Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2170(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0111/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0111/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 24/04/2007 - 7.9

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0111

Pieņemtie teksti
PDF 210kWORD 47k
Otrdiena, 2007. gada 24. aprīlis - Strasbūra
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VIII B iedaļa, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs
P6_TA(2007)0111A6-0111/2007
Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu: VIII B iedaļa - Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2005. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu 2005. finanšu gada galīgos pārskatus ‐ I sējums (C6-0472/2006)(2),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas gada ziņojumu par 2005. finanšu gada budžeta izpildi un Revīzijas palātas īpašos ziņojumus kopā ar pārbaudīto iestāžu atbildēm(3),

–   ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par notikušo darījumu likumību un pareizību(4), ko Revīzijas palāta ir iesniegusi saskaņā ar EK līguma 248. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 272. panta 10. punktu, kā arī 274., 275. un 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A6-0111/2007),

1.   sniedz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam apstiprinājumu par 2005. finanšu gada budžeta izpildi;

2.   izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.   uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Padomei, Komisijai, Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī nodrošināt šo dokumentu publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (L sērijas izdevumā).

(1) OV L 60, 8.3.2005.
(2) OV C 264, 31.10.2006., 1. lpp.
(3) OV C 263, 31.10.2006., 1. lpp.
(4) OV C 263, 31.10.2006., 10. lpp.
(5) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).


2.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu: VIIIB iedaļa ‐ Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (C6-0472/2006 ‐ 2006/2170(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2005. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu 2005. finanšu gada galīgos pārskatus ‐ I sējums (C6-0472/2006)(2),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas gada ziņojumu par 2005. finanšu gada budžeta izpildi un Revīzijas palātas īpašos ziņojumus kopā ar pārbaudīto iestāžu atbildēm(3),

–   ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par notikušo darījumu likumību un pareizību(4), ko Revīzijas palāta ir iesniegusi saskaņā ar EK līguma 248. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 272. panta 10. punktu, kā arī 274., 275. un 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A6-0111/2007),

1.   atzīmē, ka 2005. gadā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) rīcībā bija saistību apropriācijas EUR 2 840 733 apmērā un to izlietojuma līmenis bija 82,77 %;

2.   atzīmē, ka Revīzijas palātas veiktā EDAU revīzija nedeva pamatu būtisku apsvērumu formulēšanai; atzīmē, ka pēc tam, kad 2005. gada 1. janvārī tika ieviesta uzkrājumu principa grāmatvedība, EDAU 2005. gada finanšu pārskati uzrāda negatīvus gada saimnieciskos rezultātus (EUR 211 631) un pasīvi pārsniedz aktīvus par EUR 202 504;

3.   atzīmē, ka 2005. gads bija pirmais gads, kad EDAU pildīja savus pienākumus pilnā apjomā; atgādina, ka 2005. finanšu gada budžets bija par 48,8 % lielāks nekā 2004. finanšu gada budžets;

4.   atzīmē, ka EDAU iesniedza budžeta tāmi 2007. finanšu gadam EUR 5 080 699 apmērā, kas ir par 23 % lielāka nekā 2006. finanšu gada galīgais budžets (EUR 4 147 378) un kurā pieprasīts finansējums piecu jaunu amata vietu izveidei, biroja telpu paplašināšanai un tulkošanas izmaksu pieaugumam;

5.   atgādina, ka 2004. gada 24. jūnijā Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes ģenerālsekretāri kopīgi ar EDAU parakstīja administratīvās sadarbības nolīgumu, lai palīdzētu EDAU darbības trīs gadu sākumposmā, un saskaņā ar šo nolīgumu:

   Komisijas grāmatvedis un iekšējais revidents ir iecelti par EDAU grāmatvedi un revidentu;
   Komisijas dienesti palīdz veikt visus uzdevumus saistībā ar to personu vadību, kas ir saistītas ar attiecīgo iestādi (tiesību noteikšana, algu izmaksa, medicīniskās aprūpes izdevumu atlīdzināšana, komandējumu maksājumi u. c.);
   Komisijas dienesti turklāt palīdz EDAU sagatavot un pildīt budžetu;
   EDAU birojs atrodas Eiropas Parlamenta telpās; Eiropas Parlamenta struktūrvienības sniedz EDAU palīdzību materiāli-tehniskā nodrošinājuma un tehnoloģiskās informācijas jomā saistībā ar biroja ierīkošanu (ēku drošība, pasts, datori, telefoni, biroji un piegādes);
   Padome nodrošina tulkošanas iespējas;

6.   atzīmē, ka 2006. gada 7. decembrī administratīvās sadarbības nolīgums tika pagarināts vēl uz 3 gadu laikposmu, sākot ar 2007. gada 16. janvāri;

7.   atzīmē, ka 2006. gada 7. novembrī EDAU pieņēma lēmumu izveidot iestādes darbībai un vajadzībām atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu;

8.   atzinīgi vērtē EDAU un viņa vietnieka lēmumu katru gadu publicēt savu mantisko un finansiālo interešu deklarāciju, tiklīdz 2007. gada sākumā būs izveidota EDAU jaunā tīmekļa vietne; atzīmē, ka pa šo laiku EDAU un viņa vietnieks ir iesnieguši rakstiskus paziņojumus attiecībā uz finansiālajām interesēm par 2005. un 2006. gadu, kā paraugu izmantojot veidlapu, ko katru gadu aizpilda Eiropas Parlamenta deputāti, un kuri neatklāj informāciju par jebkādu deklarējamu profesionālo darbību veikšanu, citu algotu pienākumu veikšanu vai darbībām, kā arī cita būtisku informāciju;

9.   atzinīgi vērtē EDAU gatavību pievienoties iestāžu nolīgumam ar OLAF un mudina viņu iespējami drīz īstenot visus nepieciešamos pasākumus.

(1) OV L 60, 8.3.2005.
(2) OV C 264, 31.10.2006., 1. lpp.
(3) OV C 263, 31.10.2006., 1. lpp.
(4) OV C 263, 31.10.2006., 10. lpp.
(5) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika