Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2075(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0110/2007

Predkladané texty :

A6-0110/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/04/2007 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0109

Prijaté texty
PDF 215kWORD 52k
Utorok, 24. apríla 2007 - Štrasburg
Absolutórium 2005: oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor
P6_TA(2007)0109A6-0110/2007
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2007 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor (C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2005(1),

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2005 - Zväzok I (C6-0469/2006)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2005 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10, články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5) a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0110/2007),

1.   udeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium na plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2005;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, Súdnemu dvoru, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, Európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (séria L).

(1) Ú. v. EÚ L 60, 8.3.2005.
(2) Ú. v. EÚ C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú.v. EÚ L 390, 30.12.2006, s.1).


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2007 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2005(1),

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2005 - Zväzok I (C6-0469/2006)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2005 a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10, články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5) a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0110/2007),

1.   berie na vedomie, že Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) mal v roku 2005 k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky vo výške 106 880 105,67 EUR a miera čerpania bola 94,99 %;

2.   berie na vedomie že po zavedení účtovníctva na základe časového obdobia s účinnosťou od 1. januára 2005 ukazujú finančné výkazy EHSV negatívny hospodársky výsledok vo výške 3 811 889,47 EUR (deficit) a zhodné účty aktív a pasív (168 387 721,19 EUR);

3.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov v bode 10.16 jeho výročnej správy za rok 2005, v ktorej sa uvádza, že napriek zriadeniu jednotky zodpovednej za koordináciu finančných a zmluvných aktivít spoločných oddelení EHSV a Výboru regiónov (VR) v roku 2005 sa vyskytli nedostatky týkajúce sa prevádzkového riadenia určitých postupov verejnej súťaže a koordinačných postupov medzi novou jednotkou a už existujúcimi jednotkami, ktoré neboli jasne definované;

4.   pripomína, že v roku 2005 začal EHSV diskusie s Komisiou o obsadení kancelárskych priestorov v budove van Maerlant; ďalej berie na vedomie odpoveď EHSV na dotazník o požiadavkách kancelárskych priestorov EHSV/VR, v ktorom sa uvádza, že po obsadení budovy van Maerlant tieto dve inštitúcie nepredpokladajú, že by potrebovali ďalšie budovy v nasledujúcich rokoch;

5.   víta skutočnosť, že od roku 2004 sa plenárne schôdze EHSV konali v priestoroch Európskeho parlamentu;

6.   poznamenáva, že v správe o činnosti EHSV požiadal útvar pre registráciu príslušných finančných aktérov a skupinu kvestorov o zváženie jasnejšieho postupu na náhradu cestovných výdavkov a výplatu cestovných nákladov a diét, predovšetkým v situáciách, ktoré nie sú výslovne stanovené v pravidlách;

7.   berie na vedomie, že v následnosti na súdne konanie Belgicka proti bývalému členovi EHSV vo veci cestovných výdavkov na ktoré odkazuje odsek 4 uznesenia Európskeho parlamentu k absolutóriu z 27. apríla 2006 správa Lundgren(6) EHSV podal žalobu o náhradu škody, ku ktorej má belgický súd vydať rozsudok v polovici roku 2007;

8.   so záujmom poznamenáva, že generálny tajomník a interný audítor majú pravidelné stretnutia v rovnakom čase raz do týždňa, na ktorých je audítor informovaný o aktuálnych udalostiach a aktivitách inštitúcie a generálny tajomník získava plný prehľad o pripomienkach audítora;

9.   berie na vedomie, že EHSV a VR v súčasnosti rokujú o tom, či by mali pokračovať v riadení určitých aktivít prostredníctvom spoločných oddelení, a v prípade že áno, akou formou by sa táto spolupráca mala v budúcnosti rozvíjať;

10.   poznamenáva, že administratívna spolupráca medzi VR a EHSV by mala byť prospešná pre oba výbory a finančne výhodná pre európskych daňových poplatníkov; dôrazne žiada, aby nové štruktúry administratívnej spolupráce medzi oboma výbormi priniesli finančné výhody; žiada, aby oba výbory našli spôsob ako rozvinúť už existujúcu administratívnu spoluprácu;

11.   pripomína, že VR a EHSV spravujú niektoré činnosti spoločne prostredníctvom spoločných oddelení (preklad, tlač, budovy, bezpečnosť, knižnica, obstarávanie, stravovacie služby, uvádzači, zdravotnícka služba, vozidlá a vodiči, informačné technológie atď.) a že ich dohoda o spolupráci bola nedávno predĺžená o 6 mesiacov (s možnosťou predĺženia o ďalších 6 mesiacov) v závislosti od rozhodnutia, či by mala spolupráca v budúcnosti pokračovať;

12.   so zreteľom na podstatné rozdielnosti v zisteniach obsiahnutých v správach spoločných oddelení a správach dvoch externých expertov Výboru regiónov vyzýva VR a EHSV, aby vykonali spoločnú analýzu založenú na vhodných referenčných hodnotách – v prípade potreby s pomocou Dvora audítorov – ktorá sa bude týkať presných nákladov, výhod a úspor vyplývajúcich zo spolupráce, a aby predložili výsledky tejto analýzy príslušnému výboru do 31. októbra 2007.

(1) Ú. v. EÚ L 60, 8.3.2005.
(2) Ú. v. EÚ C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú.v. EÚ L 390, 30.12.2006, s.1).
(6) Ú. v. EÚ L 340, 6.12.2006, s. 41.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia