Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2170(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0111/2007

Předložené texty :

A6-0111/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/04/2007 - 7.9

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0111

Přijaté texty
PDF 218kWORD 54k
Úterý, 24. dubna 2007 - Štrasburk
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl VIII B - Evropský inspektor ochrany údajů
P6_TA(2007)0111A6-0111/2007
Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005, Oddíl VIII B. - Evropský inspektor ochrany údajů (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2005 – svazek I (C6-0472/2006)(2),

-   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2005 a zvláštní zprávy Účetního dvora spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů(3),

-   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti uskutečněných operací, které poskytl Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

-   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0111/2007),

1.   uděluje evropskému inspektorovi ochrany údajů absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2005;

2.   uvádí své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 60, 8.3.2005.
(2) Úř. věst. C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).


2.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005, Oddíl VIII B – Evropský inspektor ochrany údajů (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2005 – svazek I (C6-0472/2006)(2),

-   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2005 a zvláštní zprávy Účetního dvora spolu s odpověďmi orgánů(3),

-   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti uskutečněných operací, které poskytl Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

-   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0111/2007),

1.   konstatuje, že v roce 2005 měl evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) k dispozici položky závazků v celkové výši 2 840 733 EUR, přičemž využito bylo 82,77 %;

2.   konstatuje, že z auditu evropského inspektora ochrany údajů provedeného Evropským účetním dvorem nevzešly žádné závažné připomínky; konstatuje, že po zavedení akruálního účetnictví s účinností od 1. ledna 2005 finanční výkazy EIOÚ za rok 2005 vykazují pozitivní hospodářské výsledky ve výši 211 631 EUR a skutečnost, že pasiva převyšují aktiva o 202 504 EUR;

3.   konstatuje, že rok 2005 byl prvním rokem, v němž byl úřad EIOÚ plně v provozu; připomíná, že rozpočet na rok 2005 byl oproti rozpočtu na rok 2004 zvýšen o 48,8 %;

4.   konstatuje, že EIOÚ předložil na rok 2007 rozpočet v hodnotě 5 080 699 EUR, což oproti konečnému rozpočtu na rok 2006 (4 147 378 EUR) představuje zvýšení o 23 %  a odráží žádost o vytvoření pěti nových pracovních míst, rozšíření kancelářských prostor a nárůst nákladů na překlady;

5.   připomíná, že dne 24. června 2004 generální sekretariáty Komise, Evropského parlamentu a Rady podepsaly spolu s EIOÚ dohodu o správní spolupráci s cílem pomoci EIOÚ v počáteční tříleté fázi, během které podle této dohody:

   - jsou účetní a interní auditor Komise jmenováni účetním a interním auditorem EIOÚ,
   - jsou útvary Komise nápomocny při řešení všech úkolů v souvislosti s personální agendou osob ve vztahu k orgánu (stanovení nároků, výplaty, úhrada lékařských výloh, úhrada nákladů spojených se služebními cestami apod.),
   - útvary Komise pomáhají EIOÚ rovněž se sestavováním a plněním rozpočtu,
   - EIOÚ sídlí v prostorách Evropského parlamentu; oddělení Evropského parlamentu jsou EIOÚ nápomocna v záležitostech týkajících se materiálního zabezpečení a "know-how" v souvislosti s uvedením úřadu EIOÚ do provozu v prostorách Parlamentu (bezpečnost budov, pošta, počítače, telefony, kanceláře a kancelářské potřeby)
   - Rada zajišťuje překladatelské zázemí;

6.   konstatuje, že dne 7. prosince 2006 byla dohoda o správní spolupráci prodloužena o další tři roky s účinností od 16. ledna 2007;

7.   konstatuje, že dne 7. listopadu 2006 vydal EIOÚ rozhodnutí zřídit strukturu vnitřní kontroly odpovídající činnostem a potřebám instituce;

8.   vítá rozhodnutí EIOÚ a jeho zástupce zveřejňovat každoročně prohlášení o svých hospodářských a finančních zájmech, jakmile bude na začátku roku 2007 dokončena jejich nová internetová stránka; bere na vědomí, že prozatím zaslali písemná prohlášení o svých finančních zájmech za roky 2005 a 2006 podobná těm, která každoročně vyplňují poslanci Evropského parlamentu, a že v těchto prohlášeních nejsou uvedeny žádné deklarovatelné profesní činnosti, placené pozice nebo činnosti ani jiné podstatné informace;

9.   vítá ochotu EIOÚ připojit se k interinstitucionální dohodě o úřadu OLAF a vybízí jej, aby co nejrychleji podnikl veškeré nezbytné kroky.

(1) Úř. věst. L 60, 8.3.2005.
(2) Úř. věst. C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí