoje valstybėje narėje, paklausa.

4)   2002 m. Komisijos atliktas tyrimas parodė, kad valstybių narių įstatymai dėl traukinio mašinistų sertifikavimo sąlygų labai skiriasi. Siekiant panaikinti tuos skirtumus, reikėtų priimti Bendrijos traukinio mašinistų sertifikavimo taisykles, išlaikant aukštą dabartinį geležinkelių sistemos saugos lygį Bendrijoje.

(5)  Šios Bendrijos taisyklės taip pat turėtų padėti siekti Bendrijos politikos dėl laisvo darbuotojų judėjimo, įsisteigimo laisvės ir paslaugų teikimo laisvės tikslų bendros transporto politikos srityje, tuo pat metu vengiant bet kokio konkurencijos iškraipymo.

(6)  Šiomis bendrosiomis nuostatomis visų pirma turėtų būti siekiama padėti traukinio mašinistams judėti iš vienos valstybės narės į kitą, taip pat padėti jiems pereiti iš vienos geležinkelio įmonės į kitą ir sudaryti geresnes sąlygas, kad pažymėjimą ir suderintą papildomą sertifikatą pripažintų visi geležinkelių transporto sektoriaus suinteresuoti subjektai. Todėl svarbu, kad nuostatomis būtų nustatyti būtiniausi reikalavimai, kuriuos turėtų atitikti pareiškėjai, kad gautų pažymėjimą ar suderintą papildomą sertifikatą.

(7)  Šia direktyva tęsiamas 2004 m. sausio 27 d. Europos geležinkelių bendrijos (CER) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytas istorinis paritetinis susitarimas dėl "europinio pažymėjimo mašinistams, teikiantiems tarpvalstybinės sąveikos paslaugas" ir dėl "tarpvalstybinės sąveikos paslaugas teikiančių mobilių darbuotojų tam tikrų darbo sąlygų aspektų"(9), kuris sudaro šios direktyvos pagrindą.

(8)  Net jei valstybė narė netaiko direktyvos mašinistams, kurie vykdo veiklą tik tam tikrų kategorijų geležinkelių transporto sistemose, tinkluose ir infrastruktūroje, tai jokiu būdu neturėtų riboti tos valstybės narės prievolės atsižvelgti į pažymėjimų galiojimą visoje Europos Sąjungos teritorijoje arba suderintų papildomų sertifikatų galiojimą atitinkamoje infrastruktūroje.

(9)  Reikalavimai turėtų apimti bent minimalų mašinistų amžių traukiniui valdyti, pareiškėjo fizinį bei psichologinį tinkamumą darbui, profesinę patirtį ir tam tikrų dalykų, susijusių su traukinio valdymu, išmanymą, taip pat geležinkelių infrastruktūrų, kuriose jis turės vykdyti veiklą, ir jose naudojamos kalbos išmanymą.

(10)  Siekiant padidinti mokymo išlaidų efektyvumą, traukinio mašinistų mokymo suderintam papildomam sertifikatui gauti pagrindinis dėmesys turėtų būti tiek, kiek įmanoma ir pageidaujama saugos požiūriu, skirtas konkrečioms mašinisto teikiamoms paslaugoms, pavyzdžiui, manevrams, priežiūros paslaugoms, keleivių ar krovinių vežimo paslaugoms. Vertindama šios direktyvos įgyvendinimą, Europos geležinkelių agentūra (toliau - Agentūra) turėtų įvertinti poreikį iš dalies pakeisti priede nurodytus mokymo reikalavimus, kad būtų geriau atspindėta nauja besiformuojanti rinkos struktūra.

(11)  Geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai, išduodantys suderintus papildomus sertifikatus, gali patys vykdyti mokymą, susijusį su bendromis profesinėmis žiniomis, kalbų mokėjimu, geležinkelių riedmenų ir infrastruktūrų išmanymu. Tačiau, tikrinant žinias turėtų būti vengiama interesų konflikto, neatmetant galimybės, kad egzaminuotojas gali priklausyti suderintą papildomą sertifikatą išdavusiai geležinkelio įmonei ar infrastruktūros valdytojui.

(12)  Personalo kompetencijos ir sveikatos bei saugos sąlygos rengiamos atsižvelgiant į su sąveika susijusias direktyvas, visų pirma kaip "eismo valdymo ir veiklos" TSS dalis. Būtina užtikrinti tų TSS ir šios direktyvos priedų suderinamumą. Tai bus pasiekta pakeitimais, kuriuos Komisija turės priimti pagal Komiteto procedūrą remdamasi to paties Komiteto pareikšta nuomone. Komisija to sieks pakeisdama atitinkamas TSS arba pritaikydama jas prie šios direktyvos ir jos priedų, pasinaudodama procedūromis, numatytomis 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvoje 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos(10) ir 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/16/EB dėl paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos(11).

(13)  Šioje direktyvoje nurodyti reikalavimai dėl pažymėjimų ir suderintų papildomų sertifikatų turėtų būti susiję tik su teisinėmis sąlygomis, suteikiančiomis mašinistui teisę valdyti traukinį. Visų kitų su geležinkelio įmonėmis, infrastruktūros valdytojais, infrastruktūra ir riedmenimis susijusių teisinių reikalavimų, suderinamų su Bendrijos teisės aktais ir taikomų nediskriminuojant, turėtų būti vienodai laikomasi prieš tai, kai mašinistas gali pradėti valdyti traukinį konkrečioje infrastruktūroje.

(14)  Ši direktyva neturėtų pažeisti 1995 m. spalio 24. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(12) bei 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo(13) įgyvendinimo.

(15)  Siekiant užtikrinti būtiną vienodumą ir skaidrumą Bendrija turėtų nustatyti bendrą sertifikavimo modelį, tarpusavyje pripažįstamą valstybių narių, pagal kurį būtų patvirtinamas traukinio mašinistų atitikimas tam tikroms būtiniausioms sąlygoms ir jų profesinė kvalifikacija bei kalbos mokėjimas, paliekant valstybių narių kompetentingoms institucijoms teisę išduoti pažymėjimus, o geležinkelio įmonėms bei infrastruktūrų valdytojams – suderintus papildomus sertifikatus.

(16)  Agentūra taip pat turėtų išnagrinėti galimybę vietoje pažymėjimo ir suderintų papildomų sertifikatų naudoti integroscheminę kortelę. Tokios integroscheminės kortelės privalumas – du dokumentai, sujungti į vieną; taip pat ji gali būti naudojama kitiems tikslams saugos srityje arba mašinistų darbo organizavimo tikslais.

(17)  Saugos institucijos turėtų naudotis visa mašinistų pažymėjimuose, suderintuose papildomuose sertifikatuose ir jų registruose pateikiama informacija, kad būtų lengviau atlikti Direktyvos 2004/49/EB 10 ir 11 straipsniuose nustatytą personalo sertifikavimo tvarkos įvertinimą ir būtų paspartintas tuose straipsniuose numatytas saugos sertifikatų išdavimas.

(18)  Pagal šią direktyvą sertifikuotų traukinio mašinistų įdarbinimas neturėtų panaikinti geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų įsipareigojimų sukurti savo traukinio mašinistų kompetentingumo ir elgsenos stebėsenos bei vidaus kontrolės sistemą pagal Direktyvos 2004/49/EB 9 straipsnį ir III priedą ir turėtų sudaryti tos sistemos dalį. Suderintas papildomas sertifikatas neturėtų panaikinti geležinkelio įmonių arba infrastruktūros valdytojų atsakomybės dėl saugos ir ypač dėl savo personalo mokymų.

(19)  Tam tikros bendrovės teikia traukinio mašinistų paslaugas geležinkelio įmonėms ir infrastruktūrų valdytojams. Tokiais atvejais su mašinistu sutartį sudarančios geležinkelio bendrovės arba infrastruktūros valdytojo pareiga turėtų būti užtikrinti, kad mašinistas turėtų pažymėjimą ir sertifikatą pagal šią direktyvą.

(20)  Kad geležinkelių transportas ir toliau galėtų nepriekaištingai veikti, traukinių mašinistai, jau dirbantys šį darbą prieš įsigaliojant šiai direktyvai, pereinamuoju laikotarpiu turėtų išlaikyti savo įgytus leidimus.

(21)  Leidimus valdyti, išduotus mašinistams prieš pradedant taikyti šios direktyvos atitinkamas nuostatas, keičiant šią direktyvą atitinkančiais suderintais papildomais sertifikatais ir pažymėjimais, turėtų būti vengiama bereikalingos administracinės ir finansinės naštos. Todėl anksčiau mašinistui suteiktos teisės valdyti turėtų būti kuo labiau apsaugotos. Dokumentus išduodančios institucijos turėtų atsižvelgti į kiekvieno mašinisto ar mašinistų grupės kvalifikaciją ir patirtį, kai leidimai keičiami. Dokumentus išduodanti institucija, remdamasi kvalifikacija ir (arba) patirtimi, turėtų nuspręsti, ar mašinistui ar mašinistų grupei būtinas papildomas patikrinimas ir (arba) mokymas prieš jiems gaunant pakeičiančius pažymėjimus ir suderintus papildomus sertifikatus. Todėl dokumentus išduodanti institucijai turėtų būti leista spręsti, ar kvalifikacijos ir (arba) patirties pakanka, kad būtų išduoti reikalaujami pažymėjimai ir suderinti papildomi sertifikatai nereikalaujant jokio tolesnio patikrinimo ar mokymo.

(22)  Taip pat turėtų būti vengiama bereikalingos administracinės ir finansinės naštos, kai pasikeičia traukinio mašinistų darbdavys. Geležinkelio įmonė, įdarbinanti mašinistą, turėtų atsižvelgti į jo anksčiau įgytą kompetenciją ir kiek įmanoma siekti, kad nereiktų papildomo tikrinimo ir mokymo.

(23)  Šia direktyva neturėtų būti suteikiamos abipusio pripažinimo teisės dėl leidimų valdyti, kurias mašinistai įgijo prieš pradedant taikyti šios direktyvos nuostatas, nors ji ir nepažeidžia bendros abipusio pripažinimo sistemos, nustatytos 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo(14), kuri toliau taikoma iki pereinamojo laikotarpio pabaigos.

(24)  Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(15).

(25)  Visų pirma Komisija turėtų būti įgaliota nustatyti bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas arba jas papildyti, įrašant naujas neesmines nuostatas. Šios priemonės turėtų būti priimtos pagal sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(26)  Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl teisės aktų leidybos tobulinimo(16) 34 punktą, valstybės narės savo ir Bendrijos interesų labui raginamos parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruotų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir viešai jas paskelbti.

(27)  Valstybės narės turėtų numatyti atitikties šiai direktyvai kontrolę ir tinkamus veiksmus tuo atveju, jei mašinistas pažeidžia bet kurią šios direktyvos nuostatą.

(28)  Valstybės narės turėtų numatyti tinkamas sankcijas už nacionalinių nuostatų, įgyvendinančių šią direktyvą, pažeidimus.

(29)  Kadangi šios direktyvos tikslo, t.y. nustatyti traukinio mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius, kuriais vežami keleiviai arba kroviniai, sertifikavimo bendrą reguliavimo sistemą, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi, dėl šios direktyvos masto ir poveikio, to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(30)  Išlaidų efektyvumo tikslu gali būti tikslinga ribotą laikotarpį traukinio mašinistams, dirbantiems tik vienos valstybės narės teritorijoje, netaikyti šios direktyvos nuostatų, susijusių su tokių mašinistų pareiga turėti pažymėjimus ir suderintus papildomus sertifikatus, atitinkančius šią direktyvą. Tokias išimtis reglamentuojančios sąlygos turėtų būti aiškiai apibrėžtos.

(31)  Valstybei narei, kurioje nėra geležinkelių sistemos ir artimiausiu metu nenumatoma jos įdiegti, pareiga perkelti į nacionalinę teisę ir įgyvendinti šios direktyvos nuostatas būtų neproporcinga ir beprasmiška. Todėl tokiai valstybei narei, kol joje nebus geležinkelių sistemos, turėtų būti netaikoma pareiga perkelti į nacionalinę teisę ir įgyvendinti šią direktyvą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I skyrius

Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžimai

1 straipsnis

Dalykas

Šioje direktyvoje nustatomos traukinio mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius, ir kitų traukinio brigados narių, atliekančių su sauga susijusias užduotis Bendrijos geležinkelių sistemoje, sertifikavimo sąlygos ir tvarka. Šiuo tikslu joje taip pat apibrėžiami uždaviniai, už kuriuos atsako valstybių narių kompetentingos institucijos, traukinio mašinistai ir kiti geležinkelių transporto sektoriaus suinteresuoti subjektai, visų pirma geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai ir mokymo centrai.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Ši direktyva taikoma geležinkelio įmonių, kurioms reikalingas saugos sertifikatas, ar infrastruktūros valdytojo, kuriam reikalingas leidimas saugos srityje, traukinių mašinistams, valdantiems lokomotyvus ir traukinius, ir kitiems traukinio brigados nariams, atliekantiems su sauga susijusias užduotis, geležinkelių sistemoje Bendrijoje.

2.  Valstybės narės, remdamosi nacionalinėmis nuostatomis, susijusiomis su kitu prekiniuose traukiniuose esančiu personalu, nedraudžia prekiniams traukiniams kirsti sienas ar teikti vietinio vežimo paslaugas jų teritorijoje.

3.  Nepažeisdamos 7 straipsnio, valstybės narės gali netaikyti priemonių, kurios taikomos įgyvendinant šią direktyvą, traukinio mašinistams, kurie vykdo veiklą tik:

   a) metro, tramvajuose ir kitose lengvosiose bėginio transporto sistemose;
   b) geležinkelių tinkluose, kurie funkciniu požiūriu yra atskirti nuo likusios geležinkelių transporto sistemos dalies ir yra skirti tik vietinėms, miesto ar priemiestinėms keleivių bei krovinių vežimo paslaugoms teikti;
   c) vien tik infrastruktūros savininkų krovinių vežimo reikmėms skirtoje privačioje geležinkelio infrastruktūroje;
   d) geležinkelių ruožuose, kurie yra laikinai uždaryti įprastam eismui dėl geležinkelio sistemos priežiūros, atnaujinimo ar tobulinimo darbų.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šioje direktyvoje:

   a) "kompetentinga institucija" – Direktyvos 2004/49/EB 16 straipsnyje nurodyta saugos institucija;
   b) "traukinio mašinistas" – asmuo, gebantis ir turintis leidimą savarankiškai, atsakingai ir saugiai valdyti traukinius, įskaitant lokomotyvus, manevrinius lokomotyvus, darbui skirtus traukinius, priežiūrai skirtas geležinkelių transporto priemones arba traukinius, kuriais geležinkeliu vežami keleiviai arba kroviniai;
   c) "kiti traukinio brigados nariai, atliekantys su sauga susijusias užduotis" – traukinyje esantys darbuotojai, kurie nėra traukinio mašinistai, bet padeda užtikrinti traukinio, vežamų keleivių ir prekių saugumą;
   d) "geležinkelių sistema" – sistema, kurią sudaro geležinkelių infrastruktūros, apimančios geležinkelių linijas ir stacionarius įrenginius, bei ta infrastruktūra važinėjantys visų kategorijų ir bet kokios kilmės riedmenys, kaip apibrėžta direktyvose 96/48/EB ir 2001/16/EB;
   e) ,,infrastruktūros valdytojas" – įstaiga ar įmonė, kuri pirmiausia yra atsakinga už geležinkelių infrastruktūros arba jos dalies sukūrimą ir techninę priežiūrą, kaip apibrėžta Direktyvos 91/440/EEB 3 straipsnyje, bei gali būti atsakinga ir už infrastruktūros kontrolės ir saugos sistemų valdymą. Infrastruktūros valdytojo funkcijos tinkle arba tinklo dalyje gali būti paskirtos skirtingoms įstaigoms ar įmonėms;
   f) ,,geležinkelio įmonė" – geležinkelio įmonė, kaip apibrėžta 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo(17), ir bet kuri valstybinė ar privati įmonė, teikianti keleivių ir (arba) krovinių pervežimo geležinkeliais paslaugas remiantis tuo, kad įmonė turi užtikrinti trauką. Šis terminas taip pat apima ir traukos paslaugas teikiančias įmones;
   g) "techninės sąveikos specifikacijos" arba "TSS" – specifikacijos, kurios yra taikomos kiekvienam posistemiui ar jo daliai, kad būtų įvykdyti pagrindiniai reikalavimai ir užtikrinta transeuropinių greitųjų ir paprastųjų geležinkelių sistemų sąveika, kaip apibrėžta Direktyvoje 96/48/EB ir Direktyvoje 2001/16/EB;

h)   "agentūra" – pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004(18), įsteigta Europos geležinkelių agentūra;

   i) "saugos sertifikatas" – pagal Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnį kompetentingos institucijos geležinkelio įmonei išduotas sertifikatas;
   j) "sertifikatas" – suderintas papildomas sertifikatas, kuriame nurodoma infrastruktūra, kurioje sertifikato turėtojui leidžiama važinėti, ir riedmenys, kuriuos sertifikato turėtojui leidžiama valdyti;
   k) "leidimas saugos srityje" – pagal Direktyvos 2004/49/EB 11 straipsnį kompetentingos institucijos infrastruktūros valdytojui išduotas leidimas;
   l) "mokymo centras" – akredituotas ar kompetentingos institucijos pripažįstamas subjektas, galintis organizuoti mokymo kursus.

II skyrius

Mašinistų sertifikavimas

4 straipsnis

Bendrijos sertifikavimo modelis

1.  Visi traukinio mašinistai atitinka tinkamumo ir kvalifikacijos valdyti traukinį reikalavimus ir turi šiuos dokumentus:

   a) pažymėjimą, kuris rodo, kad mašinistas atitinka būtiniausias sąlygas, susijusias su tinkamumo medicininiu požiūriu reikalavimais, pagrindiniu išsilavinimu ir bendrais profesiniais įgūdžiais. Pažymėjime nurodoma mašinisto tapatybė ir jį išdavusi institucija bei pažymėjimo galiojimo laikas. Pažymėjimas atitinka I priedo reikalavimus, kol bus priimtas Bendrijos sertifikavimo modelis kaip numatyta 4 dalyje;
   b) vieną ar daugiau sertifikatų, kuriame nurodyta infrastruktūra, kurioje sertifikato turėtojui leidžiama važinėti, ir riedmenys, kuriuos sertifikato turėtojui leidžiama valdyti. Kiekvienas sertifikatas atitinka I priedo reikalavimus.

2.  Tačiau reikalavimas turėti sertifikatą konkrečiai infrastruktūros daliai netaikomas toliau išvardintais išimtiniais atvejais, jei važiuojant šalia mašinisto sėdi kitas traukinio mašinistas, turintis galiojantį atitinkamai infrastruktūrai sertifikatą:

   a) kai dėl geležinkelio paslaugų teikimo sutrikimo yra būtinas traukinių nukreipimas ar bėgių priežiūra, kaip nurodo infrastruktūros valdytojas;
   b) išskirtinėms ypatingoms paslaugoms, kurias teikiant naudojami istoriniai traukiniai;
   c) išskirtinėms ypatingoms krovinių vežimo paslaugoms, jei infrastruktūros valdytojas sutinka;
   d) naujo traukinio ar lokomotyvo pristatymui ar demonstravimui;
   e) mašinistų mokymo ir tikrinimo tikslais.

Sprendimą dėl pasinaudojimo šia galimybe priima geležinkelio įmonė, ir šio naudojimo negali nustatyti infrastruktūros valdytojas ar kompetentinga institucija.

Kai naudojamasi papildomu mašinistu, kaip numatyta pirmiau, infrastruktūros valdytojui apie tai pranešama iš anksto.

3.  Sertifikatas suteikia teisę valdyti vienos arba abiejų kategorijų priemones:

   a) A kategorijos: manevrinius lokomotyvus ir darbui skirtus traukinius bei geležinkeliams prižiūrėti skirtas transporto priemones;
   b) B kategorijos: keleiviams ir (arba) kroviniams vežti skirtas priemones.

Sertifikate gali būti leidimas valdyti visų kategorijų priemones, apimantis visus kodus, kaip nurodyta 4 dalyje.

4.   33 straipsnio 3 dalyje nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu ir remdamasi agentūros parengtu projektu, Komisija iki ...(19) priima priemones, skirtas papildant šią direktyvą iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, susijusias su pažymėjimo, sertifikato ir patvirtintos sertifikato kopijos Bendrijos modeliu, bei nustato jų fizines savybes. Atlikdama tai, Komisija atsižvelgia į apsaugos nuo klastojimo priemones.

33 straipsnio 3 dalyje nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu ir remdamasi agentūros rekomendacija, Komisija iki ...* patvirtina priemones, skirtas papildant šią direktyvą iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, susijusias su Bendrijos kodais skirtingiems A ir B kategorijų tipams, nurodytiems 3 dalyje.

5 straipsnis

Apsaugos nuo klastojimo priemonės

Kompetentingos institucijos ir dokumentus išduodančios institucijos imasi visų reikiamų priemonių, siekdamos išvengti pažymėjimų ir sertifikatų klastojimo ir 23 straipsnyje numatytų registrų klastojimo rizikos.

6 straipsnis

Nuosavybė, kalba ir dokumentus išduodančios institucijos

1.  Pažymėjimas priklauso jo turėtojui ir yra išduodamas 3 straipsnio a punkte apibrėžtos kompetentingos institucijos. Jei kompetentinga institucija ar jos atstovas išduoda pažymėjimą valstybine kalba, kuri nėra Bendrijos kalba, parengiamas pažymėjimo dvikalbis variantas, kuriame naudojama viena iš Bendrijos kalbų.

2.  Kompetentinga institucija gali perduoti atlikti šią užduotį tik 20 straipsnyje numatytomis sąlygomis.

3.  Sertifikatą išduoda geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas, kuris įdarbina mašinistą arba sudaro su juo sutartį. Sertifikatas priklauso jį išdavusiai įmonei ar valdytojui. Tačiau pagal Direktyvos 2004/49/EB 13 straipsnio 3 dalį mašinistai turi teisę gauti patvirtintą kopiją. Jei geležinkelio įmonė ar infrastruktūros valdytojas išduoda sertifikatą valstybine kalba, kuri nėra Bendrijos kalba, parengiamas sertifikato dvikalbis variantas, kuriame naudojama viena iš Bendrijos kalbų.

7 straipsnis

Geografinis galiojimas

1.  Pažymėjimai galioja visoje Bendrijos teritorijoje.

2.  Sertifikatai galioja tik toms infrastruktūroms ir riedmenims, kurie nurodyti jame.

8 straipsnis

Abišalis pripažinimas

1.  Įgijęs remiantis šia direktyva išduotą mašinisto pažymėjimą ir sertifikatą, traukinio mašinistas gali valdyti traukinius, jei už atitinkamą transporto priemonę atsakinga geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas turi saugos sertifikatą arba leidimą saugos srityje, ir tik tame tinkle, kurį apima ir sertifikatas, ir saugos sertifikatas arba leidimas saugos srityje.

2.  Pagal šią direktyvą vienos valstybės narės išduoti pažymėjimai pripažįstami kitose valstybėse narėse.

9 straipsnis

Trečiųjų šalių traukinio mašinistų sertifikavimo dokumentų pripažinimas

Trečiosios šalies traukinio mašinistų, vykdančių veiklą tik valstybės narės geležinkelių sistemos pasienio srityse, sertifikavimo dokumentai gali būti pripažįstami šios valstybės narės pagal dvišalius susitarimus su ta trečiąja šalimi.

III skyrius

Sąlygos pažymėjimui ar sertifikatui gauti

10 straipsnis

Būtiniausi reikalavimai

1.  Siekdami gauti pažymėjimą, pareiškėjai turi atitikti 11 ir 12 straipsniuose nustatytus būtiniausius reikalavimus. Sertifikatui gauti ir kad jis išliktų galioti, pareiškėjai turi turėti pažymėjimą ir atitikti 13 ir 14 straipsniuose nustatytus būtiniausius reikalavimus.

2.  Savo teritorijoje valstybė narė gali taikyti griežtesnius reikalavimus, susijusius su pažymėjimų išdavimu. Nepaisant to, ji pripažįsta kitų valstybių narių išduotus pažymėjimus pagal 7 straipsnį.

I SKIRSNIS

PAŽYMĖJIMAS

11 straipsnis

Minimalus amžius

Valstybės narės nustato pareiškėjų gauti pažymėjimą minimalų amžių, kuris yra ne mažiau kaip 20 metų. Nepaisant to, valstybė narė gali išduoti pažymėjimus pareiškėjams nuo 18 metų; tokiu atveju šis pažymėjimas galioja tik jį išdavusios valstybės narės teritorijoje.

12 straipsnis

Pagrindiniai reikalavimai

1.  Pareiškėjai turi būti sėkmingai baigę mažiausiai devynias klases (pradinę ir vidurinę mokyklą) ir 3-ią lygį atitinkančius pagrindinio mokymo kursus, kaip nurodyta 1985 m. liepos 16 d. Tarybos sprendime 85/368/EEB dėl Europos bendrijos valstybių narių profesinio mokymo kvalifikacijų palyginamumo(20).

2.  Praėję sveikatos patikrinimą, kurį valstybės narės sprendimu atlieka arba prižiūri pagal 21 straipsnį akredituotas arba pripažintas gydytojas, pareiškėjai pateikia jų fizinį tinkamumą patvirtinantį dokumentą. Šis patikrinimas apima bent II priedo 1.1, 1.2, 1.3 ir 2.1 punktuose nurodytus kriterijus.

3.  Praėję sveikatos patikrinimą, kurį valstybės narės sprendimu atlieka arba prižiūri pagal 21 straipsnį akredituotas arba pripažintas psichologas ar gydytojas, pareiškėjai pateikia jų psichologinį tinkamumą patvirtinantį dokumentą. Šis patikrinimas apima bent II priedo 2.2 punkte nurodytus kriterijus.

4.  Pareiškėjai įrodo savo bendrą profesinę kompetenciją, išlaikydami egzaminą, kuris apima bent IV priede išvardytus bendruosius dalykus.

II SKIRSNIS

SERTIFIKATAI

13 straipsnis

Kalbų mokėjimas

Turi būti laikomasi VI priede nurodytų kalbų mokėjimo kriterijų atsižvelgiant į infrastruktūrą, dėl kurios prašoma sertifikato.

14 straipsnis

Profesinė kvalifikacija

1.  Pareiškėjai išlaiko egzaminą, kuriuo tikrinamos jų profesinės žinios ir kompetencija, susijusi su riedmenimis, dėl kurių prašoma išduoti sertifikatą. Šis egzaminas apima bent V priede išvardytus bendruosius dalykus.

2.  Pareiškėjai išlaiko egzaminą, kuriuo tikrinamos jų profesinės žinios ir kompetencija, susijusi su infrastruktūra, dėl kurios prašoma išduoti sertifikatą. Šis egzaminas apima bent VI priede išvardytus bendruosius dalykus. Prireikus, egzamino metu pagal VI priedo 8 punktą tikrinamas ir kalbų mokėjimas.

3.  Geležinkelio įmonė ar infrastruktūros valdytojas apmoko pareiškėjus savo saugos valdymo sistemos, kuri numatyta Direktyvoje 2004/49/EB, klausimais.

IV skyrius

Pažymėjimų ir sertifikatų gavimo tvarka

15 straipsnis

Pažymėjimo gavimas

1.  Kompetentinga institucija paskelbia, kokios tvarkos reikia laikytis, siekiant gauti pažymėjimą.

2.  Visus prašymus išduoti pažymėjimą kompetentingai institucijai pateikia kandidatas į mašinistus ar bet kuris subjektas jo vardu.

3.  Kompetentingai institucijai gali būti pateikiami prašymai išduoti naują pažymėjimą, atnaujinti pažymėjimo duomenis, pratęsti pažymėjimą ar išduoti jo dublikatą.

4.  Kompetentinga institucija išduoda pažymėjimą kuo greičiau ir ne vėliau negu per vieną mėnesį nuo visų reikiamų dokumentų gavimo.

5.  Pažymėjimas galioja 10 metų, atsižvelgiant į 17 straipsnio 1 dalį.

6.  Išduodamas vienas originalus pažymėjimo egzempliorius. Jei reikalingas pažymėjimo dublikatas, jį gali išduoti tik kompetentinga institucija, į kurią kreipiamasi.

16 straipsnis

Sertifikato gavimas

Kiekviena geležinkelio įmonė ir infrastruktūros valdytojas nustato šią direktyvą atitinkančią sertifikatų išdavimo ir atnaujinimo tvarką, kuri yra jos saugos valdymo sistemos dalis, o taip pat skundų teikimo tvarką, pagal kurią mašinistams suteikiama galimybė prašyti peržiūrėti sprendimą, susijusį su sertifikato išdavimu, atnaujinimu, jo galiojimo sustabdymu ar nutraukimu.

Geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai nedelsdami atnaujina sertifikatą, jei sertifikato turėtojui buvo išduoti su riedmenimis ar infrastruktūra susiję papildomi leidimai.

17 straipsnis

Reguliarūs patikrinimai

1.  Kad pažymėjimas liktų galioti, jo turėtojai laiko reguliariai rengiamus egzaminus ir (ar) testus, susijusius su 12 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais reikalavimais. Medicininių reikalavimų atveju turi būti laikomasi minimalaus dažnumo, remiantis II priedo 3.1 punkto nuostatomis. Šiuos sveikatos patikrinimus atlieka arba prižiūri pagal 21 straipsnį akredituoti arba pripažinti gydytojai. Bendrųjų profesinių žinių atveju taikomos 24 straipsnio 8 dalies nuostatos.

Pratęsdama pažymėjimą, kompetentinga institucija 23 straipsnio 1 dalies a punkte numatytame registre patikrina, ar mašinistas atitinka pirmoje pastraipoje nurodytus reikalavimus.

2.  Kad sertifikatas liktų galioti, jo turėtojai laiko reguliariai rengiamus egzaminus ir (ar) testus, susijusius su 13 ir 14 straipsniuose nurodytais reikalavimais. Šių egzaminų ir testų dažnumą nustato mašinistą įdarbinusi ar su juo sutartį sudariusi geležinkelio įmonė ar infrastruktūros valdytojas, remdamasis savo saugos valdymo sistema ir laikydamasis VII priede nurodyto minimalaus dažnumo.

Kiekvieno tokio patikrinimo atveju dokumentus išduodanti institucija pažymėdama sertifikate ir 23 straipsnio 2 dalies a punkte numatytame registre patvirtina, kad mašinistas atitinka pirmoje pastraipoje nurodytus reikalavimus.

3.  Jei mašinistas nedalyvauja reguliariai rengiamame patikrinime arba jei patikrinimo rezultatas neigiamas, taikoma 19 straipsnyje nustatyta tvarka.

18 straipsnis

Darbo nutraukimas

Kai mašinistas nustoja dirbti geležinkelio įmonėje ar infrastruktūros valdytojui, pastarieji nedelsdami apie tai praneša kompetentingai institucijai.

Pažymėjimas galioja jei vykdomos 17 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos.

Sertifikatas nustoja galioti tuomet, kai jo turėtojas nustoja dirbti mašinisto darbą. Tačiau turėtojui išduodama patvirtinta pažymėjimo kopija ir visi kiti jo mokymo, kvalifikacijos, patirties ir profesinės kompetencijos įrodomieji dokumentai. Geležinkelio įmonė ar infrastruktūros valdytojas, išduodami mašinistui sertifikatą, atsižvelgia į visus šiuos dokumentus.

19 straipsnis

Geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų vykdoma mašinistų stebėsena

1.  Geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai turi užtikrinti ir prižiūrėti, kad mašinistų, kuriuos jie yra įdarbinę arba su kuriais yra sudarę sutartį, pažymėjimai ir sertifikatai būtų galiojantys.

Jie nustato mašinistų stebėsenos sistemą. Jei tokios stebėsenos rezultatai verčia abejoti mašinisto kompetencija dirbti šį darbą ir jo pažymėjimo arba sertifikato tolesniu galiojimu, geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai nedelsdami imasi reikiamų priemonių.

2.  Darbdavys ar traukinio mašinistas nedelsdamas praneša kompetentingai institucijai apie visus savo sveikatos pakitimus, galinčius kelti abejonių dėl jo tinkamumo darbui bei mašinisto pažymėjimo ar dėl sertifikato pratęsimo.

3.  Jei kompetentinga institucija nustato ar informuojama apie tai, kad traukinio mašinistas nebeatitinka vieno ar daugiau keliamų reikalavimų, ji nedelsdama atima jo mašinisto pažymėjimą ir praneša apie tai suinteresuotam asmeniui ir jo darbdaviui, pagrįsdama savo sprendimą ir nepažeisdama 22 straipsnyje numatytos teisės pateikti apeliaciją. Pažymėjimas atimamas laikinai arba visam laikui, atsižvelgiant į saugai geležinkeliuose keliamo pavojaus rimtumą. Kompetentinga institucija atnaujina įrašą 23 straipsnio 1 dalyje numatytame registre. Tai sužinojęs darbdavys, remdamasis kompetentingos institucijos nurodytomis priežastimis, laikinai arba visam laikui atima sertifikatą. Darbdavys atnaujina įrašą 23 straipsnio 2 dalyje numatytame registre.

Jei darbdavys nustato, kad traukinio mašinistas nebeatitinka vieno ar daugiau keliamų reikalavimų, jis nedelsdamas atima sertifikatą ir tuojau pat praneša apie tai suinteresuotam asmeniui ir kompetentingai institucijai, pagrįsdamas savo sprendimą. Darbdavys atnaujina įrašą 23 straipsnio 2 dalyje numatytame registre.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad atėmus mašinisto pažymėjimą arba sertifikatą būtų numatyta nešališko vertinimo ir, jei reikia, dokumentų grąžinimo procedūra. Suinteresuotas darbuotojas gali reikalauti taikyti šią procedūrą.

5.  Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, siekdamos sumažinti pažymėjimų ir sertifikatų falsifikavimo ir 23 straipsnyje minimų registrų klastotės riziką. Iš darbdavių reikalaujama užtikrinti ir tikrinti, kad jų įmonėje dirbančių traukinių mašinistų mašinisto pažymėjimai ir sertifikatai būtų galiojantys.

V skyrius

Kompetentingos institucijos uždaviniai ir sprendimai

20 straipsnis

Kompetentingos institucijos uždaviniai

1.  Kompetentinga institucija, laikydamasi skaidrumo ir nediskriminavimo principų, vykdo šiuos uždavinius:

   a) išduoda ir atnaujina pažymėjimus bei išduoda dublikatus, kaip numatyta 6 ir 15 straipsniuose;
   b) užtikrina reguliariai rengiamus egzaminus ir (arba) testus, kaip numatyta 17 straipsnio 1 dalyje;
   c) sustabdo ir panaikina pažymėjimų galiojimą bei informuoja dokumentus išduodančią įstaigą apie pagrįstus prašymus sustabdyti sertifikatų galiojimą, kaip numatyta 30 straipsnyje;
   d) jei valstybė narė yra taip nustačiusi, pripažįsta asmenis ar įstaigas, kaip numatyta 24 ir 26 straipsniuose;
   e) užtikrina, kad būtų skelbiamas ir atnaujinamas akredituotų ar pripažintų asmenų ir įstaigų registras, kaip numatyta 21 straipsnyje;
   f) vesti ir atnaujinti pažymėjimų registrą, kaip numatyta 17 straipsnio 1 dalyje ir 23 straipsnyje;
   g) stebi mašinistų sertifikavimo procesą, kaip numatyta 27 straipsnyje;
   h) atlieka patikras, kaip numatyta 30 straipsnyje;
   i) nustato egzaminuotojams taikomus nacionalinius kriterijus, kaip numatyta 26 straipsnio 5 dalyje.

Kompetentinga institucija skubiai atsako į prašymus suteikti informaciją ir, ruošdama pažymėjimus, nedelsdama pateikia bet kokius prašymus suteikti papildomą informaciją.

2.  Kompetentinga institucija negali deleguoti 1 dalies c, f, g ir i punktuose numatytų uždavinių tretiesiems asmenims.

3.  Uždaviniai deleguojami laikantis skaidrumo ir nediskriminavimo principų ir tai neturi sukelti interesų konflikto.

4.  Jei kompetentinga institucija deleguoja arba paveda sutartimi geležinkelio įmonei 1 dalies a ar b punkte nurodytus uždavinius, turi būti laikomasi bent vienos iš šių sąlygų:

   a) geležinkelio įmonė išduoda pažymėjimus tik savo mašinistams;
   b) atitinkamoje teritorijoje geležinkelio įmonė neturi išimtinių teisių į jokius deleguotus ar sutartimi pavestus uždavinius.

5.  Jei kompetentinga institucija perduoda arba paveda sutartimi užduotis tretiesiems asmenims, įgaliotasis atstovas arba rangovas, atlikdamas šias užduotis, privalo vykdyti šioje direktyvoje kompetentingoms institucijoms nustatytas privalomas pareigas, tai yra:

   a) tikrinti fizinį ir psichinį tinkamumą – tikrinimą vykdo darbo medicinos gydytojai arba kompetentingos institucijos akredituotos darbo medicinos institucijos;
   b) tikrinti psichologinį tinkamumą – tikrinimą vykdo psichologai, transporto psichologai arba kompetentingos institucijos akredituotos darbo psichologijos institucijos;
   c) tikrinti bendrą profesinį pasirengimą – tikrinimą vykdo kompetentingos institucijos akredituotos institucijos ir egzaminuotojai.

6.  Jei kompetentinga institucija deleguoja arba paveda sutartimi uždavinius tretiesiems asmenims, ji sukuria sistemą, skirtą tikrinti, kaip atliekami šie uždaviniai, ir užtikrina, kad būtų laikomasi 2, 4 ir 5 dalyse išvardytų sąlygų.

21 straipsnis

Akreditavimas ir pripažinimas

1.  Pagal šią direktyvą akredituoti asmenys ar įstaigos akredituojami atitinkamos valstybės narės paskirtos akreditavimo įstaigos. Akreditavimo procesas grindžiamas nepriklausomumo, kompetencijos ir nešališkumo kriterijais, pavyzdžiui, atitinkamais EN 45000 serijos Europos standartais, ir kandidatų pateiktų dokumentų, kuriais tinkamai pagrindžiami jo gebėjimai aptariamoje srityje, vertinimu.

2.  Vietoj 1 dalyje numatyto akreditavimo valstybė narė gali numatyti, kad pagal šią direktyvą pripažinti asmenys ar įstaigos būtų pripažįstami atitinkamos valstybės narės paskirtos kompetentingos institucijos ar įstaigos. Pripažinimas grindžiamas nepriklausomumo, kompetencijos ir nešališkumo kriterijais. Tačiau tais atvejais, kai tam tikra kompetencija yra ypač reta, Komisijai 33 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pareiškus teigiamą nuomonę, leidžiama šios taisyklės išimtis.

Nepriklausomumo kriterijus netaikomas mokymo atveju, kaip numatyta 24 straipsnio 5 ir 6 dalyse.

3.  Kompetentinga valdžios institucija užtikrina, kad būtų skelbiamas ir atnaujinamas pagal šią direktyvą akredituotų ar pripažintų asmenų ir įstaigų registras.

22 straipsnis

Kompetentingos institucijos sprendimai

1.  Kompetentinga institucija pagrindžia savo sprendimus.

2.  Kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų nustatyta administracinių skundų teikimo tvarka, pagal kurią darbdaviai ir mašinistai gali prašyti, kad būtų peržiūrėtas sprendimas dėl pagal šią direktyvą pateikto prašymo.

3.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti kompetentingos institucijos priimamų sprendimų teisminę peržiūrą.

23 straipsnis

Registrai ir keitimasis informacija

1.  Kompetentingos institucijos turi:

   a) vesti visų išduotų, atnaujintų, pratęstų ir pataisytų pažymėjimų, pažymėjimų, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, pažymėjimų, kurių galiojimas sustabdytas, nutrauktas, ar pažymėjimų, apie kuriuos pranešta, kad jie pamesti, pavogti ar sunaikinti, registrą. Šiame registre pateikiami I priedo 4 punkte nurodyti duomenys apie kiekvieną pažymėjimą, kuriuos galima gauti naudojant kiekvienam mašinistui jo šalyje suteiktą numerį. Registras reguliariai atnaujinamas;
   b) gavus pagrįstą prašymą, kompetentingoms valstybių narių institucijoms, agentūrai ar bet kuriam mašinistų darbdaviui teikti informaciją apie šių pažymėjimų būklę.

2.  Kiekviena geležinkelio įmonė ir infrastruktūros valdytojas turi:

   a) vesti visų išduotų, atnaujintų, pratęstų ir pataisytų sertifikatų, sertifikatų, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, sertifikatų, kurių galiojimas sustabdytas, nutrauktas, ar sertifikatų, apie kuriuos buvo pranešta, kad jie pamesti, pavogti ar sunaikinti, registrą arba užtikrinti, kad registras būtų vedamas. Šiame registre pateikiami I priedo 4 punkte nurodyti duomenys apie kiekvieną sertifikatą bei duomenys apie 17 straipsnyje numatytus reguliarius patikrinimus. Registras reguliariai atnaujinamas;
   b) bendradarbiauti su valstybės narės, kurioje yra jų buveinė, kompetentinga institucija, siekiant keistis informacija su kompetentinga institucija ir leisti jai susipažinti su reikiamais duomenimis;
   c) teikti informaciją apie šių sertifikatų turinį kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kai jos to prašo, jei ši informacija reikalinga dėl jų vykdomos tarpvalstybinės veiklos.

3.  Traukinio mašinistui suteikiama galimybė bet kuriuo metu susipažinti su savo duomenimis, saugomais kompetentingų institucijų registre ir geležinkelio įmonių registre. Mašinistui pareikalavus, pateikiama šių duomenų kopija.

4.  Kompetentingos institucijos bendradarbiauja su agentūra, siekdamos užtikrinti 1 ir 2 dalyse numatytų registrų tarpusavio sąveiką. Šiuo tikslu Komisija, laikydamasi 33 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu ir, remdamasi agentūros parengtu projektu, iki ...(21) priima priemones, skirtas, papildant šią direktyvą iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, susijusias su pagrindiniais sukurtinų registrų parametrais, pvz., registruotinais duomenimis, jų formatu ir keitimosi duomenimis protokolu, prieigos teisėmis, duomenų saugojimo trukme ir taisyklėmis, kurių reikia laikytis bankroto atveju.

5.  Kompetentingos institucijos, infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės užtikrina, kad 1 ir 2 dalyse numatyti registrai ir jų naudojimo tvarka atitiktų Direktyvos 95/46/EB nuostatas.

6.  Agentūra užtikrina, kad pagal 2 dalies a ir b punktus sukurta sistema atitiktų Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatas.

VI skyrius

Mašinistų mokymas ir egzaminavimas

24 straipsnis

Mokymas

1.  Mašinistų mokymą sudaro dalis, susijusi su pažymėjimu ir atspindinti bendrąsias profesines žinias, kaip nurodyta IV priede, bei dalis, susijusi su sertifikatu ir atspindinti specialiąsias profesines žinias, kaip nurodyta V ir VI prieduose.

2.  Mokymo metodika atitinka III priede nustatytus kriterijus.

3.  Su pažymėjimu susijusios mokymo dalies tikslai apibrėžti IV priede, o su sertifikatu – V ir VI prieduose. Neesminės šios direktyvos nuostatos gali būti papildytos:

   a) atitinkamomis TSS. Komisija 33 straipsnio 3 dalyje reguliavimo procedūra su tikrinimu užtikrina TSS ir šios direktyvos priedų suderinamumą, arba
   b) agentūros pagal Reglamento (EB) Nr. 881/2004 17 straipsnį pasiūlytais ir Komisijos pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu, nurodytą šios direktyvos 33 straipsnio 3 dalyje, priimtais kriterijais.

4.  Remdamosi Direktyvos 2004/49/EB 13 straipsniu, valstybės narės imasi priemonių užtikrinti kandidatams į mašinistus teisingas ir nediskriminuojančias galimybes dalyvauti mokyme, kuris yra reikalingas, kad būtų įvykdytos sąlygos pažymėjimui ir sertifikatui gauti.

5.  Mokymo uždavinius, susijusius su bendrosioms profesinėms žinioms, kaip numatyta 12 straipsnio 4 dalyje, kalbų mokėjimu, kaip numatyta 13 straipsnyje, ir profesinėmis žiniomis apie riedmenis, kaip numatyta 14 straipsnio 1 dalyje, įgyvendina asmenys ar įstaigos, akredituoti ar pripažinti pagal 21 straipsnį.

6.  Mokymo uždavinius, susijusius su infrastruktūros išmanymu, kaip numatyta 14 straipsnio 2 dalyje, įskaitant maršrutų išmanymą ir valdymo taisykles bei tvarką, įgyvendina asmenys ar įstaigos, akredituoti ar pripažinti valstybės narės, kurioje yra infrastruktūra.

7.  Pažymėjimų atveju Direktyvoje 2005/36/EB nustatyta bendroji profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistema ir toliau taikoma pripažįstant mašinistų, kurie yra kurios nors valstybės narės piliečiai ir kuriems mokymo sertifikatas buvo išduotas trečiojoje šalyje, profesinę kvalifikaciją.

8.  Privaloma parengti tęstinio mokymo programą, skirtą užtikrinti, kad būtų išlaikyta darbuotojų kompetencija, laikantis Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 punkto e papunkčio.

25 straipsnis

Mokymo finansavimas

Geležinkelių įmonės ir infrastruktūros valdytojai pagal sutartį atsako už profesinį mokymą, ir pradinį, ir tęstinį.

Geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas, įdarbindamas traukinio mašinistą, už kurio mokymą visiškai arba iš dalies sumokėjo kita geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas, su kuriuo mašinistas, išdirbęs ne daugiau kaip penkerius metus savanoriškai nutraukė darbo sutartį, grąžina atitinkamai geležinkelio įmonei arba infrastruktūros valdytojui mokymo išlaidas. Grąžintina suma proporcinga mašinisto darbo geležinkelių arba infrastruktūros valdytojo įmonėje, kuri finansavo mokymą, trukmei.

Tikslios šios straipsnio įgyvendinimo ir grąžintinos sumos apskaičiavimo taisyklės nustatomos pagal Agentūros rekomendaciją, parengtą laikantis Reglamento (EB) Nr. 881/2004 17 straipsnio nuostatų.

26 straipsnis

Egzaminai

1.  Egzaminus ir egzaminuotojus, skirtus patikrinti reikiamą kvalifikaciją nurodo:

   a) su pažymėjimu susijusios dalies atveju kompetentinga institucija, nustatydama tvarką, kurios reikia laikytis siekiant gauti pažymėjimą pagal 15 straipsnio 1 dalį;
   b) su sertifikatu susijusios dalies atveju geležinkelio įmonė ar infrastruktūros valdytojas, nustatydamas tvarką, kurios reikia laikytis siekiant gauti sertifikatą pagal 16 straipsnį.

2.   1 dalyje nurodytų egzaminų eigą stebi kompetentingi egzaminuotojai, akredituoti ar pripažinti pagal 21 straipsnį, ir egzaminai organizuojami taip, kad būtų išvengta interesų konflikto.

3.  Infrastruktūros išmanymą, įskaitant maršrutų išmanymą ir valdymo taisykles, vertina asmenys ar įstaigos, akredituoti ar pripažinti valstybės narės, kurioje yra infrastruktūra.

4.   1 dalyje nurodyti egzaminai organizuojami taip, kad būtų išvengta interesų konflikto, neatmetant galimybės, kad egzaminuotojas gali priklausyti sertifikatą išduodančiai geležinkelio įmonei ar infrastruktūros valdytojui.

5.  Egzaminuotojai ir egzaminai gali būti parenkami vadovaujantis Bendrijos kriterijais, agentūros pasiūlytais ir Komisijos priimtais taikant 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kaip priemonės, skirtos papildant šią direktyvą iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas. Nesant tokių Bendrijos kriterijų, kompetentingos institucijos nustato nacionalinius kriterijus.

6.  Mokymo kursų pabaigoje turi būti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimas. Gebėjimas valdyti vertinamas mašinistui važiuojant geležinkelių tinklu. Tikrinant, kaip taikomos valdymo taisyklės ir kaip mašinistas elgiasi ypač sudėtingose situacijose, gali būti naudojami ir treniruokliai.

VII skyrius

Įvertinimas

27 straipsnis

Kokybės standartai

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad nuolat būtų vykdoma visos su mokymu, įgūdžių įvertinimu bei pažymėjimų ir sertifikatų atnaujinimu susijusios veiklos stebėsena remiantis kokybės standartų sistema. Ši nuostata netaikoma veiklai, kuriai jau taikomos saugos valdymo sistemos, kurias pagal Direktyvą 2004/49/EB įgyvendina geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai.

28 straipsnis

Nepriklausomas įvertinimas

1.  Ne rečiau kaip kas penkerius metus kiekvienoje valstybėje narėje atliekamas profesinių žinių ir kompetencijos įgijimo ir įvertinimo bei pažymėjimų ir sertifikatų išdavimo sistemos nepriklausomas įvertinimas. Tai netaikoma veiklai, kuriai jau taikomos saugos valdymo sistemos, kurias pagal Direktyvą 2004/49/EB įgyvendina geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai. Įvertinimą atlieka kvalifikuoti atitinkamos veiklos nevykdantys asmenys.

2.  Tokio nepriklausomo įvertinimo rezultatai tinkamai įforminami dokumentais ir pateikiami atitinkamoms kompetentingoms institucijoms. Prireikus, valstybės narės imasi tinkamų priemonių nepriklausomo įvertinimo metu nustatytiems trūkumams pašalinti.

VIII skyrius

Kiti traukinio brigados nariai

29 straipsnis

Sertifikavimas

1.  Kiti brigados nariai, atliekantys su sauga susijusias užduotis, turi turėti sertifikatus kitiems brigados nariams, liudijančius, kad jie atitinka minimalius reikalavimus, susijusius su medicininiu tinkamumu, pagrindiniu išsilavinimu ir bendra profesine kompetencija.

2.  Sertifikatą kitiems brigados nariams išduoda personalą įdarbinanti geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas. Sertifikatas yra jį išdavusios įmonės nuosavybė, tačiau pagal Direktyvos 2004/49/EB 13 straipsnio 3 dalies nuostatas sertifikato turėtojas gali gauti patvirtintą jo kopiją.

3.  Paprašius traukinio brigados nariui, atliekančiam su sauga susijusias užduotis, kuriam išduotas sertifikatas kitiems brigados nariams, kompetentinga institucija išduoda oficialų patvirtinimą, kuriame nurodomas sertifikatą išdavusios įmonės pavadinimas, norint gauti sertifikatą įvykdytos sąlygos ir darbo, patikėto traukinio brigados nariui, trukmė. Šis oficialus patvirtinimas yra traukinio brigados nario nuosavybė.

4.   20 ir 30 straipsniai, kuriuose kalbama apie priežiūrą, kurią vykdo geležinkelių įmonė, infrastruktūros valdytojas ar kompetentinga institucija, taikomi mutatis mutandis, atsižvelgiant į tai, kad kitiems brigados nariams, atliekantiems su sauga susijusias užduotis, geležinkelių įmonė ar infrastruktūros valdytojas išduoda vieną sertifikatą.

5.  Išduodant sertifikatus kitiems traukinio brigados nariams, atliekantiems su sauga susijusias užduotis, 21, 22, 24, 26, 27 ir 28 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

6.  Iki ...(22) agentūra, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 881/2004 3, 4, 6, 12 ir 17 straipsniais, nustato kitų traukinio brigados narių, atliekančių su sauga susijusias užduotis, darbo turinio aprašymą ir jų užduotis bei 1 dalyje nurodytus minimalius reikalavimus.

7.  Iki ...(23)* Komisija, taikydama 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu ir remdamasi agentūros rekomendacija, priima sprendimą dėl šio straipsnio įgyvendinimo.

IX Skyrius

Kontrolė ir sankcijos

30 straipsnis

Kompetentingos institucijos vykdoma kontrolė

1.  Kompetentinga institucija jos jurisdikcijos teritorijoje eksploatuojamame traukinyje bet kuriuo metu gali patikrinti, ar traukinio mašinistas turi pagal šią direktyvą išduotus dokumentus.

2.  Greta 1 dalyje numatyto patikrinimo, aplaidumo darbo vietoje atveju kompetentinga institucija gali patikrinti, ar atitinkamas mašinistas atitinka 14 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3.  Kompetentinga institucija gali atlikti tyrimus, ar veiklą jos jurisdikcijos teritorijoje vykdantys mašinistai, geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai, tikrintojai ir mokymo centrai laikosi šios direktyvos.

4.  Jei kompetentinga institucija nustato, kad mašinistas nebeatitinka vienos ar kelių būtinų sąlygų, ji imasi šių priemonių:

   a) jei tai susiję su kompetentingos institucijos išduotu pažymėjimu: kompetentinga institucija sustabdo pažymėjimo galiojimą. Pažymėjimo galiojimas sustabdomas laikinai arba visam laikui, atsižvelgiant į geležinkelių saugai keliamos rizikos mastą. Ji nedelsdama praneša atitinkamam mašinistui ir jo darbdaviui apie savo sprendimo priežastis nepažeisdama 22 straipsnyje numatytos teisės pateikti skundą. Ji nurodo pažymėjimo atgavimo tvarką;
   b) jei tai susiję su kitoje valstybėje narėje kompetentingos institucijos išduotu pažymėjimu, kompetentinga institucija kreipiasi į tą instituciją pateikdama pagrįstą prašymą atlikti tolesnį tyrimą arba sustabdyti pažymėjimo galiojimą. Prašančioji kompetentinga institucija apie savo prašymą informuoja Komisiją ir kitas kompetentingas institucijas. Tokį pažymėjimą išdavusi institucija išnagrinėja prašymą per keturias savaites ir informuoja kitą instituciją apie savo sprendimą. Pažymėjimą išdavusi institucija apie sprendimą taip pat informuoja Komisiją ir kitas kompetentingas institucijas. Kompetentinga institucija gali uždrausti traukinių mašinistams vykdyti veiklą jos jurisdikcijos teritorijoje, kol bus gautas pranešimas apie pažymėjimą išduodančios institucijos sprendimą;
   c) jei tai susiję su sertifikatu: kompetentinga institucija kreipiasi į sertifikatą išduodančią instituciją prašydama atlikti tolesnį tyrimą arba sustabdyti sertifikato galiojimą. Sertifikatą išduodanti institucija imasi atitinkamų priemonių ir per keturias savaites kompetentingai institucijai pateikia atsakymą. Kompetentinga institucija gali uždrausti traukinių mašinistams vykdyti veiklą jos jurisdikcijos teritorijoje, kol bus gautas sertifikatą išduodančios institucijos atsakymas, ir apie tai informuoja Komisiją bei kitas kompetentingas institucijas.

Bet kuriuo atveju, jei kompetentingos institucijos nuomone konkretus mašinistas kelia rimtą grėsmę geležinkelių saugai, ji nedelsdama imasi reikalingų veiksmų, pavyzdžiui, prašo infrastruktūros valdytojo sustabdyti traukinį ir uždraudžia mašinistui vykdyti veiklą jos jurisdikcijos teritorijoje tiek laiko, kiek būtina. Apie tokį sprendimą ji informuoja Komisiją ir kitas kompetentingas institucijas.

Visais atvejais kompetentinga institucija arba tam paskirta įstaiga atnaujina 23 straipsnyje numatytą registrą.

5.  Jei kompetentinga institucija mano, kad kitoje valstybėje narėje kompetentingos institucijos pagal 4 dalį priimtas sprendimas neatitinka keliamų reikalavimų, šis klausimas perduodamas svarstyti Komisijai, kuri per tris mėnesius pateikia savo nuomonę. Prireikus atitinkamai valstybei narei pasiūloma imtis atitinkamų korekcinių priemonių. Nepasiekus susitarimo arba kilus ginčui, šis klausimas perduodamas svarstyti 33 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui, o Komisija 33 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima reikalingas priemones. Valstybė narė gali drausti mašinistui valdyti savo teritorijoje pagal 4 dalį tol, kol klausimas išsprendžiamas pagal šią dalį.

31 straipsnis

Sankcijos

Nepažeidžiant šioje direktyvoje nustatytų kitų sankcijų ar tvarkos, valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva, pažeidimus ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos, nediskriminuojančios ir atgrasančios. Valstybės narės informuoja Komisiją apie tokias nuostatas ne vėliau kaip iki 37 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos dienos ir nedelsiant praneša apie bet kokius vėlesnius pakeitimus, kurie turi įtakos toms nuostatoms.

X Skyrius

Baigiamosios nuostatos

32 straipsnis

Priedų adaptavimas

Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, kurių reikia norint pritaikyti priedus atsižvelgiant į mokslinę ir techninę pažangą, priimamos taikant 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, visapusiškai laikantis Reglamente (EB) Nr. 881/2004, ypač jo 3, 4, 6, 12 ir 17 straipsniuose, nustatytų procedūrų ir suteiktos kompetencijos.

33 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda Direktyvos 96/48/EB 21 straipsniu įsteigtas komitetas.

2.  Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.  Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

4.  Jei reikia dėl neišvengiamų skubos priežasčių ir jei Komisijos numatytos priemonės atitinka komiteto nuomonę, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

34 straipsnis

Ataskaita

Remdamasi šia direktyva, agentūra įvertina traukinių mašinistų sertifikavimo raidą. Ne vėliau kaip per ketverius metus nuo registrų pagrindinių kriterijų patvirtinimo, kaip numatyta 23 straipsnio 4 dalyje, agentūra pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje prireikus nurodo, kaip pagerinti sistemą šiais klausimais:

   a) pažymėjimų ir sertifikatų išdavimo tvarka;
   b) mokymo centrų ir egzaminuotųjų akreditavimas;
   c) kompetentingų institucijų įgyvendinama kokybės sistema;
   d) sertifikatų abipusis pripažinimas;
   e) IV, V ir VI prieduose nurodytų mokymo reikalavimų atitikimas rinkos struktūrai ir 4 straipsnio 2 dalies a punkte minėtoms kategorijoms;
   f) registrų tarpusavio ryšys ir mobilumas darbo rinkoje.

Be to, šioje ataskaitoje agentūra tam tikrais atvejais gali rekomenduoti priemones, susijusias su pareiškėjų, prašančių išduoti suderintą sertifikatą, profesinių žinių apie riedmenis ir atitinkamą infrastruktūrą teoriniu ir praktiniu tikrinimu.

Vadovaudamasi šiomis rekomendacijomis Komisija imasi atitinkamų priemonių ir prireikus siūlo šios direktyvos pakeitimus.

35 straipsnis

Integroscheminių kortelių naudojimas

Iki …(24) agentūra išnagrinėja galimybę naudoti integroscheminę kortelę, apimančią 4 straipsnyje nurodytą pažymėjimą ir sertifikatus, ir parengia ekonominės naudos analizę. Prireikus, taikydama 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu ir remdamasi agentūros parengtu projektu, Komisija patvirtina technines ir funkcines tokios integroscheminės kortelės specifikacijas, skirtas papildant šią direktyvą iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas. Įvedant integroscheminę kortelę gali reikėti pritaikyti priedus pagal 32 straipsnį.

36 straipsnis

Bendradarbiavimas

Valstybės narės padeda viena kitai įgyvendinti šią direktyvą. Kompetentingos institucijos bendradarbiauja šiuo įgyvendinimo etapu.

Agentūra padeda šiame bendradarbiavime ir organizuoja atitinkamus susitikimus su kompetentingų institucijų atstovais.

37 straipsnis

Įgyvendinimas

1.  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie yra būtini, kad būtų laikomasi šios direktyvos, ne vėliau kaip iki 2007 m. gruodžio 31 d. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų, kurias jos priima šios direktyvos taikymo srityje, tekstus. Apie tai Komisija praneša kitoms valstybėms narėms.

3.  Šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo pareigos netaikomos Kiprui ir Maltai, kol jų teritorijose nėra geležinkelių sistemos.

38 straipsnis

Laipsniško įgyvendinimo ir pereinamasis laikotarpiai

Ši direktyva laipsniškai įgyvendinama toliau nurodyta tvarka:

   1. 23 straipsnyje numatyti registrai sukuriami per dvejus metus nuo 23 straipsnio 4 dalyje numatytų registrų pagrindinių rodiklių patvirtinimo.

2. a)  Per dvejus metus nuo 23 straipsnio 4 dalyje numatytų registrų pagrindinių rodiklių patvirtinimo sertifikatai ar pažymėjimai laikantis šios direktyvos išduodami mašinistams, teikiantiems tarpvalstybines paslaugas, kabotažo paslaugas ar krovinių vežimo paslaugas kitoje valstybėje narėje arba dirbantiems bent dvejose valstybėse narėse, nepažeidžiant 3 punkto nuostatų.

Nuo tos pačios datos visi traukinių mašinistai, teikiantys pirmiau minėtas paslaugas, įskaitant pažymėjimų ar sertifikatų pagal šią direktyvą dar neturinčius mašinistus, yra reguliariai tikrinami, kaip numatyta 17 straipsnyje.

b)  Per dvejus metus nuo 1 punkte numatytų registrų sukūrimo visi nauji pažymėjimai ir sertifikatai išduodami laikantis šios direktyvos, nepažeidžiant 3 punkto nuostatų.

c)  Per septynerius metus nuo 1 punkte numatytų registrų sukūrimo visi mašinistai privalo gauti pažymėjimus ir sertifikatus pagal šią direktyvą. Pažymėjimus ir sertifikatus išduodančios institucijos atsižvelgia į kiekvieno mašinisto jau įgytą visą profesinę kompetenciją taip, kad dėl šio reikalavimo nesusidarytų nebūtina administracinė ir finansinė našta. Anksčiau mašinistui suteikti leidimai valdyti turi būti kuo labiau apsaugoti. Nepaisant to, pažymėjimus ir sertifikatus išduodančios įstaigos gali nuspręsti, kad būtina papildomai patikrinti ir (arba) mokyti atitinkamai atskirus mašinistus ar mašinistų grupes, kad jie galėtų gauti pažymėjimus ir (arba) sertifikatus pagal šią direktyvą.

   3. Mašinistai, kuriems leidžiama valdyti pagal nuostatas, taikytas prieš pradedant taikyti šios direktyvos nuostatas pagal 2 punkto a arba b papunkčius, remdamiesi jiems suteiktais leidimais gali toliau vykdyti savo profesinę veiklą, netaikant šios direktyvos nuostatų, ne ilgiau kaip septynerius metus nuo 1 punkte numatytų registrų sukūrimo.

Mokinių, pradėjusių mokytis pagal patvirtintą lavinimo ir mokymo programą arba patvirtintą mokimo kursą prieš pradedant taikyti šios direktyvos nuostatas pagal 2 punkto a arba b papunkčius, atveju valstybės narės gali tokius mokinius sertifikuoti pagal esamas nacionalines nuostatas.

Šiame punkte minėtiems mašinistams ir mokiniams kompetentinga institucija arba susijusios institucijos išskirtiniais atvejais gali leisti netaikyti II priede nurodytų medicininių reikalavimų. Taikant tokią išimtį išduoto pažymėjimo galiojimas ribojamas atitinkamų valstybių narių teritorija.

   4. Kompetentingos institucijos, geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai užtikrina, kad pažymėjimų ir sertifikatų pagal šią direktyvą neturintiems mašinistams bus laipsniškai taikomi reguliarūs tikrinimai, atitinkantys numatytuosius 17 straipsnyje.
   5. Jei valstybė narė pageidauja, Komisija prašo agentūros, pasikonsultavus su ta valstybe nare, atlikti šios direktyvos nuostatų taikymo traukinių mašinistams, vykdantiems veiklą tik tos valstybės narės teritorijoje, ekonominės naudos analizę. Ekonominės naudos analizė apima 10 metų laikotarpį. Ekonominės naudos analizė pateikiama Komisijai per dvejus metus nuo 1 punkte numatytų registrų sukūrimo.

Šiai ekonominės naudos analizei parodžius, kad šios direktyvos nuostatų taikymo tokiems traukinių mašinistams išlaidos viršija gaunamą naudą, per 6 mėnesius nuo šios ekonominės naudos analizės rezultatų pateikimo Komisija 33 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima sprendimą. Ji gali nuspręsti, kad šio straipsnio 2 punkto b ir c papunkčių nuostatos atitinkamos valstybės narės teritorijoje tokiems mašinistams neprivalo būti taikomos iki 10 metų laikotarpiu.

Ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki laikino atleidimo nuo nuostatų taikymo laikotarpio pabaigos Komisija, atsižvelgdama į atitinkamus geležinkelių transporto sektoriaus pokyčius atitinkamoje valstybėje narėje, 33 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali paprašyti agentūros atlikti kitą ekonominės naudos analizę, kurią ji turi pateikti Komisijai ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki šio laikino atleidimo nuo nuostatų taikymo laikotarpio pabaigos. Komisija sprendimą priima šio punkto antroje pastraipoje aprašyta tvarka.

39 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

40 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

BENDRIJOS PAŽYMĖJIMO IR SUDERINTO PAPILDOMO SERTIFIKATO PAVYZDYS

1.  PAŽYMĖJIMO POŽYMIAI

Traukinio mašinisto pažymėjimo fizinės savybės privalo atitikti ISO 7810 ir ISO 7816-1 standartus.

Kortelė turi būti pagaminta iš polikarbonato.

Vairavimo pažymėjimų požymių atitikties tarptautiniams standartams patikrinimo metodai atitinka ISO 10373 standartą.

2.  PAŽYMĖJIMO TURINYS

Pažymėjimo averse turi būti:

   a) žodžiai "Traukinio mašinisto pažymėjimas", parašyti didžiosiomis raidėmis pažymėjimą išdavusios valstybės narės kalba ar kalbomis;
   b) pažymėjimą išdavusios valstybės narės pavadinimas;
   c) pažymėjimą išdavusios valstybės narės skiriamasis ženklas, atitinkantis valstybės ISO 3166 kodą, atspausdintas negatyvu mėlyname stačiakampyje ir apsuptas 12 geltonų žvaigždučių ratu;
  d) konkreti išduotame pažymėjime pateikta informacija, numeruojama taip:
   i) pažymėjimo turėtojo pavardė;
   ii) kitas (-i) pažymėjimo turėtojo vardas (-ai);
   iii) pažymėjimo turėtojo gimimo data ir vieta;
   iv) – pažymėjimo išdavimo data,
   pažymėjimo galiojimo terminas,
   pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas,
   darbdavio darbuotojui suteiktas identifikavimo numeris (neprivaloma);
   v) pažymėjimo numeris, užtikrinantis galimybę susipažinti su nacionalinio registro duomenimis;
   vi) pažymėjimo turėtojo nuotrauka;
   vii) pažymėjimo turėtojo parašas;
   viii) pažymėjimo turėtojo nuolatinė gyvenamoji vieta arba pašto adresas (neprivaloma);
   e) žodžiai "Europos Bendrijų pavyzdys" pažymėjimą išdavusios valstybės narės kalba ar kalbomis ir žodžiai "Traukinio mašinisto pažymėjimas" kitomis Bendrijos kalbomis, atspausdinti geltonai ir sudarantys pažymėjimo foną;
  f) etaloninės spalvos:
   mėlyna: Pantone Reflex blue,
   geltona: Pantone yellow;
   g) papildoma informacija arba medicininiai naudojimo apribojimai, kuriuos kompetentinga institucija nustato pagal II priedą, nurodomi kodais.

Kodus nustato Komisija 33 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir remdamasi agentūros rekomendacija.

3.  SERTIFIKATAS

Sertifikate turi būti:

   a) sertifikato turėtojo pavardė;
   b) kitas (-i) sertifikato turėtojo vardas (-ai);
   c) sertifikato turėtojo gimimo data ir vieta;
   d) – sertifikato išdavimo data,
   sertifikato galiojimo terminas,
   sertifikatą išdavusios institucijos pavadinimas,
   darbdavio darbuotojui suteiktas identifikavimo numeris (neprivaloma);
   e) pažymėjimo numeris, užtikrinantis galimybę susipažinti su nacionalinio registro duomenimis;
   f) sertifikato turėtojo nuotrauka;
   g) sertifikato turėtojo parašas;
   h) sertifikato turėtojo nuolatinė gyvenamoji vieta arba pašto adresas (neprivaloma);
   i) geležinkelio įmonės ar infrastruktūros valdytojo, kurio pavedimu mašinistas gali valdyti traukinius, pavadinimas ir adresas;
   j) traukinių, kuriuos gali valdyti sertifikato turėtojas, kategorija;
   k) riedmenų, kuriuos sertifikato turėtojas gali valdyti, tipas ar tipai;
   l) infrastruktūros, kur sertifikato turėtojas gali valdyti;
   m) papildoma informacija arba apribojimai;
   n) kalbų mokėjimas;
   o) paskutinės medicininės apžiūros data.

4.  BŪTINIAUSI NACIONALINIŲ REGISTRŲ DUOMENYS

a)  Duomenys apie pažymėjimą:

Visi pažymėjime nurodomi duomenys ir duomenys, susiję su 12 ir 17 straipsniuose nustatytais tikrinimo reikalavimais.

b)  Duomenys apie sertifikatą:

Visi sertifikate nurodomi duomenys ir duomenys, susiję su 13, 14 ir 17 straipsniuose nustatytais tikrinimo reikalavimais.

II PRIEDAS

MEDICININIAI REIKALAVIMAI

1.  BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1.  Mašinistai negali turėti sveikatos sutrikimų arba vartoti vaistus ar medžiagas, kurios galėtų sukelti:

   staigų sąmonės praradimą,
   atidumo ir susikaupimo sumažėjimą,
   staigų nepajėgumą dirbti,
   pusiausvyros ar koordinacijos praradimą,
   žymų judrumo sumažėjimą.

1.2.  Regėjimas

Turi būti laikomasi šių su regėjimu susijusių reikalavimų:

   regėjimo į tolį aštrumas, su pagalba ar be jos: 1,0; blogiau matančios akies – mažiausiai 0,5,
   korekciniams lęšiams taikomi maksimumai: +5 (toliaregystė) / -8 (trumparegystė). Išimtis galima daryti ypatingais atvejais, gavus akių ligų specialisto išvadą. Šiuo atveju sprendimą priima gydytojas,
   regėjimas trumpu ir vidutiniu atstumu: pakankama, su pagalba ar be jos,
   leidžiama naudoti kontaktinius lęšius ar akinius, jei regėjimą periodiškai tikrina specialistas,
   normalus spalvų jutimas: naudojamas pripažintas testas, pavyzdžiui, Išiharos testas, ir, prireikus, kitas pripažintas testas,
   regos laukas: visas,
   abiakis regėjimas: efektyvus; to nereikalaujama, jei asmuo adaptuojasi pakankamai ir turi pakankamai kompensavimo patirties. Tik jeigu asmuo prarado abiakį regėjimą jau pradėjęs darbą,
   abiakis regėjimas: efektyvus,
   spalvų signalų atpažinimas: testas grindžiamas atskirų spalvų atpažinimu, o ne reliatyviais skirtumais,
   kontrastų jutimas: geras,
   progresuojančių akių ligų nėra,
   lęšių implantai, atliktos keratotomijos ir keratektomijos operacijos leistinos tik tuomet, jei kasmet arba gydytojo nustatytais laikotarpiais tikrinamas operacijų poveikis akims,
   atsparumas akinimui,
   draudžiama naudoti spalvotus kontaktinius lęšius ir fotochrominius lęšius. Leidžiama naudoti lęšius su UV filtru.

1.3.  Reikalavimai klausai ir kalbėjimui

Pakankama, audiograma patvirtinta klausa, t. y.:

   pakankama klausa kalbėtis telefonu ir gebėjimas išgirsti pavojaus signalus bei radijo pranešimus.

Orientacinės reikšmės yra šios:

   klausos sutrikimo laipsnis neturi viršyti 40 dB, esant 500 ir 1000 Hz dažniui,
   tos ausies, kurioje oro laidumas garsui yra blogesnis, klausos sutrikimo laipsnis neturi viršyti 45 dB, esant 2000Hz dažniui,
   neturi būti jokių vestibuliarinės sistemos anomalijų,
   neleistini jokie lėtiniai kalbos sutrikimai (dėl būtinybės garsiai ir aiškiai perduoti pranešimus),
   ypatingais atvejais leidžiama naudoti klausos aparatus.

1.4.  Nėštumas

Nustačius blogą toleravimą ar patologinę būklę, nėštumas turi būti laikomas priežastimi laikinai nušalinti mašinistę nuo pareigų. Turi būti taikomos nėščioms mašinistėms apsaugą teikiančios teisės normos.

2.  PRIEŠ PRIIMANT Į DARBĄ ATLIKTINI BŪTINIAUSI PATIKRINIMAI

2.1.  Sveikatos patikrinimai

   bendras sveikatos patikrinimas,
   sensorinių funkcijų patikrinimas (regėjimas, klausa, spalvų jutimas),
   kraujo ar šlapimo tyrimai, įskaitant tyrimą dėl cukrinio diabeto, kiek tai būtina siekiant įvertinti fizinę kandidato būklę,
   elektrokardiograma (EKG) ramybės būsenoje,
   patikrinimai dėl psichotropinių medžiagų, pavyzdžiui, neteisėtų narkotinių medžiagų ar psichotropinių medikamentų vartojimo, piktnaudžiavimo alkoholiu, jei dėl to kyla abejonių dėl tinkamumo darbui,
   kognityviniai sugebėjimai: dėmesys ir susikaupimas; atmintis; gebėjimas suvokti; gebėjimas samprotauti,
   komunikabilumas,
   psichomotorika: reakcijos greitis, rankų judesių koordinacija.

2.2.  Profesiniai psichologiniai tyrimai

Profesinių psichologinių tyrimų tikslas yra padėti priimant į darbą ir valdyti personalą. Nustatant psichologinio įvertinimo turinį, tyrimo metu turi būti įvertinta ar kandidatas į mašinistus neturi nustatytų profesinių psichologinių trūkumų, pirmiausia tinkamumo atlikti darbą ar kitų svarbių asmenybės savybių trūkumų, kurie galėtų kliudyti saugiai vykdyti pareigas.

3.  REGULIARŪS DARBUOTOJŲ SVEIKATOS PATIKRINIMAI

3.1.  Dažnumas

Sveikatos patikrinimai (fizinė parengtis) turi būti atliekami ne rečiau kaip kas trejus metus, jei asmuo yra jaunesnis nei 55 metų, o vėliau - kasmet.

Be to, darbo medicinos gydytojas turi dažniau skirti sveikatos patikrinimus, jei to reikia dėl personalo nario sveikatos.

Nepažeidžiant 17 straipsnio 1 dalies, atitinkamas sveikatos patikrinimas turi būti atliktas, jei yra pagrindas abejoti, kad pažymėjimo ar sertifikato turėtojas nebeatitinka II priedo 1 punkte numatytų medicininių reikalavimų.

Fizinė parengtis turi būti tikrinama reguliariai ir po kiekvieno nelaimingo atsitikimo darbe, taip pat po nebuvimo darbe dėl nelaimingo atsitikimo, per kurį nukentėjo asmenys. Darbo medicinos gydytojas arba įmonės medicinos tarnyba gali nuspręsti atlikti papildomas medicinines apžiūras, pirmiausia po ne mažiau kaip 30 dienų nedarbingumo atostogų. Darbdavys turi paprašyti akredituoto gydytojo patikrinti mašinisto fizinę parengtį, jei darbdavys turėjo nušalinti mašinistą nuo pareigų saugos sumetimais.

3.2.  Būtiniausi periodinio sveikatos patikrinimo reikalavimai

Jei mašinistas atitinka visus patikrinimo prieš priimant į darbą kriterijus, reguliarūs patikrinimai privalo apimti bent:

   bendrą sveikatos patikrinimą,
   sensorinių funkcijų patikrą (regėjimas, klausa, spalvų jutimas),
   kraujo arba šlapimo tyrimus, siekiant nustatyti, ar asmuo neserga cukriniu diabetu ir kitomis ligomis, kaip nurodyta atlikus klinikinius tyrimus,
   narkotinių medžiagų naudojimo tyrimus, jei yra klinikinių indikacijų.

Vyresniems nei 40 metų traukinių mašinistams taip pat būtina atlikti EKG ilsintis.

III PRIEDAS

MOKYMO METODAS

Turi būti gera teorinio mokymo (seminarai ir demonstraciniai užsiėmimai) ir praktinio mokymo (mokymas darbo vietoje, lokomotyvo valdymas prižiūrint ir be priežiūros mokymo tikslais uždarytuose geležinkelių ruožuose) pusiausvyra.

Mokymas naudojant kompiuterį yra tinkamas individualiai mokantis eksploatavimo taisyklių, signalizacijos situacijų ir t. t.

Simuliatorių naudoti neprivaloma, tačiau tai gali būti naudinga veiksmingai mokant mašinistus. Juos ypač naudinga naudoti mokant dirbti neįprastomis darbo sąlygomis ar mokant retai taikomų taisyklių. Ypatingas jų privalumas yra tai, kad jie sudaro galimybę įgauti tokių praktinių įgūdžių, kurių negalima išmokyti realiomis sąlygomis. Iš esmės, turi būti naudojami naujausios kartos simuliatoriai.

Susipažįstant su kelių atkarpomis pirmenybė turi būti teikiama tokiam apmokymui, kai vienas mašinistas lydi kitą mašinistą visą maršrutą atitinkamą kelionių skaičių dieną ir naktį. Greta kitų metodų, kaip alternatyvus mokymo metodas, gali būti naudojami kelio vaizdo matomo iš mašinisto kabinos įrašai.

IV PRIEDAS

BENDROS PROFESINĖS ŽINIOS IR SU PAŽYMĖJIMU SUSIJĘ REIKALAVIMAI

Bendro pobūdžio mokymo tikslai yra tokie:

   įgyti teorinių ir praktinių žinių apie geležinkelių technologijas, įskaitant saugos principus ir eksploatavimo taisyklių koncepciją,
   įgyti teorinių ir praktinių žinių apie su geležinkelių eksploatacija susijusią riziką ir įvairias rizikos valdymo priemones,
   įgyti teorinių ir praktinių žinių apie vieną ar daugiau riedmenų valdymo būdų ir jų principų,
   įgyti teorinių ir praktinių žinių apie traukinius, jų sandarą ir techninius reikalavimus, taikomus traukos priemonėms, prekiniams ir keleiviniams vagonams bei kitų rūšių riedmenims.

Mašinistas privalo visų pirma:

   suvokti konkrečius mašinistui keliamus profesinius reikalavimus, savo profesijos svarbą, profesinius ir asmeninius poreikius (ilga darbo trukmė, buvimas toli nuo namų ir t. t.),
   laikytis personalo saugos taisyklių,
   pažinti riedmenis,
   žinoti ir tiksliai taikyti darbo metodus,
   pažinti norminius ir taikomus dokumentus (procedūrų ir geležinkelių linijų instrukcijas, nustatytas TSS posistemėje "Eksploatavimas", mašinisto instrukciją, stabdymo instrukciją ir t. t.),
   mokėti saugiai elgtis saugos požiūriu ypač svarbiose situacijose,
   gebėti nustatyti procedūras, taikytinas geležinkelių transporto eismo įvykių, kurių metu nukentėjo žmonės, atveju,
   skirti rizikos veiksnius, bendrai susijusius su geležinkelių eksploatavimu,
   žinoti eismo saugos principus,
   taikyti pagrindinius elektrotechnikos principus.

V PRIEDAS

PROFESINĖS ŽINIOS APIE RIEDMENIS IR SU SERTIFIKATU SUSIJĘ REIKALAVIMAI

Baigęs specialų mokymo kursą apie riedmenis, mašinistas privalo gebėti tinkamai vykdyti toliau nurodytas užduotis.

1.  BANDYMAI IR PATIKRINIMAI PRIEŠ IŠVYKSTANT

Mašinistas privalo gebėti:

   surinkti dokumentus ir būtiną įrangą,
   patikrinti traukos priemonės galingumą,
   patikrinti traukos priemonėje esančiuose dokumentuose įrašytą informaciją,
   atlikdamas nustatytus bandymus ir testus įsitikinti, kad traukos priemonė gali užtikrinti reikiamą traukos jėgą, ir kad saugos įranga veikia,
   perduodamas lokomotyvą ar pradėdamas kelionę, patikrinti, ar yra ir ar veikia privaloma apsaugos ir saugos įranga,
   atlikti einamosios prevencinės techninės priežiūros veiksmus.

2.  ŽINIOS APIE RIEDMENIS

Kad galėtų valdyti lokomotyvą, mašinistai privalo žinoti visus valdymo įtaisus ir indikatorius, kuriais gali naudotis, pirmiausia tuos, kurie yra susiję su:

   traukos sistema,
   stabdžių sistema,
   eismo saugą užtikrinančiomis priemonėmis.

Kad galėtų nustatyti riedmenų gedimus, pranešti apie juos ir nustatyti, kaip juos pašalinti bei kai kuriais atvejais imtis atitinkamų veiksmų, mašinistai turi išmanyti:

   mechanines struktūras,
   pakabų konstrukcijų ir sankabos įrangą,
   važiuoklės mechanizmą,
   saugos įrangą,
   degalų bakus, degalų tiekimo sistemą, dujų išmetimo įrangą,
   riedmenų vidinį ir išorinį ženklinimą, pirmiausia vežant pavojingus krovinius naudojamus simbolius,
   kelionės registravimo sistemas,
   elektros ir pneumatines sistemas,
   srovės surinkimo ir aukštos įtampos sistemas,
   ryšių priemones (radijo ryšį tarp traukinio ir dispečerio ir t. t.),
   kelionių organizavimą,
   konstrukcines riedmenų dalis, jų paskirtį ir specifinius vagonų įrengimus, pirmiausia traukinio stabdymo sistemą, kai stabdoma išleidžiant orą iš pagrindinės stabdymo vamzdžių sistemos,
   stabdžių sistemą,
   specifines traukos priemonių dalis,
   traukos grandinę, variklius ir pavaras.

3.  STABDŽIŲ PATIKRINIMAI

Mašinistai privalo gebėti:

   prieš išvykimą patikrinti ir apskaičiuoti, ar traukinio stabdymo galingumas, nurodytas bėginės transporto priemonės dokumentuose, atitinka stabdžių galingumą, numatytą tai geležinkelių linijai,
   patikrinti, ar veikia įvairūs traukos priemonės ir traukinio stabdžių sistemos komponentai, prireikus ir paleidimo metu, ir važiuojant.

4.  VALDYMO BŪDAS IR TRAUKINIO DIDŽIAUSIAS LEISTINAS GREITIS, ATSIŽVELGIANT Į GELEŽINKELIŲ LINIJOS SAVYBES

Mašinistai privalo gebėti:

   atsižvelgti į jiems prieš išvykimą pateiktą informaciją,
   nustatyti važiavimo būdą ir traukinio didžiausią leistiną greitį naudodami kintamuosius dydžius, pavyzdžiui, greičio apribojimus, oro sąlygas ar bet kokius signalizacijos pakeitimus.

5.  TRAUKINIO VALDYMAS NEGADINANT ĮRANGOS AR BĖGINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ

Mašinistai privalo gebėti:

   naudoti visas turimas valdymo priemones, laikydamiesi galiojančių reikalavimų,
   užvesti traukinį atsižvelgdami į sukibimo ir galingumo apribojimus,
   naudoti stabdžius greičiui mažinti ir traukiniui sustabdyti tausodami riedmenis ir įrangą.

6.  GEDIMAI

Mašinistai privalo:

   gebėti pastebėti neįprastus reiškinius, susijusius su traukinio veikimu,
   gebėti apžiūrėti traukinį ir nustatyti gedimų požymius, juos skirti ir reaguoti atsižvelgdami į jų santykinę svarbą bei bandyti juos pataisyti, visada teikdami pirmenybę geležinkelių transporto eismo ir žmonių saugai,
   žinoti turimas apsaugos ir ryšių priemones,

7.  GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO ĮVYKIAI, GAISRAI IR ĮVYKIAI, KURIŲ METU NUKENČIA ŽMONĖS

Mašinistai privalo:

   įvykus geležinkelių transporto eismo įvykiui, kurio metu nukenčia traukinyje esantys žmonės, gebėti imtis traukinio apsaugos priemonių ir pakviesti pagalbą,
   gebėti nustatyti, ar traukiniu vežami pavojingi kroviniai ir juos rasti pagal traukinio dokumentus ir vagonų sąrašą,
   žinoti avarinės situacijos atveju taikytinas traukinio evakuacijos procedūras.

8.  SĄLYGOS, KURIOMS ESANT LEIDŽIAMA VAŽIUOTI TOLIAU PO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO ĮVYKIO, KURIO METU APGADINAMI RIEDMENYS

Po geležinkelių transporto eismo įvykio mašinistai turi gebėti įvertinti ar bėginė transporto priemonė gali toliau važiuoti ir kokiomis sąlygomis, kad apie tokias sąlygas galėtų kuo greičiau pranešti infrastruktūros valdytojui.

Mašinistai turi gebėti nustatyti, ar reikalingas ekspertų įvertinimas prieš traukiniui pradedant toliau važiuoti.

9.  TRAUKINIO STOVĖJIMO UŽTIKRINIMAS

Mašinistai privalo gebėti imtis priemonių, užtikrinančių, kad traukinys ar jo dalys netikėtai neįsijungtų ar nepajudėtų, net ir sudėtingiausiomis sąlygomis.

Be to, mašinistai turi išmanyti priemones, kuriomis galima sustabdyti traukinį ar jo dalį, jei jis netikėtai pradėjo judėti.

VI PRIEDAS

PROFESINĖS ŽINIOS APIE INFRASTRUKTŪRĄ IR SU SERTIFIKATU SUSIJĘ REIKALAVIMAI

Su infrastruktūra susiję klausimai

1.  STABDŽIŲ PATIKRINIMAS

Mašinistai turi gebėti prieš išvykimą patikrinti ir apskaičiuoti, ar traukinio stabdžių galingumas, nurodytas bėginės transporto priemonės dokumentuose, atitinka stabdžių galingumą, numatytą tai geležinkelių linijai.

2.  VALDYMO BŪDAS IR DIDŽIAUSIAS TRAUKINIO GREITIS, ATSIŽVELGIANT Į GELEŽINKELIŲ LINIJOS SAVYBES

Mašinistai privalo gebėti:

   atsižvelgti į jiems pateiktą informaciją, pavyzdžiui, greičio ribojimus arba signalizacijos pakeitimus,
   nustatyti valdymo būdą ir traukinio didžiausią leistiną greitį, remdamiesi geležinkelių linijos savybėmis.

3.  ŽINIOS APIE GELEŽINKELIŲ LINIJĄ

Mašinistai turi gebėti numatyti problemas ir tinkamai reaguoti, laikydamiesi saugos ir kitų reikalavimų, pavyzdžiui, punktualumo ir ekonominio naudingumo. Todėl jie turi gerai žinoti geležinkelių linijas ir jų maršrute esančią įrangą bei, prireikus, žinoti sutartus atsarginius maršrutus.

Svarbūs šie aspektai:

   eksploatavimo sąlygos (bėgių keitimas, eismas viena kryptimi ir t. t.),
   maršruto patikrinimas ir susipažinimas su atitinkamais dokumentais,
   naudotinų bėgių numatomam valdymo būdui nustatymas,
   taikomos eismo taisyklės ir signalizavimo sistemos reikšmės,
   valdymo režimas,
   blokavimo sistema ir su ja susijusios taisyklės,
   stočių pavadinimai, vieta bei atstumo iki jų bei blokaparatų įvertinimas, siekiant numatyti tinkamą važiavimo būdą,
   signalizavimas apie skirtingų valdymo arba energijos tiekimo sistemų keitimą,
   skirtingų kategorijų traukinių greičio apribojimai,
   topografiniai duomenys,
   specialios stabdymo sąlygos, pavyzdžiui, taikomos geležinkelių linijoms, kuriose pasitaiko didelių nuokalnių,
   valdymo ypatumai: specialūs signalai, ženklai, išvykimo sąlygos ir t. t.

4.  SAUGOS REIKALAVIMAI

Mašinistai privalo gebėti:

   užvesti traukinius tik jei yra įvykdytos visos privalomos sąlygos (tvarkaraštis, įsakymas išvykti arba išvykimo signalas, signalų naudojimas (jei privaloma) ir t. t.),
   stebėti signalus šalia bėgių ir kabinoje, nedelsiant juos teisingai suprasti ir elgtis, kaip nurodyta tokio signalo atveju,
   saugiai važiuoti traukiniu atsižvelgiant į specialų valdymo režimą: gavęs nurodymą, važiuoti specialiu režimu, laikinai laikytis greičio apribojimų, važiuoti priešinga kryptimi, pavojaus atveju nepaisyti signalų, manevruoti, keisti kryptį, važiuoti statybų teritorijomis ir t. t.,
   stoti pagal tvarkaraštį numatytose arba papildomose stotelėse ir, jei būtina, imtis papildomų veiksmų, susijusių su paslaugų teikimu keleiviams traukiniui stovint, pavyzdžiui, atidaryti ir uždaryti duris.

5.  TRAUKINIO VALDYMAS

Mašinistai privalo:

   bet kuriuo metu žinoti, kurioje geležinkelių linijos vietoje yra traukinys,
   gebėti naudoti stabdžius greičiui mažinti ir traukiniui sustabdyti, tausodami riedmenis ir įrangą,
   gebėti koreguoti traukinio eigą laikydamiesi tvarkaraščio ir nurodymų taupyti energiją, atsižvelgdami į traukos priemonės, traukinio, geležinkelių linijos ir aplinkos savybes.

6.  GEDIMAI

Mašinistai privalo gebėti:

   būti dėmesingi, pastebėti neįprastus įvykius, susijusius su infrastruktūra bei aplinka, kiek tai įmanoma valdant traukinį: signalus, bėgius, energijos tiekimą, pervažas, bėgių aplinką, kitą eismą,
   žinoti konkretų atstumą iki aiškių kliūčių,
   kuo greičiau pranešti infrastruktūros valdytojui apie pastebėto gedimo vietą ir pobūdį ir įsitikinti, ar informacija buvo teisingai suprasta,
   atsižvelgti į infrastruktūrą, užtikrinti arba pasirūpinti eismo ir žmonių sauga kiekvieną kartą, kai būtina.

7.  GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO ĮVYKIAI, GAISRAI IR ĮVYKIAI, KURIŲ METU NUKENČIA ŽMONĖS

Mašinistai privalo gebėti:

   įvykus geležinkelių transporto eismo įvykiui, kurio metu nukenčia žmonės, imtis traukinio apsaugos priemonių ir pakviesti pagalbą,
   kilus gaisrui, nustatyti, kur sustabdyti traukinį ir prireikus padėti keleiviams evakuotis,
   kuo greičiau perduoti visą būtiną informaciją apie gaisrą, jei mašinistas pats savo jėgomis negali jo užgesinti,
   kuo greičiau pranešti apie šias sąlygas infrastruktūros valdytojui,
   įvertinti, ar bėginė transporto priemonė gali toliau judėti tokia infrastruktūra ir kokiomis sąlygomis tai gali būti daroma.

8.  KALBOS MOKĖJIMO PATIKRINIMAI

Mašinistai, kurie turi bendrauti su infrastruktūros valdytoju saugos požiūriu itin svarbiais klausimais, turi turėti atitinkamo infrastruktūros valdytojo nurodytos kalbos įgūdžių. Jie turi taip mokėti kalbą, kad galėtų aktyviai ir veiksmingai bendrauti įprasto darbo, sudėtingų bei avarinių situacijų metu.

Jie taip pat turi gebėti naudoti pranešimus ir bendravimo būdus, nurodytus "Eksploatavimo" TSS. Mašinistų kalbos mokėjimas turi atitikti 3 lygį pagal šią lentelę:

Kalbos ir bendravimo įgūdžių lygis

Kalbos mokėjimas žodžiu gali būti penkių lygių:

Lygis

Aprašymas

5

– gali pritaikyti kalbėjimo būdą bendraudamas su bet kuriuo pašnekovu

– gali pateikti nuomonę

– gali tartis

– gali įtikinėti

– gali patarti

4

– gali bendrauti visiškai nenumatytose situacijose

– gali daryti prielaidas

– gali pareikšti argumentuotą nuomonę

3

– gali bendrauti praktinėse situacijose, kuriose yra nenumatytų aplinkybių

– gali apibūdinti

– gali palaikyti paprastą pokalbį

2

– gali bendrauti paprastose praktinėse situacijose

– gali užduoti klausimus

– gali atsakyti į klausimus

1

– gali kalbėti naudodamas įsimintus sakinius

VII PRIEDAS

EGZAMINŲ DAŽNUMAS

Periodiniai patikrinimai vykdomi ne rečiau kaip nurodyta toliau:

   a) kalbos žinios (tik tiems, kuriems kalba nėra gimtoji): kas trejus metus arba po ilgesnės nei vienerių metų pertraukos;
   b) žinios apie infrastruktūrą (įskaitant žinias apie maršrutus ir valdymo taisykles): kas trejus metus arba ilgiau nei vienerius metus nevažinėjus atitinkamu maršrutu;
   c) žinios apie geležinkelių riedmenis: kas trejus metus.

(1) OL C 289 E, 2006 11 28, p. 42.
(2) OL C 227 E, 2006 9 21, p. 464.
(3) Dar neskelbta OL.
(4) OL C 221, 2005 9 8, p. 64.
(5) OL C 71, 2005 3 22, p. 26.
(6) 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 227 E, 2006 9 21, p. 464), 2006 m. rugsėjo 14 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 289 E, 2006 11 28, p. 42) ir 2007 m. sausio 18 d. Europos Parlamento pozicija.
(7) OL L 164, 2004 4 30, p. 44. Pataisyta versija OL L 220, 2004 6 21, p. 16.
(8) OL L 237, 1991 8 24, p. 25. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/51/EB (OL L 164, 2004 4 30, p. 164). Pataisyta versija OL L 220, 2004 6 21, p. 58.
(9) OL L 195, 2005 7 27, p. 18.
(10) OL L 235, 1996 9 17, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/50/EB (OL L 164, 2004 4 30, p. 114). Pataisyta versija OL L 220, 2004 6 21, p. 40.
(11) OL L 110, 2001 4 20, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/50/EB.
(12) OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
(13) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
(14) OL L 255, 2005 9 30, p. 22.
(15) OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).
(16) OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
(17) OL L 75, 2001 3 15, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/49/EB.
(18) OL L 164, 2004 4 30, p. 1. Pataisyta redakcija OL L 220, 2004 6 21, p. 3.
(19)* Vieneri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
(20) OL L 199, 1985 7 31, p. 56.
(21)* Vieneri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
(22)* Vieneri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
(23)** Dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
(24)* Penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.


Tarptautinių geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***II
PDF 646kWORD 395k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tarptautinių geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (5892/1/2006 – C6-0311/2006 – 2004/0049(COD))
P6_TA(2007)0005A6-0479/2006

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (5892/1/2006 – C6-0311/2006),(1)

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2004)0143)(3),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A6-0479/2006),

1.   pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2007 m. sausio 18 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų

P6_TC2-COD(2004)0049


EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (4),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (5),

veikdami Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka (6),

kadangi:

(1)  Atsižvelgiant į bendrą transporto politiką, svarbu užtikrinti geležinkelių keleivių naudotojų teises ir pagerinti keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų kokybę ir veiksmingumą, kad geležinkelių eismas išaugtų kitų transporto rūšių atžvilgiu.

(2)  Komisijos komunikatu "2002–2006 m. vartotojų politikos strategija' (7) siekiama sukurti aukštą vartotojų apsaugos lygį transporto srityje pagal Sutarties 153 straipsnio 2 dalį.

(3)  Kadangi geležinkelių keleivis yra silpnesnė vežimo sutarties šalis, todėl turėtų būti užtikrintos keleivių teisės.

(4)  Geležinkelių paslaugų naudotojai taip pat turi teisę gauti informaciją apie teikiamą paslaugą prieš reisą ir reiso metu. Jeigu įmanoma, geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai turėtų suteikti šią informaciją iš anksto ir kuo greičiau.

(5)  Išsamesni kelionės informacijos pateikimo reikalavimai bus nustatyti Techninėse sąveikos specifikacijose (TSS), nurodytose 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos(8).

(6)  Stiprinant geležinkelių keleivių teises reikėtų remtis esama su šiuo dalyku susijusios tarptautinės teisės sistema, pateikiama 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF), pakeistos 1999 m. birželio 3 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties pakeitimo protokolu (1999 m. protokolas) A priede – Vienodosios tarptautinio keleivių ir bagažo vežimo geležinkeliais sutarties taisyklės (CIV). Tačiau pageidautina išplėsti taikymo sritį ir užtikrinti ne tik tarptautinių geležinkelių, bet ir nacionalinių geležinkelių transporto keleivių teisių apsaugą.

(7)  Geležinkelio įmonės, kai įmanoma, turėtų bendradarbiauti parduodamos tęstinės kelionės bilietus, kad geležinkelių keleiviai galėtų lengviau vieną operatorių pakeisti kitu.

(8)  Kompiuterines sistemas pritaikius prie bendros specifikacijos, būtų paprasčiau teikti informaciją ir parduoti bilietus geležinkelių keleiviams.

(9)  Tolesnis kelionės informacijos ir rezervavimo sistemų įgyvendinimas turėtų būti vykdomas laikantis TSS.

(10)  Keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos turėtų būti naudingos visiems piliečiams. Todėl neįgalieji ir ribotos judėsenos – dėl negalios, amžiaus arba bet kurios kitos priežasties – asmenys turėtų turėti galimybes, panašias į kitų piliečių galimybes, keliauti geležinkeliais. Neįgalieji ir ribotos judėsenos asmenys turi tokias pačias teises į judėjimo laisvę, pasirinkimo laisvę ir nediskriminavimą kaip ir kiti piliečiai. Inter alia turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys tam, kad neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims būtų teikiama informacija, susijusi su geležinkelio paslaugų pritaikymu neįgaliesiems ar ribotos judėsenos asmenims, su galimybe neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims patekti į riedmenis ir su traukiniuose esančiais patogumais. Siekiant kuo geriau informuoti keleivius su jutimų sutrikimais apie vėlavimus, prireikus turėtų būti naudojamos vaizdo ir garso sistemos. Neįgalieji ir ribotos judėsenos asmenys turėtų turėti galimybę be papildomų mokesčių nusipirkti bilietus traukinyje.

(11)  Geležinkelio įmonės ir stočių valdytojai, laikydamiesi TSS dėl neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų, turėtų atsižvelgti į neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų reikmes siekiant užtikrinti, kad įsigyjant naujus įrenginius, vykdant statybos arba plataus masto atnaujinimo darbus visi pastatai ir riedmenys pagal Bendrijos teisės normas dėl viešųjų pirkimų būtų jiems pritaikyti palaipsniui šalinant fizines kliūtis ir funkcinius nesklandumus.

(12)  Turėtų būti reikalaujama, kad geležinkelio įmonės būtų apdraustos arba imtųsi lygiaverčių priemonių tam, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus geležinkelių keleiviams nelaimingų atsitikimų atvejais. Turėtų būti nustatyta minimali draudimo suma geležinkelio įmonėms.

(13)  Sustiprinus teises į kompensavimą ir pagalbą vėlavimo, praleisto persėdimo ar paslaugos atšaukimo atveju, geležinkelių keleivių vežimo rinka būtų paskatinta veikti keleivių naudai.

(14)  Pageidautina, kad šiuo reglamentu būtų sukurta kompensavimo keleiviams vėlavimo atveju sistema, kuri būtų susijusi su geležinkelio įmonės atsakomybe ir grindžiama tais pačiais pagrindais, kaip COTIF ir ypač jos priede CIV, susijusiame su keleivių teisėmis, numatyta tarptautinė sistema.

(15)  Taip pat pageidautina, kad nelaimingo atsitikimo metu nukentėję asmenys ir jų išlaikytiniai tuoj po nelaimingo atsitikimo būtų apsaugoti nuo trumpalaikių finansinių rūpesčių.

(16)  Geležinkelių keleiviams būtų naudinga, jeigu valdžios institucijoms sutikus būtų imtasi atitinkamų priemonių užtikrinti jų asmeninį saugumą stotyse bei traukiniuose.

(17)  Geležinkelių keleiviai turėtų turėti galimybę pateikti skundą, susijusį su šiame reglamente numatytomis teisėmis ir pareigomis, bet kuriai geležinkelio įmonei arba bilietų pardavėjui, ir teisę gauti atsakymą per priimtiną laikotarpį.

(18)  Šio reglamento turinys turėtų būti peržiūrėtas; reikėtų pakoreguoti finansines sumas atsižvelgiant į infliaciją ir informavimo bei paslaugų kokybės reikalavimus atsižvelgiant į rinkos pokyčius; taip pat atsižvelgiant į šio reglamento poveikį paslaugų kokybei.

(19)  Šis reglamentas turėtų neriboti 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (9) nuostatų.

(20)  Valstybės narės turėtų nustatyti sankcijas už šio reglamento pažeidimus ir užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Sankcijos, kurios galėtų apimti kompensacijos išmokėjimą atitinkamam asmeniui, turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(21)  Kadangi šio reglamento tikslų, t. y. Bendrijos geležinkelių plėtros ir keleivių teisių nustatymo, valstybės narės negali tinkamai pasiekti ir kadangi šiuos tikslus galima geriau įgyvendinti Bendrijos lygiu, Bendrija gali patvirtinti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu nenumatoma nieko, kas nėra būtina siekiant šių tikslų.

(22)  Pagal šį reglamentą turėtų būti nustatytos keleivių, kurie naudojasi nacionalinio ir tarptautinio geležinkelių transporto paslaugomis, teisės. Siekdamos prisitaikyti prie tam tikrų šio reglamento nuostatų, kai kurios valstybės narės turės atlikti didelius pakeitimus. Atsižvelgiant į tai, valstybėms narėms, kurių padėtis ypatinga, turėtų būti suteikta galimybė išimties tvarka laikinai netaikyti tam tikrų pagal šį reglamentą numatytų priemonių vidaus reisams savo teritorijoje arba teritorijos dalyje. Kai kuriose valstybėse narėse pagal viešojo paslaugų pirkimo sutarčių nuostatas numatyta, kad tada, kai vėluojama, turi būti mokamos deramos kompensacijos atitinkamoms valstybės institucijoms. Valstybėms narėms, kurių viešojo paslaugų pirkimo sutartyse numatytos tokios nuostatos, turėtų būti suteikta galimybė laikinai netaikyti šio reglamento nuostatų dėl kompensacijų mokėjimo, kai vėluojama.

(23)  Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemones turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(10).

(24)  Komisijai visų pirma turėtų būti suteikti įgaliojimai patvirtinti bendro pobūdžio priemones, pagal kurias būtų galima keisti neesminius šio reglamento elementus arba papildyti šį reglamentą įtraukiant naujus neesminius elementus. Šios priemonės turėtų būtu priimamos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl:

   a) informacijos, kurią turi suteikti geležinkelio įmonės, sutarčių dėl transporto sudarymu, bilietų išdavimu ir Kompiuterizuotos geležinkelių transporto informacijos ir rezervavimo sistemos įgyvendinimu,
   b) geležinkelio įmonių atsakomybės ir jų draudimo įsipareigojimais dėl keleivių ir jų bagažo,
   c) geležinkelio įmonių įsipareigojimų keleiviams vėlavimo atveju,
   d) geležinkeliais keliaujančių neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų apsaugos ir pagalbos jiems,
   e) keleivių asmeniniam saugumui kylančių pavojų valdymo ir skundų tvarkymo, ir
   f) bendrų vykdymo taisyklių.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas Bendrijos mastu visiems geležinkelių transporto reisams ir visoms paslaugoms, kurias teikia viena ar daugiau licenciją pagal 1995 m. birželio 19 d. Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo gavusių geležinkelio įmonių(11).

Sudarant viešojo paslaugų pirkimo sutartis turi būti užtikrintas bent jau pagal šį reglamentą nustatytas apsaugos lygis.

2.  Šis reglamentas netaikomas geležinkelio įmonėms ir paslaugų teikėjams, kuriems neišduotos licencijos pagal Direktyvą 95/18/EB.

3.  Esant išimtinėms sąlygoms, dėl kurių negalima iš karto arba greitu laiku įgyvendinti šio reglamento, nes reikalingos didelės investicijos ir susiduriama su praktiniais sunkumais įgyvendinant būtinus struktūrinius geležinkelio paslaugų pakeitimus bei atnaujinant riedmenis, valstybė narė ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui skaidriu ir nediskriminaciniu pagrindu gali suteikti laikiną išimtį netaikyti šio reglamento, ypač 9, 10, 17 ir 18 straipsnių nuostatų, tam tikroms paslaugoms ar tam tikriems ruožams.

4.  Valstybės narės, kuriose pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartis jau numatyta atitinkama kompensavimo ir nuostolių atlyginimo sistema vėlavimo, praleisto persėdimo ar paslaugos atšaukimo atvejais, gali leisti ne ilgesniam kaip dešimties metų laikotarpiui geležinkelio įmonėms laikinai netaikyti šio reglamento 17 ir 18 straipsnių nuostatų, tačiau tai taikoma tik jų teikiamai paslaugai ir tik tam tikram ruožui. Ši išimtis leistina, jei pagal atitinkamus susitarimus nustatomas šį reglamentą atitinkantis keleivių teisių apsaugos lygis.

5.  Valstybė narė praneša Komisijai apie remiantis 4 dalimi suteiktas išimtis. Komisija nustato, ar išimtis atitinka šio straipsnio nuostatas ir neprieštarauja Europos bendrijos interesams.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

   1. "geležinkelio įmonė" – geležinkelio įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/14/EB(12) 2 straipsnyje, ir bet kuri valstybinė ar privati įmonė, kurios veiklos sritis – teikti prekių ir (arba) keleivių pervežimo geležinkeliais paslaugas ir kuriai galioja reikalavimas užtikrinti trauką; ši sąvoka apima ir tas įmones, kurios teikia vien tik traukos paslaugas;
   2. "vežėjas" – sutartyje nustatyta geležinkelio įmonė, su kuria keleivis sudarė sutartį dėl transporto, arba kelios viena kitą keičiančios geležinkelio įmonės, kurioms pagal šią sutartį atsiranda prievolių;
   3. "pavaduojantis vežėjas" – geležinkelio įmonė, kuri su keleiviu nesudarė sutarties dėl transporto, tačiau kuriai sutartį sudariusi geležinkelio įmonė paveda visiškai ar iš dalies atlikti vežimą geležinkeliu;
   4. ,,infrastruktūros valdytojas" – institucija ar įmonė, kuri pirmiausia yra atsakinga už geležinkelio infrastruktūros arba jos dalies sukūrimą ir techninę priežiūrą, kaip apibrėžta Direktyvos 91/440/EEB(13) 3 straipsnyje, bei gali būti atsakinga ir už infrastruktūros kontrolės ir saugos sistemų valdymą; infrastruktūros valdytojo funkcijos tinkle arba tinklo dalyje gali būti paskiriamos skirtingoms institucijoms ar įmonėms;
   5. ,,stoties valdytojas" – organizacinis vienetas valstybėje narėje, kuriam buvo patikėta valdyti geležinkelio stotį ir kuris gali būti infrastruktūros valdytojas;
   6. ,,kelionių operatorius" – kelionės organizatorius arba pardavėjas, kaip apibrėžta Direktyvos 90/314/EEB(14) dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse, išskyrus geležinkelio įmonę;
   7. "bilietų pardavėjas" – bet kuris geležinkelio transporto paslaugų pardavėjas, kuris sudaro sutartis dėl transporto ir parduoda bilietus geležinkelio įmonės ar savo vardu;
   8. "sutartis dėl transporto" – tai vežimo už atlyginimą ar nemokamai sutartis, kurią sudarė geležinkelio įmonė ar bilietų pardavėjas ir keleivis tam, kad būtų teikiamos viena ar daugiau transporto paslaugų;
   9. "rezervavimas" – popierinės ar elektroninės formos leidimas, suteikiantis teisę į transportą su sąlyga, kad anksčiau buvo asmeniškai susitarta dėl transporto ir apie tai iš anksto patvirtinta;
   10. "tęstinės kelionės bilietas" – bilietas ar bilietai, kurie atspindi sutartį dėl transporto, sudarytą dėl kelių paeiliui teikiamų geležinkelio paslaugų, kurias teikia viena ar kelios geležinkelio įmonės;
   11. "tarptautinis reisas" – pagal vieną sutartį dėl transporto tarp dviejų valstybių narių vykdomas keleivinis reisas geležinkeliu, kurio metu tarp išvykimo ir atvykimo vietų keleivis kerta bent vieną valstybės narės sieną ir keleivis pagal tą pačią sutartį keliauja naudodamasis bent viena tarptautine paslauga. Priklausomai nuo sutartyje dėl transporto nurodytų išvykimo ir atvykimo vietų keleivis gali keliauti naudodamasis taip pat viena ar daugiau vidaus paslaugų;
   12. "vidaus reisas" – pagal vieną sutartį dėl transporto vykdomas keleivinis reisas geležinkeliu, kurio metu keleivis nekerta valstybės narės sienos;
   13. "tarptautinės paslaugos" – keleivių vežimo geležinkeliu paslaugos, kurias teikiant reisas prasideda ir baigiasi Bendrijoje bei kertama bent viena valstybės narės siena;
   14. "vidaus paslaugos" – keleivių vežimo geležinkeliu paslaugos, kurias teikiant nekertama valstybės narės siena;
   15. "vėlavimas" – skirtumas tarp laiko, kada pagal paskelbtą tvarkaraštį keleivis turėjo atvykti, ir laiko, kada jis iš tikrųjų atvyko ar kada tikimasi, kad atvyks;
   16. ,,nuolatinis bilietas" − tai vežimo sutartis, pagal kurią įsigijęs bilietą asmuo gali tam tikrą laiką reguliariai keliauti tam tikru maršrutu;
  17. ,,Kompiuterizuota geležinkelių transporto informacijos ir rezervavimo sistema (CIRSRT)" – kompiuterizuota sistema, kurioje saugoma informacija apie geležinkelio įmonių siūlomas paslaugas; CIRSRT sistemoje saugoma tokia informacija apie paslaugas keleiviams:
   a) paslaugų keleiviams grafikai ir tvarkaraščiai;
   b) ar yra laisvų sėdimų vietų;
   c) bilietų kainos ir specialios sąlygos;
   d) traukinių pritaikymas neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims;
   e) galimi rezervavimo arba bilietų ar tęstinės kelionės bilietų išdavimo būdai, jeigu naudotojams prieinami kai kurie arba visi šie būdai;
   18. "neįgalusis" ar "ribotos judėsenos asmuo" – bet kuris asmuo, kurio judėsena naudojantis transporto priemone yra ribota dėl bet kokios fizinės negalios (sensorinės arba motorinės, nuolatinės arba laikinos), intelekto negalios arba sutrikimo ar bet kurios kitos negalios arba amžiaus ir kuriam dėl jo būklės reikia skirti atitinkamą dėmesį ir visiems keleiviams teikiamas paslaugas pritaikyti prie jo specialių poreikių;
   19. "Bendrosios vežimo sąlygos" – vežėjo sąlygos, kurias sudaro bendrosios sąlygos ar kiekvienoje valstybėje narėje teisėtai galiojantys tarifai ir kurios, sudarius sutartį dėl vežimo, tampa jos sudėtine dalimi;
   20. "transporto priemonė" – motorinė transporto priemonė ar priekaba, vežamos vežant keleivius.

II SKYRIUS

SUTARTIS DĖL TRANSPORTO, INFORMACIJA IR BILIETAI

4 straipsnis

Sutartis dėl transporto

Laikantis šio skyriaus nuostatų, sutarties dėl asmenų ir jų bagažo, vaikiškų vežimėlių, neįgaliųjų vežimėlių, dviračių ir sporto įrangos vežimo sudarymą ir jos vykdymą bei informacijos teikimą ir bilietų pardavimą reglamentuoja I priedo II ir III antraštinių dalių nuostatos.

5 straipsnis

Vaikiški vežimėliai, neįgaliųjų vežimėliai, dviračiai ir sporto įranga

Visuose traukiniuose, įskaitant tarptautinius ir greituosius traukinius, turi būti specialiai įrengta vieta, kurioje keleiviai (atsižvelgiant į aplinkybes - už mokestį) galėtų traukiniu vežti vaikiškus vežimėlius, neįgaliųjų vežimėlius, dviračius ir sporto įrangą.

6 straipsnis

Draudimas atsisakyti teisių ir nustatyti ribas

1.  Pagal šį reglamentą nustatytų pareigų keleiviams negalima apriboti ar jų atsisakyti, ypač į sutartį dėl transporto įtraukiant leidžiančią nukrypti arba ribojančią nuostatą.

2.  Geležinkelio įmonės gali pasiūlyti keleiviui palankesnes, nei nustatyta šiame reglamente, sutarties sąlygas.

7 straipsnis

Pareiga suteikti informaciją apie geležinkelių transporto paslaugų nutraukimą

Geležinkelio įmonės tinkamomis priemonėmis paskelbia apie sprendimus dėl geležinkelių transporto paslaugų nutraukimo prieš šių sprendimų įgyvendinimą.

8 straipsnis

Kelionės informacija

1.  Paprašyti ir nepažeisdami 10 straipsnio, geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai, siūlantys vienos ar kelių geležinkelio įmonių vardu sudaryti sutartis dėl transporto, suteikia keleiviui bent II priedo I dalyje nurodytą informaciją, susijusią su reisais, dėl kurių atitinkama geležinkelio įmonė siūlo sudaryti sutartį dėl transporto. Bilietų pardavėjai, siūlantys sutartis dėl transporto savo vardu, ir kelionių operatoriai suteikia šią informaciją, jeigu jos turi.

2.  Reiso metu geležinkelio įmonės suteikia keleiviams bent jau II priedo II dalyje nurodytą informaciją.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyta informacija, įskaitant elektronines pardavimo sistemas, suteikiama forma, kuri yra prieinama ir suprantama. Ypatingas dėmesys šiuo klausimu skiriamas žmonių su klausos ir (arba) regėjimo negalia poreikiams.

9 straipsnis

Galimybė įsigyti bilietus, tęstinės kelionės bilietus ir juos rezervuoti

1.  Geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai siūlo bilietus bei tęstinės kelionės bilietus, kur tai įmanoma, bei galimybę juos rezervuoti.

2.  Nepažeisdama 4 dalies geležinkelio įmonė platina bilietus keleiviams naudodamasi bent vienu iš šių pardavimo punktų:

   a) bilietų kasose ar iš bilietų pardavimo automatų;
   b) telefonu ir (arba) internetu arba kitokios plačiai naudojamos informacinės technologijos pagalba;
   c) traukiniuose.

3.  Nepažeisdama 4  ir 5 dalių, pagal viešojo paslaugų pirkimo sutartį paslaugas teikianti geležinkelio įmonė platina bilietus keleiviams naudodamasi bent vienu iš šių pardavimo punktų:

   a) bilietų kasose ar iš bilietų pardavimo automatų;
   b) traukiniuose.

4.  Geležinkelio įmonės siūlo galimybę įsigyti pageidaujamos paslaugos bilietus traukinyje, išskyrus atvejus, kai ši galimybė neleidžiama ar ribojama dėl saugumo ar kovos su sukčiavimu politikos, ar taikant privalomą traukinių bilietų rezervavimą, ar dėl pagrįstų komercinių priežasčių.

5.  Jei išvykimo geležinkelio stotyje nėra bilietų kasos ar pardavimo automato, keleivius geležinkelio stotyje būtina informuoti apie:

   a) galimybę nusipirkti bilietą telefonu, internetu arba traukinyje ir apie atitinkamas procedūras, kurių tokiu atveju reikia laikytis;
   b) artimiausią geležinkelio stotį arba kitą vietą, kur yra bilietų kasos ir (arba) bilietų pardavimo automatai.

10 straipsnis

Kelionės informacijos ir rezervavimo sistemos

1.  Siekiant teikti informaciją ir išduoti bilietus, kaip nurodyta šiame reglamente, geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai naudojasi CIRSRT, kuri turi būti sukurta naudojant šiame straipsnyje nurodytas procedūras.

2.  Direktyvoje 2001/16/EB nurodytos Techninėse sąveikos specifikacijos (TSS) taikomos šio reglamento tikslais.

3.  Komisija, remdamasi pasiūlymu, kurį turi pateikti Europos geležinkelio agentūra (EGA), iki ... (15) priima keleiviams skirtų telematikos priemonių TSS. TSS suteikia galimybę teikti II priede pateiktą informaciją ir išduoti bilietus, kaip nustatyta šiame reglamente.

4.  Geležinkelio įmonės suderina savo CIRSRT su TSS nustatytais reikalavimais laikydamosi tose TSS nustatyto įdiegimo plano.

5.  Atsižvelgiant į Direktyvos 95/46/EB nuostatos, geležinkelio įmonė ir bilietų pardavėjas kitoms geležinkelio įmonėms ir (arba) bilietų pardavėjams neatskleidžia su individualiais užsakymais susijusių asmens duomenų.

III SKYRIUS

GELEŽINKELIO ĮMONIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ KELEIVIUS IR JŲ BAGAŽĄ

11 straipsnis

Su keleiviais ir bagažu susijusi atsakomybė

Atsižvelgiant į šio skyriaus nuostatas, geležinkelio įmonių atsakomybę už keleivius ir jų bagažą reglamentuoja I priedo IV antraštinės dalies I, III ir IV skyriai bei VI ir VII antraštinės dalys.

12 straipsnis

Draudimas

1.  Direktyvos 95/18/EB 9 straipsnyje numatyta pareiga, susijusi su atsakomybe už keleivius, suprantama kaip reikalavimas, kad geležinkelio įmonė būtų tinkamai apdrausta tokia suma ar imtųsi lygiaverčių priemonių tam, kad galėtų įvykdyti pagal šį reglamentą jai tenkančias atsakomybės prievoles.

2.  Minimali draudimo suma geležinkelio įmonėms yra XXX EUR.

13 straipsnis

Žala keleivių mirties ar sužeidimo atveju

Nenustatoma jokia geležinkelio įmonės atsakomybės už žalą, patirtą keleivio mirties ar kūno sužalojimo atvejais, finansinė riba.

14 straipsnis

Išankstiniai mokėjimai

1.  Jei keleivis žūsta ar sužeidžiamas, geležinkelio įmonė, kaip numatyta I priedo 56 straipsnio 1 dalyje, nedelsdama ir visais atvejais ne vėliau kaip per penkiolika dienų po to, kai nustatomas teisę gauti kompensaciją turintis fizinis asmuo, atlieka tokius reikiamus išankstinius mokėjimus, kad būtų patenkinti skubūs ekonominiai poreikiai, proporcingi patirtai žalai.

2.  Nepažeidžiant 1 dalies, išankstinio mokėjimo suma yra ne mažiau kaip 21 000 EUR keleiviui mirties atveju.

3.  Išankstinis mokėjimas nelaikomas atsakomybės pripažinimu ir sumokėta suma gali būti atskaityta iš kitų sumų, vėliau sumokamų pagal šį reglamentą, bet ši suma yra negrąžintina, išskyrus atvejus, kai žala sukelta dėl keleivio aplaidumo ar kaltės ar kai asmuo, kuriam sumokėta ši suma, nėra teisę gauti kompensaciją turintis asmuo.

15 straipsnis

Atsakomybės ginčijimas

Net jei geležinkelio įmonė ginčija savo atsakomybę už jos vežamo keleivio kūno sužalojimą, keleivis kreipiasi tik į ją ir ji yra vienintelis subjektas, iš kurio keleivis gali reikalauti kompensacijos, nepažeidžiant geležinkelio įmonės teisės reikalauti žalos atlyginimo iš trečiųjų asmenų dėl jų atsakomybės.

IV SKYRIUS

VĖLAVIMAS, PRALEISTI PERSĖDIMAI IR ATŠAUKIMAS

16 straipsnis

Atsakomybė dėl vėlavimų, praleistų persėdimų ir atšaukimų

Atsižvelgiant į šio skyriaus nuostatas, geležinkelio įmonių atsakomybė dėl vėlavimų, praleistų persėdimų ir atšaukimų reglamentuojama I priedo IV antraštinės dalies II skyriuje. I priedo 32 straipsnio 2 dalis taip pat taikoma šio reglamento 17 ir 18 straipsniams.

17 straipsnis

Kompensavimas ir nukreipimas kitu maršrutu

Tuo atveju, kai pagrįstai manoma, kad atvykstant į galutinę atvykimo vietą pagal sutartį dėl transporto bus vėluojama daugiau nei 60 minučių, keleivis turi turėti galimybę nedelsiant pasirinkti:

   a) visos bilieto kainos kompensavimą tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo už jį sumokėta, už nenuvažiuotą reiso dalį ar dalis ir jau nuvažiuotą dalį ar dalis, jei tarptautinis reisas nebeatitinka keleivio pradinių kelionės planų, prireikus ir grįžimo į pradinę išvykimo vietą paslaugos suteikimą esant anksčiausiai galimybei. Kompensacija išmokama tokiomis pačiomis kompensacijų išmokėjimo sąlygomis, kaip nurodyta 18 straipsnyje; arba
   b) galimybę toliau važiuoti reisu ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms, į galutinę atvykimo vietą esant anksčiausiai galimybei; arba
   c) galimybę toliau važiuoti reisu ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms, į galutinę atvykimo vietą vėlesne keleiviui patogia data;

18 straipsnis

Bilieto kainos kompensavimas

1.  Neprarasdamas teisės į transportą, keleivis iš geležinkelio įmonės gali reikalauti kompensacijos už vėlavimą, jei jo traukinys vėluoja ir yra tarp biliete nurodytų išvykimo ir atvykimo vietų ir dėl šio vėlavimo nebuvo sumokėta kompensacija už bilietą pagal 17 straipsnio nuostatas. Minimalios kompensacijos už vėlavimą yra:

   a) 25 % bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama nuo 60 iki 119 minučių;
   b) 50 % bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama 120 ar daugiau minučių.

Keleiviai, kurie turi sezoninius geležinkelio bilietus ir nuolat susiduria su tuo, kad tam tikru reisu vykstantis traukinys vėluoja ar reisas atšaukiamas sezoninio bilieto galiojimo laikotarpiu, gali prašyti kompensacijos. Ji gali būti suteikiama sumažinant naujo sezoninio bilieto pirkimo kainą ar pratęsiant turimo sezoninio bilieto galiojimo laiką.

Geležinkelio įmonės, glaudžiai konsultuodamosi su vartotojų atstovais ar institucijomis, susijusiomis su viešųjų paslaugų sutartimis, iš anksto nustato atitinkamo maršruto punktualumo ir patikimumo kriterijus, kuriais bus vadovaujamasi taikant šios dalies nuostatas.

Jos taip pat nustato įgyvendinimo, ypač įrodymo, kad sezoninio geležinkelio bilieto turėtojas iš tikrųjų važiavo vėlavusiu atitinkamo reiso traukiniu, tvarką.

Kai sutartis dėl transporto yra dėl reiso į abi puses, apskaičiuojant kompensaciją už vėlavimą reiso pirmyn ar atgal atveju remiamasi puse už bilietą sumokėtos kainos. Kompensacija už vėlavimą suteikiant paslaugas pagal kitos rūšies sutartį dėl transporto, leidžiančią keliauti keliais atitinkamais maršrutais, apskaičiuojama proporcingai pagal visą bilieto kainą.

Kompensacija už vėlavimą suteikti paslaugas visada apskaičiuojama proporcingai pagal kainą, kurią keleivis sumokėjo už bilietą. Kompensacija už vėlavimą suteikti paslaugas pagal kitos rūšies sutartį, pvz., kelionės bilietą, kurio turėtojas gali keliauti keletą kartų, apskaičiuojama proporcingai pagal vieno reiso kainą.

Apskaičiuojant vėlavimo trukmę neatsižvelgiama į vėlavimą, kuris įvyko už Bendrijos teritorijos ribų, jeigu geležinkelio įmonė gali tai įrodyti.

2.  Kompensacija už bilieto kainą sumokama per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo. Kompensacija gali būti išmokėta čekiais ir (arba) suteikiant kitas paslaugas, jei sąlygos yra lanksčios (visų pirma dėl galiojimo laikotarpio ir paskirties vietos). Kompensacija išmokama pinigais keleiviui paprašius.

3.  Iš kompensacijos už bilieto kainą neatskaičiuojamos finansinio sandorio išlaidos, pavyzdžiui, mokesčiai, išlaidos už telefoną ar pašto ženklus. Geležinkelio įmonės gali nustatyti minimalią sumą, už kurią mažesnės kompensacijos nebus išmokamos. Ši minimali suma negali būti didesnė kaip 4 EUR.

4.  Keleivis neturi teisės į kompensaciją, jei apie vėlavimą jam pranešta prieš tai, kai jis nusipirko bilietą, arba jei atvykus kitu traukiniu ar pakeitus maršrutą pavėluojama mažiau nei 60 minučių.

19 straipsnis

Pagalba

1.  Vėlavimo atvykstant ar išvykstant atveju geležinkelio įmonė ar stoties valdytojas keleivius informuoja apie padėtį ir apie numatomą išvykimo laiką bei numatomą atvykimo laiką, kai tik turi tokią informaciją.

2.  Ilgesnio nei 60 minučių 1 dalyje nurodyto vėlavimo atveju keleiviams taip pat turi būti nemokamai pasiūlyta:

   a) maistas ir gaivinamieji gėrimai atsižvelgiant į laukimo laiką, jei jų yra traukinyje ar stotyje ar jei jų galima pristatyti;
   b) esant galimybei, viešbutis ar kita apgyvendinimo vieta ir transportas iš geležinkelio stoties į apgyvendinimo vietą tais atvejais, kai būtina pasilikti vieną ar daugiau naktų arba būtina pasilikti ilgiau nei numatyta,
   c) jei traukinys sustabdytas kelyje, esant galimybei, transportas nuo traukinio iki geležinkelio stoties, alternatyvios išvykimo vietos ar iki paslaugos teikimo galutinės atvykimo vietos.

3.  Jei tarptautinė geležinkelio paslauga nebegali būti toliau teikiama, geležinkelio įmonė kuo greičiau suorganizuoja alternatyvias transporto paslaugas keleiviams.

4.  Geležinkelio įmonės keleivio prašymu ant bilieto patvirtina, atsižvelgiant į tai, kas įvyko, kad geležinkelio paslauga buvo suteikta pavėluotai, dėl ko buvo nespėta perlipti į kitą traukinį, arba kad tos paslaugos teikimas buvo atšauktas.

5.  Taikydama 1, 2 ir 3 dalis, paslaugas teikianti geležinkelio įmonė ypatingą dėmesį skiria neįgaliųjų ir (arba) ribotos judėsenos keleivių ir juos lydinčių asmenų poreikiams.

V SKYRIUS

NEĮGALIEJI IR RIBOTOS JUDĖSENOS ASMENYS

20 straipsnis

Teisė naudotis transporto priemonėmis

1.  Nepažeisdami 2 ir 3 dalyse nurodytų naudojimosi taisyklių, geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ar kelionių organizatorius negali atsisakyti rezervuoti ar išduoti bilietą remdamiesi tuo, kad asmuo yra ribotos judėsenos. Neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims nereikia papildomai mokėti už rezervavimą ir bilietus.

2.  Geležinkelio įmonės ir stočių valdytojai, aktyviai dalyvaujant neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims atstovaujančioms organizacijoms, nustato nediskriminacines naudojimosi taisykles, taikomas vežant neįgaliuosius ir ribotos judėsenos asmenis, siekiant laikytis taikomų įstatymuose nustatytų saugos reikalavimų.

3.  Geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ir kelionių organizatorius gali atsisakyti rezervuoti ar išduoti bilietą neįgaliesiems ar ribotos judėsenos asmenims arba reikalauti, kad šie asmenys būtų lydimi kitų asmenų, tik tuo atveju, kai tai neišvengiamai būtina siekiant laikytis 2 dalyje nurodytų naudojimosi taisyklių.

21 straipsnis

Neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims teikiama informacija

1.   Paprašyti geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ar kelionių organizatorius, atsižvelgdami į 20 straipsnio 2 dalyje numatytas naudojimosi paslaugomis sąlygas, informuoja apie geležinkelio paslaugų pritaikymą neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims ir apie patekimo į riedmenis sąlygas, taip pat praneša neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims apie jiems skirtus patogumus traukiniuose.

2.  Kai geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ir (arba) kelionių operatorius taiko išimtį pagal 20 straipsnio 3 dalį, atitinkamam neįgaliajam ir ribotos judėsenos asmeniui paprašius, ji raštu praneša tokių veiksmų priežastis per penkias darbo dienas nuo atsisakymo rezervuoti ar išduoti bilietą arba pareikalavimo, kad asmuo būtų lydimas.

22 straipsnis

Prieiga

1.  Geležinkelio įmonė ir stoties valdytojas užtikrina, kad stotys, peronai, riedmenys ir kita įranga būtų prieinami neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims.

2.  Jeigu nėra prieigos neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims, geležinkelio įmonė ir (arba) stoties valdytojas garantuoja:

   a) kad prieiga prie stoties, peronų ir kitos įrangos neįgaliesiems ar ribotos judėsenos asmenims bus užtikrinta, kai vyks esminiai pertvarkymo ir atnaujinimo darbai;
   b) visi naujai įsigyti riedmenys bus prieinami neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims.

23 straipsnis

Pagalba geležinkelio stotyse

1.  Jei neįgalusis ar ribotos judėsenos asmuo išvyksta iš aprūpintos personalu geležinkelio stoties, vyksta per ją tranzitu ar atvyksta į ją, geležinkelio stoties valdytojas, nepažeisdamas 20 straipsnio 2 dalyje nurodytų naudojimosi taisyklių, nemokamai suteikia tokią pagalbą, kad asmuo galėtų įsėsti į išvyksiantį traukinį, persėsti į kitą traukinį ar išlipti iš atvykusio traukinio, į kurį jis ar ji nusipirko bilietą. Jeigu neįgalusis ar ribotos judėsenos asmuo išvyksta iš stoties, kurioje nėra personalo, vyksta per ją tranzitu arba į ją atvyksta, geležinkelio įmonė ir stoties valdytojas deda visas reikiamas pastangas, kad būtų suteikta pagalba arba alternatyvios paslaugos ar priemonės, kuriomis užtikrinamas toks pat arba geresnis prieigos laipsnis ir galimybė keliauti tiems asmenims.

2.  Valstybės narės gali numatyti taikyti nuo 1 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą tais atvejais, kai asmenys naudojasi paslaugomis, kurios teikiamos pagal sutartis dėl viešųjų paslaugų, sudarytas pagal galiojančius Bendrijos teisės aktus, jei kompetentinga institucija nustatė alternatyvias sąlygas ar priemones, užtikrinančias lygiavertes ar didesnes galimybes naudotis transporto paslaugomis.

3.  Stočių, kuriose nėra personalo, valdytojai ir geležinkelio įmonės užtikrina, kad neįgalieji arba ribotos judėsenos asmenys nedelsiant bei lengvai prieinamu būdu tokios geležinkelio stoties viduje ir išorėje būtų informuojami apie artimiausias stotis, kuriose yra personalo, ir apie elementariausias pagalbos paslaugas.

4.  Šio straipsnio tikslais asmuo su kartu keliaujančiais mažais vaikais taip pat laikomas ribotos judėsenos asmeniu.

24 straipsnis

Traukiniuose teikiama pagalba

Nepažeisdama 20 straipsnio 2 dalyje nurodytų naudojimosi taisyklių, geležinkelio įmonė neįgaliajam ir ribotos judėsenos asmeniui nemokamai suteikia pagalbą traukinyje ir įsėdant į traukinį bei išlipant iš jo.

Taikant šį straipsnį, pagalba traukinyje – reikiamos pastangos, kad neįgaliajam ir ribotos judėsenos asmeniui būtų suteikta pagalba siekiant sudaryti šiam asmeniui sąlygas naudotis tomis pačiomis paslaugomis traukinyje, kuriomis gali naudotis kiti keleiviai, jei dėl savo ribotos judėsenos šis asmuo negali savarankiškai ir saugiai naudotis šiomis paslaugomis. Kai traukinyje nėra lydinčio personalo, geležinkelio įmonės, siekdamos suteikti šią pagalbą, gali užtikrinti alternatyvias paslaugas ar priemones.

25 straipsnis

Sąlygos, kuriomis teikiama pagalba

Geležinkelio įmonės, stoties valdytojai, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai bendradarbiauja, kad neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims būtų teikiama 23 ir 24 straipsniuose numatyta pagalba pagal toliau pateikiamų punktų nuostatas:

   a) pagalba suteikiama, jei geležinkelio įmonei, stoties valdytojui, bilietų pardavėjui ar kelionių operatoriui, iš kurio pirktas bilietas, pranešama apie tai, kad asmeniui reikės tokios pagalbos, bent 48 valandas prieš tai, kai reikės suteikti pagalbą. Kai įsigijus bilietą galima vykti daugkartiniais reisais, turi užtekti vieno pranešimo, jei pateikiama tinkama informacija apie vėlesnius reisus;
   b) geležinkelio įmonės, stoties valdytojai, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai imasi visų priemonių, reikalingų pranešimams gauti;
   c) jei nepateikiamas joks pranešimas pagal a punktą, geležinkelio įmonė ir stoties valdytojas deda visas pagrįstas pastangas suteikti tokią pagalbą, kad neįgalusis ir (arba) ribotos judėsenos asmuo galėtų keliauti;
   d) nepažeisdamas kitų subjektų įgaliojimų dėl zonų, esančių už geležinkelio stoties patalpų ribų, stoties savininkas arba jo deleguotas asmuo geležinkelio stoties viduje ir jos išorėje paskiria vietas, kuriose neįgalieji ir ribotos judėsenos asmenys gali pranešti apie savo atvykimą į geležinkelio stotį ir prireikus paprašyti pagalbos;
  e) pagalba suteikiama, jei asmuo prisistato nustatytoje vietoje likus bent jau 30 minučių iki:
   paskelbto išvykimo laiko, arba
   laiko, kuriuo keleivių prašoma atvykti į stotį.

26 straipsnis

Judėjimo įrangos ir kitos specialios įrangos kompensavimas

Jeigu geležinkelio įmonė atsako už neįgaliųjų ar ribotos judėsenos asmenų naudojamos visos judėjimo įrangos ar kitos specialios įrangos arba jos dalies praradimą ar jai padarytą žalą, ji privalo keleiviui sumokėti kompensaciją, kuri būtų proporcinga patirtiems nuostoliams.

VI SKYRIUS

SAUGUMAS, SKUNDAI IR PASLAUGŲ KOKYBĖ

27 straipsnis

Asmeninis keleivių saugumas

Geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai ir stoties valdytojai, valdžios institucijoms sutikus, imasi reikiamų priemonių atitinkamose savo atsakomybės srityse ir pritaiko jas pagal valdžios institucijų nustatytą saugumo lygį, kad užtikrintų keleivių asmeninį saugumą geležinkelio stotyse ir traukiniuose ir kad valdytų riziką. Jie bendradarbiauja ir keičiasi informacija apie geriausią praktiką, susijusią su saugumo lygį galinčių sumažinti veiksmų prevencija.

28 straipsnis

Skundai

1.  Geležinkelio įmonės nustato skundų nagrinėjimo mechanizmą, susijusį su šiame reglamente aptariamomis teisėmis ir pareigomis. Geležinkelio įmonė jį nustato bendradarbiaudama su bilietų pardavėju. Ji užtikrina, kad jos kontaktiniai duomenys ir darbo kalba (-os) būtų plačiai žinomi keleiviams.

2.  Keleiviai gali pateikti skundą bet kuriai dalyvaujančiai geležinkelio įmonei ar dalyvaujančiam bilietų pardavėjui. Skundo adresatas per 1 mėn. pateikia pagrįstą atsakymą arba pagrįstais atvejais informuoja keleivį, kurią dieną praėjus mažiau kaip trims mėnesiams nuo skundo datos galima tikėtis atsakymo.

3.  Geležinkelio įmonė 30 straipsnyje nurodytoje metinėje ataskaitoje skelbia gautų skundų skaičių ir kategorijas, išnagrinėtus skundus, atsakymo pateikimo laikotarpį bei veiksmus, kurių buvo imtasi gerinant padėtį.

29 straipsnis

Teikiamų paslaugų kokybės standartai ir ataskaitos

1.  Geležinkelio įmonės nustato tarptautinių paslaugų kokybės standartus ir įgyvendina kokybės valdymo sistemą, kuri skirta palaikyti paslaugų kokybę.

2.  Geležinkelio įmonės stebi savo pačių teikiamas paslaugas, kaip nurodyta paslaugų kokybės standartuose.

3.  Geležinkelio įmonės kasmet kartu su savo metiniu pranešimu paskelbia ataskaitą apie teikiamų paslaugų kokybę. Šie rezultatai taip pat skelbiami geležinkelio įmonių tinklavietėje, kompetentingų institucijų tinklavietėje ir Europos geležinkelių agentūros tinklavietėje, kuriose jie pateikiami prieinamu būdu siekiant, kad būtų galima palyginti įvairių geležinkelio įmonių rezultatus.

30 straipsnis

Nuostolių atlyginimas

Geležinkelio įmonė turi teisę reikalauti, kad infrastruktūros valdytojas atlygintų už keleiviams sumokėtas kompensacijas. Šios nuostatos dėl infrastruktūros valdytojo atsakomybės galioja nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/14/EB 11 straipsnio nuostatų dėl veiklos rezultatų gerinimo sistemos. IV skyriuje numatyta kompensacija turi būti proporcinga atitinkamo geležinkelio ruožo kainai.

VII SKYRIUS

INFORMAVIMAS IR VYKDYMAS

31 straipsnis

Keleivių informavimas apie jų teises

1.  Geležinkelio įmonės, stoties valdytojai ir kelionių organizatoriai informuoja keleivius apie jų teises ir pareigas, numatytas šiame reglamente. Šiuo tikslu Komisija sudaro galimybę geležinkelio įmonėms, stoties valdytojams ir kelionių organizatoriams gauti šio reglamento santrauką keleiviams suprantama kalba.

2.  Geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai užtikrina, kad keleiviams stotyje ir traukinyje tinkamai būtų pateikiami valstybių narių pagal 32 straipsnio nuostatas paskirtos įstaigos, atsakingos už šio reglamento vykdymą, kontaktiniai duomenys.

32 straipsnis

Vykdymas

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą ar įstaigas, atsakingas už šio reglamento vykdymą. Kiekviena įstaiga imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų gerbiamos keleivių teisės.

Kiekviena įstaiga savo organizacijos, sprendimų dėl finansavimo priėmimo, teisinės struktūros ir sprendimų priėmimo požiūriu yra nepriklausoma nuo infrastruktūros valdytojų, mokesčius imančių įstaigų, pajėgumus paskirstančių įstaigų ar geležinkelio įmonių.

Valstybės narės informuoja Komisiją apie įstaigą ar įstaigas, paskirtas pagal šią dalį, bei apie jos ar jų atitinkamas pareigas.

2.  Bet kuris keleivis dėl įtariamų šio reglamento pažeidimų gali pateikti skundą pagal 1 dalį paskirtai atitinkamai įstaigai arba bet kuriai kitai valstybės narės paskirtai atitinkamai įstaigai.

33 straipsnis

Vykdančiųjų įstaigų bendradarbiavimas

32 straipsnyje nurodytos vykdančiosios įstaigos, siekdamos visoje Bendrijoje koordinuoti sprendimų priėmimo principus, keičiasi informacija apie savo darbą ir sprendimų priėmimo principus bei praktiką. Komisija joms padeda vykdyti šią užduotį.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės iki ... (16) praneša Komisijai apie tas taisykles ir priemones ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

35 straipsnis

Priedas

II priedas keičiamas laikantis 37 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

36 straipsnis

Iš dalies keičiančios nuostatos

1.   2, 10 ir 12 straipsniams įgyvendinti būtinos priemonės priimamos laikantis 37 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2.  Šiame reglamente, išskyrus jo I priedą, nurodytos finansinės sumos keičiamos atsižvelgiant į infliaciją laikantis 37 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

37 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda pagal Direktyvos 91/440/EEB 11a straipsnį įsteigtas komitetas.

2.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

38 straipsnis

Pranešimas

Iki ... (17) Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio reglamento įgyvendinimą ir rezultatus, ypač apie poveikį paslaugų kokybės lygiui.

Pranešimas bus grindžiamas pagal šį reglamentą ir pagal Direktyvos 91/440/EEB 10b straipsnį pateiktina informacija. Prireikus prie pranešimo pridedami atitinkami pasiūlymai.

39 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja praėjus 18 mėnesių nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

IŠTRAUKA IŠ VIENODŲJŲ TARPTAUTINIO KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO GELEŽINKELIAIS SUTARTIES TAISYKLIŲ (CIV)

1980 M. GEGUŽĖS 9 D.

TARPTAUTINIO VEŽIMO GELEŽINKELIAIS SUTARTIES (COTIF), PAKEISTOS TARPTAUTINIO VEŽIMO GELEŽINKELIAIS SUTARTIES PAKEITIMO 1999 M. BIRŽELIO 3 D. PROTOKOLU,A PRIEDĖLIS

II ANTRAŠTINĖ DALIS

VEŽIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR VYKDYMAS

6 straipsnis

Vežimo sutartis

1.  Pagal vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja vežti keleivį bei prireikus bagažą ir transporto priemones į paskirties vietą bei pristatyti bagažą ir transporto priemones į paskirties vietą.

2.  Vežimo sutartis turi būti patvirtinta vienu ar daugiau keleiviui išduotų bilietų. Tačiau pagal 9 straipsnį tai, kad bilieto nėra, jis neatitinka reikalavimų arba buvo pamestas, neturi įtakos sutarties buvimui ar galiojimui; sutartis ir toliau taikoma atsižvelgiant į šias Vienodąsias taisykles.

3.  Bilietas yra prima facie įrodymas, kad vežimo sutartis buvo sudaryta, bei sutarties turinio prima facie įrodymas.

7 straipsnis

Bilietas

1.  Bendrosiose vežimo sąlygose nustatoma bilietų forma ir turinys, taip pat kalba ir ženklai, kurie turi būti naudojami juos spausdinant ir išrašant.

2.  Į bilietą turi būti įrašoma ši informacija, ja neapsiribojant:

   a) vežėjas arba vežėjai;
   b) nuoroda, kad vežimas, nepaisant jokių prieštaraujančių išlygų, atliekamas pagal šias Vienodąsias taisykles; tai galima nurodyti naudojant akronimą CIV;
   c) kitos nuorodos, būtinos siekiant įrodyti vežimo sutarties turinį ir tai, kad ji buvo sudaryta, bei leidžiantys keleiviui pasinaudoti savo teisėmis pagal šią sutartį.

3.  Įsigydamas bilietą keleivis privalo įsitikinti, kad jis išduotas pagal jo nurodymus.

4.  Bilietas gali būti perduodamas kitam asmeniui, jeigu jis nebuvo išrašytas keleivio vardu ir jeigu reisas dar neprasidėjo.

5.  Bilietas gali būti išduodamas naudojant elektroninių duomenų, kuriuos galima paversti įskaitomais rašytiniais simboliais, registravimo formą. Duomenų registravimui ir tvarkymui naudojamos procedūros turi būti funkciškai lygiavertės, pirmiausia bilieto, kurį sudaro tie duomenys, įrodomosios vertės požiūriu.

8 straipsnis

Vežimo mokesčio mokėjimas ir grąžinimas

1.  Jei keleivis ir vežėjas nesusitarė kitaip, vežimo mokestis mokamas iš anksto.

2.  Bendrosiose vežimo sąlygose nustatoma, kokiomis sąlygomis vežimo mokestis yra grąžinamas.

9 straipsnis

Teisė būti vežamam. Atsisakymas vežti

1.  Keleivis nuo reiso pradžios turi turėti galiojantį bilietą ir jį pateikti bilietų tikrinimo metu. Bendrosiose vežimo sąlygose galima numatyti:

   a) kad keleivis, kuris nepateikė galiojančio bilieto, turi sumokėti ne tik vežimo mokestį, bet ir priemoką;
   b) kad keleiviui, kuris atsisako mokėti vežimo mokestį arba priemoką to reikalaujant, galima būtų uždrausti tęsti kelionę;
   c) ar priemoka gali būti grąžinama ir kokiomis sąlygomis.

2.  Bendrosiose vežimo sąlygose galima numatyti, kad keleivius, kurie:

   a) kelia pavojų vykdomų operacijų saugumui ir geram atlikimui arba kitų keleivių saugumui,
   b) netoleruotinai sukelia nepatogumų kitiems keleiviams,
  

atsisakoma vežti arba jiems draudžiama tęsti kelionę, ir kad tokie asmenys neturi teisės susigrąžinti vežimo mokesčio arba mokesčio už registruoto bagažo vežimą, kurį jie sumokėjo.

10 straipsnis

Administracinių formalumų atlikimas

Keleivis turi laikytis formalumų, kuriuos nustato muitinės ar kitos administracinės institucijos.

11 straipsnis

Traukinių atšaukimas ir vėlavimas. Praleisti persėdimai

Vežėjas prireikus turi ant bilieto patvirtinti, kad traukinys buvo atšauktas arba buvo praleistas persėdimas.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

RANKINIO BAGAŽO, GYVŪNŲ, REGISTRUOTO BAGAŽO IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PVZ., VAIKIŠKŲ VEŽIMĖLIŲ, NEĮGALIŲJŲ VEŽIMĖLIŲ, DVIRAČIŲ IR SPORTO ĮRANGOS, VEŽIMAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

12 straipsnis

Priimtini daiktai ir gyvūnai

1.  Pagal Bendrąsias vežimo sąlygas keleivis gali pasiimti daiktus, kuriuos galima lengvai prižiūrėti (rankinį bagažą), ir taip pat gyvus gyvūnus . Be to, pagal Bendrųjų vežimo sąlygų specialias nuostatas keleivis gali pasiimti griozdiškus daiktus. Daiktų ir gyvūnų, kurie galėtų trukdyti keleiviams, kelti jiems nepatogumus arba padaryti žalos, negalima pasiimti kaip rankinio bagažo.

2.  Visuose traukiniuose, įskaitant tarptautinius ir greituosius traukinius, turi būti specialiai įrengta vieta, kad keleiviai galėtų traukiniu vežti vaikiškus vežimėlius, neįgaliųjų vežimėlius, dviračius ir sporto įrangą.

3.  Keleivis pagal Bendrąsias vežimo sąlygas gali siųsti daiktus ir gyvūnus kaip registruotą bagažą.

4.  Vežėjas, veždamas keleivius, gali leisti vežti transporto priemones pagal Bendrųjų vežimo sąlygų specialias nuostatas.

5.  Vežant pavojingus krovinius kaip rankinį bagažą, registruotą bagažą bei vežant juos transporto priemonėse ar priemonėmis, kurios pagal šią antraštinę dalį yra vežamos geležinkeliu, reikia laikytis reglamento dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais (RID).

13 straipsnis

Tikrinimas

1.  Jeigu yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad vežimo sąlygų nebuvo laikomasi, vežėjas turi teisę patikrinti, ar vežami daiktai (rankinis bagažas, registruotas bagažas, transporto priemonės, įskaitant jų krovinį) ir gyvūnai atitinka vežimo sąlygas, išskyrus atvejus, kai pagal valstybės, kurioje būtų vykdomas tikrinimas, įstatymus ir taisykles tai yra draudžiama. Keleivis turi būti pakviestas dalyvauti tikrinime. Jeigu jis nepasirodo arba su juo neįmanoma susisiekti, vežėjas turi reikalauti, kad dalyvautų du nepriklausomi liudytojai.

2.  Jeigu nustatoma, kad vežimo sąlygų nebuvo laikomasi, vežėjas gali reikalauti, kad keleivis sumokėtų dėl tikrinimo patirtas išlaidas.

14 straipsnis

Administracinių formalumų atlikimas

Keleivis turi laikytis formalumų, kuriuos nustato muitinės ar kitos administracinės institucijos, kai, jį vežant, jis turi vežamų daiktų (rankinį bagažą, registruotą bagažą, transporto priemones, įskaitant jų krovinį) ar gyvūnų. Jis dalyvauja tikrinant šiuos daiktus, jeigu kiekvienos valstybės įstatymuose ir taisyklėse nėra numatyta kitaip.

II SKYRIUS

RANKINIS BAGAŽAS IR GYVŪNAI

15 straipsnis

Priežiūra

Prižiūrėti rankinį bagažą ir gyvūnus, kuriuos keleivis pasiėmė, yra jo atsakomybė.

III SKYRIUS

REGISTRUOTAS BAGAŽAS

16 straipsnis

Registruoto bagažo siuntimas

1.  Su registruoto bagažo siuntimu susiję sutartiniai įsipareigojimai turi būti nustatyti bagažo registravimo kvite, kuris išduodamas keleiviui.

2.  Pagal 22 straipsnį tai, kad bagažo registravimo kvito nėra, jis neatitinka reikalavimų arba buvo pamestas, neturi įtakos susitarimų, susijusių su registruoto bagažo siuntimu, buvimui ar galiojimui; šie susitarimai ir toliau taikomi atsižvelgiant į šias Vienodąsias taisykles.

3.  Bagažo registravimo kvitas yra prima facie įrodymas, kad bagažas buvo registruotas, ir jo vežimo sąlygų prima facie įrodymas.

4.  Jei neįrodyta kitaip, laikoma, kad, vežėjui perėmus registruotą bagažą, jis buvo geros būklės, ir kad bagažo vienetų skaičius ir masė atitiko bagažo registravimo kvito įrašus.

17 straipsnis

Bagažo registravimo kvitas

1.  Bendrosiose vežimo sąlygose nustatoma bagažo registravimo kvito forma ir turinys, taip pat kalba ir ženklai, kurie turi būti naudojami jį spausdinant ir išrašant. 7 straipsnio 5 dalis taikoma mutatis mutandis.

2.  Į bagažo registravimo kvitą turi būti įrašoma ši informacija, ja neapsiribojant:

   a) vežėjas arba vežėjai;
   b) nuoroda, kad vežimas, nepaisant jokių prieštaraujančių išlygų, atliekamas pagal šias Vienodąsias taisykles; tai galima nurodyti naudojant akronimą CIV;
   c) kitos nuorodos, būtinos siekiant įrodyti sutartinius įsipareigojimus, susijusius su registruoto bagažo siuntimu, bei leidžiančios keleiviui pasinaudoti savo teisėmis pagal vežimo sutartį.

3.  Gaudamas bagažo registravimo kvitą keleivis privalo įsitikinti, kad jis išduotas pagal jo nurodymus.

18 straipsnis

Registravimas ir vežimas

1.  Jei Bendrosiose vežimo sąlygose nenumatyta kitaip, bagažas registruojamas tik pateikus bilietą, galiojantį bent iki bagažo paskirties vietos. Kitais atžvilgiais bagažas registruojamas pagal siuntimo vietoje galiojančias taisykles.

2.  Jeigu Bendrosiose vežimo sąlygose numatoma, kad bagažą galima leisti vežti nepateikus bilieto, šių Vienodųjų taisyklių nuostatos, nustatančios su keleivio registruotu bagažu susijusias keleivio teises ir pareigas, taikomos registruoto bagažo siuntėjui mutatis mutandis.

3.  Vežėjas gali siųsti registruotą bagažą kitu traukiniu ar kitos rūšies transportu ir kitu maršrutu, negu keleivio naudojamas maršrutas.

19 straipsnis

Registruoto bagažo vežimo mokesčių mokėjimas

Jei keleivis ir vežėjas nesusitarė kitaip, registruoto bagažo vežimo mokesčiai mokami registravimo metu.

20 straipsnis

Registruoto bagažo žymėjimas

Ant kiekvieno bagažo vieneto gerai matomoje vietoje keleivis privalo pakankamai patvariai ir įskaitomai nurodyti:

   a) savo vardą, pavardę ir adresą,
   b) paskirties vietą.

21 straipsnis

Teisė disponuoti registruotu bagažu

1.  Jei aplinkybės leidžia ir jei taip nepažeidžiami muitinės ar kitų administracinės valdžios institucijų reikalavimai, keleivis gali reikalauti, kad bagažas būtų grąžintas siuntimo paskirties vietoje pateikus bagažo registravimo kvitą ir, jei to reikalaujama Bendrosiose vežimo sąlygose, bilietą.

2.  Bendrosiose vežimo sąlygose gali būti kitų nuostatų dėl teisės disponuoti registruotu bagažu, visų pirma dėl paskirties vietos pakeitimų ir galimų finansinių pasekmių keleiviui.

22 straipsnis

Išdavimas

1.  Registruotas bagažas išduodamas pateikus bagažo registravimo kvitą ir tam tikrais atvejais sumokėjus priklausančias sumas už siuntimą.

Vežėjas neprivalo, bet turi teisę patikrinti, ar kvito turėtojas turi teisę atsiimti bagažą.

2.  Bagažo išdavimas prilygsta jo išdavimui bagažo registravimo kvito turėtojui, jei pagal paskirties vietoje galiojančius nurodymus:

   a) bagažas buvo perduotas muitinei ar įvežimo mokesčių tarnyboms jų patalpose ar sandėliuose, kai jie nėra vežėjo priežiūroje;
   b) gyvi gyvūnai buvo perduoti trečiosioms šalims.

3.  Bagažo registravimo kvito turėtojas gali reikalauti, kad bagažas būtų išduotas paskirties vietoje praėjus sutartam laikui ir tam tikrais atvejais – laikui, kurio reikia muitinės ir kitų administracinės valdžios institucijų operacijoms atlikti.

4.  Nepateikus bagažo registravimo kvito, vežėjas privalo išduoti bagažą tik tam asmeniui, kuris įrodo turįs į jį teisę; jei pateiktas įrodymas pasirodo nepakankamas, vežėjas gali reikalauti užstato.

5.  Bagažas išduodamas registravimo metu nurodytoje paskirties vietoje.

6.  Bagažo registravimo kvito turėtojas, kuriam bagažas nebuvo išduotas, gali reikalauti, kad kvite būtų patvirtinta diena ir laikas, kada jis prašė išduoti bagažą pagal 3 dalį.

7.  Teisę į bagažą turintis asmuo gali atsisakyti priimti bagažą, jei vežėjas nevykdo jo prašymo atlikti registruoto bagažo patikrinimą, kad būtų nustatyta įtariama žala.

8.  Visais kitais atvejais bagažas išduodamas laikantis paskirties vietoje galiojančių nurodymų.

IV SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONĖS

23 straipsnis

Vežimo sąlygos

Bendrųjų vežimo sąlygų specialiose nuostatose, reglamentuojančiose transporto priemonių vežimą, visų pirma nurodomos priėmimo vežti, registravimo, pakrovimo ir vežimo, iškrovimo ir išdavimo sąlygos bei keleivio pareigos.

24 straipsnis

Vežimo kvitas

1.  Su transporto priemonių vežimu susijusios sutartinės pareigos turi būti nustatytos vežimo kvite, kuris išduodamas keleiviui. Vežimo kvitas gali būti keleivio bilieto dalis.

2.  Bendrųjų vežimo sąlygų specialiose nuostatose, reglamentuojančiose transporto priemonių vežimą, nustatoma vežimo kvito forma ir turinys, taip pat kalba ir ženklai, kurie turi būti naudojami jį spausdinant ir išrašant. 7 straipsnio 5 dalis taikoma mutatis mutandis.

3.  Į vežimo kvitą turi būti įrašoma ši informacija, ja neapsiribojant:

   a) vežėjas arba vežėjai;
   b) nuoroda, kad vežimas, nepaisant jokių prieštaraujančių išlygų, atliekamas pagal šias Vienodąsias taisykles; tai galima nurodyti naudojant akronimą CIV;
   c) kitos nuorodos, būtinos įrodant su transporto priemonių vežimu susijusius sutartinius įsipareigojimus, pagal kuriuos keleivis gali reikalauti pripažinti jo teises pagal vežimo sutartį.

4.  Gavęs vežimo kvitą, keleivis privalo įsitikinti, kad jis buvo išrašytas pagal jo nurodymus.

25 straipsnis

Taikoma teisė

Atsižvelgiant į šio skyriaus nuostatas transporto priemonėms taikomos su bagažo vežimu susijusios III skyriaus nuostatos.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

VEŽĖJO ATSAKOMYBĖ

I SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ KELEIVIŲ MIRTIES ARBA KŪNO SUŽALOJIMO ATVEJU

26 straipsnis

Atsakomybės pagrindas

1.  Vežėjas atsako už nuostolius arba žalą, atsiradusius dėl keleivio mirties, kūno sužalojimo ar kitos fizinės ar psichinės žalos, kuriuos sukėlė su geležinkelio veikimu susijusi avarija, įvykusi tuo metu, kai keleivis buvo geležinkelio transporto priemonėje, į ją lipo ar iš jos išlipo, neatsižvelgiant į tai, kokia geležinkelio infrastruktūra naudojamasi.

2.  Net jei geležinkelio įmonė ginčija savo atsakomybę už jos vežamo keleivio kūno sužalojimą, keleivis kreipiasi tik į ją ir ji yra vienintelis subjektas, iš kurio keleivis gali reikalauti kompensacijos, nepažeidžiant geležinkelio įmonės teisės reikalauti žalos atlyginimo iš trečiųjų šalių dėl jų atsakomybės.

3.  Vežėjas atleidžiamas nuo šios atsakomybės,

   a) jei avariją sukėlė su geležinkelio veikimu nesusijusios aplinkybės ir vežėjas, nepaisant to, kad ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, negalėjo tų aplinkybių išvengti ir užkirsti kelio jų pasekmėms;
   b) tokiu laipsniu, kiek avarija įvyko dėl keleivio kaltės;
   c) jei avariją sukėlė trečiosios šalies elgesys ir vežėjas, nepaisant to, kad ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, negalėjo tokio elgesio išvengti ir užkirsti kelio jo pasekmėms; tą pačią geležinkelio infrastruktūrą naudojanti kita įmonė nelaikoma trečiąja šalimi; tai neturi įtakos atgręžtinio reikalavimo teisei.

4.  Jei avariją sukėlė trečiosios šalies elgesys ir jei nepaisant to vežėjas nėra visiškai atleidžiamas nuo atsakomybės pagal 3 dalies c punktą, jis yra visiškai atsakingas pagal šias Vienodąsias taisykles, nepažeidžiant atgręžtinio reikalavimo teisių, kurias vežėjas gali panaudoti prieš trečiąją šalį.

5.  Šios Vienodosios taisyklės neturi poveikio atsakomybei, kuri gali tekti vežėjui 1 dalyje nenumatytais atvejais.

6.  Jei viena vežimo sutartimi reglamentuojamą vežimą vykdo keli vežėjai vienas po kito, už keleivių mirtį ir kūno sužalojimą atsako vežėjas, pagal vežimo sutartį privalėjęs teikti vežimo, kurio metu įvyko avarija, paslaugą. Kai šią paslaugą teikia ne vežėjas, o jį pavaduojantis vežėjas, abu vežėjai bendrai atsako pagal šias Vienodąsias taisykles.

27 straipsnis

Nuostolių atlyginimas mirties atveju

1.  Keleivio mirties atveju atlyginami šie nuostoliai:

   a) visos po mirties būtinos išlaidos, visų pirma kūno transportavimo ir laidotuvių išlaidos;
   b) jei mirtis ištinka ne iš karto – 28 straipsnyje numatyti nuostoliai.

2.  Jei dėl keleivio mirties asmenys, kuriuos jis turėjo arba būtų turėjęs teisinę pareigą išlaikyti, netenka paramos, šie nuostoliai tokiems asmenims taip pat kompensuojami. Asmenų, kuriuos keleivis išlaikė neturėdamas teisinės pareigos tai daryti, teises iškelti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo reglamentuoja nacionalinė teisė.

28 straipsnis

Nuostolių atlyginimas kūno sužalojimo atveju

Kūno sužalojimo ar kitos fizinės ar psichinės žalos keleiviui atveju atlyginami šie nuostoliai:

   a) visos būtinos išlaidos, visų pirma gydymo ir transportavimo išlaidos;
   b) finansiniai nuostoliai, patirti dėl visiško ar dalinio nedarbingumo arba dėl padidėjusių poreikių.

29 straipsnis

Kompensacija už kitą fizinę žalą

Nacionalinėje teisėje turi būti nustatyta, ar vežėjas privalo atlyginti dėl fizinės žalos, kuri nenumatyta 27 ir 28 straipsnių nuostatose, atsiradusius nuostolius ir kokiu laipsniu.

30 straipsnis

Nuostolių atlyginimo forma ir suma mirties ir kūno sužalojimo atveju

1.  Nuostoliai pagal 27 straipsnio 2 dalį ir 28 straipsnio b punktą privalo būti atlyginami vienkartine išmoka. Tačiau jei pagal nacionalinę teisę leidžiama mokėti anuitetą, nuostoliai atlyginami šia forma, jei to prašo sužalotas keleivis arba 27 straipsnio 2 dalyje minėti teisę į nuostolių atlyginimą turintys asmenys.

2.  Pagal 1 dalį atlyginamų nuostolių suma nustatoma pagal nacionalinę teisę. Tačiau Vienodųjų taisyklių tikslais nustatoma vienkartinės išmokos arba ją atitinkančio metinio anuiteto viršutinė riba vienam keleiviui – 175 000 apskaitos vienetų, kai nacionalinėje teisėje numatyta mažesnė už šią sumą viršutinė riba.

31 straipsnis

Kitos transporto rūšys

1.  Atsižvelgiant į 2 dalį su vežėjo atsakomybe keleivių mirties arba kūno sužalojimo atveju susijusios nuostatos netaikomos tuo atveju, kai nuostoliai ar žala atsiranda vežimo metu, kuris pagal vežimo sutartį nebuvo vežimas geležinkeliu.

2.  Tačiau kai geležinkelio transporto priemonės keliamos keltu, su atsakomybe keleivių mirties arba kūno sužalojimo atveju susijusios nuostatos taikomos tada, kai 26 straipsnio 1 dalyje ir 33 straipsnio 1 dalyje minėti nuostoliai ar žala atsiranda dėl su geležinkelio veikimu susijusios avarijos, įvykusios tuo metu, kai keleivis buvo minėtoje geležinkelio transporto priemonėje, į ją lipo ar iš jos išlipo.

3.  Kai dėl išskirtinių aplinkybių geležinkelio veikimas laikinai sustabdomas ir keleiviai vežami kitos rūšies transportu, vežėjas atsako pagal šias Vienodąsias taisykles.

II SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ TVARKARAŠČIO NESILAIKYMO ATVEJU

32 straipsnis

Atsakomybė traukinių atšaukimo, vėlavimo arba praleisto persėdimo atveju

1.  Vežėjas yra atsakingas už nuostolius ar žalą, kurią keleivis patiria, nes dėl traukinio atšaukimo, vėlavimo arba praleisto persėdimo jis negali toliau keliauti reisu tą pačią dieną arba esamomis aplinkybėmis iš jo negali būti pagrįstai reikalaujama tęsti kelionę tą pačią dieną. Nuostolius sudaro pagrįstos apgyvendinimo išlaidos ir pagrįstos informuojant keleivio laukiančius asmenis patirtos išlaidos.

2.  Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, kai traukinių atšaukimo, vėlavimo arba praleisto persėdimo priežastis yra viena iš šių priežasčių:

   a) su geležinkelio veikimu nesusijusios aplinkybės, kurių vežėjas, nepaisant to, kad ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, negalėjo išvengti ir užkirsti kelio jų pasekmėms;
   b) keleivio kaltė arba
   c) trečiosios šalies elgesys, kurio vežėjas, nepaisant to, kad ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, negalėjo išvengti ir užkirsti kelio jo pasekmėms; tą pačią geležinkelio infrastruktūrą naudojanti kita įmonė nelaikoma trečiąja šalimi; tai neturi įtakos atgręžtinio reikalavimo teisei.

3.  Nacionalinėje teisėje turi būti nustatyta, ar vežėjas privalo atlyginti dėl žalos, kuri nenumatyta 1 dalyje, atsiradusius nuostolius ir kokiu laipsniu. Ši nuostata nepažeidžia 44 straipsnio.

III SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ RANKINĮ BAGAŽĄ, GYVŪNUS, REGISTRUOTĄ BAGAŽĄ IR TRANSPORTO PRIEMONES

1 SKIRSNIS

RANKINIS BAGAŽAS IR GYVŪNAI

33 straipsnis

Atsakomybė

1.  Keleivių mirties ar kūno sužalojimo atveju vežėjas taip pat atsako už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl visiško ar dalinio daiktų, kuriuos keleivis dėvėjo arba vežėsi kaip rankinį bagažą, praradimą ar sugadinimą; tai taip pat taikoma gyvūnams, kuriuos keleivis vežėsi kartu. 26 straipsnis taikomas mutatis mutandis.

2.  Kitais atvejais vežėjas neatsako už visišką ar dalinį daiktų, rankinio bagažo ar gyvūnų praradimą ar jiems padarytą žalą, jei už jų priežiūrą yra atsakingas keleivis pagal 15 straipsnį, jei praradimo ar žalos priežastis nėra vežėjo kaltė. IV antraštinės dalies kiti straipsniai, išskyrus 51 straipsnį, ir VI antraštinė dalis šiuo atveju netaikoma.

34 straipsnis

Nuostolių atlyginimo riba daiktų praradimo arba sugadinimo atveju

Kai vežėjas yra atsakingas pagal 33 straipsnio 1 dalį, jis privalo sumokėti kompensaciją, kuri negali būti didesnė kaip 1 400 apskaitos vienetų vienam keleiviui.

35 straipsnis

Atsakomybės netaikymas

Vežėjas neatsako už keleiviui padarytus nuostolius ar žalą tuo atveju, kai keleivis neįvykdo muitinės ar kitų administracinio valdymo institucijų reikalaujamų formalumų.

2 SKIRSNIS

REGISTRUOTAS BAGAŽAS

36 straipsnis

Atsakomybės pagrindas

1.  Vežėjas atsako už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl visiško ar dalinio registruoto bagažo praradimo ar sugadinimo laikotarpiu nuo momento, kai bagažą perėmė vežėjas, iki išdavimo momento, taip pat dėl pavėluoto išdavimo.

2.  Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tokiu laipsniu, kokiu nuostoliai ar žala atsirado arba išdavimas vėlavo dėl keleivio kaltės; dėl keleivio nurodymo, bet ne dėl vežėjo kaltės; dėl registruoto bagažo vidinio defekto arba dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti ir užkirsti kelio jų pasekmėms;

3.  Vežėjas atleidžiamas nuo šios atsakomybės tokiu laipsniu, kokiu nuostoliai ar žala atsiranda dėl ypatingo pavojaus, kurį kelia viena ar kelios šios aplinkybės:

   a) pakuotės nebuvimas ar netinkamumas,
   b) ypatingas bagažo pobūdis,
   c) vežimui nepriimtinų daiktų bagažo siuntimas.

37 straipsnis

Įrodinėjimo pareiga

1.  Pareigą įrodyti, kad nuostoliai ar žala atsirado arba išdavimas vėlavo dėl vienos iš 36 straipsnio 2 dalyje nurodytos priežasties, turi vežėjas.

2.  Kai vežėjas nustato, kad atsižvelgus į aplinkybes konkrečiu atveju nuostoliai ar žala galėjo atsirasti dėl kurio nors ar keleto 36 straipsnio 3 dalyje minėtų pavojų, laikoma, kad ji dėl to ir atsirado. Tačiau į nuostolių ar žalos atlyginimą teisę turintis asmuo turi teisę įrodyti, kad nuostoliai ar žala visiškai arba iš dalies atsirado ne dėl kurio nors iš tų pavojų.

38 straipsnis

Keli vienas po kito vežimą vykdantys vežėjai

Jei viena vežimo sutartimi reglamentuojamą vežimą vykdo keli vežėjai vienas po kito, kiekvienas vežėjas, perimdamas bagažą su bagažo registravimo kvitu ar transporto priemonę su vežimo kvitu, siųsdami bagažą ar veždami transporto priemones tampa vežimo sutarties šalimi ir vadovaujasi bagažo registravimo kvite arba vežimo kvite nurodytomis sąlygomis bei prisiima su tuo susijusias pareigas. Šiuo atveju kiekvienas vežėjas atsako už vežimą visu maršrutu iki išdavimo.

39 straipsnis

Pavaduojantis vežėjas

1.  Vežėjas yra atsakingas už visą vežimą ir tuo atveju, kai jis visiškai ar iš dalies paveda vykdyti vežimą pavaduojančiam vežėjui, nepaisant to, ar jis naudojasi vežimo sutartyje numatyta teise tai daryti.

2.  Visos šių Vienodųjų taisyklių nuostatos, kurios reglamentuoja vežėjo atsakomybę, taikomos ir pavaduojančio vežėjo atsakomybei už jo vykdomą vežimą. Tuo atveju, jei darbuotojams ar kitiems asmenims, kurių paslaugomis vykdydamas vežimą naudojasi pavaduojantis vežėjas, iškeliamas ieškinys, taikomi 48 ir 52 straipsniai.

3.  Bet koks specialus susitarimas, pagal kurį vežėjas prisiima šiomis Vienodosiomis taisyklėmis nenustatytas pareigas arba atsisako šiomis Vienodosiomis taisyklėmis suteiktų teisių, neturi galios pavaduojančiam vežėjui, kuris jo aiškiai ir raštu nepatvirtino. Nepaisant to, ar pavaduojantis vežėjas patvirtino tokį specialų susitarimą, vežėjui ir toliau yra privalomos pagal jį atsirandančios pareigos ir teisių atsisakymas.

4.  Tais atvejais ir tokiu laipsniu, kuriuo atsakomybę turi tiek vežėjas, tiek pavaduojantis vežėjas, jie atsako solidariai.

5.  Kompensacijos, kurią turi išmokėti vežėjas, pavaduojantis vežėjas ir jų darbuotojai bei kiti asmenys, kurių paslaugomis jie naudojasi vykdydami vežimą, bendra suma negali viršyti šiose Vienodosiose taisyklėse nustatytų ribų.

6.  Šiuo straipsniu nepažeidžiamos vežėjo ir pavaduojančio vežėjo tarpusavio atgręžtinio reikalavimo teisės.

40 straipsnis

Nuostolių prezumpcija

1.  Į nuostolių ar žalos atlyginimą teisę turintis asmuo, nereikalaujant pateikti daugiau įrodymų, gali laikyti, kad bagažo vienetas yra prarastas, kai jis neišduodamas ar jam neatiduodamas per keturiolika dienų nuo prašymo išduoti bagažą pateikimo pagal 22 straipsnio 3 dalį.

2.  Jei prarastu laikomas bagažo vienetas atsiranda per vienerius metus nuo prašymo išduoti bagažą pateikimo, vežėjas privalo pranešti teisę į bagažą turinčiam asmeniui, jei žinomas arba gali būti nustatytas jo adresas.

3.  Gavęs 2 dalyje nurodytą pranešimą, per trisdešimt dienų teisę į bagažą turintis asmuo gali pareikalauti jam išduoti tą bagažo vienetą. Tuo atveju jis privalo sumokėti už bagažo vieneto pervežimą iš siuntimo paskirties vietos į išdavimo vietą bei grąžinti gautą kompensaciją, tam tikrais atvejais atskaičius visas įskaičiuotas išlaidas. Nepaisant to, jis išlaiko teisę reikalauti 43 straipsnyje nustatytos kompensacijos už pavėluotą išdavimą.

4.  Jei per 3 dalyje nurodytą laikotarpį nepareikalaujama išduoti atsiradusio bagažo vieneto arba jei jis atsiranda praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo prašymo išduoti bagažą pateikimo, vežėjas jį pašalina pagal bagažo vieneto buvimo vietoje galiojančius įstatymus ir nurodymus.

41 straipsnis

Nuostolių kompensavimas

1.  Jei registruotas bagažas prarastas visas ar iš dalies, vežėjas privalo, išskyrus visus kitus nuostolių atvejus, sumokėti:

   a) jei patirtų nuostolių ar žalos suma įrodoma – tai sumai lygią sumą, bet ne didesnę kaip 80 apskaitos vienetų vienam trūkstamam bruto masės kilogramui arba 1 200 apskaitos vienetų vienam bagažo vienetui;
   b) jei patirtų nuostolių ar žalos suma neįrodoma – iš anksto sutartą kompensaciją, lygią 20 apskaitos vienetų vienam trūkstamam bruto masės kilogramui arba 300 apskaitos vienetų vienam bagažo vienetui.

Kompensavimo už prarasto bagažo kilogramą ar vienetą metodas nustatomas Bendrosiose vežimo sąlygose.

2.  Papildomai vežėjas privalo padengti bagažo vežimo mokestį ir kitas sumokėtas sumas, susijusias su prarasto bagažo vieneto vežimu, bei jau sumokėtus muito ir akcizo mokesčius.

42 straipsnis

Žalos kompensavimas

1.  Žalos registruotam bagažui atveju vežėjas privalo, išskyrus visus kitus nuostolių atvejus, sumokėti kompensaciją, lygią bagažo vertės sumažėjimui.

2.  Kompensacija neturi viršyti:

   a) jei dėl žalos sumažėjo viso bagažo vertė – sumos, kuri būtų mokama visiško praradimo atveju;
   b) jei dėl žalos sumažėjo tik bagažo dalies vertė – sumos, kuri būtų mokama tos bagažo dalies praradimo atveju.

43 straipsnis

Kompensacija už pavėlavimą pristatant

1.  Pavėlavimo pristatant registruotą bagažą atveju vežėjas turi sumokėti už kiekvieną dvidešimt keturių valandų laikotarpį po to, kai buvo pareikalauta pristatyto bagažo, bet ne daugiau kaip už keturiolika dienų:

   a) jei teisę į bagažą turintis asmuo įrodo, kad dėl to patyrė nuostolių arba žalą, – kompensaciją, lygią nuostolių arba žalos apimčiai, daugiausiai 0,80 apskaitos vieneto už bagažo bruto masės kilogramą arba 14 apskaitos vienetų už pavėluotai pristatyto bagažo vienetą;
   b) jei teisę bagažą turintis asmuo neįrodo, kad dėl to patyrė nuostolių ar žalos – nuostolių atlyginimą, mokant 0,14 apskaitos vieneto už bagažo bruto masės kilogramą arba 2,80 apskaitos vienetų už pavėluotai pristatyto bagažo vienetą.

Kompensavimo už prarasto bagažo kilogramą ar vienetą metodai nustatomi Bendrosiose vežimo sąlygose.

2.  Viso bagažo praradimo atveju 1 dalyje numatyta kompensacija nemokama kaip priedas prie kompensacijos, numatytos 41 straipsnyje.

3.  Dalies bagažo praradimo atveju 1 dalyje numatyta kompensacija mokama už neprarastąją bagažo dalį.

4.  Žalos bagažui atveju, jei ta žala padaryta ne dėl pavėluoto pristatymo, 1 dalyje nurodyta kompensacija tam tikrais atvejais mokama kaip priedas prie kompensacijos, numatytos 42 straipsnyje.

5.  Visa kompensacija, numatyta 1 dalyje kartu su mokesčiu pagal 41 ir 42 straipsnius, jokiu atveju negali viršyti kompensacijos, kuri būtų mokama viso bagažo praradimo atveju.

3 SKIRSNIS

TRANSPORTO PRIEMONĖS

44 straipsnis

Kompensacija už vėlavimą

1.  Vėlavimo pakrauti atveju dėl priežasčių, susijusių su vežėju, arba vėlavimo pristatyti transporto priemonę atveju vežėjas turi, jei teisę į bagažą turintis asmuo įrodo, kad dėl to jis patyrė nuostolių arba žalą, mokėti kompensaciją, neviršijančią užmokesčio už vežimą sumos.

2.  Jeigu vėlavimo pakrauti atveju dėl priežasčių, susijusių su vežėju, teisę į bagažą turintis asmuo nusprendžia nebevykdyti vežimo sutarties, jam turi būti grąžintas užmokestis už vežimą. Be to, teisę į bagažą turintis asmuo gali, jeigu jis įrodo, kad dėl vėlavimo patirta nuostolių ar žalos, reikalauti kompensacijos, neviršijančios užmokesčio už vežimą.

45 straipsnis

Nuostolių kompensavimas

Visos transporto priemonės ar jos dalies praradimo atveju teisę į transporto priemonę turinčiam asmeniui mokama kompensacija už įrodytus nuostolius ar žalą apskaičiuojama remiantis įprastine transporto priemonės verte. Ji neturi viršyti 8000 apskaitos vienetų. Pakrauta arba nepakrauta priekaba laikoma atskira transporto priemone.

46 straipsnis

Atsakomybė dėl kitų daiktų

1.  Dėl daiktų, paliktų transporto priemonėse ar prie transporto priemonės pritvirtintose bagažinėse (pvz., skirtose vežti bagažui ar slidėms), vežėjas atsako tik už nuostolius ar žalą, kurie patiriami dėl jo kaltės. Visa mokama kompensacija neviršija 1400 apskaitos vienetų.

2.  Daiktų, patalpintų transporto priemonės išorėje, įskaitant 1 dalyje nurodytas bagažines, atžvilgiu vežėjas atsako už išorėje laikomus daiktus tik jeigu įrodoma, kad nuostoliai ar žala patiriama dėl veiksmų ar neveikimo, kuriuos vežėjas vykdė tyčia siekdamas padaryti nuostolių ar žalos arba neatsargiai, žinodamas, kad tokie nuostoliai arba žala galimi.

47 straipsnis

Taikoma teisė

Atsižvelgiant į šio skirsnio nuostatas transporto priemonėms taikomos su atsakomybe dėl bagažo susijusios 2 skirsnio nuostatos.

IV SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

48 straipsnis

Teisės įvesti atsakomybės apribojimus praradimas

Šiose Vienodosiose taisyklėse numatyti atsakomybės apribojimai, taip pat nacionalinės teisės aktų nuostatos, ribojančios kompensavimą nustatyto dydžio išmoka, netaikomos, kai įrodoma, kad nuostoliai ar žala patirta dėl veiksmų ar neveikimo, kuriuos vežėjas vykdė tyčia siekdamas padaryti nuostolių ar žalos arba neatsargiai, žinodamas, kad tokie nuostoliai arba žala galimi.

49 straipsnis

Konvertavimas ir palūkanos

1.  Kai apskaičiuojant kompensaciją reikia konvertuoti sumas, išreikštas užsienio valiuta, konvertuojama pagal keitimo kursą, taikomą kompensacijos mokėjimo dieną ir toje vietoje.

2.  Teisę į žalos atlyginimą turintis asmuo gali reikalauti palūkanų nuo kompensacijos – penkių procentų per metus, skaičiuojant nuo 55 straipsnyje numatytos reikalavimo pateikimo dienos arba, jeigu toks reikalavimas nebuvo pateiktas, – nuo tada, kai buvo pradėtas teisminis nagrinėjimas.

3.  Tačiau kompensacijos mokėjimo pagal 27 ir 28 straipsnius atveju palūkanos gali priaugti tik nuo tos datos, kurią atsitiko įvykiai, susiję su kompensacijos sumos įvertinimu, jeigu ši data yra vėlesnė už reikalavimo pateikimo datą ar datą, kai buvo pradėtas teisminis nagrinėjimas.

4.  Bagažo atveju palūkanos mokamos tik tada, jei kompensacija viršija 16 apskaitos vienetų už bagažo registravimo kvitą.

5.  Bagažo atveju, jeigu teisę į bagažą turintis asmuo per tinkamą jam suteiktą laiką nepateikia vežėjui patvirtinamųjų dokumentų, kurie būtini, kad būtų galutinai nustatyta pagal reikalavimą mokėtina suma, palūkanos negali priaugti per laikotarpį nuo to momento, kai baigiasi suteiktas laikas, iki tada, kai iš tikrųjų pateikiami dokumentai.

50 straipsnis

Atsakomybė branduolinių incidentų atveju

Pagal šias Vienodąsias taisykles vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už nuostolius ar žalą, patirtą dėl branduolinio incidento, kai branduolinio įrenginio valdytojas ar kitas jį pavaduojantis asmuo yra atsakingas už nuostolius ar žalą pagal valstybės įstatymus ir taisykles, reglamentuojančias atsakomybę branduolinės energijos srityje.

51 straipsnis

Asmenys, už kuriuos yra atsakingas vežėjas

Vežėjas atsako už savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurių paslaugomis jis naudojasi teikdamas vežimo paslaugas, kai šie darbuotojai ir kiti asmenys veikia savo įgaliojimų ribose. Geležinkelio infrastruktūros, kuria naudojantis vykdomas vežimas, valdytojai laikomi asmenimis, kurių paslaugomis vežėjas naudojasi teikdamas vežimo paslaugas.

52 straipsnis

Kiti veiksmai

1.  Visais atvejais, kai taikomos šios Vienodosios taisyklės, bet koks su atsakomybe susijęs ieškinys bet kokiu pagrindu gali būti pareikštas vežėjui tik pagal šiose Vienodosiose taisyklėse nustatytas sąlygas ir apribojimus.

2.  Tas pats galioja bet kokio ieškinio darbuotojams ir kitiems asmenims, už kuriuos vežėjas atsako pagal 51 straipsnio nuostatas, atveju.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

KELEIVIO ATSAKOMYBĖ

53 straipsnis

Specialūs atsakomybės principai

Keleivis atsakingas vežėjui už nuostolius ar žalą:

   a) padarytą jam nesilaikant jo pareigų pagal
   1. 10, 14 ir 20 straipsnius,
   2. Bendrosiose vežimo sąlygose išdėstytas specialias nuostatas dėl transporto priemonių vežimo arba
   3. reglamentą dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais (RID), arba
   b) patirtą dėl jo vežamų daiktų ar gyvūnų, nebent jis įrodo, kad nuostoliai ar žala buvo patirti dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo išvengti, ir dėl pasekmių, kurioms jis negalėjo užkirsti kelio, nepaisant to, kad jis buvo atidus kaip to reikalaujama iš sąžiningo keleivio. Ši nuostata neturi poveikio vežėjo atsakomybei pagal 26 straipsnį ir 33 straipsnio 1 dalį.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

TEISIŲ GYNIMAS

54 straipsnis

Dalinių nuostolių ar žalos nustatymas

1.  Kai vežėjas nustato ar numano arba teisę į žalos atlyginimą turintis asmuo tvirtina, jog vežėjo atsakomybe vežamam daiktui (bagažui, transporto priemonei) padaryta dalinių nuostolių ar žalos, vežėjas turi neatidėliodamas ir, jeigu įmanoma, dalyvaujant teisę į žalą turinčiam asmeniui parengti ataskaitą, kurioje nurodoma, atsižvelgiant į nuostolių ar žalos pobūdį, daikto būklė ir kiek įmanoma – nuostolių ar žalos apimtis, jų priežastis ir laikas, kada jie buvo patirti.

2.  Ataskaitos kopija nemokamai pateikiama teisę į žalos atlyginimą turinčiam asmeniui.

3.  Jeigu teisę į žalos atlyginimą turintis asmuo nepritaria ataskaitoje pateiktiems duomenims, jis gali prašyti, kad bagažo ar transporto priemonės būklę ir nuostolių ar žalos priežastis bei apimtį įvertintų ekspertas, kurį paskiria vežimo sutarties šalys arba teismas. Procedūrą, kurios reikia laikytis, reglamentuoja valstybės, kurioje toks įvertinimas daromas, teisės aktai ir taisyklės.

55 straipsnis

Reikalavimai

1.  Reikalavimai, susiję su vežėjo atsakomybe keleivių mirties ar žalos asmeniui atvejais, turi būti siunčiami raštu vežėjui, kuriam gali būti keliamas ieškinys. Vežimo, dėl kurio sudaryta viena sutartis ir kurį vykdė paeiliui keli vežėjai, atveju reikalavimai taip pat gali būti siunčiami pirmajam arba paskutiniajam vežėjui, taip pat vežėjui, kurio pagrindinė verslo vieta ar filialas, ar agentūra, kuri sudarė vežimo sutartį, yra valstybėje, kurioje yra keleivio gyvenamoji vieta arba kur jis paprastai gyvena.

2.  Kiti reikalavimai, susiję su vežimo sutartimi, turi būti siunčiami raštu vežėjui, nurodytam 56 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

3.  Pateikiami dokumentų, kurie, teisę į žalos atlyginimą turinčio asmens manymu, yra tinkami pateikti kartu su reikalavimu, originalai arba kopijos, prireikus, jeigu vežėjas to reikalauja – tinkamai patvirtintos kopijos. Tenkinant reikalavimą, vežėjas gali reikalauti grąžinti bilietą, bagažo registracijos kvitą ir vežimo kvitą.

56 straipsnis

Vežėjai, kuriems galima pareikšti ieškinį

1.  Ieškinys, paremtas vežėjo atsakomybe keleivių mirties ar žalos asmeniui atvejais, gali būti pareikštas tik vežėjui, kuris yra atsakingas pagal 26 straipsnio 6 dalį.

2.  Atsižvelgiant į 4 dalį kiti keleivių ieškiniai, paremti vežimo sutartimi, gali būti pareikšti tik pirmajam vežėjui, paskutiniajam vežėjui arba vežėjui, kuris vykdė tą vežimo dalį, kurioje atsitiko įvykis, dėl kurio pradėtas nagrinėjimas.

3.  Jeigu vežimo, kurį vykdo paeiliui keletas vežėjų, atveju vežėjas, kuris turi pristatyti bagažą ar transporto priemonę, yra su jo sutikimu įrašytas į bagažo registracijos kvitą ar vežimo kvitą, ieškinys jam gali būti pareikštas laikantis 2 straipsnio net tuo atveju, jeigu jis negavo bagažo ar transporto priemonės.

4.  Ieškinys dėl pagal vežimo sutartį sumokėtos sumos padengimo gali būti pareikštas vežėjui, kuris gavo tą sumą, arba vežėjui, kurio vardu ta suma buvo gauta.

5.  Ieškinys kitam, 2 ir 4 dalyse nenurodytam vežėjui gali būti pareikštas pateikiant priešpriešinį reikalavimą arba padarant išimtį nagrinėjime, susijusiame su pagrindiniu reikalavimu, pagrįstu ta pačia vežimo sutartimi.

6.  Tiek, kiek šios Vienodosios taisyklės taikomos pavaduojančiam vežėjui, ieškinys gali būti pareikštas ir jam.

7.  Jeigu ieškovas gali pasirinkti kurį nors iš keleto vežėjų, jo teisė rinktis išnyksta, kai tik jis pareiškia ieškinį vienam iš jų; tai taikoma ir tada, kai ieškovas gali rinktis iš vieno ar keleto vežėjų ir iš pavaduojančio vežėjo.

58 straipsnis

Teisės pareikšti ieškinį mirties arba kūno sužalojimo atveju išnykimas

1.  Bet kokia turinčio teisę asmens teisė pareikšti ieškinį dėl vežėjo atsakomybės keleivių mirties arba kūno sužalojimo atveju išnyksta, jei turintis teisę asmuo per dvylika mėnesių nuo tada, kai sužinojo apie nuostolius ar žalą, vienam iš vežėjų, kuriam pagal 55 straipsnio 1 dalį gali būti pateikiamas reikalavimas, nepraneša apie keleivį ištikusį nelaimingą atsitikimą. Tais atvejais, kai turintis teisę asmuo žodžiu praneša vežėjui apie nelaimingą atsitikimą, vežėjas pateikia tokiam asmeniui patvirtinimą apie tokį pranešimą žodžiu.

2.  Tačiau teisė pareikšti ieškinį neišnyksta, jei:

   a) per 1 dalyje numatytą terminą turintis teisę asmuo pateikė reikalavimą vienam iš 55 straipsnio 1 dalyje nurodytų vežėjų;
   b) per 1 dalyje nustatytą terminą atsakingas vežėjas apie keleivį ištikusį nelaimingą atsitikimą sužinojo kokiu nors kitu būdu;
   c) pranešimas apie nelaimingą atsitikimą nebuvo pateiktas arba buvo pateiktas pavėluotai dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo turinčio teisę asmens;
   d) turintis teisę asmuo įrodo, kad nelaimingas atsitikimas įvyko dėl vežėjo kaltės.

59 straipsnis

Teisės pareikšti su bagažo vežimu susijusį ieškinį išnykimas

1.  Turinčiam teisę asmeniui priėmimus bagažą išnyksta visos teisės vežėjui pareikšti su bagažo vežimo sutartimi susijusį ieškinį dalies bagažo praradimo, žalos bagažui ar vėlavimo pristatant bagažą atveju.

2.  Tačiau teisė pareikšti ieškinį neišnyksta:

   a) dalies bagažo praradimo atveju arba žalos bagažui atveju, jei
   1. bagažo praradimas ar žala bagažui buvo patvirtintas pagal 54 straipsnį iki turinčiam teisę asmeniui atsiimant bagažą;
   2. patvirtinimas, kuris turėjo būti atliktas pagal 54 straipsnį, nebuvo atliktas vien dėl vežėjo kaltės;
   b) bagažo praradimo ar žalos bagažui, kuri nėra akivaizdi, atveju, kai tokį praradimą arba sužalojimą patvirtina turintis teisę asmuo, jei jis
   1. prašo patvirtinti pagal 54 straipsnį iš karto po to, kai sužinojo apie bagažo praradimą arba žalą bagažui, bet ne vėliau nei per tris dienas nuo bagažo priėmimo, ir
   2. jei jis įrodo, kad bagažas prarastas arba žala bagažui padaryta laikotarpiu nuo tada, kai bagažą priėmė vežėjas, iki bagažo pristatymo;
   c) pavėlavimo pristatyti bagažą atveju, jei turintis teisę asmuo per dvidešimt vieną dieną vieno iš 56 straipsnio 3 dalyje nurodytų vežėjų pareikalavo pripažinti jo teises;    d) jei turintis teisę asmuo įrodo, kad bagažas prarastas ar jam padaryta žala dėl vežėjo kaltės.

60 straipsnis

Ieškinio senaties terminai

1.  Ieškinio senaties terminai ieškiniams dėl žalos atlyginimo remiantis vežėjo atsakomybe keleivių mirties ar kūno sužalojimo atveju pateikti yra:

   a) keleiviams – treji metai nuo nelaimingo atsitikimo dienos;
   b) kitiems turintiems teisę asmenims – treji metai nuo keleivio mirties dienos neviršijant penkerių metų laikotarpio po nelaimingo atsitikimo dienos.

2.  Ieškinio senaties terminas kitiems ieškiniams, susijusiems su vežimo sutartimi, yra vieneri metai. Tačiau tais atvejais, kai bagažas prarandamas arba jam padaroma žala dėl veiksmų ar neveikimo, kuriuos vežėjas vykdė tyčia siekdamas, kad bagažas būtų prarastas arba jam padaryta žala, arba neatsargiai, žinodamas, kad toks bagažo praradimas arba žala bagažui yra galimi, taikomas dvejų metų ieškinio senaties terminas.

3.   2 dalyje numatytas ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams:

   a) dėl kompensacijos praradus visą bagažą – nuo keturioliktos dienos pasibaigus 22 straipsnio 3 dalyje nustatytam terminui;
   b) dėl kompensacijos praradus dalį bagažo, padarius bagažui žalą ar pavėlavus pristatyti bagažą – nuo pristatymo dienos;
   c) visais kitais atvejais, susijusiais su keleivių vežimu – nuo paskutinės bilieto galiojimo dienos.

Diena, nuo kurios pradedamas skaičiuoti ieškinio senaties terminas, nėra įskaitoma į šį terminą.

   4. […]
   5. […]

6.  Ieškinio senaties terminų sustabdymą ir nutraukimą reglamentuoja nacionalinė teisė.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

VEŽĖJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI

61 straipsnis

Užmokesčio už vežimą pasidalinimas

1.  Vežėjas, surinkęs arba turėjęs surinkti užmokestį už vežimą, atitinkamiems vežėjams privalo sumokėti atitinkamas to užmokesčio dalis. Mokėjimo būdai nustatomi vežėjų sudarytoje sutartyje.

2.   6 straipsnio 3 dalis, 16 straipsnio 3 dalis ir 25 straipsnis taip pat taikomi paeiliui krovinį vežantiems vežėjams.

62 straipsnis

Atgręžtinio reikalavimo teisė

1.  Vežėjas, pagal šias Vienodąsias taisykles sumokėjęs kompensaciją, turi atgręžtinio reikalavimo teisę išsiieškoti kompensaciją iš kitų vežime dalyvavusių vežėjų pagal šias nuostatas:

   a) nuostolius arba žalą padaręs vežėjas už ją atsako vienasmeniškai;
   b) kai nuostoliai arba žala kilo dėl kelių vežėjų kaltės, kiekvienas iš jų atsako už savo padarytus nuostolius arba žalą; jei negalima taip atskirti, kompensacija tarp jų paskirstoma laikantis c punkto nuostatos;
   c) jei negalima įrodyti, dėl kurio iš vežėjų kaltės buvo padaryti nuostoliai arba žala, mokėtina kompensacijos suma padalinama visiems vežime dalyvavusiems vežėjams, išskyrus tuos, kurie įrodo, kad nuostoliai ar žala buvo padaryti ne dėl jų kaltės; mokėtina kompensacijos suma yra proporcinga atitinkamoms jų gautoms užmokesčio už vežimą dalims.

2.  Vieno iš vežėjų nemokumo atveju nesumokėta kompensacijos suma, kurią jis turėjo sumokėti, padalinama visiems kitiems vežime dalyvavusiems vežėjams proporcingai jų gautoms užmokesčio už vežimą dalims.

63 straipsnis

Atgręžtinio reikalavimo teisės įgyvendinimo tvarka

1.  Vežėjas, kuriam pateikiamas atgręžtinis reikalavimas, negali ginčyti pagal 62 straipsnį atgręžtinio reikalavimo teisę įgyvendinančio vežėjo sumokėtos kompensacijos sumos teisėtumo, jei kompensaciją nustatė teismas ir kai pirmiau šiam vežėjui, kuriam tinkamai buvo pranešta apie procesą, buvo sudaryta galimybė dalyvauti šiame procese. Teismas, kuriam pateiktas pagrindinis ieškinys, nustato terminą iki kurio turi būti pranešta apie procesą ir iki kurio vežėjas turi teisę prisijungti prie proceso.

2.  Atgręžtinio reikalavimo teisę įgyvendinantis vežėjas privalo viename ir tame pačiame procese pateikti savo reikalavimą visiems vežėjams, su kuriais jam nepavyko susitarti. To nepadaręs jis netenka atgręžtinio reikalavimo teisės tų vežėjų, prieš kuriuos jis nepradėjo proceso, atžvilgiu.

3.  Teismas vienu ir tuo pačiu sprendimu nusprendžia dėl visų jam pateiktų atgręžtinių reikalavimų.

4.  Atgręžtinio reikalavimo teisę norintis įgyvendinti vežėjas gali pateikti ieškinį teismui toje valstybėje, kurios teritorijoje yra vieno iš vežime dalyvaujančių vežėjų pagrindinė verslo vieta arba vežimo sutartį sudaręs filialas ar agentūra.

5.  Kai ieškinys privalo būti pateikiamas prieš keletą vežėjų, ieškovu esantis vežėjas turi teisę pasirinkti teismą, kuriam jis pateiks ieškinį, iš teismų, kurie turi tokią teisę pagal 4 dalį.

6.  Bylos dėl atgręžtinio reikalavimo negali būti sujungtos į vieną bylą su bylomis dėl kompensacijų, kurias iškėlė pagal vežimo sutartį teisę turintis asmuo.

64 straipsnis

Susitarimai dėl atgręžtinio reikalavimo teisės

Vežėjai gali sudaryti susitarimus, pagal kuriuos nukrypstama nuo 61 ir 62 straipsnių.

II PRIEDAS

MINIMALI INFORMACIJA, KURIĄ PRIVALO PATEIKTI GELEŽINKELIO ĮMONĖS ir (arba) bilietų pardavėjai

I dalis: Informacija prieš kelionę

Bendros sutarčiai taikomos sąlygos;

greičiausios kelionės tvarkaraščiai ir sąlygos;

pigiausios kelionės tvarkaraščiai ir sąlygos;

prieinamumas neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims, naudojimosi sąlygos ir tokiems asmenims skirti patogumai traukinyje;

prieinamumas ir naudojimosi sąlygos keleiviams, turintiems dviračius;

galimybė gauti vietą rūkymui ar ne rūkymui skirtose vietose, pirmos ir antros klasės vagonuose bei vagonuose su miegamosiomis vietomis ir miegamuosiuose vagonuose;

visi veiksmai, kurie galėtų sutrikdyti ar suvėlinti paslaugas;

galimybė naudotis traukinyje teikiamomis paslaugomis;

prašymo dėl prarasto bagažo pateikimo tvarka;

skundų pateikimo tvarka.

II dalis: Informacija kelionės metu

Traukinyje teikiamos paslaugos;

kita stotelė;

vėlavimas;

pagrindinės susisiekimo paslaugos;

apsaugos ir saugumo klausimai.

(1) OL C 289 E, 2006 11 28, p. 1.
(2) OL C 227 E, 2006 9 21, p. 490.
(3) Dar neskelbta OL.
(4) OL C 221, 2005 9 8, p. 8.
(5) OL C 71, 2005 3 22, p. 26.
(6) 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 227 E, 2006 9 21, p. 490), 2006 m. liepos 24 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 289 E, 2006 11 28, p. 1) ir 2007 m. sausio 18 d. Europos Parlamento pozicija.
(7) OL C 137, 2002 6 8, p. 2.
(8) OL L 110, 2001 4 20, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/50/EB (OL L 164, 2004 4 30, p. 114). Pataisyta redakcija OL L 220, 2004 6 21, p. 40.
(9) OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
(10) OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).
(11) OL L 143, 1995 6 27, p. 70. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB (OL L 164, 2004 4 30, p. 44).
(12) 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo (OL L 75, 2001 3 15, p. 29). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/49/EB.
(13) 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros (OL L 237, 1991 8 24, p. 25). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/103/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 344).
(14) 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (OL L 158, 1990 6 23, p. 59).
(15)* Vieneri metai nuo šio reglamento priėmimo.
(16)* Šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
(17)* Treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo.


Nesutartinėms prievolėms taikytina teisė ("Roma II") ***II
PDF 498kWORD 195k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės ("Roma II") (9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))
P6_TA(2007)0006A6-0481/2006

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (9751/7/2006 – C6-0317/2006)(1),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2003)0427)(3),

–   atsižvelgdamas į Komisijos iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2006)0083)(4),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A6-0481/2006),

1.   pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija priimta per antrąjį svarstymą 2007 m. sausio 18 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės ("Roma II")

P6_TC2-COD(2003)0168


EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 61 straipsnio c punktą bei 67 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(5),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos(6),

kadangi:

(1)  Bendrija užsibrėžė tikslą puoselėti bei plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Siekdama progresyviai kurti šią erdvę, Bendrija turėtų priimti tiek priemonių, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, turinčiose poveikį kitoms valstybėms, kiek reikia tinkamam vidaus rinkos veikimui užtikrinti.

(2)  Pagal Sutarties 65 straipsnio b punktą šios priemonės turi apimti priemones, kuriomis valstybėse narėse skatinamas teisės ir jurisdikcijos kolizijai taikomų teisės normų suderinamumas.

3)   1999 m. spalio 15 ir 16 d. Tamperėje įvykusiame susitikime Europos Vadovų Taryba patvirtino teisminių institucijų sprendimų tarpusavio pripažinimo principą kaip teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose pagrindą ir paragino Tarybą bei Komisiją priimti priemonių programą, siekiant įgyvendinti tarpusavio pripažinimo principą.

4)   2000 m. lapkričio 30 d. Taryba priėmė bendrą Komisijos ir Tarybos priemonių dėl sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose tarpusavio pripažinimo principo įgyvendinimo programą(7). Programoje priemonės, susijusios su kolizinių teisės normų suderinimu, nurodomos kaip priemonės, palengvinančios sprendimų tarpusavio pripažinimą.

5)   2004 m. lapkričio 5 d. Europos Vadovų Tarybos priimtoje Hagos programoje(8) buvo raginama aktyviai dirbti su nesutartinėmis prievolėmis ("Roma II") susijusių kolizinių teisės normų srityje.

(6)  Norint, kad vidaus rinka veiktų tinkamai, reikia, siekiant užtikrinti didesnį ginčų baigties nuspėjamumą, tikrumą dėl taikytinos teisės ir laisvą teismo sprendimų judėjimą, kad valstybių narių kolizinėse teisės normose būtų daroma nuoroda į tos pačios valstybės narės teisę, neatsižvelgiant į tai, kurios šalies teisme iškelta byla.

(7)  Šio reglamento dalykinė taikymo sritis ir nuostatos turėtų būti suderintos su 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo(9) ("Briuselis I"), su Romos konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės(10) ("Romos konvencija") ir su būsimu reglamentu dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės ("Roma I").

(8)  Šis reglamentas turėtų būti taikomas neatsižvelgiant į teismo, kuriam pateiktas ieškinys, pobūdį.

(9)  Ieškiniams, kylantiems dėl acta iure imperii, turėtų būti priskiriami ieškiniai prieš valstybės vardu veikiančius tarnautojus ir dėl valdžios institucijų atsakomybės už veiksmus, įskaitant viešai paskirtų pareigūnų atsakomybę. Todėl šiems klausimams šis reglamentas neturėtų būti taikomas.

(10)  Šeimos santykiai turėtų apimti vertikalios linijos giminystę, santuoką, ir horizontalios linijos giminystę. 1 straipsnio 2 dalies nuoroda į santykius, kurie turi panašias pasekmes kaip santuoka ir kiti šeimos santykiai, turėtų būti aiškinama pagal valstybės narės, kurios teismui pateiktas ieškinys, teisę.

(11)  Šiame reglamente nustatytos kolizinės normos taip pat apima prievoles, pagrįstas atsakomybe be kaltės, o suderintos taisyklės dėl susiejimo veiksnių taip pat taikomos sprendžiant, ar asmuo deliktinės atsakomybės prasme yra veiksnus.

(12)  Nesutartinės prievolės sąvoka valstybėse narėse skiriasi. Todėl šiame reglamente nesutartinė prievolė turėtų būti suprantama kaip savarankiška sąvoka.

(13)  Tik vienodos normos, taikomos neatsižvelgiant į tai, kokią teisės sritį jos reglamentuoja, gali užtikrinti, kad Bendrijoje konkurencija tarp bylos šalių nebūtų iškraipoma.

(14)  Vis dėlto poreikį vengti konkurencijos iškraipymo ir teisinio tikrumo reikalavimą turi atsverti būtinybė vykdyti teisingumą atskirose bylose, todėl teismams turėtų būti suteikta diskrecijos teisė.

(15)  Nors beveik visose valstybėse narėse nesutartinėms prievolėms paprastai taikomas lex loci delicti commissi principas, tačiau šio principo taikymas praktikoje, kai bylos elementai susiję su keliomis šalimis, skiriasi. Tai sukelia netikrumą dėl taikytinos teisės.

(16)  Vienodos normos turėtų padidinti galimybes numatyti teismo sprendimus ir užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp traukiamų atsakomybėn asmenų bei žalą patyrusių asmenų interesų. Susiejimas su šalimi, kurioje atsirado tiesioginė žala (lex loci damni), išlaiko teisingą pusiausvyrą tarp žalą sukėlusio asmens bei žalą patyrusio asmens interesų ir atitinka šiuolaikinę civilinės atsakomybės sampratą bei atsakomybės be kaltės sistemų raidą.

(17)  Taikytina teisė turėtų būti nustatoma remiantis tuo, kur atsirado žala, neatsižvelgiant į tai, kurioje šalyje ar šalyse galėjo atsirasti netiesioginių pasekmių. Todėl asmeniui ar turtui padarytos žalos atveju šalis, kurioje atsirado žala, turėtų būti šalis, kurioje atitinkamai asmuo patyrė žalą ar buvo padaryta žala turtui.

(18)  Šio reglamento bendra taisyklė turėtų būti 4 straipsnio 1 dalyje numatyta lex loci damni. 4 straipsnio 2 dalį reikėtų aiškinti kaip šio bendro principo išimtį, kurios pagrindu atsiranda ypatingas susiejimas tada, kai šalių įprastinė gyvenamoji vieta yra toje pačioje šalyje. 4 straipsnio 3 dalį reikėtų suprasti kaip 4 straipsnio 1 ir 2 dalių taikymo "išvengimo sąlygą", kai iš visų bylos aplinkybių yra aišku, kad deliktas yra akivaizdžiai labiau susijęs su kita šalimi.

(19)  Specialių deliktų, kai bendra taisyklė neužtikrina galimybės rasti tinkamą interesų pusiausvyrą, atvejais turėtų būti nustatytos konkrečios taisyklės.

(20)  Atsakomybės už žalą dėl netinkamos kokybės produktų srityje kolizijų sprendimo taisykle turėtų būti siekiama šių tikslų: teisingo rizikos, būdingos šiuolaikinei visuomenei, kurioje yra aukštas technologijų naudojimo lygis, paskirstymo, vartotojų sveikatos apsaugos, inovacijų skatinimo, neiškraipytos konkurencijos ir prekybos palengvinimo. Atsižvelgiant į šiuos tikslus, kelių pakopų sistemos, susiejančios veiksnius su numatomumo sąlyga, sukūrimas yra pasvertas sprendimas. Pirmiausia reikia atsižvelgti į šalies, kurioje yra žalą patyrusio asmens įprastinė gyvenamoji vieta žalos atsiradimo metu, teisę, jei produktas buvo parduodamas toje šalyje. Į kitus pakopų elementus atsižvelgiama tada, kai produktas nebuvo parduodamas toje šalyje, nepažeidžiant 4 straipsnio 2 dalies ir akivaizdžiai glaudesnio ryšio su kita šalimi galimybės.

(21)  Nesąžiningos komercinės praktikos bylose kolizijų sprendimo taisyklė turėtų apsaugoti konkurentus, vartotojus ir plačiąją visuomenę ir užtikrinti tinkamą rinkos ekonomikos veikimą. Susiejimas su šalies, kurioje rinka yra arba gali būti paveikta, teise paprastai atitinka šiuos tikslus.

(22)  Dėl konkurencijos apribojimo atsirandančios nesutartinės prievolės turėtų apimti ir nacionalinės, ir Bendrijos konkurencijos teisės pažeidimus. Tokioms nesutartinėms prievolėms taikytina teisė turėtų būti šalies, kurios rinkai apribojimas daro ar gali daryti poveikį, teisė, su sąlyga, kad tas poveikis yra tiesioginis ir esminis. Jeigu žala yra padaroma daugiau nei vienoje šalyje, vienos iš šių šalių teisės taikymas turėtų apsiriboti žala, kuri buvo padaryta toje šalyje.

(23)  Šiame reglamente nesąžiningos komercinės praktikos sąvoka apima draudimus dėl įmonių susitarimų, įmonių asociacijų sprendimų bei suderintų veiksmų, kurie gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas valstybėje narėje ar vidaus rinkoje, taip pat draudimus dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi valstybėje narėje ir vidaus rinkoje, kaip apibrėžta Sutarties 81 ir 82 straipsniuose.

(24)  Sąvoka "žala aplinkai" turėtų apimti saugomoms rūšims ir natūralioms buveinėms padarytą žalą, žalą vandeniui ir žalą žemei, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti)(11) 2 straipsnyje.

(25)  Žalos aplinkai atveju Sutarties 174 straipsniu, kuriuo turėtų būti siekiama aukšto lygio apsaugos, grindžiamos atsargumo bei prevencijos principais, žalos aplinkai atitaisymo, pirmiausia ten, kur yra jos šaltinis, principu ir principu "teršėjas moka", visiškai pateisinamas diskriminuojančio principo taikymas žalą patyrusio asmens naudai. Klausimas, kada žalos atlyginimo reikalaujantis asmuo gali pasirinkti taikytiną teisę, turėtų būti nustatomas pagal teismo, kuriam pateiktas ieškinys, teisę.

(26)  Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atvejais turėtų būti taikomas visuotinai pripažintas lex loci protectionis principas. Šiame reglamente sąvoka "intelektinės nuosavybės teisės" turėtų būti aiškinama, kad ji apima, pavyzdžiui, autorių teises, gretutines teises, duomenų bazių apsaugos sui generis teisę ir pramoninės nuosavybės teises.

(27)  Kolektyvinių ginčų, pavyzdžiui streikų ar lokautų, tiksli sąvoka įvairiose valstybėse narėse skiriasi ir jie yra reglamentuojami kiekvienos valstybės narės vidaus teisės normomis. Todėl šiame reglamente laikomasi pagrindinio principo, kad turėtų būti taikoma šalies, kurioje vyksta kolektyvinis ginčas, teisė siekiant apsaugoti darbuotojų ir darbdavių teises ir pareigas.

28)   9 straipsnio speciali taisyklė dėl kolektyvinių ginčų nepažeidžia sąlygų, susijusių su tokių veiksmų atlikimu pagal nacionalinę teisę, ir nepažeidžia profesinių sąjungų ar darbuotojams atstovaujančių organizacijų teisinio statuso, kaip numatyta valstybių narių teisėje.

(29)  Privatumo ar su asmeniu susijusių teisių pažeidimo atvejais šis reglamentas neužkerta kelio valstybėms narėms taikyti savo konstitucinių normų, susijusių su spaudos ir saviraiškos laisve žiniasklaidoje. Valstybe, kurioje atsiranda arba gali atsirasti didžiausia žalos dalis arba dalys, turėtų būti laikoma valstybė, kuriai iš esmės skirtas leidinys ar transliavimo paslauga, arba, jei tai nėra akivaizdu, valstybė, kurioje vykdoma redakcijos priežiūra, todėl turėtų būti taikoma šios valstybės teisė. Valstybė, kuriai skirtas leidinys ar transliacija, nustatoma visų pirma atsižvelgiant į leidinio ar transliacijos kalbą arba pardavimų ar auditorijos tam tikroje valstybėje proporciją visų pardavimų ar auditorijos atžvilgiu, arba į šių veiksnių derinį. Panašios nuostatos turėtų būti taikomos ir internetu ar kitais elektroniniais tinklais skelbiamoms publikacijoms.

(30)  Specialios taisyklės turėtų būti numatytos tais atvejais, kai žalos priežastis yra kitas veiksmas negu deliktas, pavyzdžiui nepagrįstas praturtėjimas, negotiorum gestio arba culpa in contrahendo.

(31)  Šiame reglamente culpa in contrahendo yra savarankiška sąvoka ir neturėtų būti būtinai aiškinama pagal nacionalinę teisę. Ji turėtų apimti pareigos atskleisti informaciją pažeidimą ir derybų dėl sutarties nutrūkimą. 12 straipsnis taikomas tik nesutartinėms prievolėms, kurios yra tiesiogiai susijusios su šalių bendravimu prieš sutarties sudarymą. Tai reiškia, kad, jeigu derybų dėl sutarties metu asmeniui padaroma žala, turėtų būti taikomas 4 straipsnis arba kitos atitinkamos šio reglamento nuostatos.

(32)  Siekiant gerbti šalių ketinimus ir sustiprinti teisinį tikrumą, šalims turėtų būti leidžiama aiškiai išreikštu būdu pasirinkti nesutartinėms prievolėms taikytiną teisę. Apsauga turėtų būti teikiama silpnosioms šalims, nustatant tam tikras pasirinkimo sąlygas. Taip pat būtina gerbti šalių ketinimus, kai teismas gali pagrįstai daryti išvadą apie deliktinės atsakomybės klausimui pasirinktą taikytiną teisę.

(33)  Atsižvelgiant į viešuosius interesus, galima suteikti valstybių narių teismams galimybę ypatingais atvejais taikyti išimtis, susijusias su viešąja tvarka ir viršesnėmis imperatyviomis nuostatomis.

(34)  Reikėtų aiškiai nustatyti, kad bylą nagrinėjantis teismas, vertindamas nuostolius bylose dėl sveikatos sužalojimo, turėtų taikyti restitutio in integrum principą, atsižvelgdamas į faktines nukentėjusiojo aplinkybes jo įprastinės gyvenamosios vietos šalyje. Tai visų pirma turėtų apimti faktines vėlesnės priežiūros ir medicininės pagalbos išlaidas.

(35)  Kiekviena proceso šalis, pareiškianti į šio reglamento taikymo sritį patenkantį ieškinį ar priešieškinį nacionaliniam teismui, gali atkreipti dėmesį į bet kuriuos jo ieškinyje ar priešieškinyje nurodytus taikytinos teisės klausimus ir atitinkamai, jei reikia, pranešti teismui ir bet kuriai kitai šaliai apie vienos ar kelių valstybių teisę, kuri, proceso šalies manymu, taikytina ieškiniui ar jo daliai.

(36)  Siekiant teisingai suderinti šalių interesus, turi būti atsižvelgta, kiek įmanoma, į valstybėje, kurioje buvo atlikta žalą sukėlusi veika, galiojančias saugumo ir elgesio taisykles, net ir tuo atveju, kai nesutartinei prievolei yra taikytina kitos valstybės teisė. Sąvoką "saugumo ir elgesio taisyklės" reikėtų aiškinti kaip susijusią su visomis taisyklėmis, kokiu nors būdu susijusiomis su saugumu ir elgesiu, įskaitant, pavyzdžiui, saugaus eismo taisykles nelaimingo atsitikimo atveju.

(37)  Kaip ir Romos konvencijoje, taikomas principas iura novit curia. Teismas turėtų pats savo iniciatyva nustatyti užsienio valstybės teisės turinį. Šalims turėtų būti leidžiama padėti teismui nustatyti užsienio valstybės teisės turinį, o teismas taip pat turėtų galėti prašyti šalių suteikti pagalbą.

(38)  Reikėtų vengti kolizinių teisės normų išsklaidymo keliuose dokumentuose ir šių taisyklių skirtumų. Tačiau šis reglamentas nepanaikina galimybės įtraukti su nesutartinėmis prievolėmis susijusias kolizines teisės normas į Bendrijos teisės nuostatas, susijusias su konkrečiais dalykais.

Šis reglamentas neturėtų daryti poveikio taikymui kitų dokumentų, kuriuose nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo, tiek, kiek jie negali būti taikomi kartu su teise, nustatyta pagal šio reglamento normas.

(39)  Valstybių narių prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų laikymasis reiškia, kad šis reglamentas neturi įtakos tarptautinėms konvencijoms, kuriose dalyvauja viena ar kelios valstybės narės, tuo metu, kai šis reglamentas priimamas. Siekdama užtikrinti didesnį prieinamumą prie šių taisyklių, Komisija, remdamasi valstybių narių perduota informacija, paskelbs atitinkamų konvencijų sąrašą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(40)  Komisija pateiks pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl procedūrų ir sąlygų, pagal kurias atskirais ir išimtiniais atvejais valstybės narės turėtų teisę vesti derybas su trečiosiomis šalimis dėl susitarimų dėl atskirų sektorių klausimų, į kuriuos būtų įtrauktos nuostatos dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės, ir savo vardu tokius susitarimus sudaryti.

(41)  Kadangi šio reglamento tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti ir todėl, dėl reglamento masto ir poveikio, to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(42)  Pagal protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė ir Airija pranešė apie ketinimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą.

(43)  Pagal protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis jai nėra privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I skyrius

Taikymo sritis

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Teisės kolizijos atvejais šis reglamentas taikomas nesutartinėms prievolėms civiliniuose ir komerciniuose santykiuose. Šis reglamentas visų pirma netaikomas mokesčių, muitų ar administracinėse bylose arba iškilus valstybės atsakomybės už veiksmus ir neveikimą vykdant valstybės įgaliojimus (acta iure imperii) klausimui.

2.  Šis reglamentas netaikomas:

   a) nesutartinėms prievolėms, atsirandančioms iš šeimos santykių ir santykių, kurie pagal jiems taikytiną teisę laikomi turinčiais panašias pasekmes, įskaitant išlaikymo prievoles;
   b) nesutartinėms prievolėms, atsirandančioms iš sutuoktinių turto režimo, turto režimo, susijusio su santykiais, kurie pagal jiems taikytiną teisę laikomi turinčiais panašias pasekmes, kaip ir santuoka, testamentai ir paveldėjimas;
   c) nesutartinėms prievolėms, atsirandančioms pagal vekselius, čekius ir skolinius įsipareigojimus bei kitus apyvartinius dokumentus tiek, kiek tos prievolės pagal tokius kitus apyvartinius dokumentus atsiranda dėl jų apyvartaus pobūdžio;
   d) nesutartinėms prievolėms, atsirandančioms iš bendrovių ar kitų juridinių ar juridinio asmens statuso neturinčių subjektų teisės, pavyzdžiui bendrovių ar kitų juridinių ar juridinio asmens statuso neturinčių subjektų steigimo registruojant ar kitais būdais, jų teisnumo, vidaus struktūros arba likvidavimo ir nesutartinėms prievolėms, atsirandančioms iš asmeninės darbuotojų ir dalyvių atsakomybės už bendrovės arba kito minėto subjekto įsipareigojimus, ir asmeninės įstatymais numatytą apskaitos dokumentų auditą atliekančių auditorių atsakomybės bendrovės ar jos dalyvių atžvilgiu;
   e) nesutartinėms prievolėms, atsirandančioms iš patikėtojo, patikėtinio ir naudos gavėjo santykių, susijusių su savanoriškai nustatyta patikėjimo teise;
   f) nesutartinėms prievolėms, atsirandančioms dėl branduolinės žalos.

3.  Šis reglamentas netaikomas įrodymams ir procesui, nepažeidžiant 21, 22 ir 23 straipsnių.

4.  Šiame reglamente "valstybė narė" – bet kuri valstybė narė, išskyrus Daniją.

2 straipsnis

Nesutartinės prievolės

1.  Šiame reglamente žala apima visas pasekmes, atsirandančias dėl delikto, nepagrįsto praturtėjimo, negotiorum gestio arba culpa in contrahendo.

2.  Šis reglamentas taip pat taikomas nesutartinėms prievolėms, kurios gali atsirasti.

3.  Visos nuorodos šiame reglamente į:

   a) žalą sukėlusį įvykį – apima žalą sukeliančius įvykius, kurie gali įvykti; ir
   b) žalą – apima žalą, kuri gali atsirasti.

3 straipsnis

Visuotinis taikymo pobūdis

Šiame reglamente nurodyta teisė taikoma net tuo atveju, kai ši teisė nėra valstybės narės teisė.

II skyrius

Deliktai

4 straipsnis

Bendra taisyklė

1.  Jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip, iš delikto atsirandančiai nesutartinei prievolei taikoma tos šalies teisė, kurioje atsirado žala, neatsižvelgiant į tai, kurioje šalyje įvyko žalą sukėlęs įvykis ir neatsižvelgiant į tai, kurioje šalyje ar šalyse atsirado netiesioginių to įvykio pasekmių.

2.  Tačiau jei abiejų asmenų – traukiamo atsakomybėn asmens ir žalą patyrusio asmens – įprastinės gyvenamosios vietos žalos atsiradimo metu yra toje pačioje šalyje, taikoma tos šalies teisė.

3.  Jeigu pagal visas bylos aplinkybes yra aišku, kad deliktas yra akivaizdžiai glaudžiau susijęs su kita nei 1 ar 2 dalyse nurodyta šalimi, taikoma tos kitos šalies teisė. Akivaizdžiai glaudesnis ryšys su kita šalimi gali būti pagrįstas visų pirma remiantis prieš tai jau egzistuojančiais santykiais tarp šalių, pavyzdžiui, su konkrečiu deliktu glaudžiai susijusia sutartimi.

5 straipsnis

Atsakomybė už produktus

1.  Nepažeidžiant 4 straipsnio 2 dalies, dėl produkto sukeltos žalos atsirandančioms nesutartinėms prievolėms taikoma:

   a) šalies, kurioje yra žalą patyrusio asmens įprastinė gyvenamoji vieta žalos atsiradimo metu, teisė, jei produktas buvo parduodamas toje šalyje; arba, jei ši sąlyga netenkinama,
   b) šalies, kurioje produktas buvo įgytas, teisė, jei produktas buvo parduodamas toje šalyje; arba, jei ši sąlyga netenkinama,
   c) šalies, kurioje patirta žala, teisė, jei produktas buvo parduodamas toje šalyje.

Tačiau taikoma tos šalies, kurioje yra traukiamo atsakomybėn asmens įprastinė gyvenamoji vieta, teisė, jei jis pagrįstai negalėjo numatyti, kad produktas ar tos pačios rūšies produktas parduodamas šalyje, kurios teisė taikoma pagal a, b ar c punktus.

2.  Jeigu pagal visas bylos aplinkybes yra aišku, kad deliktas yra akivaizdžiai glaudžiau susijęs su kita nei 1 dalyje nurodyta šalimi, taikoma tos kitos šalies teisė. Akivaizdžiai glaudesnis ryšys su kita šalimi gali būti pagrįstas visų pirma remiantis prieš tai jau egzistuojančiais santykiais tarp šalių, pavyzdžiui, su konkrečiu deliktu glaudžiai susijusia sutartimi.

6 straipsnis

Žala aplinkai

Dėl žalos aplinkai ar dėl tokios žalos atsiradusios žalos asmeniui ar turtui atsirandančioms nesutartinėms prievolėms taikoma pagal 4 straipsnio 1 dalį nustatyta teisė, nebent žalos atlyginimo reikalaujantis asmuo nuspręstų savo ieškinį pagrįsti tos šalies, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis, teise.

7 straipsnis

Privatumo ir su asmeniu susijusių teisių pažeidimai

1.  Dėl privatumo arba su asmeniu susijusių teisių pažeidimų atsirandančioms nesutartinėms prievolėms taikoma valstybės, kurioje atsiranda arba gali atsirasti didžiausia žalos dalis ar dalys, teisė.

Jei pažeidimas padarytas dėl paskelbimo spausdintame leidinyje arba transliuojamoje laidoje, valstybe, kurioje atsiranda arba gali atsirasti didžiausia žalos dalis ar dalys, laikoma valstybė, kuriai visų pirma skirtas leidinys arba transliavimo paslaugos, arba, jei tai nėra akivaizdu, valstybė, kurioje vykdoma redakcijos priežiūra, todėl taikoma šios valstybės teisė. Valstybė, kuriai skirtas leidinys ar transliacija, nustatoma visų pirma atsižvelgiant į leidinio ar transliacijos kalbą arba pardavimų ar auditorijos tam tikroje valstybėje proporciją visų pardavimų ar auditorijos atžvilgiu, arba į šių veiksnių derinį.

Ši nuostata mutatis mutandis taikoma internete arba kitais elektroniniais tinklais paskelbtoms publikacijoms.

2.  Atsakymo teisei arba lygiavertėms priemonėms bei prevencinėms priemonėms arba leidyklai ar transliuotojui skirtiems teismo draudimams, susijusiems su leidinio arba laidos turiniu, taikoma tos valstybės, kurioje yra įprastinė leidėjo arba transliuotojo buveinė, teisė.

3.   2 dalis taip pat taikoma privatumo ar su asmeniu susijusių teisių pažeidimams, padarytiems tvarkant asmens duomenis.

8 straipsnis

Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas

1.  Dėl intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo atsirandančioms nesutartinėms prievolėms taikoma šalies, kurioje reikalaujama apsaugos, teisė.

2.  Dėl vieningo pobūdžio Bendrijos intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo atsirandančių nesutartinių prievolių atveju klausimams, kurie nereglamentuojami atitinkamu Bendrijos aktu, taikoma šalies, kurioje buvo įvykdyti teises pažeidžiantys veiksmai, teisė.

3.  Nuo pagal šį straipsnį nustatytos taikytinos teisės negalima nukrypti susitarimu pagal 14 straipsnį.

9 straipsnis

Kolektyviniai ginčai

Nepažeidžiant 4 straipsnio 2 dalies, nesutartinėms prievolėms, susijusioms su darbuotojo, darbdavio ar jų profesiniams interesams atstovaujančių organizacijų atsakomybe, atsirandančioms dėl žalos, padarytos dėl vykstančio ar įvykusio kolektyvinio ginčo, taikoma šalies, kurioje sprendžiamas ar bus sprendžiamas kolektyvinis ginčas, teisė.

III skyrius

Nepagrįstas praturtėjimas, negotiorum gestio ir culpa in contrahendo

10 straipsnis

Nepagrįstas praturtėjimas

1.  Jei dėl nepagrįsto praturtėjimo, įskaitant neteisingai gautų sumų mokėjimus, atsirandančios nesutartinės prievolės yra susijusios su tarp šalių egzistuojančiu santykiu, pavyzdžiui, su tuo nepagrįstu praturtėjimu glaudžiai susijusia sutartimi ar deliktu, toms prievolėms taikoma šį santykį reglamentuojanti teisė.

2.  Jei taikytina teisė negali būti nustatyta pagal 1 dalį ir tuo metu, kai įvyko nepagrįstą praturtėjimą sukėlęs įvykis, šalių įprastinės gyvenamosios vietos buvo toje pačioje šalyje, taikoma tos šalies teisė.

3.  Jei taikytina teisė negali būti nustatyta pagal 1 ar 2 dalis, taikoma šalies, kurioje buvo nepagrįstai praturtėta, teisė.

4.  Jeigu pagal visas bylos aplinkybes yra akivaizdu, kad dėl nepagrįsto praturtėjimo atsirandančios nesutartinės prievolės yra akivaizdžiai glaudžiau susijusios su kita nei 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta šalimi, taikoma tos kitos šalies teisė.

11 straipsnis

Negotiorum gestio

1.  Jei dėl be tinkamo pavedimo atliktų veiksmų, susijusių su kito asmens reikalais, atsirandančios nesutartinės prievolės yra susijusios su tarp šalių egzistuojančiu santykiu, pavyzdžiui, su tomis nesutartinėmis prievolėmis glaudžiai susijusia sutartimi ar deliktu, toms prievolėms taikoma šį santykį reglamentuojanti teisė.

2.  Jei taikytina teisė negali būti nustatyta pagal 1 dalį ir tuo metu, kai įvyko žalą sukėlęs įvykis, šalių įprastinės gyvenamosios vietos buvo toje pačioje šalyje, taikoma tos šalies teisė.

3.  Jei taikytina teisė negali būti nustatyta pagal 1 ir 2 dalis, taikoma šalies, kurioje buvo atliktas veiksmas, teisė.

4.  Jeigu pagal visas bylos aplinkybes yra aišku, kad dėl be tinkamo įgaliojimo atliktų veiksmų, susijusių su kito asmens reikalais, atsirandančios nesutartinės prievolės yra akivaizdžiai glaudžiau susijusios su kita nei 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta šalimi, taikoma tos kitos šalies teisė.

12 straipsnis

Culpa in contrahendo

1.  Nesutartinėms prievolėms, atsirandančioms dėl šalių bendravimo prieš sutarties sudarymą, neatsižvelgiant į tai, ar sutartis faktiškai buvo sudaryta, taikoma teisė, kuri taikoma arba kuri būtų taikoma sutarčiai, jei ji būtų buvusi sudaryta.

2.  Jeigu taikytina teisė negali būti nustatyta pagal 1 dalį:

   a) taikoma šalies, kurioje atsirado žala, teisė, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje įvyko įvykis dėl kurio kilo žala, ir neatsižvelgiant į tai, kurioje šalyje ar šalyse atsirado to įvykio netiesioginių pasekmių, arba
   b) jeigu tuo metu, kai įvyko žalą sukėlęs įvykis, šalių įprastinės gyvenamosios vietos buvo toje pačioje šalyje, taikoma tos šalies teisė, arba
   c) jeigu pagal visas bylos aplinkybes yra aišku, kad dėl šalių bendravimo prieš sutarties sudarymą atsirandančios nesutartinės prievolės yra akivaizdžiai glaudžiau susijusios su kita nei a ir b punktuose nurodyta šalimi, taikoma tos kitos šalies teisė.

13 straipsnis

8 straipsnio taikomumas

Šiame skyriuje 8 straipsnis taikomas dėl intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo atsirandančioms nesutartinėms prievolėms.

IV skyrius

Pasirinkimo laisvė

14 straipsnis

Pasirinkimo laisvė

1.  Šalys gali susitarti nesutartinėms prievolėms taikyti savo pasirinktą teisę:

   a) sudarydamos susitarimą po to, kai įvyko žalą sukėlęs įvykis;
  

ar

   b) jei visos šalys užsiima komercine veikla – sudarydamos susitarimą, dėl kurio laisvai susitarta, prieš įvykstant žalą sukėlusiam įvykiui.

Pasirinkimas aiškiai išreiškiamas arba pagrįstai įrodomas remiantis konkretaus atvejo aplinkybėmis ir negali daryti poveikio trečiųjų šalių teisėms.

2.  Jei visi situacijai svarbūs elementai tuo metu, kai įvyko žalą sukėlęs įvykis, buvo ne toje šalyje, kurios teisė buvo pasirinkta, šalių pasirinkimas netrukdo taikyti tos šalies teisės nuostatas, nuo kurių susitarime negali būti nukrypta.

3.  Jei visi situacijai svarbūs elementai tuo metu, kai įvyko žalą sukėlęs įvykis, buvo vienoje ar keliose valstybėse narėse, tai, kad šalys taikoma pasirinko kitą nei valstybės narės teisė, netrukdo taikyti Bendrijos teisės nuostatas, atitinkamais atvejais – tas nuostatas, įgyvendintas teismo vietos valstybėje narėje, nuo kurių susitarime negali būti nukrypta.

V skyrius

Bendrosios taisyklės

15 straipsnis

Taikytinos teisės apimtis

Pagal šį reglamentą nesutartinėms prievolėms taikytina teisė visų pirma reglamentuoja:

   a) atsakomybės pagrindą bei ribas, įskaitant asmenų, kurie gali būti pripažinti atsakingais už jų atliktus veiksmus, nustatymą;
   b) atleidimo nuo atsakomybės pagrindus ir bet kokį atsakomybės apribojimą bei padalijimą;
   c) žalos buvimą, pobūdį ir įvertinimą ar reikalaujamą žalos atlyginimą;
   d) neperžengiant proceso teisės teismui suteiktų įgaliojimų, priemones, kurių teismas gali imtis siekdamas užkirsti kelią pažeidimui ar žalai arba ją nutraukti, arba užtikrinti kompensacijos suteikimą;
   e) galimybės perduoti, įskaitant paveldėjimo būdu, nuostolių atlyginimo ar žalos atlyginimo reikalavimo teisę, klausimą;
   f) asmenis, kurie turi teisę į asmeniškai patirtos žalos atlyginimą;
   g) atsakomybę už kito asmens veiksmus;
   h) galimus prievolės pasibaigimo būdus bei įgyjamosios senaties ir ieškininės senaties taisykles, įskaitant taisykles dėl pradėjimo skaičiuoti įgyjamosios senaties ar ieškinio senaties terminus bei terminų sustabdymo ir nutraukimo.

16 straipsnis

Viršesnės imperatyvios nuostatos

Nė viena šio reglamento nuostata neriboja teismo vietos teisės nuostatų taikymo tuo atveju, jeigu jos yra imperatyvios, nepaisant nesutartinei prievolei taikytinos teisės.

17 straipsnis

Saugumo ir elgesio taisyklės

Vertinant traukiamo atsakomybėn asmens elgesį atsižvelgiama, kaip į faktinę aplinkybę ir tuomet, kai tai yra tinkama, į saugumo ir elgesio taisykles, galiojusias įvykio, dėl kurio atsirado atsakomybė, vietoje ir metu.

18 straipsnis

Tiesioginis ieškinys atsakingo asmens draudikui

Žalą patyręs asmuo atsakingo asmens draudikui gali tiesiogiai pareikšti savo ieškinį dėl žalos atlyginimo, jeigu tai numato nesutartinėms prievolėms taikytina teisė ar draudimo sutarčiai taikytina teisė.

19 straipsnis

Subrogacija

Tais atvejais, kai asmuo (toliau – kreditorius) turi nesutartinę reikalavimo teisę kito asmens atžvilgiu (toliau – skolininkas), o trečiasis asmuo turi pareigą patenkinti kreditoriaus reikalavimus arba jau faktiškai patenkino kreditoriaus reikalavimus tą pareigą įvykdydamas, pagal teisę, kuri reglamentuoja trečiojo asmens pareigą patenkinti kreditoriaus reikalavimus, nustatoma, ar ir kokia apimtimi, trečiasis asmuo turi teisę skolininko atžvilgiu naudotis teisėmis, kurias kreditorius turėjo skolininko atžvilgiu pagal teisę, reglamentuojančią jų santykius.

20 straipsnis

Daugeto atsakomybė

Jeigu kreditorius turi reikalavimą keliems skolininkams, kurie yra atsakingi už tą patį reikalavimą, ir jeigu vienas iš skolininkų jau visiškai ar iš dalies patenkino reikalavimą, to skolininko teisę reikalauti kompensacijos iš kitų skolininkų reglamentuoja teisė, taikytina to skolininko turimai nesutartinei prievolei kreditoriaus atžvilgiu.

21 straipsnis

Formalus galiojimas

Vienašalis veiksmas, kuriuo siekiama teisinių pasekmių ir kuris susijęs su nesutartine prievole, formaliai galioja, jei jis atitinka teisės, reglamentuojančios atitinkamą nesutartinę prievolę ar šalies, kurioje tas veiksmas buvo atliktas, teisės formalius reikalavimus.

22 straipsnis

Nuostoliai

Bylą nagrinėjantis teismas, apskaičiuodamas nuostolius bylose dėl žalos asmeniui, taiko restitutio in integrum principą, atsižvelgdamas į faktines nukentėjusiojo aplinkybes jo įprastinės gyvenamosios vietos šalyje.

23 straipsnis

Įrodinėjimo pareiga

1.  Nesutartinę prievolę reglamentuojanti teisė pagal šį reglamentą taikoma tiek, kiek, nesutartinių prievolių klausimais, joje numatytos teisines prezumpcijas nustatančios taisyklės ar nustatyta įrodinėjimo pareiga.

2.  Veiksmai, kuriais siekiama sukurti teisines pasekmes, gali būti įrodyti bet kuria įrodinėjimo priemone, kurią pripažįsta teismo vietos valstybės teisė arba bet kuri iš 21 straipsnyje nurodytų teisių, pagal kurią tas veiksmas yra formaliai galiojantis, jeigu teismas gali taikyti tokią įrodinėjimo priemonę.

VI skyrius

Kitos nuostatos

24 straipsnis

Įprastinė gyvenamoji vieta

1.  Šiame reglamente bendrovių ir kitų asociacijų ar juridinių asmenų "įprastinė gyvenamoji vieta" yra centrinės administracijos buvimo vieta.

Kai žalą sukėlęs įvykis įvyksta arba žala atsiranda dėl filialo, atstovybės ar kitos įstaigos veiklos, "įprastine gyvenamąja vieta" laikoma to filialo, atstovybės ar kitos įstaigos buvimo vieta.

2.  Taikant šį reglamentą, verslu užsiimančio fizinio asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra jo verslo pagrindinė vieta.

25 straipsnis

Renvoi netaikymas

Šiame reglamente įpareigojimas taikyti šalies teisę yra įpareigojimas taikyti šioje šalyje galiojančias teisės normas, išskyrus tarptautinės privatinės teisės normas.

26 straipsnis

Daugiau kaip vieną teisės sistemą turinčios valstybės

1.  Kai valstybę sudaro keli teritoriniai vienetai, turintys skirtingas nesutartinių prievolių reglamentavimo teisės normas, nustatant pagal šį reglamentą taikytiną teisę kiekvienas teritorinis vienetas yra laikomas šalimi.

2.  Valstybė narė, kurioje atskiri teritoriniai vienetai turi skirtingas nesutartinių prievolių reglamentavimo teisės normas, šio reglamento neprivalo taikyti esant kolizijai tik tarp tokių vienetų teisės.

27 straipsnis

Bylą nagrinėjančio teismo vietos valstybės viešoji tvarka

1.  Bet kurios šiame reglamente nurodytos šalies teisės nuostatos galima netaikyti tik tuo atveju, jeigu jos taikymas akivaizdžiai nesuderinamas su teismo vietos viešąja tvarka (ordre public).

2.  Be to, šiuo reglamentu nurodytos teisės nuostatos taikymas, dėl kurio gali būti priteisti ne kompensacinio pobūdžio nuostoliai, pvz., atgrasomieji arba baudiniai nuostoliai, gali būti laikomas prieštaraujančiu bylą nagrinėjančio teismo vietos valstybės viešajai tvarkai (ordre public).

28 straipsnis

Ryšys su kitomis Bendrijos teisės nuostatomis

Šis reglamentas neturi poveikio taikant ar priimant Europos Bendrijų institucijų parengtus aktus, kuriuose:

   a) konkretiems dalykams nustatomos su nesutartinėmis prievolėmis susijusios teisės kolizijos normos; arba
   b) nustatomos normos, kurios taikomos neatsižvelgiant į pagal šį reglamentą konkrečiai nesutartinei prievolei taikytiną nacionalinę teisę; arba
   c) neleidžiama taikyti bylą nagrinėjančio teismo vietos valstybės teisės arba šiuo reglamentu nurodomos teisės; arba
   d) nustatomos nuostatos, skirtos užtikrinti sklandų vidaus rinkos funkcionavimą, tiek, kiek jos negali būti taikomos kartu su tarptautinės privatinės teisės normose nurodoma teise.

29 straipsnis

Santykis su galiojančiomis tarptautinėmis konvencijomis

1.  Šis reglamentas nedaro poveikio tarptautinių konvencijų, kurių šalimis šio reglamento priėmimo metu yra viena ar kelios valstybės narės ir kurios nustato su nesutartinėmis prievolėmis susijusias kolizines teisės normas, taikymui.

2.  Tačiau šis reglamentas tarp valstybių narių turi viršenybę tik dviejų ar daugiau valstybių narių tarpusavyje sudarytų konvencijų atžvilgiu tiek, kiek tokios konvencijos susijusios su klausimais, kuriuos reglamentuoja šis reglamentas.

VII skyrius

Baigiamosios nuostatos

30 straipsnis

Konvencijų sąrašas

1.  Iki ...(12) valstybės narės Komisijai pateikia 29 straipsnio 1 dalyje nurodytų konvencijų sąrašą. Po šios datos valstybės narės Komisijai praneša apie bet kurios iš šių konvencijų denonsavimą.

2.  Komisija per šešis mėnesius nuo jų gavimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia:

   i) 1 dalyje nurodytų konvencijų sąrašą;
   ii) 1 dalyje nurodytus denonsavimus.

31 straipsnis

Nuostata dėl peržiūros

Ne vėliau kaip ...(13)* Komisija Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia pranešimą apie šio reglamento taikymą. Prireikus kartu su ataskaita ji pateikia naujų pasiūlymų jam pritaikyti.

Rengdama pranešimą Komisija ypatingą dėmesį atkreipia į tai, kaip užsienio teisė traktuojama įvairiose jurisdikcijose, ir į nuostolių klausimą, įskaitant galimybę tam tikrose jurisdikcijose priteisti atgrasomuosius ar baudinius nuostolius.

Pranešime taip pat pateikiamas analitinis tyrimas apie tai, kokia apimtimi valstybių narių teismai iš tiesų taiko užsienio šalių teisę, bei rekomendacijos dėl to, ar reikėtų bendros užsienio šalių teisės taikymo strategijos.

Ne vėliau kaip ...(14) Komisija, išsamiai pasikonsultavusi su suinteresuotomis šalimis, įskaitant Hagos tarptautinės privatinės teisės konferenciją, Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia pranešimą apie padėtį eismo įvykių atvejais taikytinos teisės srityje. Pranešime pateikiami išsamūs šio reiškinio masto ir problemų tyrimo rezultatai ir išplėstinis poveikio vertinimas. Jei reikia, pranešime pasiūloma pakeisti šį reglamentą ir (arba) priimti konkrečius teisės aktus.

32 straipsnis

Taikymas laike

Šis reglamentas taikomas po šio reglamento įsigaliojimo įvykusiems įvykiams, sukėlusiems žalą.

33 straipsnis

Taikymo data

Šis reglamentas taikomas nuo ...(15)*, išskyrus 30 straipsnį, kuris taikomas nuo ....(16)**.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 289 E, 2006 11 28, p. 68.
(2) OL C 157 E, 2006 7 6, p. 370.
(3) Dar neskelbta OL.
(4) Dar neskelbta OL.
(5) OL C 241, 2004 9 28, p. 1.
(6) 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 157 E, 2006 7 6, p. 371), 2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 289 E, 2006 11 28, p. 68) ir 2007 m. sausio 18 d. Europos Parlamento pozicija.
(7) OL C 12, 2001 1 15, p. 1.
(8) OL C 53, 2005.3.3, p. 1.
(9) OL L 12, 2001 1 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2245/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 10).
(10) OL C 27, 1998 1 26, p. 34.
(11) OL L 143, 2004 4 30, p. 56. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/21/EB (OL L 102, 2006 4 11, p. 15).
(12)* Dvylika mėnesių nuo šio reglamento priėmimo dienos.
(13)** Ketveri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
(14)* Dvylika mėnesių nuo šio reglamento priėmimo dienos
(15)** 18 mėnesių nuo šio reglamento priėmimo dienos.
(16)*** 12 mėnesių nuo šio reglamento priėmimo dienos.


Medikams skiriamos mirties bausmės Libijoje
PDF 205kWORD 46k
Europos Parlamento rezoliucija dėl penkių medicinos seserų iš Bulgarijos ir gydytojo iš Palestinos nuteisimo ir įkalinimo Libijoje
P6_TA(2007)0007RC-B6-0024/2007

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ES metines ataskaitas žmogaus teisių klausimais, ypač į 2005 m. ir 2006 m. ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į rezoliucijas dėl Bulgarijos stojimo į Europos Sąjungą ir ypač į 2006 m. lapkričio 30 d. rezoliucijos(1) 25 punktą, 2005 m. gruodžio 15 d. rezoliucijos(2) 32 punktą bei į 2005 m. balandžio 13 d. rezoliucijos(3) 39 punktą,

–   atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos 2004 m. spalio 11 d. išvadas, kuriose išreiškiamas didelis susirūpinimas dėl blogos įkalintų medikų padėties ir pateikiamas jos sprendimas teikti pagalbą Libijos sveikatos apsaugos tarnyboms, į 2006 m. gruodžio 19 d. ES pirmininkaujančios šalies pareiškimą dėl Libijos baudžiamųjų bylų teismo sprendimo nuteisti mirties bausme penkias Bulgarijos medicinos seseris ir gydytoją iš Palestinos, taip pat į komisarės B. Ferrero-Waldner 2006 m. gruodžio 19 d. pareiškimą dėl Libijos teismo sprendimo Benghazi byloje bei į Europos Parlamento Pirmininko 2006 m. lapkričio 30 d. ir gruodžio 20 d. pareiškimus,

–   atsižvelgdamas į ES pirmininkavusių šalių ir Europos Vadovų Tarybos 2005 m. gruodžio mėn. ir 2006 m. gruodžio mėn. pranešimus dėl strateginės ES partnerystės su Viduržemio jūros regiono valstybėmis įgyvendinimo,

–   atsižvelgdamas į ES politikos mirties bausmės klausimu trečiųjų šalių atžvilgiu gaires,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi Libijos valdžios institucijos 1999 m. vasario 9 d. sulaikė eilę Bulgarijos medicinos darbuotojų, Benghazi dirbusių "Al-Fatih" ligoninėje, ir kadangi 2000 m. vasario 7 d. Libijos liaudies teisme prasidėjo teismo procesas prieš šešis Bulgarijos piliečius, vieną Palestinos pilietį ir devynis Libijos piliečius, kurie buvo kaltinami tyčia užkrėtę ŽIV virusu keletą šimtų vaikų,

B.   kadangi 2004 m. gegužės 6 d. teismas priėmė mirties nuosprendį – sušaudyti 5 Bulgarijos medicinos seseris ir gydytoją iš Palestinos; kadangi Libijos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. gruodžio 25 d. priėmė sprendimą dėl apeliacinio skundo dėl mirties nuosprendžio ir nurodė bylą išnagrinėti iš naujo; kadangi naujas nagrinėjimas įvyko 2006 m. gegužės 11 d., o 2006 m. gruodžio 19 d. buvo patvirtinti mirties nuosprendžiai,

C.   kadangi yra aiškių įrodymų, kad kalėjime kaltinamieji buvo kankinami siekiant išgauti netikrus prisipažinimus; ir kadangi buvo įvykdyta daugelis kitų pasibaisėtinų pažeidimų, kuriais pažeistos kaltinamųjų teisės,

D.   kadangi 2003 m. Libijos valdžios institucijų prašymu įžymūs ŽIV ir AIDS ekspertai pateikė ataskaitą, kurioje daroma griežta išvada, kad ŽIV infekcija pasklido dėl ligoninės viduje atsiradusios infekcijos, prasidėjusios dar iki kaltinamųjų atvykimo į Libiją; kadangi pastarųjų metų leidiniuose pateikiama aiškių mokslinių Benghazi išplitusios infekcijos kilmės ir jos atsiradimo laiko įrodymų; kadangi į visus šiuos tvirtus kaltinamųjų nekaltumo įrodymus nebuvo atkreipta dėmesio ir neatsižvelgta,

E.   kadangi ES 2004 m. lapkričio mėn. pradėjo Benghazi kovos su ŽIV veiksmų planą, kuris apima techninę ir medicinos paramą, skiriamą užkrėstiems vaikams ir jų šeimoms, o taip pat remia Libijos valdžios institucijas kovojant su ŽIV/AIDS; kadangi iš Bendrijos biudžeto minėtajam planui finansuoti skirta2 500 000 EUR; kadangi šis veiksmų planas jau įgyvendinamas ir jį remia Komisija bei ES valstybės narės; kadangi daugelis užsikrėtusių vaikų buvo gydyti valstybių narių ligoninėse,

F.   kadangi 2006 m. sausio mėn. įkurtas Benghazi tarptautinis fondas, kuris yra ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija, skirta plėtoti vietos medicinos infrastruktūrą, gerinti ligonių gydymą ir teikti pagalbą jų šeimoms;

1.   smerkia Libijos baudžiamųjų bylų teismo 2006 m. gruodžio 19 d. nuosprendį, kuriame po pakartotinio bylos nagrinėjimo jis pripažino kaltais ir nuteisė mirti penkias medicinos seseris iš Bulgarijos – Kristianą Vulchevą, Nasyą Nenovą, Valentiną Siropulo, Valyą Chervenyashką, Snezhaną Dimitrovą – ir gydytoją iš Palestinos Ashrafą al-Haiui, kurie dėl 1999 m. pradėtos Benghazi bylos kalėjime jau praleido aštuonerius metus;

2.   dar kartą pabrėžia, kad kategoriškai nepritaria mirties bausmei ir primena, kad ES mano, kad mirties bausmės panaikinimas prisideda prie žmogaus orumo didinimo ir palaipsniui padeda užtikrinti žmogaus teises; pabrėžia, kad tuo pat metu ES pažengė dar toliau ir dabar palaiko mintį, kad mirties bausmė turėtų būti uždrausta ir trečiosiose šalyse;

3.   dar kartą primena, kad yra rimtai susirūpinęs dėl kaltinamųjų persekiojimo pagrindo, dėl elgesio su jais įkalinime ir delsimo proceso metu;

4.   pabrėžia, kad nuo 2007 m. sausio mėn. Benghazi bylos nagrinėjimas tiesiogiai liečia penkis Europos Sąjungos piliečius;

5.   ragina suinteresuotas Libijos valdžios institucijas imtis būtinų priemonių ir persvarstyti bei panaikinti mirties nuosprendį bei sudaryti sąlygas greitam situacijos išsprendimui humanitariniais pagrindais, taip sukuriant būtinas sąlygas tęsti bendrą santykių su Libija palaikymo politiką;

6.   ragina pulkininką Al Qadhafi panaudoti savo galias ir kuo skubiau išlaisvinti įkalintus medicinos darbuotojus;

7.   ragina Komisiją ir Tarybą imtis veiksmų su Libijos vyriausybe ir garantuoti kuo skubesnį įkaltintų medicinos darbuotojų išlaisvinimą;

8.   išreiškia solidarumą su Benghazi ŽIV/AIDS aukomis ir pažymi, kad tarptautinė bendruomenė turi imtis visų priemonių ir suteikti pagalbą šios nelaimės paliestiems vaikams;

9.   ragina Komisiją, Tarybą bei valstybes nares ir toliau teikti paramą įgyvendinant Benghazi kovos su ŽIV veiksmų planą ir remti tarptautinį fondą siekiant sumažinti užkrėstų vaikų ir jų šeimų kančias bei padėti Libijai kovoti ir apsisaugoti nuo ŽIV plitimo jų šalyje;

10.   pabrėžia savo pasiryžimą atidžiai stebėti šią bylą ir ragina Komisiją ir Tarybą informuoti Europos Parlamentą apie jos eigą;

11.  11 ragina Komisiją ir Tarybą, jei padėtis ir toliau bus nepalanki, persvarstyti bendrą santykių su Libija palaikymo politiką visose atitinkamose srityse, dėl kurių apsispręstų Sąjunga;

12.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Libijos Bendrajai liaudies komisijai ir Bendrajam liaudies kongresui, Europos Tarybos parlamentinei asamblėjai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0511.
(2) OL C 286 E, 2006 11 23, p. 511.
(3) OL C 33 E, 2006 2 9, p. 404.


Septintoji ir aštuntoji metinės ginklų eksporto ataskaitos
PDF 427kWORD 137k
Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos septintosios ir aštuntosios metinių ataskaitų, parengtų pagal Europos Sąjungos elgesio kodekso dėl ginklų eksporto 8 strateginę nuostatą (2006/2068(INI))
P6_TA(2007)0008A6-0439/2006

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 8 d. Tarybos priimtą Europos Sąjungos ginklų eksporto elgesio kodeksą (toliau – Elgesio kodeksas)(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos septintąją ir aštuntąją metines ataskaitas, parengtas pagal Europos Sąjungos elgesio kodekso dėl ginklų eksporto 8 strateginę nuostatą(2),

–   atsižvelgdamas į atnaujintą Europos Sąjungos elgesio kodekso dėl ginklų eksporto naudojimosi vadovą (toliau – Naudojimosi vadovas)(3), dėl kurio susitarta 2006 m. birželio 2 d. Tarybos darbo grupėje įprastų ginklų eksporto klausimais,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą (Europos Sąjungos elgesio kodekse ginklų eksporto srityje nurodyta įranga)(4), atnaujinantį ir pakeičiantį pirminį sąrašą, kurį Taryba priėmė 2005 m. balandžio 25 d.,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 12 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2002/589/BUSP dėl Europos Sąjungos indėlio į kovą su šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės destabilizuojančiu kaupimu ir plitimu ir panaikinančius bendruosius veiksmus 1999/34/BUSP(5),

–   atsižvelgdamas į 1997 m. birželio 26 d. Bendrųjų reikalų tarybos priimtą ES programą neteisėtos prekybos įprastiniais ginklais sustabdymui ir kovai su ja(6),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 23 d. Tarybos bendrąją poziciją 2003/468/BUSP dėl tarpininkavimo ginklų prekyboje kontrolės(7),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. liepos 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1504/2004, iš dalies keičiantį ir atnaujinantį Reglamentą (EB) Nr. 1334/2000, nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą(8),

–   atsižvelgdamas į 1995 m. gruodžio 19 d. pasiektą Vasenaro susitarimą dėl įprastinių ginklų ir dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto kontrolės,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 12 d. Tarybos patvirtintą Europos saugumo strategiją (ESS) pavadinimu "Saugi Europa geresniame pasaulyje",

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų standartines minimalias elgesio su kaliniais taisykles(9),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos priimtą ES kovos su neteisėtu šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės (ŠGLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba strategiją(10),

–   atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos (BRIST) 2005 m. spalio 3 d. susitikimo išvadas, kuriose išreiškiamas ES pritarimas tarptautinei prekybai ginklais Jungtinių Tautų struktūroje, nustatant įpareigojančius bendrus pasaulinės prekybos įprastine ginkluote standartus,

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2005 m. liepos 6 d. įsigaliojo 2001 m. gegužės 31 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos (JTGA) Rezoliucija A/RES/55/255 priimtas 2001 m. Protokolas prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių, komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais (JT Šaunamųjų ginklų protokolas),

–   atsižvelgdamas į JTGA 2005 m. gruodžio 8 d. Sprendimą 60/519, kuriuo buvo priimta Tarptautinė priemonė, sudaranti valstybėms sąlygas laiku ir patikimai atpažinti ir atsekti neteisėtus šaulių ginklus ir lengvąją ginkluotę,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 26 d. – liepos 7 d. Niujorke vykusią konferenciją, skirtą apsvarstyti pažangą, pasiektą šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės neteisėtos prekybos prevencijos, kovos su ja ir jos panaikinimo veiksmų programos įgyvendinime (JT ŠLGL apsvarstymo konferencija),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 21 d. Komisijos konsultavimosi dokumentą dėl valstybių narių gynybai skirtų produktų apyvartos Bendrijos viduje;

–   atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 23 d. priimtą AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės ir tvaraus vystymosi(11),

‐   atsižvelgdamas į savo 2005 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl Tarybos šeštosios metinės ataskaitos, parengtos pagal Europos Sąjungos elgesio kodekso ginklų eksporto srityje 8 strateginę nuostatą(12),

‐   atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės(13),

‐   atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl ES ginklų embargo Kinijai išlaikymo, ypač į savo 2003 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją(14),

‐   atsižvelgdamas į savo metines rezoliucijas dėl žmogaus teisių pasaulyje ir Europos Sąjungos politiką šiuo klausimu ir ypač į savo 2004 m. balandžio 22 d. rezoliuciją(15),

‐   atsižvelgdamas į ES sutarties 17 straipsnį ir EB sutarties 296 straipsnį,

‐   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6-0439/2006),

A.   kadangi 2005 m. birželio 30 d. buvo baigtas vienus metus trukęs Valstybių narių ekspertų darbo grupės COARM (Įprastinės ginkluotės eksportas) lygmenyje vykdytas Elgesio kodekso svarstymas, kurio pagrindu buvo parengta bendroji pozicija; kadangi Kodeksas dar nepatvirtintas kaip bendroji pozicija, o tai trukdo tolesnei būtinai pažangai stiprinant ginklų eksporto kontrolę,

B.   kadangi Europos Sąjunga, atsižvelgdama į ESS nurodytus pavojus, turėtų dėti visas pastangas, kad galėtų veikti ir būti matoma kaip atsakinga pasaulinė veikėja, labiausiai stengdamasi kovoti su ginklų platinimu, skatinti pasaulinį nusiginklavimą ir sukurti ginklų perdavimo kontrolę,

C.   kadangi Elgesio kodekso pakeitimas bendrąja pozicija būtų svarbus žingsnis toliau tobulinant Kodeksą ir reikalaujant, kad valstybės narės suderintų savo nacionalinę teisę su Kodekse numatytais standartais; kadangi kai kurios ES valstybės narės kelia pavojų šiam procesui neatsakingai siedamos Kodekso pakeitimą bendrąja pozicija su savo dvišaliais interesais panaikinant embargą dėl ginklų eksporto Kinijai,

D.   kadangi ginklų perdavimo kontrolės priemonės toliau kuriamos tiek regioniniu, tiek tarptautiniu lygmenimis, ir tai ypač matyti tarptautiniu mastu uždraudus naudoti priešpėstines minas (1997 m. Otavos konvencija) ir dėl to sumažėjus nuo priešpėstinių minų žuvusių arba sužeistų žmonių skaičiui, ir kadangi šioms priemonėms ir toliau reikalinga visokeriopa ES parama, ypač po 2006 m. birželio 26 d. – liepos 7 d. Niujorke vykusios JT ŠLGL apsvarstymo konferencijos išvadų bei JT Tarptautinės ginklų prekybos sutarties vystymosi atžvilgiu,

E.   kadangi BRIST susitikime Liuksemburge 2005 m. spalio 3 d. buvo pritarta Tarptautinės ginklų prekybos sutarties sudarymui,

F.   yra įsitikinęs, kad Tarptautinė ginklų prekybos sutartis itin svarbi dėl to, kad nuo įprastinių ginklų kiekvieną savaitę žūva tūkstančiai žmonių, kad neatsakingas ginklų perdavimas prisideda prie nestabilumo ir skurdo visame pasaulyje, ir dėl to, kad Tarptautinė ginklų prekybos sutartimi būtų nustatyti bendri pasauliniai ginklų perdavimo standartai, o tai padėtų užkirsti kelią ginklų patekimui į blogas rankas,

G.   yra įsitikinęs, kad sukūrus ir įgyvendinus suderintą Europos ginklų eksporto kontrolės politiką akivaizdžiai sustiprėtų bendra Sąjungos užsienio ir saugumo politika,

H.   kadangi teroristinės organizacijos arba nusikalstamos grupuotės tiek ES viduje, tiek ir už jos ribų geba įsigyti ir naudoti daug įprastinių ginklų ir dvejopo naudojimo prekių bei technologijų;

I.   būdamas įsitikinęs, kad bet kokia ES ginklų eksporto kontrolės politika privalo sutvirtinti ir papildyti kitus Sąjungos išorės veiksmų aspektus, įskaitant tvaraus vystymosi, krizių prevencijos, žmogaus teisių propagavimo, kovos su skurdu, kovos su tarptautiniu terorizmu tikslus ir priemones didesniam regioniniam stabilumui pasiekti,

J.   kadangi esama kontrolė nepakankamai reglamentuoja komponentų tiekimą, licencijuotą gamybą užsienyje ir antrinių įmonių ginklų gamybą bei eksportą pasaulyje, kadangi visos valstybės ne tik privalo užtikrinti, kad jų eksportas atitiktų esamus jų įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę, bet ir dėl savo pačių saugumo, socialinių, ekonominių ir politinių interesų reguliuoti ginklų eksportą, užtikrindamos, kad tai nesudarytų sąlygų žmogaus teisių pažeidimams ar konflikto kurstymui ir nenukreiptų išteklių nuo tvaraus vystymosi,

K.   yra įsitikinęs, kad 2005 m. gruodžio mėn. ES kovos su neteisėtu šaunamųjų ginklų ir lengvosios ginkluotės bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba strategijoje remiamas JT Saugumo Tarybos nustatytas tikslas, įtrauktas į jos pirmininko 2004 m. sausio 19 d. pareiškimą S/PRST/2004/1, skatinti ginklus eksportuojančias valstybes prisiimti didžiausią atsakomybę šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės sandoriuose,

L.   primindamas valstybėms narėms šią atsakomybę, jei jos imtųsi tolesnių žingsnių siekiant atverti Europos vidaus gynybos įrangos rinką, ir ypač jei Komisija imtųsi tolesnių žingsnių po 2006 m. kovo 21 d. Konsultavimo dokumento, kuriame aiškiai nurodomas Elgesio kodekso vaidmuo,

M.   kadangi Europos valstybės narės nuolat yra tarp pagrindinių pasaulio ginklų eksportuotojų, kadangi besivystančiame pasaulyje vis didesnis skaičius bendrovių, remiamų tų šalių vyriausybių, įgyja svarbią pasaulio ginklų rinkos dalį; kadangi skiriasi besivystančio pasaulio šalių nacionalinė ginklų eksporto kontrolė ir ji ne visada apima aiškius ginklų perdavimo sankcionavimo kriterijus ar gaires, kurie labai gerai atspindėtų esamus valstybių įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę,

N.   kadangi Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto (SIPRI) pranešime nurodoma, kad 2005 m. ES valstybės narės licencijavo ginklų tiekimą inter alia į Kiniją, Kolumbiją, Etiopiją, Eritrėją, Indoneziją, Izraelį ir Nepalą; yra įsitikinęs, kad be išsamesnės ir skaidresnės informacijos apie pristatytų ginklų pobūdį – kiek, kam ir kokiais tikslais jų buvo parduota – negalima daryti išvadų, kad Elgesio kodeksu gebėta užkirsti kelią visam ginklų eksportui, galinčiam pasitarnauti ginkluotų konfliktų kurstymui, žmogaus teisių pažeidimams ir skurdo didinimui,

O.   kadangi neatsakingas ginklų perdavimas ir toliau trukdo demokratinei, ekonominei ir socialinei plėtrai daugelyje pasaulio šalių, prisideda prie smurtinių konfliktų bei korupcijos ir neleidžia teikti veiksmingos vystymosi pagalbos; pripažindamas, kad aiški, veiksminga ir suderinta bendra ES ginklų eksporto politika, įtvirtinta teisiškai įpareigojančiame Elgesio kodekse, būtų lemiamas ES įnašas į Tūkstantmečio aukščiausio lygio susitikimą ir Tūkstantmečio vystymosi tikslus, kitaip tariant, į tvarų AKR šalių ir kitų besivystančių šalių vystymąsi,

1.   džiaugiasi septintąja ir aštuntąja metinėmis Tarybos ataskaitomis ir dar kartą patvirtina Kodekso 8 strateginėje nuostatoje numatytų metinių peržiūrų kaip pagrindinių Kodekso patikrinimo ir stiprinimo priemonių svarbą;

2.   džiaugiasi, kad neseniai pirmininkavusios valstybės (JK, Austrija ir Suomija) skyrė daug dėmesio skaidrumui, todėl valstybės narės toliau bendradarbiavo tarpusavyje, tarėsi dėl atsisakymo ir teikė duomenų rinkimo ataskaitas, nurodė duomenis metinėse ataskaitose, vykdė informavimo veiklą kartu su trečiosiomis šalimis ir stiprino dialogą su Europos Parlamentu;

3.   mano, jog nepriimtina, kad nebuvo imtasi jokių priemonių dėl Kodekso pakeitimo Bendrąja pozicija, nors COARM darbo grupė dėl teksto susitarė 2005 m. birželio mėn.;

4.   džiaugiasi, kad 2005 m. rugsėjo 26 d. COARM darbo grupė be ginčų susitarė dėl geriausios 8 kriterijaus (tvarus vystymasis) aiškinimo praktikos ir tai įtraukė į Naudojimosi vadovą; tačiau nerimauja, kad nesistengiama geriau išnagrinėti ir sugretinti esamas normas; reikalauja, kad 8 kriterijus būtų kuo greičiau persvarstytas atsižvelgiant į patobulintą besivystančią praktiką, pvz., tiriant sąsajas tarp ginkluoto smurto ir išsivystymo; remia šio proceso tąsą kaupiant su likusiais kriterijais susijusią pažangiąją patirtį konsultuojantis su Europos Parlamentu ir kitomis suinteresuotomis šalimis;

5.   džiaugiasi Naudojimo vadove pateiktu dabartiniu išaiškinimu, kad sutartys dėl licencijuotos gamybos užsienyje turi būti vertinamos kaip eksporto licencijos; tačiau išreiškia susirūpinimą dėl pastaruoju metu pastebimo gamybos, apimančios ir licencijuotą gamybą, perkėlimo už ES ribų, ir ragina toliau stiprinti nuostatas, kurios reguliuotų tiek pačią licencijuotą gamybą užsienyje, tiek gamybos pajėgumų perkėlimą apskritai;

6.   ragina valstybes nares imtis tokių priemonių siekiant toliau kontroliuoti licencijuotą ginklų gamybą už ES ribų:

   a) neduoti leidimo licencijuotai ginklų gamybai, jeigu yra pavojus, kad ginklai, pagaminti užsienyje, bus naudojami pažeidžiant esamus valstybės įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę,
   b) nesankcionuoti jokios licencijuotos gamybos be teisiškai įpareigojančios sutarties, kiekvienu atveju, dėl produkcijos apribojimų ir gaminiui leistino eksporto vietos bei galutinio produkto naudojimo,
   c) nuolat atnaujinti licencijavimo sutartis, kad būtų iš naujo įvertintas ginklų aplinkkelio pavojus ir pagal tai keičiamos licencijavimo sutartys;

7.   dar kartą patvirtina poreikį tobulinti pranešimų dėl atsisakymo išduoti licencijas sistemą; vėl ragina išplėsti keitimąsi informacija pagal dvišales konsultacijas dėl atsisakymų išduoti licencijas ir keistis informacija apie tokias konsultacijas bei pranešti apie jas ES lygmeniu;

8.   ragina valstybes nares atkreipti didesnį dėmesį į ginklus priimančios šalies padėtį, kad būtų užkirstas kelias jais pasinaudoti teroristinėms grupuotėms ar juos netinkamai taikyti;

9.   primena savo raginimą valstybėms narėms sudaryti ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančių šalių sąrašą, į kurias eksportuoti ginklus turi būti uždrausta apskritai, remiantis ginklų embargo stebėjimo priemonėmis, pagal kurias JT Saugumo Taryba ir atitinkamos ES darbo grupės gali atsisakyti eksportuoti ginklus į tokias šalis; dėl to ragina valstybes nares suderinti savo politiką dėl ginklų eksporto į Vidurio Rytų regioną su Elgesio kodeksu;

10.   rekomenduoja, kad nacionalinės eksporto kredito agentūros, siekdamos skatinti vyriausybės remiamas privačias bendras investicijas į ekonomiškai nestabilius regionus, o ypač į besivystančias šalis, laikytųsi sutarčių dėl karinio eksporto į trečiąsias šalis neperdraudimo politikos paskolomis ar kito pobūdžio garantijomis gavėjų nemokėjimo atveju; primygtinai siekia, kad bet kokios tokio pobūdžio paskolos, išduotos praeityje, nesudarytų sąlygų didėti skolai naudą gaunančioje šalyje ir nebūtų laikomos oficialia vystymo parama;

11.   džiaugiasi didesniu aštuntosios metinės ataskaitos skaidrumu ir atskira A lentelės skiltimi, susijusia su eksportu į šalis, kurioms taikomas embargas; ragina Politikos ir saugumo komitetą rengti nuolatines diskusijas dėl Kodekso ir Naudojimosi vadovo taikymo (ypač dėl geriausios praktikos taikymo), dėl ginklų eksporto į priežiūros sąraše esančias šalis (arba atsižvelgiant į išsamią ES jungtinio situacijų centro analizę); ragina Europos Parlamentą įsitraukti į šias diskusijas;

Bendroji pozicija

12.   mano, kad aiški, veiksminga ir suderinta bendra ginklų eksporto kontrolės politika, įtvirtinta teisiškai privalomame Elgesio kodekse, gali atlikti lemiamą vaidmenį kovojant su terorizmu, užkertant kelią konfliktams, didinant regioninį stabilumą ir stiprinant žmogaus teises;

13.   ragina pirmininkaujančią valstybę ir valstybių narių vyriausybes paaiškinti, kodėl Kodeksas nebuvo patvirtintas kaip bendroji pozicija, nors COARM darbo grupė dėl teksto susitarė 2005 m. birželio mėn.;

14.   džiaugiasi nuolatine pažangiąja patirtimi pagal Naudojimosi vadovą, tačiau apgailestauja, kad nesugebėjimas pakeisti Kodekso bendrąja pozicija silpnina tolesnį ES eksporto kontrolės vystymąsi, ypač svarbiose nematerialaus perkėlimo, tranzito kontrolės ir veiksmų, kuriais siekiama tolesnio bendro ES ginklų kontrolės derinimo, srityse;

Dialogas su Europos Parlamentu

15.   džiaugiasi, kad į metinę ataskaitą įtrauktas specialus skyrius dėl dialogo su Europos Parlamentu;

16.   džiaugiasi JK, Austrijos ir Suomijos pirmininkavimo metu parodytomis iniciatyvomis savo darbą dėl Kodekso kūrimo pristatyti Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto Saugumo ir gynybos pakomitečiui ir pabrėžti skaidrumą ir dialogą;

17.   džiaugiasi pirmininkaujančios Austrijos Europos Parlamento pranešėjui suteikta galimybe dalyvauti diskusijoje ir keistis informacija COARM darbo grupės posėdžiuose rengiant Europos Parlamento ataskaitą ir Tarybos metinę ataskaitą;

18.   džiaugiasi skaidrumo didinimo ir pasitikėjimo kūrimo priemone, t. y. aštuntojoje ataskaitoje nurodytu sprendimu, kad kiekviena pirmininkaujanti valstybė turėtų stengtis susitikti su Saugumo ir gynybos pakomitečiu ir vieną kartą per pirmininkavimo laikotarpį pakviesti Parlamento pranešėją į COARM posėdį;

19.   ragina Europos Parlamentą ir toliau dalyvauti informavimo veiklos gerinimo procese, ypač skatinant prioritetines gaires tarptautinei Prekybos ginklais sutarčiai skatinti ir plėsti tolesnį bendradarbiavimą ir konsultavimąsi su suinteresuotomis trečiosiomis šalimis, taip pat ir tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) ir gynybos pramone;

20.   ragina Tarybą reikalauti, kad kiekviena valstybė paskelbtų nacionalines ataskaitas, atitinkančias minimalius standartus, ir tokias ataskaitas siųstų Europos Parlamentui ir valstybių narių parlamentams;

21.   ragina pradėti metines diskusijas tarp Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų dėl valstybių narių pasiektos pažangos siekiant skaidrumo tvarkant savo ginklų eksportą ir įgyvendinant Elgesio kodeksą;

Laikinosios priemonės dėl ginklų embargo panaikinimo

22.   džiaugiasi šeštojoje ataskaitoje nustatytu tikslu kurti vadinamąjį priemonių rinkinį ir konkrečius būdus, skirtus ginklų eksportui į šalis, kurioms nuspręsta panaikinti ginklų embargą, reguliuoti;

23.   primena 2004 m. spalio 11 d. vykusios BRIST išvadas Libijos klausimu, kuriose sakoma: "Taryba priminė, kad ginklų perdavimui Libijai bus taikomas ES ginklų eksporto elgesio kodeksas, ir nusprendė, kad bus taikomas specialus ginklų perdavimo po embargo režimas (vadinamasis priemonių rinkinys), kurį šiuo metu nustato Taryba"; ragina pirmininkaujančią valstybę paskelbti šio vadinamojo priemonių rinkinio padėtį;

24.   žino apie nepakankamą vadinamojo priemonių rinkinio ir specialių priežiūros priemonių vystymą; taigi primena savo ankstesnę poziciją, kad atidi priežiūra reikalinga net panaikinus embargą ir kad reikia persvarstyti būsimas priemones, o jei reikia – ir patį vadinamąjį priemonių rinkinį; ir nuolat stebėti padėtį valstybėse narėse, kur buvo panaikintas embargas, turint galvoje priežastis, dėl kurių embargas buvo panaikintas; ragina COARM reguliariai persvarstyti priemones ir informuoti apie šias diskusijas Europos Parlamentą;

25.   mano, kad valstybėms narėms svarbu turėti galimybę konsultuotis tarp savęs dėl licencijų, išduodamų ginklų eksportui į valstybes, kurioms buvo panaikintas embargas; ragina surinkti informaciją dėl tokių konsultacijų turinio ir išvadų ir paskelbti ją kitose metinėse ataskaitose;

26.   pabrėžia laiku vykstančių informacijos mainų su Europos Parlamentu dėl atsisakymo išduoti licencijas ir vadinamojo priemonių rinkinio modus operandi gerinimo svarbą;

Vienodi kriterijai

27.   ragina valstybes nares taikyti vienodus kriterijus vertinant trečiąsias valstybes, kai svarstomi ginklų prekybos apribojimai ar embargas, taikytinas dėl žmogaus teisių pažeidimų ar didėjančio regiono nestabilumo;

28.   mano, kad embargas Kinijai neturėtų būti panaikintas tol, kol nebus aiškaus ir ilgalaikio pagerėjimo žmogaus teisių ir socialinės bei politinės laisvės srityse; nurodo, kad ginklų eksportas pakenks taikai ir stabilumui Rytų Azijoje ir sukels regioninio nestabilumo pavojų, ypač po krizės, kilusios dėl atominių bandymų Šiaurės Korėjoje;

29.   reiškia didelį susirūpinimą dėl visų šalių akivaizdaus ginklų embargo pažeidimo vykstant Darfuro konfliktui, kaip praneša JT Saugumo Tarybos siųsti ekspertai, ir dėl to ten kylančio karo veiksmų eskalavimo pastaraisiais mėnesiais;

Naudojimo vadovas ir kriterijų interpretavimo geriausia praktika

30.   džiaugiasi, kad tobulinamas Naudojimo vadovas, kuris yra naudinga ir praktiška Kodekso kriterijų interpretacijų suvienodinimo priemonė;

31.   pažymi Naudojimo vadovo pakeitimus, ypač 2, 7 ir 8 kriterijų gairių; skatina toliau jį atnaujinti, vadovaujantis naujausiais Kodekso pakeitimais, pvz., išsamių 3 ir 4 kriterijų gairių; reikalauja, kad pagarba žmogaus teisėms būtų bendrasis kriterijus;

Nacionalinių ataskaitų pateikimo procedūros

32.   pripažįsta, kad vis daugiau pastangų dedama siekiant pagerinti duomenų, kuriuos numatyta pridėti prie metinių ataskaitų, rinkimą ir valstybių narių dalijimąsi jais, taip pat siekiant, kad aštuntosios metinės ataskaitos duomenys būtų pateikiami daug geriau; vis dėlto, siekdamas padidinti skaidrumą ir teisingai vertinti, kaip valstybės narės taiko Elgesio kodeksą, ragina itin pagerinti nacionalinių ataskaitų kokybę;

33.   ragina valstybes nares supaprastinti savo šalies ginklų eksporto licencijų išdavimo procedūras, išaiškinti su tuo susijusias vidaus institucines procedūras bei pareigas ir savo sistemoje panaikinti bet kokius eksporto licencijų išdavimo kariniams ir nekariniams ginklams neaiškumus, kuriais gali pasinaudoti ginklų eksportuotojai ir į konfliktinius regionus šaulių ginklus ir lengvąją ginkluotę eksportuoti kaip "ne karinius ginklus";

34.   ragina Tarybą reikalauti, kad kiekviena valstybė narė skelbtų nacionalines ataskaitas, parengtas pagal nustatytus minimalius standartus;

35.   ragina patvirtinti sutartus bendrus ataskaitų teikimo standartus, kurių turėtų laikytis visos valstybės, įskaitant reikalavimus dėl ginklų eksporto ir prekybos tarpininkavimo licencijų skaičiaus priimančiojoje šalyje ir informaciją apie atsisakymus išduoti licencijas, išsamaus įrangos, kuriai teikti suteiktos eksporto licencijos, rūšių apibūdinimo, išsamaus kiekvienos rūšies įrangos, kuriai teikti suteiktos eksporto licencijos, kiekio ir galutinio naudotojo tipo apibūdinimo; ragina ateityje įtraukti į nacionalines ataskaitas ginklų eksporto finansavimo klausimą, t. y. valstybės paskolas ir paskolų garantijas;

Perdavimai Bendrijos viduje

36.   reikalauja, kad būtų išlaikoma griežta ir skaidri nacionalinė eksporto kontrolė, kol visos ES valstybės narės suvienodins savo nacionalinę eksporto kontrolės politiką tiek, kad galėtų pakeisti Elgesio kodeksą teisine priemone, kuri suteiktų galimybę reglamentuoti vykstančio Bendrijos viduje bei tarptautinio ginklų eksporto leidimus, valdymą (įskaitant paskirties vietos) ir patvirtinimą;

ES konsoliduotos ataskaitos funkcijos ir turinys

37.   pripažįsta, kad Taryba sutiko įtraukti kai kurias ankstesnes Europos Parlamento rekomendacijas dėl ES konsoliduotos ataskaitos gerinimo, ir ragina Tarybą imtis šių svarbių veiksmų:

   nustatyti informacijos mainų laiką ir kas ketvirtį elektronine forma skelbti visus statistikos duomenis;
   skelbti daugiau informacijos apie ES lygmeniu vykstančius procesus, tarp jų ir apie atsisakymo išduoti eksporto licencijas sistemą ir atsisakymo suteikti prekybos tarpininkavimo licencijas sistemą,
   pateikti paaiškinimus, kaip bus taikoma kiekviena prioritetinė gairė ir kokie metodai bus naudojami, ir pateikti veiklos tvarkaraštį;
   2008 m. atlikti peržiūrą dėl pasiektos pažangos susiejant duomenų surinkimą ir dalijimąsi jais ir dėl prioritetinių gairių taikymo;
   taip pat(16):
   ES metinėje ataskaitoje esančių finansinių duomenų dėl ginklų eksporto licencijų nauda, palyginamumas ir tikslumas turi būti gerinama kuriant nacionalinių sąrašų, suderinamų su ES bendruoju kariniu sąrašu, struktūrą ir turinį ir derinant ataskaitų, kuriose būtų aptariamos atviros licencijos, rengimo praktiką;
   duomenų apie tikrąjį eksportą nauda, tikslumas, išsamumas ir palyginamumas turi būti gerinamas nustatant teisinį įpareigojimą, kad pramonė atsiskaitytų apie savo ginklų eksportą nacionalinių lygiu ir šiais duomenimis pagrįstų nacionalinį atsiskaitymą;
   metinėje ataskaitoje turėtų būti informacijos apie prekių, kurioms suteiktos eksporto licencijos, kiekį ir apie tikrąjį eksportą, taip pat ir lydimasis įtrauktų prekių aprašymas;
   taip pat turi būti pateikiama informacija apie prekių, skirtų reeksportuoti į trečiąsias šalis, galutinį vartotoją ir paskirties šalį. Jei manoma, kad toks detalumo lygis yra per didelis, valstybės galėtų parengti nacionalines metines ataskaitas ir pateikti sutartą atsiskaitymo kriterijų rinkinį;
   atskira informacija turėtų būti pateikiama ginkluotų pajėgų ar policijos taikos palaikymo, humanitariniais ar krizių sprendimo, taip pat Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) ir saugumo sektoriaus reformos tikslais naudojamų ginklų eksporto lentelėje, taip galima būtų išvengti painiavos su komercijai skirtu eksportu;
   siekiant Parlamento nariams sudaryti galimybę objektyviai palyginti oficialiai deklaruojamus duomenis ir tikrus eksporto faktus, galutinį suderintą tekstą, kuriame būtų nurodytos vietos, į kurias eksportuojama, turėtų sistemingai tikrinti nepriklausomi specializuoti ekspertai.

Pakartotiniam eksportui skirtos prekės

38.   ragina atsisakyti naujų "inkorporavimo" taisyklių ir ragina visas valstybes nares pakartotinai patvirtinti savo įsipareigojimus taikyti Elgesio kodeksą "inkorporavimui" skirtų sudedamųjų dalių eksportui;

Galutinis naudojimas

39.   pritaria prioritetinėms tolesnės kontrolės po eksporto gairėms ir ragina valstybes nares susitarti dėl procedūrų tikrinant ir prižiūrint pristatymą ir galutinį naudojimą arba vartotoją paskirties šalyse; rekomenduoja, kad valstybės narės sukurtų informacijos mainų mechanizmus ir sukurtų centrinę duomenų bazę, kurioje būtų skelbiama informacija apie susirūpinimą keliantį galutinį naudojimą paskirties šalyse, jų naudojimą ne pagal paskirtį ir (arba) peradresavimo atvejus ir keitimąsi informacija tarp valstybių narių dėl pristatymo ir galutinio naudojimo arba vartotojo patikrinimo;

40.   ragina, kad Europos Sąjungos ir valstybių narių požiūris į dvejopo naudojimo objektų eksporto ir pakartotinio eksporto kontrolę būtų aktyvesnis siekiant išvengti pavojaus, kai jautrūs gaminiai tampa prieinami nepageidautiniems galutiniams naudotojams trečiosiose šalyse, įskaitant nevalstybinius naudotojus;

41.   ragina valstybes nares nuolat stebėti žmogaus teisių padėtį ginklus importuojančiose šalyse;

Informavimas

42.   džiaugiasi pozityviu atsaku į Europos Parlamento raginimą pateikti daugiau informacijos apie duomenų bazės, kurioje būtų duomenų apie veiklą trečiosiose šalyse, kaip numatyta šeštojoje ir septintojoje metinėse ataskaitose;

43.   rekomenduoja valstybėms narėms atkakliai siekti pagrindinių informavimo veiklos prioritetų ir toliau naudoti šios veiklos koordinavimo ir informacijos rinkimo mechanizmą;

44.   džiaugiasi pozityviu atsaku į Europos Parlamento raginimą Tarybai dalytis su Europos Parlamentu išsamia informacija apie trejeto ("Troikos") susitikimus, susijusius su eksporto kontrole, ir apie įprastinių ginklų eksporto kontrolės ad hoc seminarus su tokiomis šalimis kaip Kinija ir Vakarų Balkanų šalys; rekomenduoja į šiuos seminarus kaip stebėtojus kviesti Parlamento narius;

45.   ragina Tarybą pagerinti Elgesio kodekso principų išmanymo lygį ir visuose trejeto susitikimuose ir palaikant santykius su trečiosiomis šalimis ir regioninėmis bei tarptautinėmis organizacijomis pabrėžti tarptautinės sutarties, įtvirtinančios bendrus pasaulio prekybos ginklais principus, poreikį ir siekti pasirašyti tarptautinės ginklų prekybos sutartį;

Tarpininkavimas prekiaujant ginklais

46.   ragina valstybes nares, kurios dar nesilaiko bendrosios pozicijos dėl tarpininkavimo prekiaujant ginklais, nustatyti savo suderinamumo pasiekimo laiką;

47.   vėl ragina valstybes nares gerinti savo bendrosios pozicijos dėl tarpininkavimo prekiaujant ginklais įgyvendinimą, ypač plečiant savo nacionalinę teisę ir įgyvendinant planuotas informacijos dėl tarpininkavimo veiksmų keitimosi priemones;

48.   ragina laikytis minimalių bendrų kontrolės kitų valstybių teritorijose normų, įskaitant ginklų embargą pažeidžiančios tarpininkavimo veiklos (nesvarbu, ar ji vyksta savo, ar kitoje valstybėje) uždraudimą; valstybės narės turėtų taip pat sekti Belgijos, Čekijos Respublikos, Estijos, Suomijos, Vengrijos, Lenkijos ir Slovakijos, kurios reikalauja tarpininkavimo veiklos licencijos parduodant karinę įrangą užsienyje, pavyzdžiu; valstybės narės turėtų bent jau sekti Vokietijos, kurioje šaunamųjų ginklų ir lengvosios ginkluotės prekybos užsienyje tarpininkavimo veikla taip pat licencijuojama, pavyzdžiu;

49.   rekomenduoja, kad valstybės narės toliau plėtotų bendrąją poziciją dėl tarpininkavimo prekiaujant ginklais ir sudarytų nacionalinį ginklų prekybos tarpininkų registrą, kur būtų kaupiama informacija apie gabenimo ir finansines paslaugas, susijusias su karinės įrangos perdavimu trečiosioms šalims, remiantis tokios informacijos vienodu dalijimusi visose valstybėse narėse; ragina išplėsti tarpininkavimo duomenų bazę, susijusią su atsisakymu išduoti licencijas, ir įtraukti informaciją apie konsultacijas dėl atsisakymo išduoti licencijas;

50.   rekomenduoja imtis visų priemonių siekiant išvengti tarpininkų iniciatyvų neatsakingai įsigyti ir eksportuoti ginklus, kurie buvo surinkti ESGP ir kitų išorinių operacijų, kuriose dalyvavo ES ir jos valstybės narės, metu, į trečiąsias šalis (Bosnijos ir Hercegovinos atvejis);

Privačios saugos tarnybos

51.   pažymi, kad JAV išplėtė savo karinio eksporto kontrolės teisės aktus ir jie dabar apima ir privačias saugos tarnybas, todėl ragina ES apsvarstyti panašius Elgesio kodekso išplėtimo veiksmus, kad jis apimtų ir privačias saugos tarnybas; pirmiausia ES galėtų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įrašyti šias veiklos sritis ir paslaugas, kurioms reikalinga eksporto licencija: ginkluota personalo ir pastatų apsauga, ginkluota transporto apsauga, mokymas naudotis kariniais ginklais ir įranga, strategijos ir taktikos mokymas, saugumo sektoriaus reforma, konsultacijos kariniais ir saugumo klausimais karinė logistika, kontražvalgybos paslaugos ir parama veiklai;

Reglamentas dėl kankinimo priemonių

52.   džiaugiasi 2005 m. birželio 27 d. priimtu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui(17);

53.   ragina išplėsti reglamento apimtį, kad jis apimtų perdavimus Bendrijos viduje, kad būtų išvengta bet kokių galimų pažeidimų;

ES plėtra

54.   džiaugiasi, kad septintojoje ir aštuntojoje metinėse ataskaitose atsižvelgiama į Parlamento rekomendaciją svarstyti geriausius būdus, kaip įtraukti į procesą stojančias valstybes ir naujas kaimynes ir padėti joms siekiant užtikrinti ginklų eksporto kontrolės politikos suderinimą ir išsamų Elgesio kodekso principų ir kriterijų įgyvendinimą;

55.   ragina Tarybą paskelbti kiekvienos siekiančios narystės valstybės perdavimo kontrolės sistemos ataskaitą ir patirtį prieš suteikiant tokiai valstybei narės statusą ir atitinkamai pakoreguoti visų neatitinkančių ES perdavimo kontrolės standartų valstybių priėmimo būklę, kol jos pasieks šiuos standartus; pageidauja, kad bet kurioje valstybėje, dalyvaujančioje stabilizacijos ir bendradarbiavimo sutarties procese, net jeigu ji dar neturi narės kandidatės ES statuso, būtų atidžiai prižiūrima perdavimo kontrolės sistema ir praktika;

Tarptautiniai procesai. Tarptautinė ginklų prekybos sutartis

56.   pabrėžia, kad ES ir jos valstybės narės turėtų būti dinamiškos, remdamos nacionalinius, regioninius ir tarptautinius procesus;

57.   ragina Tarybą ir Komisiją nustatyti konkrečias priemones siekiant įgyvendinti penkias prioritetines JT veiksmų programos (UNPoA) sritis, t. y. tarpininkavimo, žymėjimo ir sekimo, amunicijos, plėtros ir techninės pagalbos, ir siekiant vystyti paskesnes šios programos priemones;

58.   ragina pirmininkaujančią ES valstybę ir valstybes nares dėl tarptautinės ginklų prekybos sutarties suderinti savo deklaratyvią diplomatiją su atkakliais ir ryžtingais veiksmais siekiant įgyvendinti rezoliuciją, kurią 2006 m. spalio 26 d. patvirtino JTGA Pirmasis komitetas, siekiant sudaryti veiksmingą, teisiškai įpareigojančią prekybos ginklais sutartį, padėsiančią pamatus minimaliems pasauliniams ginklų perdavimo standartams;

59.   ragina Tarybą ir Komisiją į tolesnes derybas dėl Europos kaimynystės politikos plėtojimo ir dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų įtraukti klausimą dėl ES prekybos ginklais embargo laikymosi;

60.   ragina valstybes nares dar kartą įsipareigoti laikytis principo, kad nebus daroma kompromisų dėl Elgesio kodekso kriterijų siekiant platesnių užsienio politikos tikslų;

o
o   o

61.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui bei JTGA pirmininkui.

(1) Dokumentas Nr. 8675/2/98, Briuselis, 1998 m. birželio 5 d.
(2) OL C 328, 2005 12 23, p. 1; OL C 250, 2006 10 16, p. 1
(3) Dokumentas Nr. 10713/06, DGE WMD, Briuselis, 2006 m. birželio 20 d.
(4) OL C 66, 2006 3 17, p. 1.
(5) OL L 191, 2002 7 19, p. 1.
(6) 1997 m. birželio 27 d. patvirtino Bendrųjų reikalų taryba.
(7) OL L 156, 2003 6 25, p. 79.
(8) OL L 281, 2004 8 31, p. 1.
(9) Standartinės minimalios elgesio su kaliniais taisyklės, patvirtintos 1955 m. Ženevoje vykusiame 1-ajame Jungtinių Tautų kongrese nusikaltimų prevencijos ir elgesio su nusikaltėliais klausimais ir Jungtinių Tautų ekonominėje ir socialinėje taryboje 1957 m. liepos 31 d. rezoliucija 663 C (XXIV) ir 1977 m. gegužės 13 d. rezoliucija 2076 (LXII).
(10) Dokumentas Nr. 5319/06, 2006 m. sausio 13 d.
(11) Dokumentas AKR-ES 3892/06/gal.
(12) OL C 280 E, 2006 11 18, p. 443.
(13) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0274.
(14) OL C 91 E, 2004 4 15, p. 679.
(15) OL C 104 E, 2004 4 30, p. 1048.
(16) Daugiau apie šiuos papildomus punktus žr. Europos Sąjungos ginklų eksporto elgesio kodeksas: Metinių ataskaitų tobulinimas. SIPRI politikos dokumentas Nr. 8, SIPRI, 2004 m. lapkričio mėn.
(17) OL L 200, 2005 7 30, p. 1.


Europos kelių eismo saugos veiksmų programos vidurio laikotarpio ataskaita
PDF 237kWORD 80k
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos kelių eismo saugos veiksmų programos vidurio laikotarpio ataskaitos (2006/2112(INI))
P6_TA(2007)0009A6-0449/2006

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos Baltąją knygą "Europos transporto politika iki 2010 metų: laikas spręsti"(COM(2001)0370) ir į savo 2003 m. vasario 12 d. rezoliuciją šiuo klausimu(1),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Saugių ir racionalių automobilių informacijos ir ryšių technologijos" (COM(2003)0542),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Europos kelių eismo saugumo veiksmų programa – perpus sumažinti avarijų keliuose aukų skaičių Europos Sąjungoje iki 2010 m.: bendra atsakomybė" (COM(2003)0311) ir į savo 2005 m. rugsėjo 29 d. rezoliuciją šiuo klausimu(2) bei į vėlesnę 2004 m. spalio mėn. publikaciją "20 000 žmonių gyvybės išsaugojimas mūsų keliuose",

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 6 d. Komisijos rekomendaciją 2004/345/EB dėl teisės aktų vykdymo kelių eismo saugumo srityje(3),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 24 d. Veronos deklaraciją dėl kelių eismo saugumo ir į 2004 m. spalio 25-26 d. vykusios antrosios Veronos konferencijos išvadas bei į vėlesnį ES transporto ministrų įsipareigojimą kelių eismo saugą laikyti prioritetu,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. sausio 29 d. priimtą Europos saugaus kelių eismo chartiją,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Europos kelių eismo saugumo veiksmų programa. Laikotarpio vidurio ataskaita" (COM(2006)0074),

–   atsižvelgdamas į JAV nacionalinės kelių eismo saugos administracijos (NHTSA) pranešimą, kad elektroninės stabilumo sistemos (ESP/ESK) visiems naujiems automobiliams nuo 2011 m. rugsėjo mėn. taps privaloma standartine įranga,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0449/2006),

A.   kadangi kiekvienais metais daugiau kaip 40 000 mirties atvejų priežastis ES yra eismo įvykiai, kurie, kaip apskaičiuota, tiesiogiai ir netiesiogiai kainuoja 180 000 000 000 eurų arba 2 proc. ES BVP,

B.   kadangi iki 2010 m. perpus sumažinti mirties atvejų skaičių Europos Sąjungos keliuose tebėra prioritetas, o tai, kad nepavyko pasiekti reikiamos pažangos siekiant įgyvendinti šį tikslą, kelia susirūpinimą,

C.   kadangi Europos Sąjungoje siekiant šio tikslo padaryta nepakankama pažanga,

D.   kadangi Parlamentas ir toliau laikosi nuomonės, kad kelių saugumas – tai valstybių narių ir Europos Sąjungos bendra atsakomybė,

E.   kadangi Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuras pabrėžė sveikatos problemų, kurias sukelia mirties atvejai ir sužalojimai keliuose, mastą ir, jo nuomone, sveikatos sektoriaus įtraukimas į kelių eismo saugumo ir greičio mažinimo problemų sprendimą yra prioritetinis klausimas, kuris vis tik priklauso valstybių narių kompetencijos sričiai,

F.   kadangi valstybių narių, kurių kelių eismo sauga prasta, ir tų, kuriose ji geresnė, atotrūkis didėja,

G.   kadangi kelių eismo sauga turi horizontalųjį aspektą ir, siekiant jį kuo labiau pagerinti, dabar reikia sutelkti visą dėmesį į prioritetines sritis – politikos priemones, kuriomis siekiama veiksmingiau įgyvendinti teisės aktus (saugos diržai, greičio apribojimai, kelių eismo taisyklių laikymasis), vairavimo standartų (vairuotojo pažymėjimų, vairuotojų elgesio, pagarbos pėstiesiems), infrastruktūros (greitkelių ir kelių tinklo kokybės, eismo juostų, kelio ženklų) bei transporto priemonių (periodinių patikrinimų, modelių) gerinimą ir keitimąsi pažangiąja patirtimi,

H.   kadangi trumpuoju laikotarpiu efektyviausiai pagerinti vairavimo ES standartus būtų galima taikant valstybių narių kelių eismo įstatymus, ypač dėl pažeidimų, susijusių su greičio viršijimu, vairavimu apsvaigus nuo alkoholio ir dėl reikalavimų naudoti saugos diržus bei vaikų tvirtinamąsias sistemas,

I.   kadangi transporto priemonės dabar yra keturis kartus saugesnės nei 1970 m.,

J.   kadangi, palyginti su bendru mirties atvejų keliuose skaičiumi, žūva vis daugiau motociklininkų,

K.   kadangi skiriamosios juostos ir atitvarai padeda labai sumažinti žuvusiųjų keliuose skaičių,

L.   kadangi 2006 m. spalio mėn. Komisija pradėjo 4 metų trukmės tyrimų projektą DRUID, kurio metu bus tiriami vairavimo apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir vaistų padariniai,

M.   kadangi diegdamos gyvybės apsaugos sistemas valstybės narės neturėtų būti mažiau ambicingos nei kitos šalys,

1.   ragina visas valstybes nares, regioninės ir vietos valdžios bei ES institucijas, pramonės atstovus, organizacijas ir fizinius asmenis prisiimti aukštesnio lygio politinius įsipareigojimus didinti kelių eismo saugą Europos Sąjungoje;

2.   mano, kad tik integruotas požiūris į sistemas, apimantis visus eismo dalyvius ir suinteresuotus subjektus, pagrįstas pastangomis remti viešąjį transportą bei veiksmingesnį įstatymų kūrimą valstybėse narėse kartu su tinkama eismo dalyvių stebėsena valstybėse narėse (vairuotojo pažymėjimų tikrinimas, girtumo tikrinimas alkoholio matuokliais ir t. t.) gali padėti stipriai ir tvariai mažinti didelių avarijų keliuose skaičių;

3.   primena, kad ambicingų Europos Sąjungos užsibrėžtų tikslų negalima pasiekti neatsižvelgiant į itin svarbų švietimo vaidmenį ir esamų teisės aktų taikymą valstybėse narėse; todėl ragina valstybes nares toliau pabrėžti ir plačiau taikyti savo informavimo politikos priemones ir rengti visuomenės sąmoningumo kelių eismo saugos srityje didinimo kampanijas visiems ir visų amžiaus grupių eismo dalyviams; taip pat ragina valstybes nares išsamiai ir be išimčių taikyti dabar galiojančius teisės aktus, nes jei eismo dalyviai jų laikysis, kelių eismo sauga labai pagerės;

4.   teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl kelių infrastruktūros saugos valdymo (COM(2006)0569), kuriuo būtų galima sumažinti mirties atvejų skaičių 12–16 proc., ir Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl Bendrijoje įregistruotose sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse įrengtų veidrodėlių modifikavimo(COM(2006)0570), kuris susijęs su nematomos zonos automobilio veidrodėlių naudojimu;

5.   ragina Komisiją kuo greičiau pateikti savo žadėtus pasiūlymus, pvz., dėl tarpvalstybinio teisės aktų vykdymo užtikrinimo, šviesų naudojimo dienos metu, esamų kelių eismo saugos priemonių ir taisyklių taikymo, galinių atšvaitų naudojimo, kad būtų aiškiau matomi sunkvežimių gabaritai, jau gamyklose įmontuotų bei vėliau įtaisytų nematomos zonos automobilio veidrodėlių ir (arba) naujų nematomos zonos stebėjimo sistemų;

6.   mano, kad siekiant kovoti su tarpvalstybiniais vairavimo pažeidimais ypač svarbu turėti galimybę veiksmingai taikyti teisės aktus dėl greičio viršijimo, vairavimo neprisisegus saugos diržo arba apsvaigus nuo alkoholio, kad už šiuos pažeidimus taikomos didelės baudos būtų skiriamos nepaisant, ar pažeidimas padarytas paties pažeidėjo šalyje, ar kitoje valstybėje narėje;

7.   primena Komisijai apie jos ketinimą apsvarstyti galimybę interneto tinklalapyje visomis oficialiomis ES kalbomis teikti vartotojams suprantamą ir nuolat atnaujinamą informaciją apie valstybėse narėse naudojamas kelio ženklų sistemas;

8.   pabrėžia poreikį derinti kelių eismo taisykles ir kelio ženklus, nes, pvz., dėl skirtingų pirmenybės žieduose taisyklių gali kilti avarijų;

9.   atsižvelgdamas į tai, kad neaiškūs arba nevienodi kelio ženklai kelia nereikalingą pavojų kelių eismo saugai, ir atsižvelgdamas į Vienos konvencijos dėl kalio ženklų nuostatas, ragina Komisiją atlikti kelio ženklų Europoje suderinimo kaip priemonės pagerinti kelių eismo saugą tyrimą;

10.   žinodamas didelį avarijų ir mirties atvejų skaičių kelio darbų zonose, ragina Komisiją nustačius pažangiąją patirtį ir keičiantis ja sukurti bendras gaires, kokie reikalavimai turėtų būti taikomi, kad kelio darbų zonos būtų saugios;

11.   mano, kad siekdama pagreitinti kelių eismo saugos raidą teigiama linkme Komisija turėtų skatinti ES finansuojamus naujųjų ir senųjų valstybių narių vykdomus partnerystės projektus;

12.   mano, kad Komisija turi skatinti, kad jos darbo grupėse dalyvautų ir naujųjų, ir senųjų valstybių narių atstovai;

13.   ragina Komisiją įvertinti Europos saugaus kelių eismo chartiją;

14.   ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviai lyginti ir koordinuoti valstybių narių rezultatus, pasiektus kelių eismo saugos srityje, kad, remdamosi pažangiąja patirtimi, visos valstybės narės galėtų pasinaudoti pozityviais praktikos pavyzdžiais ir šitaip pagreitinti šios srities raidą teigiama linkme;

15.   ragina Komisiją pripažinti nepriklausomų visos Europos programų lyginamojo vertinimo svarbą skatinant vienodą ES teisės aktų, turinčių įtakos kelių eismo saugai, taikymą, skatinantį suinteresuotų subjektų, atsakingų už saugios kelių aplinkos užtikrinimą, konkurenciją (t. y. EuroTAP, EuroNCAP);

16.   ragina valstybes nares apsvarstyti, ar nereikėtų nustatyti nulinės alkoholio kiekio vairuotojo kraujyje ribos neseniai pradėjusiems vairuoti asmenims ir profesionaliems komercinių transporto priemonių bei autobusų vairuotojams, gabenantiems keleivius ir, pvz., pavojingas prekes;

17.   atkreipia dėmesį į galimybę nustatyti minimalius aktyvaus ir pasyvaus saugumo reikalavimus visoms transporto priemonėms ir visoje Europos Sąjungoje suderinti technines kelių eismo saugos taisykles;

18.   mano, kad vairavimas apsvaigus nuo narkotikų yra didelė problema, kurią reikia spręsti; o valstybės narės ir Komisija turėtų investuoti daugiau išteklių į šių pažeidimų tyrimus ir kovą su jais;

19.   mano, kad sveikatos ir darbo saugos taisyklės turėtų būti taikomos tada, kai transporto priemonė yra mobili darbo vieta;

20.   ragina Komisiją išnagrinėti komunikacijos priemonių naudojimo transporto priemonėse poveikį vairuotojų elgesiui ir saugumui keliuose;

21.   ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad būtų sugriežtintas saugos diržų naudojimas visose transporto priemonėse, ypač autobusuose;

22.   ragina valstybes nares transporto priemonėms, kurių masė viršija 12 tonų, kaip įmanoma platesniu mastu taikyti draudimą lenkti visuose vienos ir dviejų juostų keliuose;

23.   ragina Komisiją rekomenduoti valstybėms narėms įrengti ir išlaikyti deramas poilsio patalpas, atitinkančias Europos socialinių partnerių keliamus kriterijus, ir taip užtikrinti saugesnę vairavimo su pertraukomis infrastruktūrą;

24.   ragina Komisiją ir valstybes nares taikyti paskatas, kad transporto priemonių parkų pirkėjai arba nuomininkai pirktų arba nuomotųsi saugos ir aplinkos požiūriu geriausias rinkoje esančias transporto priemones ir kad transporto priemonių gamintojai kurtų transporto priemones, kurios būtų saugesnės ir aplinkos požiūriu veiksmingesnės;

25.   yra įsitikinęs, kad draudimo įmonės gali atlikti lemiamą vaidmenį užtikrinant kelių eismo saugos teisės aktų ir kelių transporto srities darbo teisės aktų laikymąsi, pvz., nustatydamos skirtingas draudimo įmokas;

26.   ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų skatinamos ne vien naujausios išmetamųjų teršalų mažinimo technologijos, bet ir akivaizdžiai saugą didinančios priemonės (avarinio stabdymo pagalbos sistema, įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio sistema, kelionės greičio kontrolės sistemos, amortizavimo kontrolės sistemos ir t. t.);

27.   ragina Komisiją, siekiant sumažinti nuovargio ir išsekimo sukeliamų avarijų skaičių, išnagrinėti nuovargio ir išsekimo padarinius vairuotojams, ir privatiems, ir – sveikatos ir darbo saugos požiūriu – tiems, kurie naudoja transporto priemones darbe;

28.   ragina Komisiją Europos lygmeniu pradėti informavimo kampaniją prieš vairuotojų nuovargį siekiant skatinti, kad vairuotojai bet kurios kelionės metu kas dvi valandas sustotų pailsėti, kaip tai jau įgyvendinta kai kuriose valstybėse narėse;

29.   mano, kad iš esamos technologijų gausybės dėmesys turi būti atkreiptas į šiuos sprendimus: priminimo prisisegti saugos diržą signalai ir pažangios tvirtinamosios sistemos; elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESK); greičio ribojimo sistemos; mechanizmai, neleidžiantys užvesti variklio, jei vairuotojas yra išgėręs; numatomos saugos sistemos (avarinio stabdymo pagalbos sistema, pastovaus greičio palaikymo sistema, įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio sistema, nematomos zonos nustatymo ultragarsu sistema, amortizavimo kontrolės sistema) ir automatinio skambučio (angl. eCall) sistema;

30.   ragina valstybes nares iki 2007 m. birželio mėn. pasirašyti bendrą ketinimų pareiškimą dėl automatinio skambučio (angl. eCall) sistemos;

31.   mano, kad racionalaus transporto sistemos (RTS) turi būti pritaikytos vyresniems vairuotojams;

32.   ragina Komisiją ir valstybes nares įtraukti į EuroNCAP programą kaklo apsaugos ir aktyvių techninių sistemų, pvz., elektroninio stabilumo programų ir elektroninio stabilumo kontrolės sistemų, avarinio stabdymo, pagalbos vairuotojui (pvz., mechanizmų, neleidžiančių užvesti variklio, jei vairuotojas yra išgėręs), kelionės greičio kontrolės ir įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio bandymus;

33.   ragina Komisiją aiškiai įtraukti motociklininkų saugą į infrastruktūros gaires, ypač kalbant apie motociklininkams pritaikytus avarinius atitvarus Europos keliuose;

34.   mano, kad Komisija turi išnagrinėti vieną labai svarbią priemonę – bendrų minimalių standartų vairavimo instruktoriams patikrinti ir leidimams išduoti sukūrimą;

35.   ragina valstybes nares parengti mokymo ir švietimo kelių eismo saugos srityje veiksmų planą, kuris būtų taikomas mokyklų programose (nuo 3 iki 18 m. amžiaus moksleiviams) visose Sąjungos mokyklose; taip pat ragina parengti mokymo ir saugumo priemonių standartus, kurie būtini tuo atveju, jeigu bus leidžiama, prižiūrint kitam asmeniui, mokytis vairuoti nuo 16 m. amžiaus;

36.   ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti vienodas visoje Europos Sąjungoje taikomas taisykles, reglamentuojančias privalomus ir reguliarius visų variklinių transporto priemonių saugos patikrinimus;

37.   ragina Komisiją ir valstybes nares siekiant pagerinti padėtį Europos Sąjungoje siūlyti priemones, pagrįstas bendro Europoje skubios pagalbos telefono numerio 112 žinojimo vertinimais, ir siūlyti visoms valstybėms narėms įgyvendinti E112 projektą;

38.   pabrėžia, kad automatinio skambučio (angl. eCall) sistema gali padėti apie 40 proc. sumažinti reakcijos į avariją laiką miestuose ir apie 50 proc. kaimo vietovėse, ir ragina visas valstybes nares skatinti kuo greičiau ją įdiegti;

39.   ragina Komisiją sukurti Europos eismo įvykių keliuose tyrimo sistemą, kad būtų galima juos palyginti ir veiksmingiau dirbti siekiant jų išvengti;

40.   ragina Komisiją, valstybes nares ir jų regionines valdžios institucijas ypatingą dėmesį atkreipti į lengvai pažeidžiamų eismo dalyvių, t. y. pėsčiųjų, dviratininkų ir motociklininkų, apsaugą ir saugą;

41.   pabrėžia, kad valstybės narės, projektuodamos, tiesdamos ir prižiūrėdamos kelius ir kitas infrastruktūros priemones, turėtų sistemiškai atsižvelgti į visų besinaudojančiųjų keliais saugą ir į avarijų prevenciją;

42.   ragina Komisiją skatinti naudoti atbulines kėdutes iki 3–4 metų amžiaus vaikams vežti, remiantis Švedijos nacionalinio kelių ir transporto tyrimų instituto (VTI) atliktu vaiko saugos automobiliuose tyrimu (pranešimas 489A);

43.   ragina Komisiją ir ypač valstybes nares išnagrinėti neįgaliųjų kelių eismo saugos padėtį; mano, kad profesionalūs vairuotojai, gabenantys keleivius, pvz., taksi vairuotojai, turi būti tinkamai išmokyti, kaip saugiai vežti neįgaliųjų vežimėlius, ir pan.;

44.   ragina Komisiją ištirti neįgaliųjų poreikius aktyvaus ir nepriklausomo dalyvavimo kelių transporto sistemoje požiūriu ir nustatyti taisykles, užtikrinančias, kad neįgalieji, siekiantys gauti vairuotojo pažymėjimą, nebūtų diskriminuojami;

45.   mano, kad technologijos, pvz., telematika, ilguoju laikotarpiu labai padės sumažinti mirtinų avarijų skaičių; todėl ragina visus suinteresuotus subjektus atlikti intensyvius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti siekiant, kad būtų greitai įdiegtos perspektyvios technologijos, tačiau nepamiršti su kelių eismo sauga susijusio švietimo;

46.   mano, kad informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimas kelių infrastruktūroje padeda geriau valdyti transeuropinius transporto tinklus (TEN-T) ir spręsti kelių eismo saugumo problemas; ragina Komisiją ir valstybes nares tęsti veiksmus šioje srityje ir sukurti Europos racionalių kelių eismo valdymo sistemų taikymo programą;

47.   ragina Komisiją atkreipti ypatingą dėmesį į techninę transporto priemonių saugą; pabrėžia, kad iki 2010 m. reikia apmąstyti tolesnį šios srities teisės aktų kūrimą; šiuo aspektu siekiant toliau gerinti Europos kelių eismo saugą ypač svarbų vaidmenį turi atlikti elektroninių transporto priemonių saugos sistemų (el. saugumo sistemų) bandymai, vienoda kasmetinių patikrų sistema, taikoma senesnėms negu aštuonerių metų transporto priemonėms, ir specialios transporto priemonių, kurios buvo patekusios į sunkias avarijas, patikros;

48.   ragina Komisiją ir Eurostatą tobulinti kelių eismo avarijų statistiką, pvz.,

   papildomai grindžiant ją dar ir amžiumi bei lytimi,
   geriau atspindint tikruosius lengvai pažeidžiamų kelių eismo avarijų aukų, pvz., pėsčiųjų ir dviratininkų, skaičius,
   suderinant mirties kelių eismo avarijoje kriterijus, grindžiant ją išgyvenimo po avarijos laikotarpiais;

49.   ragina Komisiją sukurti ilgalaikę kelių eismo saugos strategiją, kuri būtų tęsiama ir po 2010 m. ir kurioje būtų nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis siekiant išvengti mirties atvejų ir rimtų sužeidimų, kurių priežastis – kelių eismo įvykiai ("nulinė vizija");

50.   ragina valstybes nares pripažinti transporto priemonių (ypač komercinių) vairavimo pavojus, kai ant jų stogo yra sniego ir ledo, ir atsižvelgiant į tai parengti rekomendacijas dėl išsamaus "sniego šalinimo zonų" tinklo sukūrimo bei apsvarstyti ir (arba) skatinti technines alternatyvas;

51.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 43 E, 2004 2 19, p. 250.
(2) OL C 227 E, 2006 9 21, p. 609.
(3) OL L 111, 2004 4 17, p. 75.


Integruotas požiūris į moterų ir vyrų lygybę komitetų darbe
PDF 280kWORD 55k
Europos Parlamento rezoliucija dėl integruoto požiūrio į lyčių lygybę komitetų darbe (2005/2149(INI))
P6_TA(2007)0010A6-0478/2006

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnį ir į 141 straipsnio 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, į pataisytą Europos socialinę chartiją ir į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką,

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos žmogaus teisių generalinio direktorato, o ypač Europos Tarybos Moterų ir vyrų lygybės komiteto darbus,

–   atsižvelgdamas į 1995 m. Pekine organizuotą Ketvirtąją pasaulinę moterų konferenciją, Pekine priimtą deklaraciją ir veiksmų planą, taip pat į Jungtinių Tautų "Pekinas + 5" ir "Pekinas +10" neeilinių sesijų dokumentus, priimtus 2000 m. birželio 9 d. ir 2005 m. kovo 11 d., dėl naujų priemonių ir iniciatyvų Pekino deklaracijai ir veiksmų planui įgyvendinti,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/73/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyva 76/207/EEB, dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2003 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl integruoto požiūrio į lyčių lygybę (angl. gender mainstreaming) Europos Parlamente(2),

–   atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto darbinį dokumentą dėl integruoto požiūrio į lyčių lygybę komitetų darbe, parengtą išnagrinėjus visų dvidešimt dviejų Parlamento komitetų pirmininkų ir paskirtų pirmininkų pavaduotojų, atsakingų už integruotą požiūrį į lyčių lygybę, atsakymus į pateiktą klausimyną,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A6-0478/2006),

A.   kadangi dauguma komitetų visuomet arba kartais skiria dėmesio integruotam požiūriui į lyčių lygybę ir tik mažuma šiuo klausimu domisi retai arba neteikia jam jokios reikšmės,

B.   kadangi lyčių lygybės principas yra pamatinis Bendrijos teisės principas ir pagal EB steigimo sutarties 2 straipsnį Bendrija kelia sau uždavinį skatinti moterų ir vyrų lygybę,

C.   kadangi EB steigimo sutarties 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžtas integruotas požiūris į lygybę, pagal kurį bet kurioje savo veiklos srityje Bendrija siekia pašalinti vyrų ir moterų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę,

D.   atsižvelgdamas į nuo 2005 m. Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto skatinamą dinamiką ir į aukšto lygio lyčių lygybės grupės darbus,

E.   kadangi komitetų pirmininkai (-ės) arba pirmininkų (-ių) pavaduotojai (-os), atsakingi (-os) už integruoto požiūrio į lyčių lygybę įgyvendinimą atitinkamo komiteto darbe, aktyviai dalyvavo visuose Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto posėdžiuose,

F.   kadangi moterų Europos Parlamento narių procentinė dalis nuolat didėja (2004 m. ji išaugo nuo 17,5 proc. 1979 m. iki 30,33 proc.),

G.   kadangi moterys dar per mažai renkamos į administracijos organų, kuriuose priimami politiniai sprendimai, atsakingus postus,

H.   kadangi iš aštuonių generalinių direktoratų tik dviejuose moterys buvo paskirtos eiti generalinių direktorių pareigas, apgailestauja dėl nepakankamo moterų kandidačių į generalinius direktorius skaičiaus, todėl ragina moteris rimtai apsvarstyti galimybę siūlyti savo kandidatūras į atsakingus administracijos postus,

I.   atsižvelgdamas į tai, kad nors dauguma komitetų pasisako už integruotą požiūrį į lyčių lygybę, į daugumos jų ateities politinių prioritetų sąrašus neįtraukta jokia strategija, susijusi su integruotu požiūriu į lygybę,

J.   kadangi iki šiol nė vienas komitetas nesuformulavo konkrečių tikslų integruoto požiūrio į lyčių lygybę strategijai įgyvendinti,

K.   kadangi pusė komitetų mano, kad jų patirtis šioje srityje šiuo metu kaupiama, o kita pusė rodo didelį susidomėjimą integruoto požiūrio į lyčių lygybę mokymu savo sekretoriatuose,

L.   kadangi Parlamento komitetų politinis ir administracinis bendradarbiavimas su Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetu įvairuoja nuo pastovaus iki atsitiktinio,

M.   kadangi pagal Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 6 dalį dauguma komitetų reguliariai kviečia Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonės referentus dalyvauti atsakingo komiteto posėdžiuose, kuriuose aptariamas jo rengiamas pranešimas,

N.   kadangi, siekdami geresnės teisėkūros, dauguma komitetų pasisako už integruotą požiūrį į lyčių lygybę ir pusė jų jau pasinaudojo lyčių lygybės ekspertų konsultacijomis,

Integruoto požiūrio į lyčių lygybę vertinimas

1.   pabrėžia, kad reikalaujant lyčių lygybės praktikoje, negalima supriešinti moterų su vyrais;

2.   pabrėžia, kad integruoto požiūrio į lyčių lygybę įgyvendinimas yra teigiamas pokytis moterims ir vyrams;

3.   pabrėžia, kad taikant integruotą požiūrį į lyčių lygybę reikia reorganizuoti, pagerinti, išplėtoti ir įvertinti politikos sritis, siekiant, kad visais lygmenimis ir visais etapais veikėjai, dalyvaujantys priimant politinius sprendimus, įtrauktų lyčių lygybės aspektą į visas politikos sritis;

4.   pabrėžia, kad integruotas požiūris į lyčių lygybę neturi pakeisti veiksmų, specialiai skirtų padėčiai, susidariusiai dėl vyrų ir moterų nelygybės, ištaisyti, ir primena, kad specialiai vyrų ir moterų lygybę skatinti skirti veiksmai ir integruotas požiūris į lyčių lygybę yra neatskiriami ir papildo vienas kitą bei turi koegzistuoti siekiant lyčių lygybės;

5.   dėkoja ES pirmininkavusioms Austrijai ir Suomijai už tai, kad jos pabrėžė vyrų dalyvavimo įgyvendinant integruotą požiūrį į lygybę svarbą Ministrų Taryboje;

6.   pabrėžia, kad, laikantis integruoto požiūrio į lyčių lygybę, moterų ir vyrų lygybė ir tikslas siekti lyčių lygybės turi atsispindėti bet kokioje veikloje – politikos sričių nustatymo, mokslinių tyrimų, gynybos ir dialogo, teisėkūros, lėšų skyrimo ir jų panaudojimo bei atliekant programų ir projektų įgyvendinimo stebėseną;

7.   įsipareigoja patvirtinti ir taikyti, įgyvendinant Bendrijos politiką, integruoto požiūrio į lyčių lygybę strategiją, su nurodytais konkrečiais tikslais, ir paveda atsakingam komitetui parengti ją vėliausiai iki dabartinės įstatymų leidėjo kadencijos pabaigos;

8.   kviečia biuro aukšto lygio lyčių lygybės grupę ir toliau remti bei skatinti visą šį procesą, remiantis informacija, reguliariai pateikiama komitetų ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkės; taip pat paraginti valstybes nares pradėti įgyvendinti lyčių lygybės politiką;

9.   pabrėžia, kad frakcijos gali atlikti svarbų vaidmenį savo programose ir veikloje taikydamos integruotą požiūrį į lyčių lygybę ir taip skatindamos moteris dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei remdamos moterų dalyvavimą Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų rinkimuose;

10.   džiaugiasi tais EP komitetais, kurie veiksmingai panaudojo integruotą požiūrį į lygybę savo darbuose, ir kviečia kitus komitetus daryti taip pat;

11.   dėkoja generaliniam sekretoriui už tarnautojų skatinimą mokytis laikytis integruoto požiūrio į lygybę;

12.   pažymi, kad Vidaus politikos generaliniame direktorate moterų administratorių procentinė dalis didžiausia, ir ragina visus Parlamento generalinius direktorius praktiškai įgyvendinti Bendrijos teisės aktus dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įdarbinimo srityje;

13.   prašo, kad visuose Vidaus ir išorės politikos GD komitetų sekretoriatuose pradėtų dirbti po tarnautoją, specialiai supažindintą su integruotu požiūriu į lyčių lygybę, ir skatina telkti šiuos tarnautojus į tinklą, koordinuojamą Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto sekretoriato, kad jie galėtų reguliariai keistis pažangiąją patirtimi;

14.   apgailestauja, kad Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatuose nenumatoma pakankamų priemonių, kurios leistų tarnautojams iš tiesų suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą;

15.   prašo, kad skelbiant apie laisvas darbo vietas Europos institucijose būtų laikomasi integruoto lyčių lygybės požiūrio;

Integruoto požiūrio į lygybę įgyvendinimo ateitis

16.   pabrėžia, kad kalbant apie integruotą požiūrį į lygybę, svarbu vartoti tikslius terminus ir apibrėžimus, atitinkančius tarptautinius standartus;

17.   pabrėžia būtinybę, kad EP komitetai disponuotų tinkamomis priemonėmis, kurios leistų gerai susipažinti su integruotu požiūriu į lygybę, pvz., pagal lytis sugrupuoti rodikliai ir statistikos duomenys, bei būtinybę biudžeto išteklius pasiskirstyti lyčių lygybės požiūriu, skatinant juos pasinaudoti vidine (atsakingo komiteto sekretoriato, departamento, bibliotekos ir t. t.) ir išorine kitų valstybinių ir privačių vietos, regiono, šalies ir viršnacionalinių institucijų, mažų, vidutinių ir didelių įmonių bei lyčių lygybės srityje dirbančių universitetų patirtimi;  

18.   ragina atsakingo komiteto pirmininkę reguliariai teikti informaciją Komitetų pirmininkų sueigai, kad ji galėtų įvertinti šioje srityje pasiektą pažangą;

19.   pabrėžia, kad įgyvendinant integruotą požiūrį į lygybę reikia atsižvelgti į kiekvieno Parlamento komiteto specifiką; prašo, kad vertinimas būtų atliekamas kas dvejus metus, vadovaujant Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui, remiantis visų dvidešimt dviejų komitetų pirmininkams ir už integruotą požiūrį į lyčių lygybę atsakingiems pirmininkų pavaduotojams pateiktu klausimynu, įskaitant šio tipo trūkumus komitetų ir delegacijų darbe bei pažangą įgyvendinant integruotą požiūrį į lygybę kiekviename komitete;

o
o   o

20.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos Tarybai.

(1) OL L 269 2002 10 05, p. 15.
(2) OL C 61 E, 2004 3 10, p. 384.

Teisinė informacija - Privatumo politika