Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2170(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0111/2007

Ingivna texter :

A6-0111/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.9

Antagna texter :

P6_TA(2007)0111

Antagna texter
PDF 204kWORD 94k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIIIB, Europeiska datatillsynsmannen
P6_TA(2007)0111A6-0111/2007
Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt VIIIB - Europeiska datatillsynsmannen (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0472/2006)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0111/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).


2.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt VIIIB – Europeiska datatillsynsmannen (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0472/2006)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0111/2007).

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiska datatillsynsmannen under 2005 hade åtagandebemyndiganden som uppgick till 2 840 733 EUR med en utnyttjandegrad på 82,77 procent.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens granskning av Europeiska datatillsynsmannen inte gav upphov till några väsentliga iakttagelser. Efter införandet av periodiserad redovisning den 1 januari 2005 uppvisar Europeiska datatillsynsmannens årsredovisning för 2005 ett positivt ekonomiskt utfall på 211 631 EUR och skulderna överstiger tillgångarna med 202 504 EUR.

3.  Europaparlamentet noterar att 2005 var det första året då Europeiska datatillsynsmannen var fullt operativ. Parlamentet erinrar om att budgeten för 2005 ökade med 48,8 procent jämfört med budgeten för 2004.

4.  Europaparlamentet noterar att Europeiska datatillsynsmannen lade fram en budget för 2007 på 5 080 699 EUR, vilket utgjorde en ökning med 23 procent jämfört med den slutliga budgeten för 2006 (4 147 378 EUR), med en begäran om fem nya tjänster, en utökning av kontorsutrymmet och en ökning av översättningskostnaderna.

5.  Europaparlamentet påminner om att kommissionens, Europaparlamentets och rådets generalsekreterare tillsammans med Europeiska datatillsynsmannen den 24 juni 2004 undertecknade ett avtal om administrativt samarbete för att bistå datatillsynsmannen under en inledande period på tre år, under vilken

   kommissionens räkenskapsförare och interrevisor utsetts till datatillsynsmannens räkenskapsförare och revisor,
   kommissionens avdelningar tillhandahåller stöd för alla uppgifter avseende institutionens personalhantering (lönesättning, löneutbetalningar, ersättning för läkarkostnader, ersättning för tjänsteresor, etc.),
   kommissionens avdelningar också hjälper datatillsynsmannen att upprätta och genomföra budgeten,
   datatillsynsmannen är placerad i Europaparlamentets lokaler och parlamentets avdelningar bistår datatillsynsmannen när det gäller de materiella betingelserna och sakkunskap för dennes placering i lokalerna (säkerhet, post, datorer, telefoner, kontor och materiel),
   rådet tillhandahåller översättningstjänster.

6.  Europaparlamentet noterar att avtalet om administrativt samarbete förnyades den 7 december 2006 för ytterligare en period på tre år från och med den 16 januari 2007.

7.  Europaparlamentet noterar att Europeiska datatillsynsmannen den 7 november 2006 beslutade att inrätta en internkontrollstruktur som är anpassad till institutionens verksamheter och krav.

8.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska datatillsynsmannens och den biträdande tillsynsmannens beslut att varje år offentliggöra en deklaration av sina ekonomiska intressen så snart som deras nya webbplats är klar i början av 2007. Under tiden har de överlämnat skriftliga förklaringar över sina ekonomiska intressen för åren 2005 och 2006 på ett formulär som liknar det som Europaparlamentets ledamöter fyller i varje år. Dessa visar att de inte har några andra yrkesverksamheter som skall anmälas eller tjänster eller verksamheter för vilka de erhåller ersättning. I förklaringarna finns inte heller någon annan information av intresse.

9.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska datatillsynsmannens beredvillighet att ansluta sig till det interinstitutionella avtalet om OLAF och uppmuntrar honom att vidta alla nödvändiga steg så snart som möjligt.

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy