Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2130(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0036/2007

Внесени текстове :

A6-0036/2007

Разисквания :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Гласувания :

PV 29/03/2007 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0100

Приети текстове
PDF 405kWORD 123k
Четвъртък, 29 март 2007 г. - Брюксел
Бъдещето на професионалния футбол в Европа
P6_TA(2007)0100A6-0036/2007

Резолюция на Европейския парламент от 29 март 2007 г. относно бъдещето на професионалния футбол в Европа (2006/2130(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Доклада от Хелзинки от 10 декември 1999 г.(1) и Декларацията от Ница от 8 декември 2000 г.(2) относно специфичните особености на спорта и неговата социална функция в Европа,

–   като взе предвид членове 17 и III-182 от Договора за създаване на конституция за Европа (Конституционния договор), относно инициативата за европейския футбол, подета под председателството на Обединеното кралство, вследствие на която бе изготвен "Независим преглед на европейския спорт, 2006 г.",

–   като взе предвид инициативата за европейския футбол, подета под председателството на Обединеното кралство, вследствие на която бе изготвен "Независим преглед на европейския спорт", 2006 г.,

–   като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейските общности (Европейският съд), Първоинстанционния съд и решенията на Комисията по въпросите, свързани със спорта,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по заетост и социалните въпроси, Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и Комисията по правни въпроси (A6-0036/2007),

A.   като има предвид, че в доклада от Хелзинки Комисията е подчертала необходимостта от сътрудничество между управителните органи в областта на футбола и публичните власти с цел добро ръководство на играта, което да спазва изцяло саморегулиращия характер на професионалния спорт;

Б.   като има предвид, че европейският спорт, и в частност футболът, е неразделна част от европейската идентичност, култура и гражданство и че европейският футболен модел, който се характеризира с открити спортни състезания в рамките на пирамидална структура, където няколко стотици хиляди аматьорски клубове и милиони доброволци и състезатели съставляват базата на висшите професионални клубове, е резултат от дългогодишната демократична традиция и подкрепата на обикновените хора в Общността като цяло;

В.   като има предвид, че футболът играе важна социална и образователна роля и е ефикасно средство за социална интеграция и мултикултурен диалог , и е необходимо да играе активна роля за противодействие срещу дискриминацията, нетърпимостта, расизма и насилието, както много от тези инциденти все още се случват на и около стадионите, и като взе предвид, че професионалните футболни клубове и лиги играят не по-малко значителна социална и културна роля на местно и национално равнище;

Г.   като има предвид, че професионалният футбол има както икономическо, така и не-икономическо измерение;

Д.   като има предвид, че икономическите аспекти на професионалния футбол се уреждат в общностното законодателство и съдебната практика признава спецификата на спорта, както и социалната и образователна роля на футбола в Европа;

Е.   като има предвид, че националните и европейски политически и спортни власти носят отговорността да предприемат необходимите мерки, като разработят такава правна рамка, която изцяло да спазва основните принципи като спецификата на професионалния футбол, автономията и субсидиарността, така че, когато общностното законодателство се прилага за професионалния футбол, неговите социални и културни цели да не бъдат компрометирани;

Ж.   като има предвид, че бе взето решение, с оглед на нарастващото значение на спорта в политиките, водени от Европейския съюз в различни области (свободно движение, признаване на квалификациите, конкуренция, здравна и аудиовизуална политики), спортът да бъде включен в Конституционния договор като сфера на компетентност на ЕС (съгласно членове 17 и III-182); и като има предвид, че Конституционният договор не е ратифициран от всички държави-членки, и че Декларацията от Ница за спорта в ЕС сама по себе си не е достатъчна да разреши настоящите проблеми, които надхвърлят рамките на националните измерения и за които трябва да се търсят европейски решения;

З.   по-високият професионализъм и засилената комерсиализация на спорта като цяло и футбола конкретно, доведоха до изготвянето на по-адекватно законодателство на Европейската общност в тази област, като този факт намери своето отражение в растящия брой висящи дела, заведени пред Европейския съд и Комисията;

   - това поставя остро въпроса за правната несигурност и съответните отрасли на икономиката все повече смятат, че подходът, основан единствено на индивидуалното разглеждане на делата, не е достатъчен – становище, документирано в проучването, възложено от редица министри на спорта на държавите членки на ЕС и публикувано неотдавна под заглавието "Независим преглед на европейския спорт", 2006 г.,
   - не е ясно, например, дали правилото на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА), което гласи, че всеки отбор следва да има определен минимален брой тренирани от него състезатели – разпоредба, изключително важна за развитието на младежта – няма да влезе в противоречие с член 12 от Договора за създаване на Европейската общност, ако бъде преразгледано от Европейския съд,
   И. като има предвид, че в резултат на тази правна несигурност, не е ясно от каква степен на автономност се ползват самоуправляващи се органи като УЕФА и националните асоциации, и национални лиги, и до каква степен при упражняването на правото си на самоуправление и изпълнение на регулативната си функция същите са обвързани с определени принципи на Общността като свободното движение, недискриминацията и правилата на конкуренция;

Й.   като има предвид, че тази правна несигурност не създава проблеми от гледна точка на икономическите аспекти, а по-специално от гледна точка на социалната, културната и образователната функция на футбола, като в същото време води до снижаване на интереса на привържениците и донякъде обезсмисля усилията за подобряване на спорта и подкопава принципа на честна игра;

К.   като има предвид, че е взето решение за включването на спорта в Конституционния договор като въпрос от компетентността на ЕС (членове 17 и III-282) с цел да се оправомощи ЕС да развива неговото европейско измерение;

Л.   като има предвид, че професионалният футбол не функционира като типичен отрасъл на икономиката, и като взе предвид, че професионалните футболни клубове не могат да функционират при същите пазарни условия като другите отрасли на икономиката, поради взаимозависимостта между спортните противници и конкурентното равновесие, необходимо за запазване на несигурността на резултатите, и като има предвид, че участниците в него, в това число привърженици, състезатели, клубове, лиги и асоциации, нямат поведение на обикновени потребители или предприятия;

М.   като има предвид, че бъдещето на професионалния футбол в Европа е застрашено от нарастващото съсредоточаване на икономически богатства и спортна мощ;

Н.   като има предвид, че нарастващото значение на приходите от продажбата на правата за излъчване може да подкопае конкурентното равновесие между клубове от различни страни, тъй като подобни приходи се определят предимно от големината на националните пазари за радио и телевизионно разпространение;

О.   като има предвид, че в продължение на много десетилетия професионалният футбол все повече придобиваше международно измерение и също така бе повлиян от различни международни регулаторни и законодателни режими;

П.   като има предвид, че различните национални законодателства и критерии за лицензиране в Европа създават неравностойно игрално поле както от икономическа, така и от правна гледна точка, а това положение създава сериозни пречки пред лоялната конкуренция в областта на спорта между отбори в европейските лиги и следователно между националните такива;

Р.   като има предвид, че участието на жените в спорта като цяло е далеч под нивото на мъжете и че участието на жените, заемащи отговорни постове в спортните ръководни органи, е слабо и че все още има случаи на дискриминация по полов признак при възнаграждението на професионалните спортисти;

С.   като има предвид, че въпреки факта, че присъдата по делото "Босмън" от 1995 г.оказа благотворен ефект върху договорите на спортистите и мобилността им, макар много социални въпроси и такива, свързани със заетостта, да чакат своето решение, тази присъда породи няколко отрицателни последици за спорта, в това число нарасналата възможност от страна на богатите клубове да привличат най-добрите играчи, по-силната връзка между финансовите възможности и успехите в спорта, инфлационната спирала на заплатите на футболистите, намалените възможности на местните футболисти да покажат таланта си на най-високо ниво, както и намаляващата солидарност между професионалния и аматьорския спорт;

Т.   като има предвид, че множество престъпни дейности (като уреждане на мачове, корупция и др.) са резултат от спиралата на разходите, инфлацията на заплатите и последващата финансова криза, пред които много клубове се изправят;

У.   като има предвид, че в свои официални решения Комисията е потвърдила съвместимостта на груповата продажба на медийни права с конкурентното право в Европейската общност;

Общ контекст

1.  Подчертава привързаността към европейския футболен модел и символичната връзка между аматьорския и професионалния футбол;

2.  Изтъква значението на вътрешните връзки в националните пирамидални структури на европейския футбол, чиято същност полага основите на таланта и състезателното начало, защото националните лиги и първенства са пътят към европейските първенства, както и е необходимо да се намери равновесие между националните основи на играта и европейското ниво, за да се постигне по-ефективно сътрудничество между футболните лиги и асоциации;

3.  Признава необходимостта от съвместни усилия на няколко нива от страна на ръководните футболни органи и политическата власт за противодействие на определени отрицателни явления, като прекалената комерсиализация и нелоялната конкуренция, за да се осигури положително бъдещо развитие на професионалния футбол с вълнуващи първенства, висока степен на отъждествяване на поддръжниците с техните клубове и достъп на широката общественост до тези първенства чрез, например, но и не само, специални цени на билети за млади хора и за семейства, особено за важни международни срещи;

4.  Приема работата на гореспоменатия "Независим преглед на европейския спорт 2006 г." и проучването поръчано от Европейския парламент относно "Професионалния спорт на вътрешния пазар", и призовава държавите-членки, европейските и националните ръководни футболни органи и Комисията, в своята предстояща "Бяла книга за спорта" да продължат да полагат усилия, инициативата за които бе подета по време на председателството на Обединеното кралство, за оценяване на необходимостта от мерки при зачитане на принципа на субсидиарност, основани на принципите и препоръките на този "Преглед";

5.  Изразява желанието си да избегне възможността бъдещето на професионалния футбол в Европа да се определя само въз основа на конкретни казуси и да се подобри правната сигурност;

6.  Изразява съгласие с основния принцип, че икономическите аспекти на професионалния спорт попадат в обхвата на Договора за Европейската общност, като се отчете спецификата на спорта, както е предвидено в Декларацията от Ница; и смята, че съответните рестриктивни последици на дадена спортна разпоредба , са съвместими с Европейското право, при условие че разпоредбата цели постигането на законови цели, свързани с естеството и целите на спорта и че нейните рестриктивни последици са свойствени за постигането на тези законови цели и им е пророрционално;

7.  Призовава Комисията да разработи насоки за приложението на този принцип и да започне консултации с европейските и национални футболни органи, с цел създаването на официално рамково споразумение между ЕС и европейските и национални ръководни органи по футбол;

8.  Призовава Комисията, в сътрудничество с Парламента, държавите-членки и европейските и национални ръководни органи по футбол, ведно с други заинтересовани страни, да включат принципите и препоръките, съдържащи се в настоящата резолюция, в предстоящата Бяла книга, както и да разработи план за действие за спорта в Европа като цяло и футбола в частност, който да определи с кои въпроси да се занимава Комисията и какви инструменти да използва , за да се повиши правната сигурност и равнопоставеност;

9.  Призовава Комисията за продължаване на структурния диалог с ръководните органи по футбол в това число националните асоциации и лиги, и другите заинтересовани страни за преодоляване на проблема с правната несигурност;

10.  Приветства успеха и големия интерес към женския футбол в Европа и обръща внимание на нарастващото му социално значение;

Управление

11.  Призовава всички ръководни органи по футбол да дефинират и съгласуват по-добре своята компетентност, отговорности, функции и процедурите за вземане на решения, с оглед на увеличаване на демократичността, прозрачността и законността за благото на целия футболен отрасъл; приканва Комисията да предостави насоки, съгласно които се подкрепя законно и адекватно саморегулиране, с дължимото отчитане на националното законодателство и финансова подкрепа за федерациите и асоциациите, с цел създаването и изграждането на млади футболисти и на националния отбор;

12.  Призовава УЕФА да включи представителни организации, които представляват играчи, клубове и лиги в процеса на вземането на решения, ;

13.  Счита, че подобреното управление, което води до по-добре съгласувано самоуправление както на национално, така и на европейско равнище ще намали тенденцията да се търси помощ от Комисията и Европейския съд;

14.  Признава експертните познания и закоността на спортните съдилища, доколкото те отразяват "правото на справедливо изслушване" на гражданите, определено в член 47, параграф 2 от Хартата на Европейския съюз за основните права;

15.  Поддържа становището, че, подаването на жалба в гражданските съдилища, дори когато това не е оправдано от спортна гледна точка, не може да бъде санкционирано по дисциплинарния правилник; и осъжда арбитражните решения на Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) в това отношение;

16.  Изисква УЕФА и ФИФА да приемат в техните устави правото на иск в обикновени съдилища, но въпреки това признава, че принципът на саморегулиране включва и оправдава структурите на европейския спортен модел, както и основните принципи, ръководещи организацията на спортни състезания, включително антидопинговото разпоредби и дисциплинарните санкции;

17.  Настоява, че принципът на пропорционалността е от съществено значение за всички управителни футболни органи при упражняването на правомощията им за саморегулиране; и се обръща с молба към Комисията да направи необходимото, за да осигури прилагането на този принцип в съдебни дела, свързани със спорта;

18.  Призовава ФИФА да подобри вътрешната демокрация и прозрачността на своите структури;

19.  Счита, че делото "Charleroi", което е висящо понастоящем пред Европейския съд, може сериозно да подкопае възможностите на малките и средни национални футболни асоциации да вземат участие в международни състезания, и по този начин да застраши ценната инвестиция в широките народни основи на футбола, създаван от националните асоциации; в тази връзка смята, че клубовете трябва да предоставят своите играчи за участие в националния отбор без право на насрещна компенсация; насърчава УЕФА и ФИФА, съвместно с европейките клубове и лиги да постигнат споразумение относно приложимите условия за играчи, които са претърпели травми при представяне на своите държави и за въвеждането на колективно застраховане;

20.  Подкрепя системата за лицензиране на УЕФА, чиято цел е да се осигурят равностойни игрища на клубовете и да се допринесе за финансовата им стабилност, като призовава УЕФА да продължи да развива тази система за лицензиране в съответствие с Общностното право, за да гарантира финансовата прозрачност и адекватно управление;

21.  Препоръчва провеждането на мощна кампания от страна на националните и европейски политически и спортни власти за въвеждане на по-голяма прозрачност и добро управление на европейския професионален футбол;

22.  Подкрепя усилията за запазване на интегритета на играта като заявява, че конфликтът на интереси на основните заинтересовани страни в клубовете или управителните органи е неприемлив;

23.  Призовава Комисията да обмисли, след допитване до футболни ръководни органи, лиги и клубове, въвеждането на европейски правен статут за спортните дружества, съгласно който те да могат да отчитат икономическата дейност на големите футболни клубове, като същевременно се запазват специфичните спортни характеристики на дейността им; такъв статут би дал възможност за създаване на правила за мониторинг на икономическата и финансова дейност на такива дружества и за приобщаване на подръжниците и участие на общността;

24.  Призовава държавите-членки и управителните органи на футболните организации да насърчават активно социалната и демократична роля на футболните привърженици, които подкрепят принципите на fair play чрез подкрепа за създаване и развитие на обединения на привърженици (като се признават техните задължения), които могат да бъдат включени в собствеността и управлението на клубовете чрез назначаването на омбудсман по футбола и по-специално чрез разширяване на модела "привърженици на живо" на европейско равнище;

25.  Призовава УЕФА да проучи как биха могли да бъдат приобщени организациите на привържениците като важни участници, когато те са организирани на европейско равнище и да проучи възможността за създаване на орган на европейските привърженици;

26.  Счита, че професионалните футболисти, техните профсъюзни представители, клубове и лиги трябва да се включват по-активно в управлението на футбола чрез подобрен социален диалог;

Борба с престъпните дейности

27.  Подкрепя усилията на европейските и национални органи за управление на футбола за въвеждане на по-голяма прозрачност в структурата на собственост на клубовете, като призовава Съвета да разработи и предприеме мерки за борба с престъпните дейности, които често се срещат в професионалния футбол, в това число пране на пари, незаконни залагания, употреба на допинг и уреждане на мачове, а не на последно място и принудителната проституция, съпътстваща важните футболни събития;

28.  Подчертава необходимостта от привеждане в пълно съответствие със законодателството, свързано с прозрачността и прането на пари, от юридически лица, които са част от футболния отрасъл;

29.  Призовава държавите-членки да въведат механизми, укрепващи сътрудничеството между клубовете, полицейските служби и организациите на привържениците, с оглед на борбата срещу насилието, хулиганството и други форми на престъпно поведение преди, по време и след футболните срещи и да обменят най-добри практики;

30.  Призовава Съвета да засили координирането на превантивните мерки и санкциите срещу хулигани, също и по отношение на националните мачове; в тази връзка призовава Съвета да приложи своето решение (2002/348/JHA) относно сигурността по отношение на футболни мачове с международно измерение и при необходимост да одобри допълнителни мерки след последните инциденти на насилие в и извън футболните стадиони;

31.  Призовава държавите-членки, европейските футболни органи, федерациите и лигите да започнат мащабна европейска кампания за привличане на общественото внимание към привържениците, с цел ограничаване на насилието на и извън стадионите;

Социална, културна и образователна роля на футбола

32.  Подчертава значението на образованието чрез спорт и потенциала на футбола за оказване на помощ на социално уязвими младежи и връщането им към нормален живот, като призовава държавите-членки, националните асоциации и клубовете да обменят челен опит в това отношение;

33.  Призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят проекти за социална интеграция, осъществявани от футболните клубове;

34.  Изразява своята ясна подкрепа за мерките, вземани от УЕФА, за насърчаване образованието на младите спортисти, като се постави изискване за включването на минимален брой играчи, тренирани на местна почва, в съставите на професионалните клубове и като се наложи ограничение за големината на отбора; счита, че тези инициативни мерки са пропорционални и призовава професионалните клубове да въвеждат това правило и да го спазват стриктно;

35.  Счита, че са наложителни допълнителни договорености за вземане на необходимите мерки, инициативата за насърчаването на местни играчи да не се превърне в трафик на деца в случаите, когато някои клубове предлагат договори на много млади играчи (под 16 години);

36.  Изтъква, че трябва да се даде възможност на младите играчи за завършване на средно образование и за професионално обучение, успоредно с техните занимания в клубовете и тренировките и, че клубовете трябва да гарантират, че младите играчи от трети страни могат безопасно да се завърнат по домовете си ако не могат да се развият професионално в Европа;

37.  Настоява Законът за емиграцията да се спазва винаги по отношение на набирането на млади чуждестранни таланти и призовава Комисията да разгледа проблема за трафика на деца в контекста на Рамковото решение на Съвета 2002/629/JHA от 19 юли 2002 г. за борба с трафика на хора(3) и/или в контекста на прилагането на Директива 94/33/EО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на работното място(4); посочва, че на младите играчи трябва да се дава възможност както за общо образование, така и за професионално образование, успоредно с тренировките им и клубната им заетост, така че те да не бъдат напълно зависими от своите клубове; призовава за предприемането на действия, целящи предпазването на младите хора от социална изолация поради това, че не са сред избраните;

38.  Призовава футболните ръководни органи и клубовете да се включат в борбата срещу трафика на хора посредством

   - присъединяване към Европейската харта за солидарност във футбола, която обвързва подписателите я да зачитат добрите практики по отношение на откриването, назначаването и приемането на млади чуждестранни футболни играчи;
   - създаването на Фонд за солидарност, който да финансира превантивни програми в най-засегнатите от трафик на хора страни;
   - преразглеждане на член 19 от правилата на ФИФА за статута и трансфера на играчи във връзка със закрилата на непълнолетните;

39.  Подчертава важната социална и образователна роля на центровете за обучение и огромното значение, което имат както за благосъстоянието на клубовете, така и за бъдещото развитие на футболния талант, подкрепя финансови инициативи за клубове с центрове за обучение, при условие че тези инициативи са съвместими с разпоредбите от Договора относно държавната помощ, като призовава Комисията да признае огромното им значение при разработването на насоките за държавна помощ;

40.  Подчертава необходимостта от създаване на среда, в която младите играчи да могат да се развиват и да бъдат възпитани в дух на честност и честна игра;

41.  Приканва държавите-членки да въведат отчитането на половия признак във всички аспекти на своята спортна политика, с цел понататъшно намаляване на съществуващата разлика между мъже и жени както по отношение на участието им в управителни спортни органи, така и по отношение на възнаграждението им, а също така и в прякото им участие в спорта, като по този начин се постигне изравняване на личните и социални ползи от спорта;

Заетост и социални въпроси

42.  Изразява съжаление за различията в социалното и финансово законодателство на държавите-членки, което води до неравенство между клубовете, както и за нежеланието на държавите-членки да решат този въпрос на европейско ниво;

43.  Подчертава значението на взаимното признаване на професионалната квалификация, придобита в друга държава-членка на Съюза, което дава възможност за свободно движение на работна ръка;

44.  Счита, че настоящата икономическа реалност, касаеща футболните агенти, поставя изискването органите за управление на футбола на всички равнища да усъвършенстват правилата, регулиращи дейността на футболните агенти, като го съгласува с Комисията; в тази връзка призовава Комисията да подкрепи усилията на УЕФА, насочени към регулиране дейността на футболните агенти и ако е необходимо, да представи предложение за директива за футболните агенти, която да включва следното: строги стандарти и критерии за изпит за разрешително за дейност като футболен агент, прозрачност на сделките, осъществявани от агентите; минимални съгласувани стандарти за агентски договори; ефективен мониторинг и организация на дисциплината от европейските органи на управление; въвеждането на "Система за лицензиране на агентите" и "Регистър на агентите"; и прекратяване на практиката на "двойно представителство" и заплащане, осъществявано от футболистите на агентите;

45.  Призовава УЕФА и Комисията да положат повече усилия за подобряване на социалния диалог на европейско равнище по въпроси като продължителност на договорите, определението за трансферен прозорец, възможности за ранно прекратяване на договор и дължими компенсации за тренировъчните клубове, тъй като това може да предотврати и преодолее напрежението между футболисти и работодатели;

46.  Приветства предприетите от FIFPro, УЕФА и Европейски професионални футболни лиги (ЕПФЛ ) стъпки за разширяване на правата на футболистите чрез осигуряване на определени минимални изисквания към писмените договори, предлагани на футболистите;

47.  Признава необходимостта от по-ефективното прилагане на законодателството в областта на заетостта във всички държави-членки, с цел да се осигури гарантирането на правата, полагащи се на професионалните футболисти, и изпълнението на задълженията, с които те, като наети лица, следва да се съобразяват;

48.  Отправя искане към Комисията да подкрепи активно инициативи и кампании за борба с детската експлоатация в свързани с футбола сектори и да проучи всички политически и правни възможности, за да се осигури спазването на правата на всички работници, в това число и на децата;

Борба с расизма, други форми на дискриминация и насилието

49.  Призовава Комисията, държавите-членки и всички, имащи отношение към професионалния футбол, тъй като законното право на работно място без проявления на расизъм и други форми на дискриминация се отнася и за футболистите, да поемат своята отговорност за продължаване и засилване на борбата с расизма и ксенофобията чрез заклеймяване на всички форми на дискриминация на и извън стадионите; отправя искане за по-строги санкции срещу всякакъв вид дискриминационни действия във футбола; отправя искане към УЕФА и националните асоциации и лиги да прилагат дисциплинарния правилник последователно, твърдо и съгласувано, без да се пренебрегва финансовото състояние на клубовете;

50.  В тази връзка призовава също Комисията, УЕФА и другите заинтересовани страни да предприемат действия съгласно Декларацията на Парламента от 14 март 2006 г. за борба с расизма във футбола(5); поздравява УЕФА и ФИФА за по-строгите санкции, които бяха включени в техните устави, както и за взетите мерки, като очаква с нетърпение по-нататъшни действия от всички страни, които иматинтереси, свързани с футбола;

51.  Призовава Комисията, УЕФА и всички заинтересовани страни да не допускат други форми на дискриминация, като дискриминация по полов признак, произход, сексуална ориентация и други да остават ненаказани както на, така и извън стадиона;

52.  Осъжда всякаква форма на насилие на футболните стадиони, насърчава държавите-членки да прилагат най-строгите мерки, с които разполагат, за да ограничат или премахнат всяка форма на насилие на спортните игрища и изразява подкрепа за мерките на УЕФА, целящи неговото изкореняване;

Конкурентното право и вътрешния пазар

53.  Изразява силното си убеждение, че въвеждането на модулираната система за контрол на разходите може да се окаже удачен път за засилване на финансовата стабилност и конкурентното равновесие между отборите, например при включването в актуализирана система за лицензиране на клубовете;

54.  Счита, че футболът следва да осигурява взаимозависимостта на конкурентите и необходимостта за гарантиране на несигурността на резултатите от състезанията, което може да послужи като достатъчно основание за спортните организации да въведат конкретна рамка на пазара за производство и продажба на спортни събития; счита, обаче, че такива конкретни характеристики не гарантират автоматично освобождаване на икономически дейности, породени от професионалния футбол, от правилата за конкуренцията на Общността, поради нарастващата икономическа тежест на подобни дейности;

55.  Призовава Комисията да изготви ясни насоки за прилагането на правилата за държавни помощи, посочвайки какъв вид обществена подкрепа е приемлива и законна, за да може футболът да изпълни своята социална, културна и образователна роля , като например финансова или друга подкрепа, предоставена от публичните власти за осигуряване или модернизиране на футболни стадиони или съоръжения;

56.  Призовава Комисията и държавите-членки да работят в тясно сътрудничество с международните, европейски и национални органи за управление на футбола за обсъждане на последиците от евентуална либерализация на пазара на залаганията и механизмите за обезпечаване финансирането на спорта като цяло и футбола в частност, като разучи внимателно евентуални мерки, които биха запазили почтеното провеждане на националните и европейски първенства;

57.  Признава значението на търговските марки в спортната индустрия, с изключение на случаите, когато те възпрепятстват свободното движение на стоките;

58.  Отбелязва, че често има несъответствие между предлагането и търсенето на билети за важни футболни срещи или събития, което е благоприятно за спонсорите, но е в ущърб на потребителите; подчертава, че интересите на потребителите при всички случаи трябва да се вземат под внимание, когато става въпрос за разпределение на билети, като на всички равнища се гарантира справедливата и лишена от дискриминация продажба на билети; признава обаче, че разпределението на билетите може, където това е подходящо, да се ограничи до членовете на клубовете на поддръжниците, пътническите клубове или други подобни организации, членството в които е на основата на липса на дискриминация;

Продажба на телевизионни права и конкурентно право

59.  Поддържа становището, че колективната продажба при всяко едно първенство е особено важна за опазване на модела на финансовата солидарност в европейския футбол; приветства обществения дебат и по-нататъшното проучване, осъществявано от Комисията, по въпроса дали този модел следва да бъде приет в цяла Европа по отношение както на общоевропейските, така и на държавните първенства, каквото е предложението на "Независимия преглед на европейския спорт, 2006 г."; в тази връзка призовава Комисията да даде обстойна оценка на въздействието в икономически и спортен аспект на съответните решения за медийни права и до каква степен те са сработили или не;

60.  Подчертава, че продажбата на медийни права, правомощия за която имат европейските национални футболни лиги, следва да се осъществява в съответствие със Закона за конкуренцията на Европейската общност, като се вземе предвид спецификата на спорта, като договарянето и осъществяването на продажбите се извършва с необходимата прозрачност; но с тази уговорка е убеден, че футболните предавания следва да са достъпни до най-широката публика, включително и чрез безплатни канали;

61.  Подчертава, че достойнствата на член 3а от действащата Директива "Телевизия без граници" 97/36/ЕО(6) едва ли биха могли да бъдат надценени;

62.  Изтъква, че за професионалния футбол е от особено значение приходите от телевизионни права да се разпределят справедливо и така да се осигури солидарността между професионалните и любителски състезания, както и между съревноваващите се клубове във всички първенства; отбелязва, че сега действащото разпределение на приходи от телевизионни излъчвания от Шампионската лига на УЕФА отразява до голяма степен размера на телевизионните пазари на клубовете на национално равнище; отбелязва, че това облагодетелства големите държави, но е в ущърб на клубовете от по-малките страни;

63.  Ето защо подканя УЕФА да продължи съвместно с Комисията проучването на механизмите за създаване на по-конкурентно равновесие в тази област чрез нарастване на преразпределението;

64.  Изтъква, че телевизионното излъчване на спортни състезания по кодирани или платени телевизионни канали нараства все повече и по този начин определен брой потребители са лишени от достъп до такива състезания;

Употреба на допинг

65.  Препоръчва превенцията на и борбата срещу употребата на допинг да се нареди сред въпросите от съществено значение за държавите-членки; призовава към политика, насочена към предотвратяване на и борба срещу употребата на допинг, и подчертава необходимостта от непримиримост към нередностите чрез извършване на проверки, проучвания, изследвания, поставянето на състезателите под дългосрочно наблюдение от независими лекари и също така чрез образование, обучение и превантивни мерки; призовава професионалните клубове да поемат обещание за борба срещу употребата на допинг и да следят за изпълнението му чрез вътрешни проверки;

o
o   o

66.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, УЕФА и ФИФА, ЕПФЛ, Европейския клубен форум, и Федерацията на професионалните футболисти.

(1) COM(1999)0644.
(2) Заключения на Председателството, среща на Европейския съвет от Ница, 7-9 декември 2000 г., Приложение IV.
(3) ОВ L 203, 1.8.2002 г., стp. 1.
(4) ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 12.
(5) ОВ С 291 Е, 30.11.2006 г., стр. 143.
(6) ОВ L 202, 30.7.1997 г., стр. 60.

Правна информация - Политика за поверителност