Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2063(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0104/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0104/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 24/04/2007 - 7.8

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0110

Elfogadott szövegek
PDF 294kWORD 50k
2007. április 24., Kedd - Strasbourg
2005. évi mentesítés: az EK általános költségvetése, Európai Ombudsman
P6_TA(2007)0110A6-0104/2007
Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6-0471/2006)(2),

–   tekintettel a Számvevőszék 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére(3), valamint a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont intézmények vonatkozó válaszaival együtt,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275., és 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0104/2007),

1.   mentesítést ad az Európai Ombudsman számára a 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan;

2.   megjegyzéseit a csatolt állásfoglalásban foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Ombudsmannak és az Európai Adatvédelmi Biztosnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

(1) HL L 60., 2005.3.8.
(2) HL C 264., 2006.10.31., 1. o.
(3) HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
(4) HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.


2.Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó elszámolás lezárásáról, VIIIA. szakasz – Európai Ombudsman (C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6-0471/2006)(2),

–   tekintettel a Számvevőszék 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére(3), valamint a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont intézmények vonatkozó válaszaival együtt,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275., és 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0104/2007),

1.   megállapítja, hogy 2005-ben az Európai Ombudsman ("az ombudsman") 7 224 554 euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat felett rendelkezett (2004-ben: 5 782 968 euró), amelynek felhasználási aránya 84,27% volt;

2.   megállapítja, hogy az ombudsman 2005-ös pénzügyi kimutatásai az adott évre vonatkozóan negatív mérleget mutatnak (98 482 euró) és az aktívák és passzívák egyenlő végösszegét (890 853 euró);

3.   rámutat, hogy a Számvevőszék a 2005-ös költségvetési évre vonatkozó éves jelentésében jelzi, hogy az ombudsmanra vonatkozóan az ellenőrzés nem vezetett észrevételek megfogalmazásához;

4.   megállapítja, hogy az intézmény belső ellenőrének 6/81. számú jelentése szerint i) a belső ellenőr 2005-ös tevékenysége során nem talált semmilyen, az ombudsman költségvetési műveleteit fenyegető jelentős kockázatot és ii) az intézmény belső irányítási és ellenőrzési rendszere hatékony, és megfelelő garanciát nyújt az ellenőrzési célok következetes elérésére;

5.   tudomásul veszi a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult vezető tisztviselő tevékenységi nyilatkozatában szereplő információt, amely szerint 2006 elején az ombudsman szolgálatai belső ellenőrzési keretének hatékonyságáról szóló önértékelést végeztek, amely szerint a belső ellenőrzési normák végrehajtása általában véve kielégítő (76%); megjegyzi azonban azt is, hogy bizonyos területeken (kockázatelemzés, érzékeny feladatkörök, többéves ütemezés) javítani kell a hatékonyságot;

6.   megjegyzi, hogy az ombudsman 2004 óta önállóan működik és teljes körű ellenőrzéssel rendelkezik a költségvetés e részét érintő pénzügyi műveletek felett;

7.   megjegyzi, hogy a bizonyos adminisztratív szolgáltatások – beleértve a fordítást és az irodahelységeket – nyújtásáról szóló, az ombudsman és az Európai Parlament között meghatározatlan időre kötött együttműködési keretmegállapodásról 2005-ben folytak tárgyalások és azt 2006-ban aláírták;

8.   jelzi, hogy az ombudsman egy évre eső ügyeinek száma az ombudsman 2005. évi éves jelentése szerint az 1996-os kb. 800-ról majdnem 4000-re nőtt 2005-ben, ezen belül különösen meredeken emelkedett 2003 és 2004 között (53%),

9.   megjegyzi, hogy 2005-ben az ombudsmani hivatal megtapasztalta a 2004-es bővítés teljes költségvetési kihatását, és 2004-ben, valamint 2005-ben a költségvetési hatóság felhatalmazta az ombudsmant, hogy a már 2003-ban meglévő 31 álláshely számát létszámtervében 20 új álláshellyel növelje (65%-os létszámnövekedés), miközben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok összege a 2003-as 4 438 653 euróról 7 312 614 euróra nőtt 2005-ben (szintén 65%-os növekedés);

10.   az ombudsman éves jelentéséből tudomásul veszi, hogy 2005-ben az ombudsman folytatta a tagállamok meglátogatását annak érdekében, hogy a polgárok saját jogaikkal kapcsolatos ismerete javuljon, hogy az igazságszolgáltatási, a törvényhozói és a végrehajtó hatalmi ágak kulcsszereplőinek figyelmét felhívja az ombudsmani munkára és fokozza az együttműködést a nemzeti szinten működő ombudsmanokkal; hangsúlyozza ennek a tájékoztatási kampánynak a fontosságát;

11.   megállapítja még, hogy az ombudsman és munkatársai 2005-ben további erőfeszítéseket tettek, hogy az intézmény munkáját megismertessék, konferenciákon, szemináriumokon és üléseken 120 bemutatót tartottak, és 50 alkalommal adtak újságíróknak interjút;

12.   megállapítja, hogy az ombudsman, az előadó kérdéseire adott válaszai szerint, tájékoztatóival elsősorban azokat az országokat veszi célba, ahonnan a lakosság számához képest az elvárhatónál kevesebb panaszt nyújtanak be hozzá, például Németországot és Olaszországot, ezért kommunikációs stratégiája arra irányul, hogy ezekben a tagállamokban jobban megismertesse az ombudsman intézményét; úgy véli, hogy a célországok beazonosítása érdekében a panaszok száma helyett az ombudsmannak elsősorban olyan felmérésekre kellene támaszkodnia, amelyek megmutatják, hogy a különböző tagállamokban mennyire ismert a tevékenysége;

13.   rámutat az ombudsman tevékenységi nyilatkozatának arra a megjegyzésére, hogy 2005 a kommunikáció szempontjából kivételes év volt az ombudsman számára, mivel az intézmény munkáját bemutató szokásos tevékenységeken kívül nagyszabású rendezvénysorozatot is szerveztek az ombudsman intézménye 10 éves fennállásának megünneplésére; továbbá az intézmény kommunikációs kapacitása jelentősen megnőtt annak köszönhetően, hogy felvettek három új kommunikációs szakembert és az így újonnan létrejött kommunikációs egységhez a meglévő munkatársak közül még egyet áthelyeztek;

14.   emlékeztet arra, hogy az ombudsmani hivatal alapokmánya, amelyet az Európai Parlament 1994-ben fogadott el, nem rendelkezik arról, hogy az ombudsmannak nyilvánosságra kell hoznia pénzügyi és gazdasági érdekeltségeit;

15.   megjegyzi, hogy az alapokmány szerint az ombudsman egyenrangú az Európai Bíróság bíráival; rámutat, hogy a Bíróság – az Európai Parlament javaslatára – felállított egy munkacsoportot, amely megvizsgálja, hogy a bírák pénzügyi érdekeltségeit illetően hogyan biztosítható a legmegfelelőbb módon az átláthatóság; kéri, hogy amíg a vizsgálat eredményre nem vezet, az ombudsman kövesse az európai adatvédelmi biztos és helyettese példáját, akik az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatához használatos formanyomtatvány alapján nyilatkoznak pénzügyi érdekeltségeikről.

(1) HL L 60., 2005.3.8.
(2) HL C 264., 2006.10.31., 1. o.
(3) HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
(4) HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat