Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2075(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0110/2007

Předložené texty :

A6-0110/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/04/2007 - 7.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0109

Přijaté texty
PDF 219kWORD 56k
Úterý, 24. dubna 2007 - Štrasburk
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor
P6_TA(2007)0109A6-0110/2007
Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005, Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor (C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2005 – svazek I (C6-0469/2006)(2),

-   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2005 a zvláštní zprávy Účetního dvora spolu s odpověďmi orgánů(3),

-   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti uskutečněných operací, které poskytl Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

-   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0110/2007),

1.   uděluje generálnímu tajemníkovi Evropského hospodářského a sociálního výboru absolutorium za plnění rozpočtu Evropského hospodářského a sociálního výboru za rozpočtový rok 2005;

2.   uvádí své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, Evropskému veřejnému ochránci práv a Evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 60, 8.3.2005.
(2) Úř. věst. C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s.1).


2.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2005 – svazek I (C6-0469/2006)(2),

-   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2005 a zvláštní zprávy Účetního dvora spolu s odpověďmi orgánů(3),

-   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetnictví a zákonnosti a řádnosti podkladových operací, které poskytl Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

-   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0110/2007),

1.   konstatuje, že v roce 2005 měl Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) k dispozici položky závazků dosahující celkové výše 106 880 105,67 EUR, přičemž využito bylo 94,99 %;

2.   konstatuje, že po zavedení akruálního účetnictví s účinností od 1. ledna 2005 vykazuje účetní závěrka EHSV pasivní hospodářský výsledek ve výši 3 811 889,47 EUR (schodek) a stejné částky (168 387 721,19 EUR) při aktivech i pasivech;

3.   bere na vědomí poznámku Účetního dvora v bodě 10.16 jeho výroční zprávy za rok 2005, že přes vytvoření oddělení zodpovědného za koordinaci finančních a smluvních činností pro společné útvary EHSV a Výboru regionů (VR) v průběhu roku 2005 se nadále vyskytovaly některé nedostatky týkající se provozního řízení jistých postupů zadávání zakázek a koordinačních postupů mezi novým oddělením a provozními odděleními, které nebyly jasně definovány;

4.   připomíná, že v roce 2005 začal EHSV jednat s Komisí o převzetí kancelářských prostor v budově van Maerlant; konstatuje dále, že podle odpovědi EHSV na dotazník týkající se požadavků EHSV / VR na kancelářské prostory po jejich nastěhování se do budovy van Maerlant nepředpokládají tyto dva orgány, že budou v příštích letech potřebovat další budovy;

5.   vítá skutečnost, že od roku 2004 se všechna plenární zasedání EHSV konala v prostorách Evropského parlamentu;

6.   bere na vědomí na základě zprávy EHSV o činnosti, že jeho Oddělení pro registraci vyzvalo dotčené finanční subjekty a skupinu kvestorů, aby posoudili vytvoření jasných postupů pro náhradu cestovních výdajů a úhradu cestovních výdajů a diet, zejména v situacích, s nimiž pravidla výslovně nepočítala;

7.   podotýká, že v návaznosti na belgické trestní řízení proti bývalému členu EHSV v souvislosti s cestovními výdaji (uvedené v bodě 4 usnesení Parlamentu o udělení absolutoria ze dne 27. dubna 2006(6)) podal EHSV občanskoprávní žalobu na náhradu škody a že se vynesení rozsudku příslušného belgického soudu očekává v polovině roku 2007;

8.   se zájmem bere na vědomí, že generální tajemník a interní auditor se každý týden ve stejnou dobu pravidelně scházejí, což umožňuje internímu auditorovi získat nejnovější informace o činnosti orgánů a událostech v nich probíhajících a generálnímu tajemníkovi to dává možnost maximálně zohlednit připomínky interního auditora;

9.   konstatuje, že EHSV a VR v současné době posuzují, zda by měly nadále řídit určité činnosti dohromady přes společné útvary, a pokud ano, jakou formu by tato spolupráce měla v budoucnu mít;

10.   konstatuje, že administrativní spolupráce mezi VR a EHSV by měla být přínosem pro oba výbory a měla by být finančně výhodná pro evropské daňové poplatníky; trvá na tom, že jakékoli nové struktury administrativní spolupráce mezi těmito dvěma výbory by měly znamenat finanční prospěch; žádá, aby oba výbory našly způsob, jak pokračovat v již probíhající spolupráci;

11.   připomíná, že VR a EHSV prostřednictvím svých společných útvarů řídí určité činnosti dohromady (překlady, tisk, budovy, bezpečnost, knihovna, zadávání zakázek, stravování, zřízenci, lékařská služba, auta a řidiči, IT atd.) a že jejich dohoda o spolupráci byla nedávno na šest měsíců obnovena (s možností jejího prodloužení o dalších šest měsíců) v očekávání rozhodnutí, zda by tato spolupráce měla v budoucnu pokračovat;

12.   vyzývá VR a EHSV s ohledem na podstatné rozdíly v závěrech zpráv společných útvarů a dvou externích odborníků VR, aby na základě vhodných měřítek provedly společnou analýzu – v případě nutnosti s pomocí Účetního dvora – přesných nákladů, přínosů a úspor vytvořených spoluprací a aby předložily výsledky své analýzy příslušnému výboru do 31. října 2007.

(1) Úř. věst. L 60, 8.3.2005.
(2) Úř. věst. C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s.1).
(6) Úř. věst. L 340, 6.12.2006, s. 41.

Právní upozornění - Ochrana soukromí