Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2170(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0111/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0111/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/04/2007 - 7.9

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0111

Hyväksytyt tekstit
PDF 194kWORD 44k
Tiistai 24. huhtikuuta 2007 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2005: pääluokka VIIIB, Euroopan tietosuojavaltuutettu
P6_TA(2007)0111A6-0111/2007
Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 24. huhtikuuta 2007 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005, pääluokka VIIIB – Euroopan tietosuojavaltuutettu (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2005(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2005 – Nide I (C6-0472/2006)(2),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien tapahtumien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0111/2007),

1.   myöntää Euroopan tietosuojavaltuutetulle vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL L 60, 8.3.2005.
(2) EUVL C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).


2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2007, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005, pääluokka VIIIB – Euroopan tietosuojavaltuutettu (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2005(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2005 – Nide I (C6–0472/2006)(2),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien tapahtumien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan sekä liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0111/2007),

1.   panee merkille, että vuonna 2005 Euroopan tietosuojavaltuutetulla oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 2 840 733 euroa ja että niiden käyttöaste oli 82,77 prosenttia;

2.   panee merkille, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tekemä Euroopan tietosuojavaltuutetun tarkastus ei antanut aihetta olennaisiin huomautuksiin; panee merkille, että 1. tammikuuta 2005 tapahtuneen suoriteperusteisen kirjanpidon käyttöönoton jälkeen Euroopan tietosuojavaltuutetun tilinpäätöksestä ilmenee, että sen positiivinen taloudellinen tulos oli 211 631 euroa ja että sillä on vastuita, jotka ovat 202 504 euroa varoja suuremmat;

3.   panee merkille, että Euroopan tietosuojavaltuutettu toimi täysimääräisesti ensimmäistä kertaa vuonna 2005; muistuttaa, että vuoden 2005 talousarvio oli 48,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2004 talousarvio;

4.   panee merkille, että Euroopan tietosuojavaltuutettu on esittänyt vuoden 2007 talousarvioksi 5 080 699 euroa, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin vuoden 2006 talousarvio (4 147 378 euroa) ja mikä ilmentää sitä, että on pyydetty viiden uuden viran perustamista sekä toimistotilojen ja käännösmenoihin varattujen määrärahojen lisäämistä;

5.   muistuttaa, että komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston pääsihteerit allekirjoittivat yhdessä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa 24. kesäkuuta 2004 hallinnollista yhteistyöjärjestelyä koskevan sopimuksen, jonka tarkoituksena on auttaa Euroopan tietosuojavaltuutettua kolmivuotisen käynnistysvaiheen aikana ja jonka mukaan

   komission tilinpitäjä ja sisäinen tarkastaja on nimitetty Euroopan tietosuojavaltuutetun tilinpitäjäksi ja tarkastajaksi;
   komission yksiköt tarjoavat apua kaikissa toimielimeen sidoksissa olevia henkilöitä koskevissa hallintoasioissa (etuuksien määrittäminen, palkanmaksu, sairauskulujen korvaaminen, virkamatkoihin liittyvät maksut jne.);
   komission yksiköt auttavat Euroopan tietosuojavaltuutettua myös talousarvion laatimisessa ja toteuttamisessa;
   Euroopan tietosuojavaltuutetun toimisto sijaitsee Euroopan parlamentin tiloissa; Euroopan parlamentin yksiköt auttavat Euroopan tietosuojavaltuutettua tilojen varustamiseen ja tiloihin sijoittautumiseen liittyvissä asioissa (kiinteistöjen turvallisuus, postitus, tietokoneet, puhelimet, toimistohuoneet ja -tarvikkeet);
   neuvosto tarjoaa käännöspalvelut;

6.   panee merkille, että hallinnollista yhteistyöjärjestelyä koskeva sopimus uusittiin 7. joulukuuta 2006 ja että se on voimassa seuraavat kolme vuotta 16. tammikuuta 2007 alkaen;

7.   panee merkille, että Euroopan tietosuojavaltuutettu päätti 7. marraskuuta 2006 tehdyllä päätöksellä perustaa sisäisen valvontarakenteen, joka sopii toimielimen toimintaan ja vastaa sen vaatimuksia;

8.   on tyytyväinen Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun päätökseen julkaista vuosittain ilmoitus näiden valtuutettujen taloudellisista eduista, kunhan heidän uusi verkkosivustonsa on saatu valmiiksi vuoden 2007 alussa; panee merkille, että he ovat sillä välin toimittaneet kirjallisen ilmoituksen vuosina 2005 ja 2006 saaduista taloudellisista eduista lomakemuodossa, joka vastaa Euroopan parlamentin jäsenten vuosittain täyttämää lomaketta, ja että kyseisestä ilmoituksesta ei käy ilmi ilmoituksenalaista ammatillista toimintaa, palkallisia toimia tai tehtäviä tai muita olennaisia tietoja;

9.   on tyytyväinen Euroopan tietosuojavaltuutetun halukkuuteen liittyä OLAFia koskevaan toimielinten väliseen sopimukseen ja kannustaa sitä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet mahdollisimman pikaisesti.

(1) EUVL L 60, 8.3.2005.
(2) EUVL C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö