Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2075(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0110/2007

Ingivna texter :

A6-0110/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0109

Antagna texter
PDF 207kWORD 96k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
P6_TA(2007)0109A6-0110/2007
Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 200, avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0469/2006)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0110/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar generalsekreteraren för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.).


2.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt VI − Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0469/2006)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0110/2007).

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) under 2005 hade åtagandebemyndiganden som uppgick till 106 880 105,67 EUR med en utnyttjandegrad på 94,99 procent.

2.  Europaparlamentet noterar att efter införandet av periodiserad redovisning den 1 januari 2005 uppvisar EESK:s årsredovisning ett negativt ekonomiskt utfall på 3 811 889,47 EUR (underskott) och identiska belopp (168 387 721,19 EUR) när det gäller både tillgångar och skulder.

3.  Europaparlamentet noterar Europeiska revisionsrättens iakttagelse i punkt 10.16 i årsrapporten för 2005 att även om det under 2005 inrättades en enhet med ansvar för samordning av finansiell och kontraktsstyrd verksamhet bland EESK:s och Regionkommitténs gemensamma avdelningar, förekom det dock fortfarande en del brister när det gäller den operativa förvaltningen av vissa upphandlingsförfaranden och förfaranden för samordning mellan den nya enheten och de operativa enheterna, som inte hade fastställts på ett tydligt sätt.

4.  Europaparlamentet påminner om att EESK under 2005 inledde diskussioner med kommissionen om att ta över kontorsutrymmen i van Maerlant-byggnaden. Av EESK:s svar på frågorna i frågeformuläret angående behov av kontorsutrymme för EESK/Regionkommittén framgår det att institutionerna, efter att ha erhållit utrymmena i van Maerlant-byggnaden, inte förväntar sig ha behov av ytterligare byggnader under de kommande åren.

5.  Europaparlamentet välkomnar att samtliga EESK:s plenarsammanträden sedan 2004 ägt rum i Europaparlamentets lokaler.

6.  Europaparlamentet noterar från EESK:s verksamhetsberättelse att dess kansli hade uppmanat de ekonomiskt ansvariga och kvestorsgruppen att överväga om man kunde upprätta ett tydligare förfarande för återbetalning av reseutgifter och för betalning av kostnader för resor och uppehälle, särskilt i situationer som inte uttryckligen förutses i regelverket.

7.  Europaparlamentet uppmärksammar att efter ett belgiskt straffrättsligt förfarande mot en tidigare EESK-ledamot avseende reseersättningar (omnämndes i punkt 4 i parlamentets ansvarsfrihetsresolution av den 27 april 2006(6)) har EESK inlett ett civilrättsligt skadeståndsförfarande och den belgiska domstolen förväntas offentliggöra domen i mitten av 2007.

8.  Europaparlamentet noterar med intresse att generalsekreteraren och internrevisorn har regelbundna möten vid samma tid varje vecka vilket gör det möjligt för internrevisorn att hålla sig à jour med verksamheter och evenemang inom institutionen och för generalsekreteraren att i så stor utsträckning som möjligt beakta internrevisorns kommentarer.

9.  Europaparlamentet noterar att EESK och Regionkommittén för närvarande överväger om de skall fortsätta att sköta vissa verksamheter gemensamt genom de gemensamma avdelningarna och, om så är fallet, vilken form detta samarbete bör ha i framtiden.

10.  Europaparlamentet konstaterar att det administrativa samarbetet mellan Regionkommittén och EESK bör vara till nytta för båda kommittéerna och ekonomiskt fördelaktigt för de europeiska skattebetalarna. Parlamentet insisterar på att varje ny form av administrativt samarbete mellan de båda kommittéerna bör medföra ekonomiska fördelar. Parlamentet begär att de båda kommittéerna skall finna en lösning för att fortsätta det nuvarande administrativa samarbetet.

11.  Europaparlamentet påminner om att Regionkommittén och EESK med sina gemensamma avdelningar sköter vissa verksamheter tillsammans (översättning, tryckning, fastigheter, säkerhet, bibliotek, upphandling, matsalar, vaktmästare, läkarmottagning, bilar och chaufförer, IT etc.) och att deras samarbetsavtal nyligen förlängts i sex månader (med möjlighet till förlängning i ytterligare sex månader) i väntan på beslutet om huruvida sådant samarbete bör fortsätta i framtiden.

12.  Europaparlamentet uppmanar Regionkommittén och EESK, med anledning av de betydande skillnaderna mellan resultaten i rapporterna från de gemensamma avdelningarna och Regionkommitténs två externa experter, att utföra en gemensam analys baserad på lämpliga riktmärken – om nödvändigt med hjälp av revisionsrätten – över de exakta kostnader, fördelar och besparingar som uppstår till följd av samarbetet och att överlämna resultaten av undersökningen till det behöriga utskottet senast den 31 oktober 2007.

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.).
(6) EUT L 340, 6.12.2006, s. 41.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy