Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2063(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0104/2007

Předložené texty :

A6-0104/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/04/2007 - 7.8

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0110

Přijaté texty
PDF 221kWORD 59k
Úterý, 24. dubna 2007 - Štrasburk
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl VIII A - Evropský veřejný ochránce práv
P6_TA(2007)0110A6-0104/2007
Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005, Oddíl VIII A - Evropský veřejný ochránce práv (C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2005 – svazek I (C6-0471/2006)(2),

-   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2005 a zvláštních zpráv Účetního dvora spolu s odpověďmi orgánů, u nichž byla provedena kontrola(3),

-   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetnictví a zákonnosti a správnosti podkladových operací, které poskytl Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

-   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0104/2007),

1.   uděluje evropskému veřejnému ochránci práv absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2005;

2.   uvádí své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 60, 8.3.2005.
(2) Úř. věst. C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3)2 Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 10
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s.1).


2.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 obsahující připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005, oddíl VIII A – Evropský veřejný ochránce práv (C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2005 – svazek I (C6-0471/2006)(2),

-   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2005 a zvláštních zpráv Účetního dvora spolu s odpověďmi orgánů, u nichž byla provedena kontrola(3),

-   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetnictví a zákonnosti a správnosti podkladových operací, které poskytl Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

-   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0104/2007),

1.   konstatuje, že v roce 2005 měl evropský veřejný ochránce práv (dále "veřejný ochránce práv") k dispozici položky závazků v celkové výši 7 224 554 EUR (v roce 2004: 5 782 968 EUR), přičemž využito bylo 84,27 %;

2.   konstatuje, že finanční výkazy veřejného ochránce práv za rok 2005 vykazují negativní výsledek příjmů a výdajů (98 482 EUR) a celkové částky aktiv a pasiv ve shodné výši (890 853 EUR);

3.   zdůrazňuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rozpočtový rok 2005 neuvedl na základě provedeného auditu žádné připomínky týkající se veřejného ochránce práv;

4.   konstatuje, že podle zprávy interního auditora č. 6/81 vypracované pro tento orgán: i) provedený interní audit za rok 2005 neidentifikoval žádnou oblast, ve které by hrozilo rozpočtovým operacím veřejného ochránce práv významné riziko, ii) jeho systémy vnitřního řízení a kontroly jsou účinné a poskytují dostatečnou záruku trvalého dodržování cílů kontroly;

5.   bere na vědomí informace uvedené ve výkazu činnosti hlavní pověřené schvalující osoby, a sice že počátkem roku 2006 bylo provedeno vlastní vyhodnocení účinnosti rámce vnitřní kontroly ve službách veřejného ochránce práv, z něhož byl vyvozen obecný závěr o celkově uspokojivé míře uplatňování norem vnitřní kontroly (76 %); bere však také na vědomí, že v některých oblastech (posouzení rizik, citlivé funkce a víceleté programy) je nutno zvýšit jejich účinnost;

6.   připomíná, že veřejný ochránce práv má od roku 2004 autonomii a plnou kontrolu nad finančními operacemi, které se týkají jeho oddílu v rozpočtu;

7.   konstatuje, že během roku 2005 probíhala jednání o nové rámcové dohodě o spolupráci na neomezenou dobu mezi veřejným ochráncem práv a Evropským parlamentem, která se týká poskytování určitých správních služeb, včetně provádění překladů a pronájmu kancelářských prostor, a že tato dohoda byla podepsána v březnu 2006;

8.   zaznamenává, že počet případů, jimiž se veřejný ochránce práv zabýval, vzrostl podle výroční zprávy veřejného ochránce práv za rok 2005 z přibližně 800 případů projednaných v roce 1996 na téměř 4 000 případů v roce 2005 a mimořádně prudký nárůst případů byl zaznamenán na přelomu let 2003 a 2004 (53 %);

9.   upozorňuje, že úřad veřejného ochránce práv v roce 2005 plně pocítil dopad rozšíření z roku 2004 na rozpočet a že rozpočtový orgán v letech 2004 a 2005 povolil veřejnému ochránci práv rozšířit plán pracovních míst o 20 nových pozic oproti původním 31 z roku 2003 (tj. zvýšit počet zaměstnanců o 65 %) a zároveň byly schválené rozpočtové položky navýšeny z 4 438 653 EUR v roce 2003 na 7 312 614 EUR v roce 2005 (rovněž 65% nárůst);

10.   z výroční zprávy veřejného ochránce práv se dozvídá, že v roce 2005 pokračoval ve svých informačních cestách do členských států, jejichž účelem bylo zvýšit informovanost občanů o jejich právech, zlepšit profil činnosti veřejného ochránce práv mezi klíčovými subjekty legislativní, výkonné a soudní moci a navázat spolupráci s jeho vnitrostátními protějšky; zdůrazňuje význam této informační kampaně;

11.   dále shledává, že veřejný ochránce práv a jeho zaměstnanci v roce 2005 soustředili své úsilí na představení práce svého orgánu a během tohoto roku vystoupili se 120 prezentacemi na konferencích, seminářích a schůzích a poskytli 50 rozhovorů pro tisk;

12.   konstatuje, že veřejný ochránce práv v dotazníku zpravodaje uvedl, že se snaží poskytovat informace zvláště těm zemím, od jejichž občanů obdržel oproti očekávání nízký počet stížností vzhledem k velikosti populace, tj. např. Německu a Itálii, a že proto v rámci své strategie pro sdělovací prostředky zvyšuje v těchto zemích profil úřadu veřejného ochránce práv; domnívá se, že při určování cílových zemí by se veřejný ochránce práv měl spoléhat spíše na průzkumy provedené v různých členských státech týkající se informovanosti občanů o jeho práci než na počet stížností;

13.   upozorňuje na poznámku ve výkazu činnosti veřejného ochránce práv, že rok 2005 byl pro ochránce práv mimořádným rokem, pokud jde o komunikaci, kdy jeho úřad kromě běžného poskytování informací o své činnosti rovněž zorganizoval značný počet akcí u příležitosti 10. výročí existence funkce veřejného ochránce práv; kromě toho byly komunikační kapacity orgánu významně rozšířeny přijetím zaměstnanců na tři nová místa odborníků na komunikace a přeložením dalšího pracovníka z řad současných zaměstnanců na nově vytvořené oddělení pro komunikace;

14.   připomíná, že podle statutu veřejného ochránce práv, který byl stanoven Evropským parlamentem v roce 1994, není veřejný ochránce práv povinen zveřejňovat své finanční a hospodářské zájmy;

15.   konstatuje, že tento statut staví veřejného ochránce práv na pozici srovnatelnou s postavením soudce Soudního dvora; upozorňuje, že Soudní dvůr ustavil na návrh Evropského parlamentu pracovní skupinu, jejímž úkolem je určit nejvhodnější způsob, jak zajistit transparentnost v souvislosti s finančními zájmy soudců; žádá, aby veřejný ochránce práv do doby, než bude toto šetření uzavřeno, následoval příkladu Evropského inspektora ochrany údajů a jeho zástupce a zveřejnil prohlášení o finančních zájmech, které vychází z formuláře užívaného pro rejstřík finančních zájmů poslanců evropského parlamentu.

(1) Úř. věst. L 60, 8.3.2005.
(2) Úř. věst. C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s.1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí