Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2063(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0104/2007

Pateikti tekstai :

A6-0104/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/04/2007 - 7.8

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0110

Priimti tekstai
PDF 299kWORD 53k
Antradienis, 2007 m. balandžio 24 d. - Strasbūras
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VIII A skirsnis – Europos ombudsmenas
P6_TA(2007)0110A6-0104/2007
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl 2005 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII A skirsnis - Europos ombudsmenas (C6-0471/2006 - 2006/2063(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(1),

–   atsižvelgdamas į 2005 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas), (C6–0471/2006)(2),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2005 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą ir į Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas kartu su audituotų institucijų atsakymais(3),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 bei 276 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A6-0104/2007),

1.   suteikia patvirtinimą Europos ombudsmenui, kad Ombudsmeno 2005 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.   pateikia savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 60, 2005 3 8.
(2) OL C 264, 2006 10 31, p. 1.
(3) OL C 263, 2006 10 31, p. 1.
(4) OL C 263, 2006 10 31, p. 10.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).


2. 2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2005 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, VIII A skirsnis − Europos ombudsmenas (C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(1),

–   atsižvelgdamas į 2005 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas), (C6-0471/2006)(2),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2005 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą ir į Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas kartu su audituotų institucijų atsakymais(3),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį ir 274, 275 bei 276 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A6-0104/2007),

1.   pažymi, kad 2005 m. Europos ombudsmenas (toliau – Ombudsmenas) iš viso valdė 7 224 554 EUR (2004 m. – 5 782 968 EUR) įsipareigojimų asignavimų, kurių panaudojo 84,27 proc.;

2.   atkreipia dėmesį į tai, kad iš Ombudsmeno 2005 m. finansinių ataskaitų paaiškėja neigiamas ekonominis finansinių metų rezultatas (98 482 EUR) ir tai, jog pasiektos tokios pat turto ir įsipareigojimų sumos (890 853 EUR);

3.   pažymi, kad Audito Rūmų 2005 finansinių metų metinėjė ataskaitoje nurodyta, jog atlikus Ombudsmeno institucijos auditą pastabų teikti nereikėjo;

4.   atkreipia dėmesį į tai, jog institucijos vidaus auditorių ataskaitoje Nr. 6/81 konstatuojama, kad: i) vidaus auditoriai 2005 m. nenustatė jokių Ombudsmeno biudžeto operacijų didelės rizikos sričių ir ii) institucijos vidaus valdymo ir kontrolės sistemos veiksmingos ir pagrįstai padeda užtikrinti, kad bus tinkamai siekiama kontrolės tikslų;

5.   atkreipia dėmesį į informaciją, pateiktą atsakingo įgalioto leidimus duodančio pareigūno veiklos ataskaitoje, kad Ombudsmeno tarnybų vidaus kontrolės sistemos veiksmingumo įsivertinimas buvo atliktas 2006 m. pradžioje ir kad bendras šio įsivertinimo rezultatas yra, jog vidaus kontrolės normų įgyvendinimas pakankamas (76 proc.); tačiau taip pat pastebi, jog kai kurioms sritims reikia patobulinimų ir trūksta veiksmingumo (rizikos vertinimas, su slaptumu susijusios funkcijos, daugiametis planavimas);

6.   primena, kad 2004 m. Ombudsmenas buvo nepriklausomas ir visiškai kontroliavo su jo biudžeto dalimi susijusias finansines operacijas;

7.   pažymi, kad 2005 m. buvo deramasi dėl naujojo pamatinio neribotos trukmės Ombudsmeno ir Europos Parlamento bendradarbiavimo susitarimo dėl tam tikrų administracinių paslaugų, įskaitant vertimą ir biuro patalpas, teikimo ir 2006 m. kovo mėn. jis buvo pasirašytas;

8.   konstatuoja, kad, kaip teigiama Ombudsmeno 2005 m. metiniame pranešime, metinis Ombudsmeno nagrinėjamų skundų kiekis padidėjo nuo apytikriai 800 skundų 1996 m. iki beveik 4 000 skundų 2005 m., skundų kiekiui itin padidėjus (53 proc.) 2003–2004 m.;

9.   pažymi, kad per 2005 m. Ombudsmeno institucija labai stipriai pajuto 2004 m. įvykusios plėtros poveikį ir kad 2004 ir 2005 metais biudžeto valdymo institucija leido Ombudsmenui į personalo planą įrašyti 20 naujų pareigybių, kuriomis buvo papildyta 2003 m. buvusi 31 pareigybė (darbuotojų skaičius padidėjo 65 proc.), o patvirtintų biudžeto asignavimų dydis išaugo nuo 4 438 653 EUR 2003 m. iki 7 312 614 EUR 2005 m. (taip pat 65 proc. padidėjimas);

10.   atkreipia dėmesį į tai, kad Ombudsmeno metiniame pranešime teigiama, jog 2005 m. jis tęsė savo informacinius vizitus į valstybes nares siekdamas pagerinti piliečių sąmoningumą dėl jų teisių, atkreipti pagrindinių teisminės, įstatymų leidžiamosios ir įstatymų vykdomosios valdžios atstovų dėmesį į Europos ombudsmeno darbo svarbą ir stiprinti bendradarbiavimą su kolegomis valstybėse narėse; pabrėžia šios informacinės kampanijos svarbą;

11.   be to, pažymi, kad 2005 m. Ombudsmenas ir jo darbuotojai tęsė savo pastangas pristatyti institucijos veiklą ir 2005 m. parengė 120 pristatymų konferencijose, seminaruose ir posėdžiuose bei davė 50 interviu žurnalistams;

12.   pažymi, kad pagal atsakymus į pranešėjo pateiktus klausimus Ombudsmenas siekia teikti informaciją toms šalims, iš kurių gauta mažiau skundų, nei galėtų būti tikimasi atsižvelgiant į gyventojų skaičių, pvz., Vokietijai ir Italijai, ir kad Ombudsmeno žiniasklaidos strategija turėtų padėti skleisti informaciją apie Ombudsmeną šiose valstybėse narėse; mano, kad, siekdamas nustatyti tikslines šalis, Ombudsmenas turėtų pasikliauti įvairiose valstybėse narėse vykdomomis apklausomis apie tai, ką piliečiai žino apie jo darbą, o ne skundų skaičiumi;

13.   atkreipia dėmesį į pastabą Ombudsmeno veiklos ataskaitoje, kad, atsižvelgiant į komunikacijos aspektą, 2005 m. buvo išskirtiniai metai Ombudsmenui, nes institucija be įprastinės veiklos teikti informaciją apie savo darbą surengė daug renginių, per kuriuos buvo pažymėtas Ombudsmeno 10 metų veiklos jubiliejus; be to, institucijos komunikaciniai pajėgumai buvo žymiai padidinti įdarbinus darbuotojus, kurie užėmė tris naujas komunikacijos specialistų pareigybes ir į naujai sukurtą komunikacijos sektorių iš esamų darbuotojų paskyrus dar vieną darbuotoją;

14.   primena, kad 1994 m. Europos Parlamento nustatytame Ombudsmeno statute Ombudsmenas neįpareigojamas skelbti savo finansinių ir ekonominių interesų;

15.   pažymi, kad pagal statutą Ombudsmenas prilyginamas Europos Teisingumo Teismo (ETT) teisėjui; atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Parlamento siūlymu ETT sudarė darbo grupę, kuri turėtų išnagrinėti tinkamiausią būdą užtikrinti teisėjų finansinių interesų skaidrumą; prašo, kad kol nėra tyrimo rezultatų Ombudsmenas pasektų Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir jo pavaduotojo pavyzdžiu, kurie pateikė finansinių interesų deklaraciją, grindžiamą forma, kuri naudojama Europos Parlamento narių finansinių interesų registrui.

(1) OL L 60, 2005 3 8.
(2) OL C 264, 2006 10 31, p. 1.
(3) OL C 263, 2006 10 31, p. 1.
(4) OL C 263, 2006 10 31, p. 10
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika