Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2130(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0036/2007

Předložené texty :

A6-0036/2007

Rozpravy :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Hlasování :

PV 29/03/2007 - 8.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0100

Přijaté texty
PDF 344kWORD 124k
Čtvrtek, 29. března 2007 - Brusel
Budoucnost profesionálního fotbalu v Evropě
P6_TA(2007)0100A6-0036/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. března 2007 o budoucnosti profesionálního fotbalu v Evropě (2006/2130(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Helsinskou zprávu ze dne 10. prosince 1999(1) a na Prohlášení o specifických charakteristikách sportu a jeho sociální roli v Evropě přijaté na zasedání Evropské rady dne 8. prosince 2000 v Nice(2),

-   s ohledem na články 17 a III-282 Smlouvy o Ústavě pro Evropu (ústavní smlouva),

-   ohledem na iniciativu předsednictví Spojeného království týkající se evropského fotbalu, který vyústila v "Nezávislou zprávu o evropském sportu 2006",

-   s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropských společenství (Evropský soudní dvůr), Soudu prvního stupně a rozhodnutí Komise v záležitostech týkajících se sportu,

-   ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti (A6-0036/2007),

A.   vzhledem k tomu, že Komise v Helsinské zprávě zdůraznila, že pro správné řízení tohoto sportu, je potřebné partnerství mezi řídícími fotbalovými orgány a veřejnými orgány, které plně respektuje samoregulační povahu profesionálního sportu;

B.   vzhledem k tomu, že evropský sport, a fotbal zvláště, je neopomenutelnou součástí evropské identity, evropské kultury a občanství a že model evropského fotbalu, charakterizovaný otevřenými sportovními soutěžemi s pyramidovou strukturou, v nichž několik set tisíc amatérských klubů a milióny dobrovolníků a hráčů tvoří základnu pro špičkové profesionální kluby, je výsledkem dlouhodobé demokratické tradice a základní podpory ve společenství jako celku,

C.   vzhledem k tomu, že fotbal má významnou společenskou a výchovnou funkci a je účinným nástrojem sociálního začlenění a multikulturního dialogu a je třeba, aby hrál aktivní úlohu v boji proti diskriminaci, netoleranci, rasismu a násilí, protože k mnoha takto motivovaným incidentům dosud dochází na stadionech a v jejich okolí, a vzhledem k tomu, že profesionální fotbalové kluby a ligy hrají také velmi podstatnou sociální a kulturní úlohu ve svých místních a národních společenstvích,

D.   vzhledem k tomu, že profesionální fotbal má jak hospodářský, tak nehospodářský rozměr,

E.   vzhledem k tomu, že ekonomické aspekty profesionálního fotbalu jsou upraveny právem Společenství a judikatura uznává specifickou povahu sportu a sociální a výchovnou roli, kterou fotbal v Evropě hraje,

F.   vzhledem k tomu, že vnitrostátní a evropské politické a sportovní orgány jsou tedy zodpovědné za to, aby vytvořením vhodného právního rámce, který by plně respektoval základní principy specifičnosti profesionálního fotbalu, autonomie jeho orgánů a subsidiarity, zajistily, že při uplatňování práva Společenství v oblasti profesionálního fotbalu nebudou ohroženy jeho sociální a kulturní cíle,

G.   vzhledem k tomu, že bylo s ohledem na vzrůstající význam sportu v různých politikách Evropské unie (volný pohyb osob, uznávání kvalifikací, hospodářská soutěž, zdraví a audiovizuální politiky) rozhodnuto začlenit sport do ústavní smlouvy jako oblast působnosti EU (v rámci článků 17 a III-282); a vzhledem k tomu, že tato smlouva nebyla ratifikována všemi členskými státy a prohlášení o sportu v EU přijaté v Nice samo o sobě nestačí na řešení současných problémů, které přesahují vnitrostátní rozměr, a vyžadují proto řešení na evropské úrovní,

H.   vzhledem k tomu, že stále rostoucí profesionalizace a komercializace sportu obecně a fotbalu obzvlášť způsobily, že právo Společenství v této oblasti má mnohem větší význam, o čemž svědčí rostoucí počet případů čekajících na projednání před Evropským soudním dvorem a Komisí,

   - tím se výrazně zhoršil problém právní nejistoty a dotčená odvětví stále více považují přístup založený na individuálním řešení případů za nedostačující, což dokládá rovněž nedávno zveřejněná studie pod názvem Nezávislá zpráva o evropském sportu 2006, kterou nechalo vypracovat několik ministrů členských států EU pro oblast sportu,
   - není například jasné, zda by případné přezkoumání Soudním dvorem a Komisí prokázalo, že pravidlo Unie evropských fotbalových svazů (UEFA), které stanoví, že v týmech musí být určitý minimální počet domácích hráčů, což je mimořádně důležité ustanovení pro rozvoj mládeže, je slučitelné s článkem 12 Smlouvy o ES,
   I. vzhledem k tomu, že v důsledku této právní nejistoty není jasné, jakou míru autonomie mají samoregulační orgány, např. UEFA a národní svazy a národní ligy, a do jaké míry jsou při uplatňování svého práva na samoregulaci a plnění své regulační funkce vázány určitými zásadami práva Společenství, např. pravidly volného pohybu, nediskriminace a hospodářské soutěže,

J.   vzhledem k tomu, že tato právní nejistota není problematická jen z ekonomického hlediska, ale zejména z hlediska společenské, kulturní a výchovné funkce fotbalu, a současně snižuje zájem fanoušků a úsilí o zlepšení podpory a ohrožuje zásadu fair play,

K.   vzhledem k tomu, že bylo přijato rozhodnutí začlenit sport do ústavní smlouvy jako záležitost v působnosti EU (články 17 a III-282) s cílem poskytnout EU pravomoci k rozvoji jeho evropského rozměru,

L.   vzhledem k tomu, že profesionální fotbal nefunguje způsobem obvyklým pro typické hospodářské odvětví, a vzhledem k tomu, že profesionální fotbalové kluby nemohou fungovat za stejných tržních podmínek jako jiná hospodářská odvětví z důvodu vzájemné závislosti sportovních soupeřů a vyrovnané soutěže nezbytné pro zachování nejistoty výsledků, a vzhledem k tomu, že jeho různí činitelé včetně fanoušků, hráčů, klubů, lig a svazů nejednají stejným způsobem jako běžní spotřebitelé nebo podniky,

M.   vzhledem k tomu, že budoucnost profesionálního fotbalu v Evropě je ohrožena rostoucí koncentrací ekonomického bohatství a moci spojené se sportem,

N.   vzhledem k tomu, že vzrůstající význam příjmů z vysílacích práv jako podílu na celkovém příjmu klubu narušuje vyrovnanou soutěž mezi kluby z různých zemí, protože tyto příjmy jsou do značné míry určovány velikostí vnitrostátního vysílacího trhu,

O.   vzhledem k tomu, že po mnoho desetiletí se profesionální fotbal ve stále větší míře vyznačuje mezinárodním rozměrem a stejně tak je stále více ovlivňován různými mezinárodními regulačními a legislativními úpravami,

P.   vzhledem k tomu, že navzájem se lišící legislativní a licenční kritéria vytvářejí nerovné ekonomické i právní podmínky a že tato situace je vážně narušuje spravedlivou sportovní soutěž mezi týmy v evropské lize, a následně i mezi národními týmy,

Q.   vzhledem k tomu, že účast žen ve sportu je obecně mnohem menší než účast mužů; vzhledem k tomu, že ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích orgánech ve sportu a vzhledem k tomu, že se v odměňování profesionálních sportovců stále vyskytují případy diskriminace na základě pohlaví,

R.   vzhledem k tomu, že navzdory skutečnosti, že rozsudek ve věci Bosman z roku 1995 pozitivně ovlivnil smlouvy a mobilitu hráčů – i když řada problémů týkajících se zaměstnání a sociální oblasti vyřešena nebyla – měl pro sport i nepříznivé důsledky, včetně větší schopnosti nejbohatších klubů najímat nejlepší hráče, silnějšího propojení mezi finančním silou a sportovním úspěchem, inflační spirály v platech hráčů, menších možností místních hráčů k projevení jejich talentu na nejvyšší úrovni a snížený stupeň solidarity mezi profesionálním a amatérským sportem,

S.   vzhledem k tomu, že následkem spirály výdajů, inflace platů a následné finanční krize, které spousta klubů čelí, dochází k mnoha trestným činům (ovlivňování výsledků zápasů, korupce atd.) ;

T.   vzhledem k tomu, že Komise potvrdila svými formálními rozhodnutími slučitelnost kolektivního prodeje mediálních práv se soutěžním právem ES,

Obecné souvislosti

1.   zdůrazňuje svůj úzký vztah k evropskému modelu fotbalu s jeho symbiózou mezi amatérským a profesionálním fotbalem;

2.   poukazuje na význam vnitřně propojených národních pyramidových struktur evropského fotbalu, které vychovávají širokou talentovou základnu a rozvíjejí soutěže, protože národní ligy i soutěže jsou rovněž cestou k soutěžím evropským a je potřeba nastolit patřičnou rovnováhu mezi národní fotbalovou základnou a evropskou úrovní, aby mohly fotbalové ligy a asociace účinně spolupracovat;

3.   uznává potřebu společného úsilí řídících fotbalových orgánů a politických orgánů na různých úrovních bojovat proti určitým negativním jevům, např. nadměrné komercializaci a nespravedlivé soutěži, s cílem zajistit pozitivní budoucnost profesionálního fotbalu s přitažlivými soutěžemi, vysokým stupněm ztotožnění se fanoušků se svými kluby a s širokým přístupem veřejnosti k soutěžím, mimo jiné i pomocí zvláštních cen lístků pro mladé lidi a rodiny, zejména v případě důležitých mezinárodních zápasů;

4.   vítá práci vykonanou v rámci "Nezávislé zprávy o evropském sportu 2006" a studie na téma "Profesionální sport na vnitřním trhu" zadané Evropským parlamentem a vyzývá členské státy, evropské a národní řídící fotbalové orgány a Komisi v souvislosti s její připravovanou bílou knihou o sportu, aby pokračovaly v úsilí, které iniciovalo předsednictví Spojeného království a jehož cílem je vyhodnotit potřebu politických opatření s řádným ohledem na zásadu subsidiarity a s přihlédnutím k zásadám a hlavním doporučením této zprávy;

5.   vyjadřuje přání vyhnout se tomu, aby byl v budoucnu profesionální fotbal v Evropě určován pouze na základě jednotlivých případů, a zvýšit právní jistotu;

6.   souhlasí se základní zásadou, že na hospodářské aspekty profesionálního sportu se vztahuje Smlouva o ES a zohledňuje se specifický charakter sportu uvedený v Prohlášení z Nice; domnívá se, že závažné omezující účinky sportovních pravidel, které způsobují hospodářské potíže,jsou v tomto ohledu slučitelné s právem EU pod podmínkou, že tato pravidla zohlední legitimní cíl spojený s povahou a účelem sportu a že jejich restriktivní účinky jsou nerozlučně spjaty s tímto cílem a jsou tomuto cíli přiměřené;

7.   vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny týkající se způsobů uplatňování této zásady a zahájila proces konzultací s evropskými a národními fotbalovými orgány s cílem vytvořit oficiální rámcovou dohodu mezi EU a evropskými a národními řídícími fotbalovými orgány;

8.   žádá Komisi, aby ve spolupráci s Parlamentem, členskými státy a evropskými a národními fotbalovými řídícími orgány a zúčastněnými stranami zahrnula do své, připravované bílé knihy zásady a doporučení obsažená v tomto usnesení a vytvořila akční plán pro evropský sport obecně a fotbal obzvláště, který by stanovil, jakými tématy se má Komise zabývat a jakých nástrojů má použít s cílem právní jistotu a rovné podmínky;

9.   žádá Komisi, aby pokračovala ve strukturovaném dialogu s fotbalovými řídícími orgány, včetně národních asociací a lig, a dalšími zúčastněnými stranami s cílem překonat problém právní nejistoty;

10.   vítá úspěch ženského fotbalu a velký zájem o něj v Evropě a upozorňuje na jeho vzrůstající společenský význam;

Řízení

11.   vyzývá všechny fotbalové řídící orgány, aby lépe definovaly a koordinovaly své kompetence, odpovědnosti, funkce a rozhodovací postupy s cílem zvýšit vlastní demokratičnost, transparentnost a legitimitu ve prospěch celého fotbalového odvětví; vyzývá Komisi, aby poskytla pokyny, které stanovují podporu legitimní a přiměřené samoregulace při náležitém zohlednění vnitrostátních právních předpisů a finanční podpory pro federace a svazy, jejímž cílem je rozvoj a podpora mladých hráčů a národního týmu;

12.   vyzývá organizaci UEFA, aby do rozhodovacího procesu zahrnula i organizace zastupující hráče, kluby a ligy;

13.   domnívá se, že zlepšené řízení vedoucí ke koordinovanější samoregulaci na vnitrostátní a evropské úrovni sníží tendenci obracet se o pomoc ke Komisi a k Soudnímu dvoru;

14.   14a. uznává odbornou způsobilost a legitimitu sportovních soudů, pokud se zabývají právem občanů na spravedlivé projednání podle čl. 47 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie;

15.   je toho názoru, že podání žaloby u civilního soudu, i když to ze sportovního hlediska není opodstatněné, nelze postihovat disciplinárními předpisy; a v tomto ohledu odmítá svévolná rozhodnutí FIFA;

16.   žádá UEFA a FIFA, aby ve svých stanovách uznaly právo obrátit se na řádné soudy, uznává však, že zásada samoregulace zahrnuje a opodstatňuje struktury evropského sportovního modelu a základní zásady pro organizování sportovních soutěží, včetně antidopingových pravidel a disciplinárních trestů;

17.   trvá na tom, že pro fotbalové řídící orgány je v případě, kdy uplatňují svou samoregulační pravomoc, nezbytná zásada proporcionality;

18.   požaduje, aby FIFA zvýšila svou vnitřní demokratičnost a průhlednost svých struktur;

19.   domnívá se, že případ Charleroi, který momentálně řeší Soudní dvůr, by mohl vážně narušit schopnost malých a středních národních fotbalových svazů zúčastňovat se mezinárodních soutěží a ohrozit životně důležité investice národních svazů do fotbalové základny; v tomto ohledu se domnívá, že kluby by měly uvolňovat své hráče pro povinnosti v národních týmech bez nároku na kompenzaci; naléhá na UEFA a FIFA, aby spolu s evropskými kluby a ligami dospěly k dohodě o podmínkách vztahujících se na hráče, kteří se zraní během reprezentování svých zemí, a o systému kolektivního pojištění, který se v současné době zavádí;

20.   podporuje licenční systém UEFA, který má za cíl zajistit rovné podmínky mezi kluby a přispět k jejich finanční stabilitě, a vyzývá UEFA, aby dále tento licenční systém rozvíjela v souladu s právními předpisy Společenství s cílem zaručit finanční průhlednost a řádné řízení;

21.   doporučuje energickou kampaň ze strany národních a evropských politických a sportovních orgánů s cílem zajistit větší průhlednost a řádné řízení v evropském profesionálním fotbale;

22.   podporuje snahy o ochranu fotbalu jako hry vyloučením konfliktu zájmů hlavních zúčastněných stran v klubech nebo řídících orgánech;

23.   vyzývá Komisi, aby po konzultaci s řídícími fotbalovými orgány, ligami a kluby reagovala na zavedení evropského právního statusu sportovních společností, který vezme v úvahu ekonomické aktivity velkých fotbalových klubů a zároveň zachová jejich specifické charakteristiky spojené se sportem; tento status by umožnil zavedení pravidel pro sledování ekonomických a finančních aktivit těchto společností a pro zapojení fanoušků a účast společnosti;

24.   žádá členské země a fotbalové řídící orgány, aby aktivně podporovaly společenskou a demokratickou úlohu fotbalových příznivců, kteří vyznávají zásady fair play, a to podporou vytváření a rozvoje klubů příznivců (kteří by tak na sebe vzali svůj díl odpovědnosti), které by mohly být zapojeny do vlastnictví a řízení klubů, prostřednictvím jmenování fotbalového ombudsmana a konkrétně i rozšířením modelu "Supporters Direct" na evropské úrovni;

25.   žádá UEFA, aby prozkoumala, jak by bylo možno zapojit jako důležité činitele i organizace příznivců, pokud sdružují své členy na evropské úrovni, a aby prozkoumala možnost vytvoření evropského orgánu pro "Supporters Direct";

26.   domnívá se, že profesionální fotbalisté, jejich odboroví zástupci a kluby a ligové soutěže by měli být těsněji zapojeni do řízení fotbalu prostřednictvím lepšího sociálního dialogu;

Boj proti trestné činnosti

27.   podporuje úsilí v zavádění větší průhlednosti ve vlastnických strukturách klubů a požaduje, aby Rada vytvářela a přijímala opatření pro boj proti trestné činnosti, která sužuje profesionální fotbal, včetně praní špinavých peněz, ilegálních sázek, dopingu a ovlivňování zápasů, a vynucené prostituce na pozadí velkých fotbalových akcí;

28.   zdůrazňuje potřebu zajistit, aby byly organizační jednotky v odvětví fotbalu v plném souladu s právními předpisy týkajícími se průhlednosti a praní špinavých peněz.

29.   vyzývá členské státy k zavádění mechanismů podporujících spolupráci mezi kluby, policií a organizacemi fanoušků s cílem potírat násilí a chuligánství a další formy závadného chování před fotbalovými zápasy, během nich a po jejich skončení a vyměňovat si zkušenosti s osvědčenými postupy;

30.   žádá Radu, aby zesílila koordinaci preventivních opatření a sankcí proti chuligánům, a to také pokud jde o utkání na vnitrostátní úrovni; vyzývá v tomto ohledu Radu, aby uplatňovala své rozhodnutí 2002/348/SVV o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru a aby v případě nutnosti schválila ještě další opatření vzhledem k nedávným násilnostem na fotbalových stadionech a v jejich okolí;

31.   vyzývá členské státy, evropské fotbalové orgány, federace a ligy, aby uspořádaly velkou evropskou osvětovou kampaň zaměřenou na fanoušky, která by si kladla za cíl vymýtit násilí na stadionech i mimo ně;

Společenská, kulturní a výchovná úloha fotbalu

32.   zdůrazňuje význam výchovy prostřednictvím sportu a schopnost fotbalu napomáhat sociálně ohrožené mládeži při hledání správné cesty a žádá členské státy, národní svazy, ligy a kluby, aby si vyměňovaly zkušenosti v této oblasti;

33.   vyzývá Komisi a členské státy k podpoře projektů sociálního začlenění prováděných fotbalovými kluby;

34.   vyjadřuje jednoznačně svou podporu opatřením UEFA na podporu výchovy mladých hráčů vyžadování minimálního počtu domácích hráčů v soupiskách profesionálních klubových týmů a stanovením limitu pro velikost soupisek; domnívá se, že tato podpůrná opatření jsou přiměřená, a vyzývá profesionální kluby, aby tato pravidla přísně uplatňovala;

35.   je přesvědčen, že je zapotřebí doplňujících úprav zajišťujících, aby iniciativa s cílem udržet domácí hráče nevedla k nezákonnému obchodování s dětmi z toho důvodu, že by kluby uzavíraly smlouvy s velmi mladými hráči (do 16 let);

36.   poukazuje na to, že mladým hráčům musí být souběžně s jejich klubovými a tréningovými činnostmi poskytnuta příležitost ke všeobecnému vzdělání a odbornému výcviku a že by kluby měly zajistit, aby se mladí hráči ze třetích zemí vrátili bezpečně domů, pokud se jim nepodaří zahájit kariéru v Evropě;

37.   trvá na tom, že se při náboru mladých zahraničních talentů musí za všech okolností dodržovat imigrační právo, a vyzývá Komisi, aby se zabývala problémem nezákonného obchodování s dětmi v souvislosti s rámcovým rozhodnutím Rady 2002/629/SVV ze dne 19. července 2002 o boji proti nezákonnému obchodování s lidmi(3) a/nebo v souvislosti s prováděním směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků(4); poukazuje na to, že mladí hráči musí dostat příležitost absolvovat všeobecné vzdělání a odbornou přípravu souběžně s jejich klubovou a tréninkovou činností, aby nebyli závislí na klubu; vyzývá k přijetí opatření, která by zabránila sociálnímu vyloučení těch mladých lidí, kteří se nakonec nedostanou do výběru;

38.   žádá řídící fotbalové orgány a kluby, aby se zapojily do boje proti obchodování s lidmi tím, že

   - podepíší evropskou chartu solidarity ve fotbale, která její signatáře zavazuje k dodržování zásad dobrého chování při vyhledávání, náboru a přijímání mladých zahraničních hráčů;
   - vytvoří fond solidarity, z něhož by se financovaly preventivní programy v zemích nejvíce postiženým obchodováním s lidmi;
   - přezkoumají článek 19 pravidel FIFA o statutu a přestupu hráčů z hlediska ochrany nezletilých;

39.   zdůrazňuje významnou společenskou a výchovnou roli tréninkových středisek a životně důležitou roli, kterou hrají pro blaho klubů i budoucí rozvoj fotbalových talentů, a podporuje finanční pobídky pro kluby s tréninkovým střediskem pod podmínkou, že takové pobídky budou kompatibilní s ustanoveními Smlouvy o státních dotacích; a žádá Komisi, aby uznala tuto důležitou úlohu při vypracování pokynů pro státní podporu;

40.   zdůrazňuje potřebu vytvoření prostředí, ve kterém se mohou mladí hráči rozvíjet a mohou být vychováváni v duchu čestnosti a fair play;

41.   vyzývá členské státy, aby zavedly hledisko rovnosti pohlaví do všech oblastí sportovních politik v zájmu dalšího snížení přetrvávajícího rozdílu mezi muži a ženami v zastoupení ve sportovních orgánech i v odměňování, stejně jako ve skutečné účasti ve sportu, a tak vyrovnaly osobní a sociální přínosy sportu;

Aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty

42.   lituje rozdílů v sociální a finanční legislativě mezi členskými státy, které vytvářejí nerovnováhu mezi kluby, a nedostatečné vůle členských států řešit tento problém na evropské úrovni;

43.   zdůrazňuje význam vzájemného uznávání odborných kvalifikací získaných v jiném členském státě pro umožnění volného pohybu pracovníků;

44.   domnívá se, že současná hospodářská realita, v níž se pohybují agenti hráčů, vyžaduje, aby řídící fotbalové orgány na všech úrovních ve spojení s Komisí zlepšily pravidla řídící činnost hráčských agentů; s ohledem na to vyzývá Komisi, aby podpořila snahy UEFA o regulaci hráčských agentů, pokud to bude nutné, pak předložením návrhu směrnice týkající se hráčských agentů, která by obsahovala jasné standardy a zkušební kritéria, jež musí uchazeč splnit, než se stane agentem fotbalového hráče, požadavek průhlednosti transakcí prováděných agenty, minimální harmonizované normy pro smlouvy agentů, účinný kontrolní a disciplinární systém prostřednictvím evropských řídících orgánů, zavedení "systému agentských licencí" i seznamu agentů a ukončení "dvojího zastupování" a placení agenta hráčem;

45.   vyzývá UEFA a Komisi, aby zintenzívnily své úsilí v posilování sociálního dialogu na evropské úrovni o otázkách, jako je např. doba platnosti smluv, definice "období možného přestupu", možnosti včasného ukončení a kompenzace pro mateřské kluby, protože tímto způsobem lze předcházet napětí mezi hráči a zaměstnavateli a toto napětí řešit;

46.   vítá, opatření FIFPro, UEFA a Evropské profesionální fotbalové ligy (EPFL) rozšiřující práva hráčů, která zajistí, aby hráči vždy dostávali písemné smlouvy s určitými minimálními požadavky;

47.   uznává, že je zapotřebí účinněji provádět právní předpisy v oblasti pracovního práva ve všech členských státech, aby se tak zajistilo uznání oprávněných nároků profesionálních hráčů i plnění povinností, které mají jakožto zaměstnanci;

48.   žádá Komisi, aby aktivně podpořila iniciativy a kampaně v boji proti dětské práci v odvětvích souvisejících s fotbalem a prozkoumala všechny politické i právní cesty k respektování práv všech pracovníků, včetně dětí;

Boj proti násilí, rasismu a jiným formám diskriminace

49.   žádá Komisi, členské státy a všechny, kdo jsou zapojeni do profesionálního fotbalu, aby se zhostili, jelikož právní nárok na pracoviště bez rasismu a jiných forem diskriminace platí i pro fotbalisty, zodpovědnosti za pokračování a stupňování boje proti rasismu a xenofobii odsuzováním všech forem diskriminace na stadionu i mimo něj; žádá přísnější postihy za jakýkoli druh diskriminačního jednání ve fotbale; žádá UEFA a národní svazy a ligy, aby používaly disciplinární pravidla koherentně, důsledně a koordinovaně, aniž by zanedbávaly finanční situaci klubů;

50.   rovněž v této souvislosti vyzývá Komisi, UEFA a další zainteresované strany, aby přijaly opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 14. března 2006 o potírání rasismu při fotbalových utkáních(5); chválí UEFA a FIFA za zahrnutí přísnějších postihů do jejich stanov a za přijatá opatření, a těší se na další akce všech stran dotčených v oblasti fotbalu;

51.   vyzývá Komisi, UEFA a další zainteresované strany, aby neumožnily beztrestnost jiných forem diskriminace, jako je diskriminace na základě pohlaví, původu, sexuální orientace či jiná, na stadionu i mimo něj;

52.   odsuzuje veškeré formy násilnického chování na fotbalových stadionech, vyzývá členské státy, aby uplatnily ta nejpřísnější opatření, jež mají k dispozici, s cílem omezit a odstranit všechny formy násilí na sportovištích, a vyjadřuje svou podporu opatřením UEFA usilujícím o jeho vymýcení;

Soutěžní právo a vnitřní trh

53.   pevně věří, že zavedení regulovaného systému kontroly nákladů by mohlo být cestou k posílení finanční stability a soutěžní rovnováhy mezi týmy, například bude-li zapracován do aktualizovaného licenčního systému klubu;

54.   domnívá se, že fotbal musí zaručit, že soutěžící na sobě budou navzájem záviset a že výsledky soutěží nebudou předem jisté, což může posloužit sportovním organizacím jako odůvodnění pro zavedení specifického rámce trhu s produkcí a prodejem sportovních událostí; nicméně se domnívá, že takovéto specifické rysy neznamenají automaticky výjimku z práva Společenství ohledně hospodářské soutěže pro hospodářské činnosti vytvářené profesionálním fotbalem následkem narůstající hospodářské významnosti uvedených činností;

55.   vyzývá Komisi, aby vytvořila jasná pravidla pro použití předpisů o státní podpoře, v nichž by bylo uvedeno, jaký druh veřejné podpory je přijatelný a legitimní, aby fotbal plnil svou společenskou, kulturní a výchovnou úlohu, např. finanční nebo jiná podpora, kterou poskytují místní orgány na budování nebo modernizaci fotbalových stadionů a zařízení;

56.   požaduje, aby Komise a členské státy těsně spolupracovaly s mezinárodními, evropskými i vnitrostátními fotbalovými řídícími orgány a zvážily následky možné liberalizace sázkového trhu a mechanismy pro zajištění financování sportu obecně a fotbalu zvláště a zabývaly se opatřeními, která by chránila integritu vnitrostátních a evropských fotbalových soutěží;

57.   uznává význam obchodních značek v odvětví sportu s výjimkou případů, kdy se používají na omezení volného pohybu zboží;

58.   konstatuje, že často existuje nepoměr mezi nabídkou a poptávkou lístků na důležité fotbalové zápasy, což prospívá sponzorům, ale škodí spotřebitelům; zdůrazňuje, že při distribuci lístků by se měly plně zohledňovat zájmy spotřebitelů a že na všech úrovních by měl být zaručen nediskriminační a spravedlivý prodej lístků, uznává však, že distribuce lístků se může v případě potřeby omezit na členy klubů fanoušků, cestovních klubů nebo podobných organizací, v nichž je členství dostupné bez diskriminace;

Prodej televizních práv a soutěžní právo

59.   je přesvědčen o tom, že kolektivní prodej práv na všechny soutěže je rozhodující pro ochranu modelu finanční solidarity evropského fotbalu; vítá veřejnou diskusi a podrobnější prozkoumání ze strany Komise, zda by se měl tento model přijmout v celé Evropě pro soutěže na celoevropské i domácí úrovni, jak se navrhuje v Nezávislé zprávě o evropském sportu 2006; v tomto směru vyzývá Komisi, aby poskytla podrobné hodnocení hospodářských a sportovních dopadů svých rozhodnutí o mediálních právech a o tom, do jaké míry fungovaly nebo nefungovaly;

60.   zdůrazňuje, že prodej mediálních práv, které mají evropské národní fotbalové ligy, by měl být vždy v souladu s právními předpisy o hospodářské soutěži při zohlednění specifického charakteru sportu a měl by se projednávat a uzavírat průhledným způsobem; ale za tohoto předpokladu se domnívá, že by fotbalové vysílání mělo být přístupné co nejširšímu okruhu lidí, včetně využívání volně vysílajících kanálů;

61.   zdůrazňuje, že by neměl být podceňován význam článku 3a současné "Směrnice Televize bez hranic" 97/36/ES(6);

62.   upozorňuje, že pro profesionální fotbal je nesmírně důležité, aby zisky z televizních práv byly rozdělovány spravedlivým způsobem tak, aby byla zajištěna solidarita mezi profesionálními a amatérskými zápasy a mezi konkurenčními kluby; poznamenává, že současná distribuce zisků z televizních práv k Lize mistrů UEFA do značné míry odráží velikost televizního trhu vnitrostátních klubů; poznamenává, že toto upřednostňuje velké země, čímž se snižuje vliv klubů z menších zemí;

63.   z tohoto důvodu vyzývá UEFA spolu s Komisí, aby dále pokračovaly v analýze mechanismů, které vytvářejí konkurenceschopnější rovnováhu v tomto odvětví pomocí většího přerozdělování;

64.   poukazuje na to, že televizní vysílání sportovních soutěží se stále více uskutečňuje na kódovaných a placených televizních kanálech a že tyto soutěže se tím stávají nedostupnými pro mnoho spotřebitelů;

Doping

65.   doporučuje, aby se členské státy vážně zabývaly prevencí a bojem proti dopingu; vyžaduje, aby byla na mezinárodní úrovni zavedena preventivní a represivní politika pro boj proti dopingu, a zdůrazňuje, že je potřeba bojovat proti prohřeškům prostřednictvím kontrol, výzkumu, detekce, průběžného sledování prováděného nezávislými lékaři a rovněž prostřednictvím vzdělávání, a zároveň prevence a odborné přípravy; vyzývá profesionální kluby k přijetí závazku boje proti dopingu a sledování jeho dodržování prostřednictvím vnitřních kontrol;

o
o   o

66.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských zemí, UEFA a FIFA, EPFL, Evropskému klubovému fóru a FIFPro.

(1) KOM(1999)0644.
(2) Závěry předsednictví, Evropská rada v Nice, 7.−9. prosince 2000, příloha IV.
(3) Úř. věst. L 203, 1.8.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 12.
(5) Úř. věst. C 291 E, 30.11.2006, s. 143.
(6) Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 60.

Právní upozornění - Ochrana soukromí