Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2063(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0104/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0104/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/04/2007 - 7.8

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0110

Hyväksytyt tekstit
PDF 202kWORD 47k
Tiistai 24. huhtikuuta 2007 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2005: pääluokka VIIIA, Euroopan oikeusasiamies
P6_TA(2007)0110A6-0104/2007
Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 24. huhtikuuta 2007 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005, pääluokka VIIIA - Euroopan oikeusasiamies (C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2005(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2005 – Nide I (C6-0471/2006)(2),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien tapahtumien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan (A6-0104/2007),

1.   myöntää Euroopan oikeusasiamiehelle vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL L 60, 8.3.2005.
(2) EUVL C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).


2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2007, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005, pääluokka VIIIA – Euroopan oikeusasiamies (C6-0471/2006 - 2006/2063(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2005(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2005 – Nide I (C6–0471/2006)(2),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien tapahtumien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0104/2007),

1.   panee merkille, että vuonna 2005 Euroopan oikeusasiamiehellä oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 7 224 554 euroa (vuonna 2004 vastaava määrä oli 5 782 968 euroa) ja että niiden käyttöaste oli 84,27 prosenttia;

2.   panee merkille, että Euroopan oikeusasiamiehen tilinpäätöksen mukaan sen taloudellinen tulos on kyseisenä vuonna negatiivinen (98 482 euroa) ja sillä on toisiaan vastaava määrä varoja ja vastuita (890 853 euroa);

3.   huomauttaa, että varainhoitovuotta 2005 koskevan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen mukaan tarkastus ei antanut aihetta huomautuksiin oikeusasiamiehen osalta;

4.   panee merkille, että toimielintä koskevan sisäisen tarkastajan kertomuksen nro 6/81 mukaan i) vuonna 2005 tehdyissä sisäisen tarkastajan tutkimuksissa ei havaittu merkittäviä riskitekijöitä, jotka vaarantaisivat oikeusasiamiehen talousarviota koskevan toiminnan, ja ii) toimielimen sisäiset johto- ja valvontajärjestelmät ovat tehokkaita, ja niillä saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että valvontatavoitteet saavutetaan johdonmukaisesti;

5.   panee merkille johtavan valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän toimintakertomuksessa ilmoitetut tiedot, joiden mukaan oikeusasiamiehen toimiston sisäisen valvonnan kehyksen tehokkuutta on arvioitu toimielimessä vuoden 2006 alussa, jolloin havaittiin yleisesti, että sisäisen valvonnan vaatimukset on pantu yleisesti täytäntöön tyydyttävästi (76 prosenttia); panee myös merkille, että tehokkuutta olisi kuitenkin parannettava tietyillä aloilla (riskienarviointi, herkät toimet ja monivuotinen ohjelmasuunnittelu);

6.   muistuttaa, että vuodesta 2004 lähtien oikeusasiamiestä koskevan talousarviopääluokan rahoitustoimet ovat olleet oikeusasiamiehen täydessä valvonnassa ja että hän on voinut itsenäisesti päättää niistä;

7.   panee merkille, että oikeusasiamies ja Euroopan parlamentti neuvottelivat vuonna 2005 toistaiseksi voimassa olevasta yhteistyötä koskevasta puitesopimuksesta tiettyjen hallinnollisten palvelujen tarjoamisessa esimerkiksi kääntämisen ja toimistotilojen osalta, ja että kyseinen sopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2006;

8.   panee merkille, että oikeusasiamiehen vuosittain käsittelemien tapausten määrä on lisääntynyt noin 800 tapauksesta vuonna 1996 lähes 4000 tapaukseen vuonna 2005 oikeusasiamiehen vuoden 2005 vuosikertomuksen mukaan, ja että määrä on lisääntynyt erityisen nopeasti vuosina 2003–2004 (53 prosenttia);

9.   huomauttaa, että vuonna 2005 oikeusasiamiehen toimisto koki vuonna 2004 tapahtuneen laajentumisen täysimääräisen vaikutuksen talousarvioon ja että vuosina 2004 ja 2005 budjettivallan käyttäjä valtuutti oikeusasiamiehen lisäämään omaan henkilöstötaulukkoonsa 20 uutta virkaa, jotka avattiin vuonna 2003 olemassa olleiden 31 viran lisäksi (henkilöstön kasvu 65 prosenttia), ja että samaan aikaan talousarviossa osoitetut määrärahat kasvoivat vuonna 2003 myönnetyistä 4 438 653 eurosta vuonna 2005 myönnettyihin 7 312 614 euroon (myös 65 prosentin kasvu);

10.   panee merkille oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta, että oikeusasiamies jatkoi vuonna 2005 tutustumismatkojaan jäsenvaltioihin lisätäkseen kansalaisten tietämystä heidän oikeuksistaan, parantaakseen oikeusasiamiehen toimenkuvan tuntemusta oikeudellisten, lainsäädännöllisten ja täytäntöönpanevien tahojen keskeisten edustajien keskuudessa ja tehostaakseen yhteistyötä kansallisten kollegoidensa kanssa; korostaa tämän tiedotuskampanjan tärkeyttä;

11.   panee lisäksi merkille, että vuonna 2005 oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä toteuttivat toimia työnsä esittelemiseksi ja että he pitivät vuoden 2005 aikana 120 esitystä konferensseissa, seminaareissa ja kokouksissa ja antoivat toimittajille 50 haastattelua;

12.   panee merkille, että esittelijän kyselyyn antamiensa vastausten mukaan oikeusasiamies pyrkii jakamaan tietoa sellaisiin valtioihin, joista kanteluita vastaanotetaan vähemmän kuin niiden väestön perusteella voitaisiin olettaa, esimerkiksi Saksaan ja Italiaan, ja että oikeusasiamiehen tiedotusstrategiana on lisätä tietämystä oikeusasiamiehen toiminnasta tällaisissa jäsenvaltioissa; katsoo, että kohdevaltioiden tunnistamiseksi oikeusasiamiehen olisi kanteluiden määrän sijaan tukeuduttava eri jäsenvaltioissa tehtäviin tutkimuksiin, jotka koskevat kansalaisten tietämystä oikeusasiamiehen toiminnasta;

13.   viittaa oikeusasiamiehen toimintakertomuksessa esitettyyn huomautukseen, jonka mukaan vuosi 2005 oli poikkeuksellinen vuosi oikeusasiamiehelle viestinnän osalta, sillä hänen työtään koskevan tavallisen tiedotustoiminnan lisäksi järjestettiin myös useita tapahtumia oikeusasiamiehen 10-vuotisjuhlan kunniaksi; panee lisäksi merkille, että oikeusasiamiehen viestintämahdollisuudet paranivat huomattavasti, kun hänen virastoonsa palkattiin henkilökuntaa viestintään liittyvien kolmen uuden erityisviran täyttämiseksi ja kun yksi silloisen henkilökunnan jäsen siirrettiin toimimaan kyseisellä vastikään luodulla viestintäsektorilla;

14.   muistuttaa, että Euroopan parlamentin vuonna 1994 antamassa oikeusasiamiehen ohjesäännössä oikeusasiamiestä ei velvoiteta julkaisemaan ilmoitusta taloudellisista eduista;

15.   panee merkille, että ohjesäännössä oikeusasiamies asetetaan asemaan, joka vastaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa toimivaa tuomaria; huomauttaa, että tuomioistuin on Euroopan parlamentin ehdotuksesta perustanut työryhmän tutkimaan asianmukaisinta tapaa taata avoimuus tuomareiden taloudellisten etujen osalta; pyytää, että tutkimuksen tuloksista riippuen oikeusasiamies noudattaisi Euroopan tietosuojavaltuutetun ja varavaltuutetun osoittamaa esimerkkiä ja julkaisisi taloudellisia etuja koskevan ilmoituksen, joka perustuu Euroopan parlamentin jäsenten taloudellisia etuja koskevassa luettelossa käytettyyn lomakkeeseen.

(1) EUVL L 60, 8.3.2005.
(2) EUVL C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö