Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2074(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0107/2007

Ingivna texter :

A6-0107/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.6

Antagna texter :

P6_TA(2007)0108

Antagna texter
PDF 212kWORD 97k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt V, Revisionsrätten
P6_TA(2007)0108A6-0107/2007
Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt V - revisionsrätten (C6-0468/2006 – 2006/2074(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0468/2006)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0107/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar revisionsrättens generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av revisionsrättens budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).


2.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt V – revisionsrätten (C6-0468/2006 – 2006/2074(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0468/2006)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0107/2007).

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiska revisionsrätten under 2005 hade åtagandebemyndiganden som uppgick till 107 548 618,24 EUR med en utnyttjandegrad på 87,22 procent.

2.  Europaparlamentet noterar att efter införandet av periodiserad redovisning den 1 januari 2005 uppvisar revisionsrättens årsredovisning för 2005 ett negativt ekonomiskt utfall för året (16 820 000 EUR) och skulderna överstiger tillgångarna med 11 450 000 EUR.

3.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrättens räkenskaper för budgetåret 2005 (vilket också var fallet för budgetåret 2004) granskades av den externa revisionsbyrån KPMG som kom fram till följande slutsats:"

den bifogade årsredovisningen, […] i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002, dess genomförandebestämmelser, god redovisningssed samt Europeiska revisionsrättens interna regler, ger en rättvisande bild av Europeiska revisionsrättens tillgångar och finansiella ställning per den 31 december 2005, samt av det ekonomiska resultatet för det budgetår som slutade vid samma datum.

"

4.  Europaparlamentet noterar dock att KPMG gjorde denna förklaring med reservation för följderna av de justeringar som kan visa sig vara nödvändiga för hanteringen, när det gäller redovisningen, av revisionsrättens ledamöters pensioner, med tanke på att den aktuella redovisningsbestämmelsen nr 12 då höll på att omarbetas. Den omarbetade bestämmelsen antogs av kommissionens räkenskapsförare i oktober 2006.

5.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten i sina räkenskaper för 2004 för första gången bokförde en avsättning till pensioner till ledamöterna av Europeiska revisionsrätten och en långsiktig fordran på medlemsstaterna på 43 689 621 EUR. Avsättningens storlek fastställdes på grundval av en aktuarieundersökning utförd av Europeiska kommissionen.

6.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens balansräkning för budgetåret 2005, i avsaknad av en motsvarande avsättning när det gäller ledamöternas pensioner, uppvisar ett underskott på 16 800 000 EUR (jämfört med balanserade tillgångar och skulder 2004).

7.  Europaparlamentet anser att både skulden för framtida pensionsbetalningar och också den långsiktiga fordran på medlemsstaterna – på grund av att de garanterar finansieringen av pensionssystemet – bör införas i balansräkningen i syfte att återspegla principerna för den periodiserade redovisning som tillämpas sedan den 1 januari 2005.

8.  Europaparlamentet erkänner att revisionsrätten på ett korrekt sätt tillämpat den aktuella redovisningsbestämmelsen. Parlamentet uttrycker dock oro i nuvarande läge när det gäller revisionsrättens balansräkning, där revisionsrättens ledamöters framtida pensioner redovisas under skulder utan en balanserande tillgång. Parlamentet konstaterar den uppenbara förklaringen att medlemsstaternas garanti för sådana pensionsrättigheter vederbörligen inte kan betraktas som en tillgång i den mening som avses med kommissionens redovisningsbestämmelse nr 12 (ersättningar till anställda).

9.  Europaparlamentet noterar med oro revisionsrättens svårigheter att rekrytera kvalificerad personal till flera tjänster från de uttagningsprov som organiserats av EPSO.

10.  Europaparlamentet påminner om att Hubert Weber, ordföranden för revisionsrätten, i ett tal i Strasbourg den 14 november 2005 förklarade för budgetkontrollutskottet att revisionsrätten genomförde en självutvärdering av sin organisation och sina metoder vilken skulle följas av en inbördes granskning (peer review).

11.  Europaparlamentet upprepar sin förhoppning om att det skall bli möjligt att skapa en mer rationell struktur för revisionsrätten före nästa utvidgning. Revisionsrätten uppmanas att se över nuvarande modeller i syfte att minska det totala antalet ledamöter av revisionsrätten. Man bör överväga förslag om att införa ett roterande system liknande det som tillämpas för Europeiska Centralbankens råd eller ett system med en enda generalrevisor.

12.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens verksamhetsrapport att den under 2005 beslutade att inleda en självutvärdering grundad på en gemensam bedömningsramsmodell som utvecklats gemensamt av Europeiska institutet för offentlig administration och Innovative Public Service Group till följd av samarbetet bland EU-ministrar med ansvar för offentlig förvaltning.

13.  Europaparlamentet välkomnar informationen i revisionsrättens svar på föredragandens frågor i frågeformuläret att efter denna självutvärdering hade en handlingsplan antagits av revisionsrätten, och genomförandet inletts med åtgärder som täcker breda områden som uppdrags- och strategimål, planering och resultatmätning, revisionsmetoder, personalstrategi, intern och extern kommunikation och administrativa förfaranden.

14.  Europaparlamentet noterar att handlingsplanen kommer att bli föremål för en inbördes granskning (peer review) och att ordföranden för revisionsrätten kommer att lämna fler detaljer om dess innehåll under sin presentation av revisionsrättens årliga arbetsprogram för 2007.

15.  Europaparlamentet konstaterar att när det gäller deklarationerna av ledamöternas ekonomiska intressen skall revisionsrättens ledamöter, i enlighet med revisionsrättens uppförandekodex, överlämna en deklaration av sina ekonomiska intressen och andra tillgångar (inbegripet aktier, konvertibler och investeringscertifikat samt även mark och fastigheter liksom även äkta makars yrkesverksamhet) till revisionsrättens ordförande, som förvarar dessa konfidentiellt. Dessa deklarationer offentliggörs inte.

16.  Europaparlamentet fastslår att, av princip och i öppenhetens intresse, bör ledamöter och medlemmar av samtliga EU-institutioner anmodas att överlämna en deklaration av ekonomiska intressen som bör vara tillgänglig på internet via ett offentligt register. Parlamentet uppmanar revisionsrätten uppmanas att senast den 30 september 2007 meddela parlamentet vilka åtgärder den avser vidta i denna fråga.

17.  Europaparlamentet påminner om att domstolen på parlamentets förslag inrättade en arbetsgrupp för att studera möjligheten av att begära, bland annat, en deklaration av sina ledamöters ekonomiska intressen. Denna fråga skulle kunna ingå som en nyttig del i revisionsrättens pågående process för självutvärdering och inbördes granskning "peer review".

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy