Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2063(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0104/2007

Ingivna texter :

A6-0104/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.8

Antagna texter :

P6_TA(2007)0110

Antagna texter
PDF 207kWORD 97k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIIIA - Europeiska ombudsmannen
P6_TA(2007)0110A6-0104/2007
Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt VIIIA -Europeiska ombudsmannen (C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0471/2006)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0104/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska ombudsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.).


2.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt VIIIA − Europeiska ombudsmannen (C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0471/2006)x(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0104/2007).

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiska ombudsmannen (nedan kallad ombudsmannen) under 2005 hade åtagandebemyndiganden som uppgick till 7 224 554 EUR (2004: 5 782 968 EUR) med en utnyttjandegrad på 84,27 procent.

2.  Europaparlamentet noterar att ombudsmannens årsredovisning för 2005 uppvisar ett negativt ekonomiskt utfall för året på (98 482 EUR) och identiska belopp för tillgångar och skulder (890 853 EUR).

3.  Europaparlamentet påpekar att revisionsrätten i sin årsrapport för budgetåret 2005 anger att granskningen inte gav upphov till några iakttagelser när det gäller ombudsmannen.

4.  Europaparlamentet noterar att det i internrevisorns rapport till institutionen nr 6/81 för 2005 i) inte nämndes några områden som var förknippade med några betydande risker när det gällde ombudsmannens budgettransaktioner och ii) att institutionens interna förvaltnings- och kontrollsystem är effektiva och ger rimlig försäkran om att kontrollmålen konsekvent kan nås.

5.  Europarlamentet noterar att den förste delegerade utanordnaren i sin verksamhetsberättelse förklarade att en självutvärdering av effektiviteten i internkontrollen på ombudsmannens avdelningar genomfördes i början av 2006 och att den övergripande bild som denna utvärdering gav var att genomförandet av internkontrollstandarderna i allmänhet låg på en tillfredsställande nivå (76 procent). Förbättringar var dock nödvändiga inom vissa områden (riskbedömning, känsliga funktioner och flerårig planering)).

6.  Europaparlamentet noterar att ombudsmannen sedan 2004 har haft självbestämmanderätt och full kontroll över de finansiella transaktionerna i sitt avsnitt av budgeten.

7.  Europaparlamentet noterar att det nya ramavtalet om samarbete, som gäller tills vidare, mellan ombudsmannen och Europaparlamentet avseende tillhandahållande av vissa administrativa tjänster, inbegripet översättning och kontorsutrymmen, förhandlades fram under 2005 och undertecknades i mars 2006.

8.  Europaparlamentet noterar att antalet fall som ombudsmannen årligen behandlar har ökat från ungefär 800 år 1996 till nära 4 000 under 2005, enligt ombudsmannens årsrapport för 2005, med en särskilt kraftig ökning mellan 2003 och 2004 (53 procent).

9.  Europaparlamentet konstaterar att ombudsmannens kontor under 2005 fick del av budgetkonsekvenserna av 2004 års utvidgning och att budgetmyndigheten under 2004 och 2005 lät ombudsmannen utöka sin tjänsteförteckning med 20 nya tjänster, som tillkom de 31 tjänster som fanns 2003 (en 65-procentig personalökning). Samtidigt steg anslagsnivån i budgeten från 4 438 653 EUR år 2003 till 7 312 614 EUR år 2005 (också en 65-procentig ökning).

10.  Europaparlamentet noterar från ombudsmannens årsrapport att han under 2005 fortsatte sina informationsbesök i medlemsstaterna i syfte att förbättra medborgarnas medvetenhet om sina rättigheter, höja profilen på ombudsmannens arbete bland nyckelpersoner inom de rättsliga, lagstiftande och verkställande områdena och berika samarbetet med nationella motsvarande organ. Parlamentet betonar vikten av denna informationskampanj.

11.  Europaparlamentet noterar dessutom att ombudsmannen och hans personal under 2005 fortsatte sina ansträngningar att presentera institutionens arbete och genomförde 120 presentationer vid konferenser, seminarier och möten samt 50 intervjuer med journalister.

12.  Europaparlamentet noterar att ombudsmannen, enligt de svar han givit på föredragandens skriftliga frågor, söker rikta informationen mot de länder från vilka antalet klagomål är lägre än vad som kan förväntas med tanke på befolkningsstorleken, exempelvis Tyskland och Italien, och att hans mediastrategi därför är att göra ombudsmannen synligare i sådana medlemsstater. Parlamentet anser att ombudsmannen, i syfte att ta reda på vilka länder han skall rikta in sig på, snarare skall förlita sig på undersökningar om medborgarnas medvetenhet om hans arbete än på antalet klagomål.

13.  Europaparlamentet pekar på noteringen i ombudsmannens verksamhetsberättelse att 2005 var ett exceptionellt år för ombudsmannen när det gäller informations- och kommunikationsverksamheten, i och med att institutionen vid sidan av sin vanliga informationsverksamhet om sitt arbete också organiserade ett stort antal evenemang för att markera tioårsdagen av ombudsmannens verksamhet. Dessutom utökades institutionens informationskapacitet avsevärt genom att personal rekryterades för att fylla tre nya specialisttjänster för kommunikation och genom att en av de redan anställda också utsågs att ingå i den nya informationsenheten.

14.  Europaparlamentet påminner om att det i Europaparlamentets beslut från 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning inte krävs att ombudsmannen skall offentliggöra sina ekonomiska intressen.

15.  Europaparlamentet konstaterar att ombudsmannen i dessa föreskrifter och allmänna villkor för sin ämbetsutövning jämställs med en domare i EG-domstolen. Parlamentet påpekar att EG-domstolen - på Europaparlamentets förslag – har inrättat en arbetsgrupp för att undersöka hur man lämpligast skall åstadkomma insyn när det gäller domarnas ekonomiska intressen. Parlamentet begär att ombudsmannen i väntan på resultatet av denna undersökning skall följa Europeiska datatillsynsmannens och den biträdande datatillsynsmannens exempel och offentliggöra en deklaration över ekonomiska intressen på grundval av det formulär som används för registret över Europaparlamentets ledamöters ekonomiska intressen.

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy