Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2170(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0111/2007

Внесени текстове :

A6-0111/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/04/2007 - 7.9

Приети текстове :

P6_TA(2007)0111

Приети текстове
PDF 284kWORD 56k
Вторник, 24 април 2007 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност 2005: Европейски надзорен орган по защита на данните
P6_TA(2007)0111A6-0111/2007
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, Раздел VІІІБ - Европейски надзорен орган по защита на данните (C6-0472/2006 - 2006/2170(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година(1),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за 2005 финансова година – том I (C6-0472/2006)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за 2005 финансова година и специалните доклади на Сметната палата, заедно с отговорите на институциите, предмет на одит(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност и точност на отчетите и за законосъобразност и правилност на извършените операции, представена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент на Съвета (EО, Eвратoм) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0111/2007),

1.  Освобождава Надзорния орган по защита на данните от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2005 финансова година;

2.  Представя своите забележки в следващата по-долу резолюция;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман и Европейския орган по защита на данните, и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 60, 8.3.2005 г.
(2) OВ C 264, 31.10.2006 г., стp. 1.
(3) OВ C 263, 31.10.2006 г., стр. 1.
(4) OВ C 263, 31.10.2006 г., стр. 10.
(5) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (OВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).


2.Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, раздел VIIIБ – Европейски надзорен орган по защита на данните (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година(1),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за 2005 финансова година – том I (C6-0472/2006)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Cметната палата относно изпълнението на бюджета за 2005 финансова година и специалните доклади на Сметната палата, заедно с отговорите на институциите, предмет на одит(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност и точност на отчетите и за законосъобразност и правилност на извършените операции, представена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент на Съвета (EО, Eвратом) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0111/2007),

1.  Отбелязва, че през 2005 г. Европейският надзорен орган по защита на данните е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в размер на общо EUR 2 840 733, от които са използвани 82,77 %;

2.  Отбелязва, че одитът на Европейския надзорен орган по защита на данните от страна на Европейската сметна палата не е довел до никакви забележки по същество; отбелязва, че след въвеждането на счетоводния принцип на начисляване, считано от 1 януари 2005 г., финансовите отчети на Европейския надзорен орган по защита на данните показват положителен икономически резултат в размер на EUR 211 631 и размер на пасивите, който надвишава активите с EUR 202 504;

3.  Отбелязва, че 2005 г. е първата година, през която Европейският надзорен орган по защита на данните е бил изцяло в действие; припомня, че бюджетът за 2005 г. включва увеличение от 48.8 % в сравнение с бюджета за 2004 г.;

4.  Отбелязва, че Европейският надзорен орган по защита на данните е представил бюджет за 2007 г. в размер на EUR 5 080 699, представляващ увеличение от 23 % в сравнение с окончателния бюджет за 2006 г (EUR 4 147 378), в което е отразено искането за 5 нови длъжности, разширяване на офисното пространство и увеличение на разходите за превод;

5.  Припомня, че на 24 юни 2004 г. генералните секретари на Комисията, Европейския парламент и Съвета подписаха съвместно с Европейския надзорен орган по защита на данните споразумение за административно сътрудничество за оказване на подкрепа на Европейския надзорен орган по защита на данните за начален период от 3 години, съгласно което:

   - счетоводителят и вътрешният одитор на Комисията са назначени за счетоводител и одитор на Европейския надзорен орган по защита на данните;
   - отделите на Комисията предоставят съдействие за всички задачи по отношение на управлението на лица, свързани с институцията (определяне на права, изплащане на възнаграждения, възстановяване на медицински разноски, плащания във връзка с командировки и др.)
   - отдели на Комисията също подпомагат Европейския надзорен орган по защита на данните при определяне и изпълнение на бюджета;
   - Европейският надзорен орган по защита на данните е разположен в сгради на Европейския парламент; отделите на Европейския парламент оказват съдействие на Европейския надзорен орган по защита на данните по отношение на материалното оборудване и експертните познания във връзка с неговото настаняване в сградите (охрана на сградите, поща, компютри, телефони, кабинети и доставки);
   - Съветът предоставя съдействие за осъществяване на превод;

6.  Отбелязва, че на 7 декември 2006 г. споразумението за административно сътрудничество беше подновено за още 3 години, считано от 16 януари 2007 г.;

7.  Отбелязва, че чрез решение от 7 ноември 2006 г. Европейският надзорен орган по защита на данните реши да създаде структура за вътрешен контрол, подходяща за дейността и изискванията на институцията;

8.  Приветства решението на Европейския надзорен орган по защита на данните и подпомагащия надзорен орган за публикуват ежегодно декларация за своите икономически и финансови интереси веднага след като техният нов интернет сайт бъде завършен в началото на 2007 г.; отбелязва, че междувременно те са изпратили писмени декларации относно своите финансови интереси за 2005 г. и 2006 г. във вид, подобен на формуляра, попълван всяка година от членовете на Европейския парламент, който не разкрива професионални дейности извън задължителните за деклариране, платени длъжности и дейности и друга относима информация;

9.  Приветства готовността на Европейския надзорен орган по защита на данните да се присъедини към междуинституционалното споразумение относно Европейската служба за борба с измамите и го насърчава да предприеме всички необходими стъпки във възможно най-скоро време.

(1) OВ L 60, 8.3.2005 г.
(2) OВ C 264, 31.10.2006 г., стp. 1.
(3)3 OВ C 263, 31.10.2006 г., стp. 1.
(4) OВ C 263, 31.10.2006 г., стp. 10.
(5) OВ L 248, 16.9.2002 г, стp. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (OВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност