Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2170(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0111/2007

Pateikti tekstai :

A6-0111/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/04/2007 - 7.9

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0111

Priimti tekstai
PDF 296kWORD 49k
Antradienis, 2007 m. balandžio 24 d. - Strasbūras
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VIII B skirsnis − Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
P6_TA(2007)0111A6-0111/2007
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl 2005 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII B skirsnis − Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (C6-0472/2006 - 2006/2170(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(1),

–   atsižvelgdamas į 2005 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas), (C6–0472/2006)(2),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2005 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą ir į Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas kartu su audituotų institucijų atsakymais(3),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį ir 274, 275 bei 276 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A6-0111/2007),

1.   suteikia patvirtinimą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad jis įvykdė 2005 finansinių metų biudžetą;

2.   pateikia savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 60, 2005 3 8.
(2) OL C 264, 2006 10 31, p. 1.
(3) OL C 263, 2006 10 31, p. 1.
(4) OL C 263, 2006 10 31, p. 10.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).


2. 2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2005 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, VIII B skirsnis − Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(1),

–   atsižvelgdamas į 2005 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas), (C6–0472/2006)(2),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2005 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą ir į Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas kartu su audituotų institucijų atsakymais(3),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 bei 276 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A6-0111/2007),

1.   pažymi, kad 2005 m. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) iš viso valdė 2 840 733 EUR įsipareigojimų asignavimų, kurių panaudojo 82,77 proc.;

2.   pažymi, kad Europos Audito Rūmai, atlikę EDAPP auditą, nepateikė jokių esminių pastabų; pažymi, kad pagal nuo 2005 m. sausio 1 d. galiojančią kaupimo principu vykdomą apskaitą, EDAPP finansinėse ataskaitose paaiškėja, kad EDAPP pasiekė teigiamo ekonominio rezultato 211 631 EUR ir įsipareigojimai viršijo turtą 202 504 EUR;

3.   pažymi, kad 2005 m. buvo pirmieji metai, kai EDAPP dirbo visu pajėgumu; primena, kad 2005 m. biudžetas padidėjo 48,8 proc., palyginti su 2004 m. biudžetu;

4.   atkreipia dėmesį į tai, kad EDAPP pateikė 5 080 699 EUR 2007 m. biudžetą, o tai yra 23 proc. padidėjimas, palyginti su 2006 m. galutiniu biudžetu (4 147 378 EUR), ir jis apima penkių naujų postų sukūrimą, biurų ploto praplėtimą ir vertimo išlaidų padidinimą;

5.   primena, kad 2004 m. birželio 24 d. Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos generaliniai sekretoriai su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu pasirašė administracinio bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį siekiama padėti EDAPP pradiniu trejų metų laikotarpiu. Pagal šį susitarimą:

   Komisijos apskaitos pareigūnas ir vidaus auditorius paskirti EDAPP apskaitos pareigūnu ir auditoriumi;
   Komisijos skyriai teikia pagalbą visais klausimais, susijusiais su institucijos darbuotojų reikalų tvarkymu (priklausančių išmokų nustatymu, atlyginimų mokėjimu, medicininių išlaidų kompensavimu, komandiruočių išmokomis ir t. t.);
   Komisijos skyriai taip pat padeda EDAPP nustatyti ir vykdyti biudžetą;
   EDAPP įsikūręs Europos Parlamento patalpose; Europos Parlamento skyriai teikia EDAPP materialinę pagalbą ir žinias, susijusias su įsikūrimu Parlamento patalpose (pastatų apsauga, paštas, kompiuteriai, telefonai, biurai ir biuro reikmenys);
   Taryba teikia vertimo paslaugas;

6.   pažymi, kad 2006 m. gruodžio 7 d. administracinio bendradarbiavimo susitarimas buvo pratęstas kitam 3 metų laikotarpiui ir įsigaliojo 2007 m. sausio 16 d.;

7.   atkreipia dėmesį, kad pagal 2006 m. lapkričio 7 d. sprendimą EDAPP nusprendė nustatyti institucijos veiklą ir reikalavimus atitinkančią vidaus kontrolės struktūrą;

8.   palankiai vertina EDAPP ir EDAPP pavaduotojo sprendimą kiekvienais metais skelbti savo ekonominių ir finansinių interesų deklaracijas, kai tik 2007 m. pradžioje bus baigta kurti naujoji tarnybos tinklavietė; pažymi, kad kol kas jie pateikė rašytinius pareiškimus dėl savo 2005 ir 2006 m. finansinių interesų, kurių forma, panaši į tą formą, kurią kasmet pildo Europos Parlamento nariai, ir kad šiuose pareiškimuose nurodoma, kad nevykdoma jokia kita deklaruotina profesinė veikla, neužimamos atlygintinos pareigos ar neužsiimama atlygintina veikla arba nėra kitos svarbios deklaruotinos informacijos;

9.   palankiai vertina tai, kad EDAPP pasirengęs pasirašyti tarpinstitucinį susitarimą dėl OLAF ir ragina jį kuo greičiau imtis visų reikiamų veiksmų.

(1) OL L 60, 2005 3 8.
(2) OL C 264, 2006 10 31, p. 1.
(3) OL C 263, 2006 10 31, p. 1.
(4) OL C 263, 2006 10 31, p. 10.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika