Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2169(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0115/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0115/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/04/2007 - 7.10

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0112

Hyväksytyt tekstit
PDF 280kWORD 119k
Tiistai 24. huhtikuuta 2007 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2005: kuudes, seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs Euroopan kehitysrahasto
P6_TA(2007)0112A6-0115/2007
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 24. huhtikuuta 2007 vastuuvapauden myöntämisestä kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 (KOM(2006)0429 - C6-0264/2006 - 2006/2169(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2004 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2006)0641 ja sen liitteen SEC(2006)1376),

–   ottaa huomioon kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen EKR:n tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2005 (KOM(2006)0429 - C6-0264/2006)(1),

–   ottaa huomioon selvityksen 6.–9. Euroopan kehitysrahaston (EKR) varainhoidosta vuonna 2005 (KOM(2006)0405),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kuudennesta, seitsemännestä, kahdeksannesta ja yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetuista toimista varainhoitovuodelta 2005 ja toimielinten vastaukset(2),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(3),

–   ottaa huomioon neuvoston 27. helmikuuta 2007 antamat suositukset (6061/2007 - C6-0094/2007, 6062/2007 - C6-0095/2007, 6063/2007 - C6-0096/2007, 6064/2007 - C6-0097/2007),

–   ottaa huomioon neljännen AKT–EY-yleissopimuksen toisen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta 20. joulukuuta 1995 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen(4) 33 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien välillä 18. syyskuuta 2000 tehdyn ja Cotonoussa Beninissä 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaista yhteisön tukien rahoitusta ja hoitoa sekä taloudellisen avun jakamista EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille koskevan sisäisen sopimuksen(5) 32 artiklan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon neljänteen AKT–EY-yleissopimukseen perustuvaan kehitysrahoitusyhteistyöhön sovellettavan 16. kesäkuuta 1998 annetun varainhoitoasetuksen(6) 74 artiklan,

–   ottaa huomioon yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavan 27. maaliskuuta 2003 annetun varainhoitoasetuksen(7) 119 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan, 71 artiklan kolmannen luetelmakohdan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A6-0115/2007),

A.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin päätyi tarkastuslausumassaan Euroopan kehitysrahastoista siihen, että varainhoitovuoden 2005 tilinpäätökset antavat tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta luotettavan kuvan varainhoitovuoden tuloista ja menoista ja taloudellisesta tilanteesta varainhoitovuoden lopussa,

B.   ottaa huomioon, että tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta koskevat tilintarkastustuomioistuimen tarkastuspäätelmät perustuvat muun muassa toimia koskevan otoksen tarkastukseen,

C.   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen todenneen tutkittujen asiakirjojen perusteella, että tileihin kirjatut tulot, Euroopan kehitysrahastoille myönnetyt määrärahat sekä maksusitoumukset ja maksut ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset,

1.   myöntää komissiolle vastuuvapauden kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan investointipankille sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 265, 31.10.2006, s. 1.
(2) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 205.
(3) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 213.
(4) EYVL L 156, 29.5.1998, s. 108
(5) EUVL L 317, 15.12.2000, s. 355.
(6) EYVL L 191, 7.7.1998, s. 53.
(7) EUVL L 83, 1.4.2003, s. 1.


2.Euroopan parlamentin päätös 24. huhtikuuta 2007 kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston talousarvion 2005 toteuttamiseen liittyvien tilien päättämisestä (KOM(2006)0429 - C6-0264/2006 – 2006/2169(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2004 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2006)0641 ja sen liitteen SEC(2006)1376),

–   ottaa huomioon kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen EKR:n tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2005 (KOM(2006)0429 - C6-0264/2006)(1),

–   ottaa huomioon selvityksen 6.–9. Euroopan kehitysrahaston (EKR) varainhoidosta vuonna 2005 (KOM(2006)0405),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kuudennesta, seitsemännestä, kahdeksannesta ja yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetuista toimista varainhoitovuodelta 2005 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset(2),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(3),

–   ottaa huomioon neuvoston 27. helmikuuta 2007 antamat suositukset (6061/2007 - C6-0094/2007, 6062/2007 - C6-0095/2007, 6063/2007 - C6-0096/2007, 6064/2007 - C6-0097/2007),

–   ottaa huomioon neljännen AKT–EY-yleissopimuksen toisen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta 20. joulukuuta 1995 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen(4) 33 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien välillä 18. syyskuuta 2000 tehdyn ja Cotonoussa Beninissä 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaista yhteisön tukien rahoitusta ja hoitoa sekä taloudellisen avun jakamista EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille koskevan sisäisen sopimuksen(5) 32 artiklan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon neljänteen AKT–EY-yleissopimukseen perustuvaan kehitysrahoitusyhteistyöhön sovellettavan 16. kesäkuuta 1998 annetun varainhoitoasetuksen(6) 74 artiklan,

–   ottaa huomioon yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavan 27. maaliskuuta 2003 annetun varainhoitoasetuksen(7) 119 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan, 71 artiklan kolmannen luetelmakohdan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A6-0115/2007),

1.   toteaa, että kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston tilinpäätöstiedot ovat seuraavat:

Taulukko 1 − EKR:n varojen kokonaiskäyttö 31. joulukuuta 2005

( miljoonaa euroa)

Tilanne vuoden 2004 lopussa

Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2005

Tilanne vuoden 2005 lopussa

Kokonais-määrä

Toteutta-misaste

% (2)

6.. EKR

7. EKR

8. EKR

9. EKR

Kokonais-määrä

6.. EKR

7.. EKR

8.. EKR

9.. EKR

Kokonais-määrä(3)

Toteutta-misaste

% (2)

A − VARAT (1)

43 801,8

-24,6

-86,1

-275,1

1 038,9

653,2

7 41,8

10 781,6

11 315,6

14 943,0

44 455,0

B − KÄYTTÖ

1. Rahoitussitoumukset

35 692,2

81,5

-24,6

-86,1

-275,1

3 420,8

3 035,1

7 414,8

10 781,6

11 315,6

9 215,3

38 727,3

87,1

2. Yksittäiset oikeudelliset

sitoumukset

30 313,2

69,2

-1,3

110,5

472,0

2 070,9

2 652,1

7 377,0

10 529,0

10 247,2

4 812,1

32 965,3

74,2

3. Maksut (2)

25 918,0

59,2

21,6

235,3

854,1

1 373,7

2 484,7

7 333,7

10 084,9

8 385,2

2 598,9

28 402,7

63,9

C − Maksamatta (B1–B3)

9 774,2

22,3

81,1

696,7

2 930,3

6 616,4

10 324,5

23,2

D − Käytettävissä olevat varat (A–B1)

8 109,6

18,5

0,0

0,0

0,0

5 727,7

5 727,7

12,9

(1) 6., 7., 8. ja 9. EKR:n alkuperäiset määrärahat, korot, muut varat ja siirrot edeltävistä EKR:ista.

(2) Prosentuaalisena osuutena varoista.

Lähde: tilintarkastustuomioistuimen EKR:n rahoituksen toteutusta koskevat kertomukset ja tilinpäätökset, tilanne 31. joulukuuta 2005.

2.   hyväksyy kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamiseen liittyvien tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2005;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan investointipankille sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 265, 31.10.2006, s. 1.
(2) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 205.
(3) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 213.
(4) EYVL L 156, 29.5.1998, s. 108.
(5) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 355.
(6) EYVL L 191, 7.7.1998, s. 53.
(7) EYVL L 83, 1.4.2003, s. 1.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. huhtikuuta 2007, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 (KOM(2006)0429 - C6-0264/2006 – 2006/2169(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2004 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2006)0641 ja sen liitteen SEC(2006)1376),

–   ottaa huomioon kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen EKR:n tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2005 (KOM(2006)0429 - C6-0264/2006)(1),

–   ottaa huomioon selvityksen 6.–9. Euroopan kehitysrahaston (EKR) varainhoidosta vuonna 2005 (KOM(2006)0405),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kuudennesta, seitsemännestä, kahdeksannesta ja yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta rahoitetuista toimista varainhoitovuodelta 2005 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset(2),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(3),

–   ottaa huomioon neuvoston 27. helmikuuta 2007 antamat suositukset (6061/2007 - C6-0094/2007, 6062/2007 - C6-0095/2007, 6063/2007 - C6-0096/2007, 6064/2007 - C6-0097/2007),

–   ottaa huomioon neljännen AKT–EY-yleissopimuksen toisen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta 20. joulukuuta 1995 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen(4) 33 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien välillä 18. syyskuuta 2000 tehdyn ja Cotonoussa Beninissä 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaista yhteisön tukien rahoitusta ja hoitoa sekä taloudellisen avun jakamista EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille koskevan sisäisen sopimuksen(5) 32 artiklan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon neljänteen AKT–EY-yleissopimukseen perustuvaan kehitysrahoitusyhteistyöhön sovellettavan 16. kesäkuuta 1998 annetun varainhoitoasetuksen(6) 74 artiklan,

–   ottaa huomioon yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavan 27. maaliskuuta 2003 annetun varainhoitoasetuksen(7) 119 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan, 71 artiklan kolmannen luetelmakohdan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A6-0115/2007),

A.   ottaa huomioon, että 27. maaliskuuta 2003 annetun varainhoitoasetuksen 119 artiklassa säädetään, että komissio pyrkii kaikin tavoin toimimaan vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liitettyjen huomautusten mukaisesti ja antaa Euroopan parlamentin pyynnöstä selvityksen toimenpiteistä, jotka on toteutettu näiden huomautusten perusteella,

B.   ottaa huomioon, että Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välistä Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitettua kumppanuussopimusta(8) tarkistettiin hiljattain Luxembourgissa 25. kesäkuuta 2005(9) allekirjoitetulla sopimuksella,

Tarkastuslausuma

1.   panee merkille, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin katsoo alla eritellyistä ongelmista huolimatta, että tilit antavat luotettavan kuvan kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) tuloista ja menoista:

   a) nykyinen tietotekniikkajärjestelmä ei mahdollista täydellisten tilinpitotietojen saamista,
   b) pankkitakuita koskevat tiedot ovat puutteellisia, minkä takia vakuudet arvioitiin neljä prosenttia liian pieniksi;

2.   panee merkille tilien perustana olevien toimien osalta, että tilintarkastustuomioistuin katsoo tulojen, Euroopan kehitysrahastoille myönnettyjen määrärahojen, maksusitoumusten ja maksujen olevan kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset;

3.   muistuttaa, että noin puolet kaikista määrärahoista koostuu hankkeiden toteuttamiseen tarkoitetusta ohjelmoitavasta tuesta; panee merkille, että nämä varat pannaan täytäntöön kahdessa vaiheessa: komissio tekee rahoituspäätöksen, joka näkyy tileissä rahoitussitoumuksina; sopimusten tekeminen, joka puolestaan näkyy tileissä yksittäisinä oikeudellisina sitoumuksina, sekä maksujen hyväksyminen kuuluvat asianomaisen valtion kansalliselle tulojen ja menojen hyväksyjälle komission ja asianomaisen valtion tekemän rahoitussopimuksen mukaisesti;

4.   korostaa, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi aikaisempaa suuremman riskin virheisiin, jotka kohdistuvat kansallisten tulojen ja menojen hyväksyjien vastuulla oleviin toimiin; toteaa yksittäisten oikeudellisten sitoumusten osalta, että havaitut virheet koskivat esimerkiksi asianmukaisten tarjouskilpailumenettelyjen käyttöä erityisesti työsuunnitelmien ja tukisopimusten puitteissa, pankkitakuita ja ohjelmien täytäntöönpanon aloittamista koskevien määräaikojen noudattamatta jättämistä; toteaa maksujen osalta, että virheet koskivat maksujen summaa tai olivat muunlaisia virheitä, kuten sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämistä;

5.   tunnustaa tilintarkastustuomioistuimen kannan mukaisesti, että komissio on pyrkinyt lisäämään kansallisten tulojen ja menojen hyväksyjien hallinnollista valmiutta tarjoamalla teknistä tukea, välineitä ja koulutusta; ilmaisee kuitenkin huolensa siitä, että komissio arvioi kyseisten ponnistusten tulokset vaihteleviksi; kehottaa komissiota hiomaan ongelmallisia tapauksia koskevaa tukistrategiaansa;

Tilivelvollisuuden parantaminen komission hallinnoidessa EKR:n varoja

6.   muistuttaa, että edellisessä vastuuvapauspäätöslauselmassa parlamentti kehotti komissiota selkiyttämään komission jäsenten vastuualueita EKR:n ja yhteisön ulkopuolelle suunnattavan tuen hallinnassa; on tietoinen komission kannasta, jonka mukaan vastuun jako toimii käytännössä hyvin huolimatta tietynlaisesta komission yksiköiden välisen koordinoinnin tarpeesta aiheutuvasta monimutkaisuudesta; kehottaa kuitenkin komissiota pohtimaan mahdollisia keinoja hallintorakenteen yksinkertaistamiseksi EKR:a koskeviin vastuualueisiin liittyvän epäselvyyksien riskin vähentämiseksi;

Euroopan investointipankin hallinnoimien EKR:n varojen demokraattisen valvonnan tehostaminen

7.   panee merkille yhdeksännen EKR:n alkuperäisten kokonaismäärärahojen osalta, että yhteensä näitä varoja on 13 800 miljoonaa euroa, ja Euroopan investointipankki vastaa EKR:n investointikehyksen kautta käytettävistä 2 200 miljoonasta eurosta; panee merkille, että kyseiseen investointikehykseen ei sovelleta tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumaa eikä parlamentin vastuuvapausmenettelyä;

8.   ehdottaa, että EIP selostaa parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle, kuinka se on hallinnoinut EKR:n investointivaroja, ja muistuttaa, että yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavan varainhoitoasetuksen VII osaston mukaisesti yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin tarkastaa EIP:n hallinnoimat EKR:n tilit;

9.   toistaa aiemmissa vastuuvapauspäätöslauselmissa esittämänsä kannan, jonka mukaan nykyisessä EKR:a koskevassa varainhoitoasetuksessa on tiettyjä epäjohdonmukaisuuksia EKR:n tileihin nähden: kun komissio esittää vastuuvapausmenettelyn kuluessa parlamentille EKR:n tilejä koskevat konsolidoidut tilinpäätökset, jotka sisältävät tilinpäätökset sekä EIP:n toimittamat tiedot, parlamentti tarkastelee tämän jälkeen ainoastaan tilejä eikä huomioi EIP:n toimittamia tietoja;

10.   muistuttaa, että tilintarkastustuomioistuin pahoitteli lausunnossaan nro 12/2002(10), että EIP:n hallinnoimat EKR:n toimet eivät kuulu parlamentin ja neuvoston suorittaman vastuuvapausmenettelyn piiriin; kannattaa tilintarkastustuomioistuimen perusteluja, joiden mukaan EIP toteutti kyseiset toimet yhteisön puolesta ja yhteisön vastuulla ja että aluksi kyseisiin toimiin suunnatut varat olivat peräisin eurooppalaisilta veronmaksajilta eivätkä rahoitusmarkkinoilta;

11.   on vakuuttunut, että EIP:n hallinnoimien EKR:n varojen käytön avoimuus ja demokraattinen valvonta vahvistuisi, mikäli näihin toimiin sovellettaisiin parlamentin ja neuvoston suorittamaa vastuuvapausmenettelyä; kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja EIP:a puuttumaan tähän kysymykseen tulevassa EKR:a koskevan varainhoitoasetuksen tarkistamisessa;

Resurssirajoituksiin puuttuminen

12.   panee jälleen merkille, että EKR:n sisällyttäminen EU:n talousarvioon parantaisi Euroopan kehitysyhteistyön johdonmukaisuutta yleisesti, lisäisi avoimuutta ja tehokkuutta ja mahdollistaisi demokraattisen valvonnan;

13.   on huolissaan siitä, että varainhoitoa koskevassa kertomuksessaan komissio ilmoitti, että varainhoitoa koskevien resurssirajoitusten takia jätettiin huomiotta tietyt taloudellisen hallinnan muodot, joista voidaan mainita asianmukaisina esimerkkeinä Stabex-ohjelmien valvonta ja jälkitarkastusten suorittaminen; panee lisäksi merkille, että EuropeAid-yhteistyötoimiston ja kehitysyhteistyön pääosaston ennusteiden mukaan niiden henkilöstömäärä on jatkossa riittämätön, kun otetaan huomioon työmäärän huomattava lisääntyminen tulevina vuosina;

14.   panee merkille, että komissio käyttämät vertailuperusteet on johdettu muihin avunantajiin tehdyn vertailun avulla, ja komissio on asettanut tavoitteekseen ylläpitää henkilöstömäärää, joka on laajuudeltaan 4,5 henkilöä kutakin 10 miljoonan euron avustusta kohti; katsoo, että tietyn kutakin 10 miljoonan euron avustusta kohti lasketun henkilöstötason saavuttaminen ei sinänsä voi tarjota vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle riittävää vakuutta siitä, että täytäntöönpano ja taloudellinen valvonta eivät kärsi nykyisestä henkilöstövajeesta, kuten komissiokin myönsi;

15.   kehottaa tilintarkastustuomioistuimen kannan mukaisesti komissiota ilmoittamaan vuotta 2006 koskevassa varainhoitoselvityksessään nykyisten resurssirajoitusten tuloksena laaditut ensisijaiset tavoitteet sekä Euroopan kehitysrahastojen täytäntöönpanon seuraukset;

16.   kehottaa komissiota arvioimaan tilintarkastusstrategiaansa ja järjestämään nykyiset tarkastusorganisaatiot ja tarkastuksen henkilöstöresurssit uudelleen sekä erityisesti mahdolliset resurssirajoitukset huomioon ottaen harkitsemaan tiiviimpää yhteistyötä EKR:n varojen hallintaa yleisesti tuntevien jäsenvaltioiden kansallisten asiantuntijoiden kanssa ja jäsenvaltioiden tunnettujen ja hyvämaineisten yksityisten yritysten laajempaa käyttöä ohjelmien ja yksittäisten hankkeiden toteuttamisessa;

Vakaan IT-järjestelmän rakentaminen tilintarkastus- ja hallintotarkoituksiin

17.   jakaa tilintarkastustuomioistuimen huolen siitä, että nykyisen tilintarkastusjärjestelmän välityksellä ei saatu täyttä selvyyttä vuoden 2005 tilintarkastustiedoista, joten suoriteperusteisen kirjanpidon periaatteen noudattamiseksi tilejä oli täydennettävä käsin;

18.   on huolissaan EuropeAidin sisäisen tarkastusjärjestelmän puitteissa toteutetun EuropeAidin paikallisen tietotekniikkajärjestelmän tarkastuksen tuloksista, jonka mukaan sovellusten valvominen oli asianmukaista, mutta järjestelmän hallinto ja turvallisuus vastasivat vain "johtavien käytäntöjen" mukaisia vähimmäisstandardeja;

19.   panee merkille, että EKR:n varojen hallinto siirretään samaan tietotekniikkajärjestelmään, jota käytetään yleisestä talousarviosta rahoitetun kehitysavun hallinnointiin (CRIS – ABAC); panee merkille, että siirtyminen on lykkääntynyt ja nyt sen suunnitellaan tapahtuvan vuoden 2007 lopussa eli ennen kymmenennen EKR:n käynnistymistä vuonna 2008; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille siirtymisprosessin tuloksista; odottaa komission varmistavan, että siirtymäprosessin aikana tilintarkastustuomioistuimelle ja vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimitetaan täydelliset ja luotettavat tiedot;

20.   pitää tervetulleena komission valmiutta tiedottaa parlamentille EKR:n varainhoidon integroimisesta yhteiseen RELEX-tietojärjestelmään (CRIS) heinäkuussa ja jälleen syyskuussa;

21.   kannattaa komission pyrkimystä parantaa EuropeAidin tietotekniikkajärjestelmää paitsi tilintarkastus- myös hallintavälineenä; kehottaa komissiota tässä yhteydessä kiinnittämään erityistä huomiota parempaan ja johdonmukaisempaan tarkastuksessa tehtyjen havaintojen seurantaan;

EKR:n kautta rahoitettavan EU:n kehitysavun vaikutusten arviointi

22.   on vakuuttunut, että ensimmäinen askel EKR:n kautta rahoitettavan EU:n kehitysavun tulosten arvioimisessa on, että komissio asettaa yhdessä avunsaajamaiden kumppaneiden kanssa mahdollisimman täsmälliset tavoitteet, joiden avulla edistystä voidaan arvioida helposti ja täsmällisesti täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa;

23.   panee merkille, että lokakuussa 2006 annetussa komission kertomuksessa varainhoitovuotta 2004 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta viitataan siihen, että vuosia 2007–2013 koskevan maakohtaisen ohjelmasuunnittelukierroksen yhteydessä komissio on parhaillaan kehittämässä tarkempien indikaattorien käyttöä koskevia suosituksia kaikilla ohjelma-asiakirjojen kattamilla merkittävillä aloilla;

24.   pitää erittäin tärkeänä, että jo ohjelmasuunnitteluprosessin alkuun sisällytetään tarkat suoritusindikaattorit; kehottaa komissiota ilmoittamaan varainhoitoselvityksessään 2006, missä määrin suoritusindikaattoreita koskevia suosituksia on pantu täytäntöön kaudella 2007–2013;

25.   odottaa, että komissio kehottaa tuensaajamaissa toimivia edustustojaan esittämään raporteissaan yksityiskohtaiset tiedot EU:n varojen käytön tuloksista käytännössä, jotta komissio voi mitata ja julkaista EU:n kehitysyhteistyön tulokset;

EKR:n varojen täytäntöönpanon parantaminen edelleen

26.   ilmaisee toiveikkuutensa suorituskyvyn arviointia koskevan ennusteen toteutumisesta ja toteaa, että kaikki yhdeksännen EKR:n varat on sidottu vuoden 2007 loppuun mennessä, jolloin yhdeksännen EKR:n voimassaolo päättyy; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille yhdeksännen EKR:n sitoumusten kehityksestä sekä aikaisempien EKR:jen ja maksujen tilanteesta riittävän aikaisin varainhoitovuotta 2006 koskevaan vastuuvapausmenettelyyn nähden;

27.   muistuttaa, että aikaisemmissa vastuuvapausmenettelyissä maksamatta olevien sitoumusten (reste à liquider = RAL) vähentäminen on ollut parlamentin pitkäaikaisena huolenaiheena; kannattaa komission tuoreita aloitteita, jotka koskevat maksamatta olevien sitoumusten vähentämistä; panee merkille, että vuonna 2006 maksamatta olevia sitoumuksia vähennettiin ensimmäistä kertaa ja nyt niiden suuruus on 10 324 miljoonaa euroa; panee merkille, että "vanhoja" eli yli viisi vuotta vanhoja maksamatta olevia sitoumuksia on vähennetty 1,62 miljardista eurosta 867 miljoonaan euroon; panee merkille, että lepäävät sitoumukset eli sitoumukset, joista ei ole allekirjoitettu sopimusta tai joita koskevia maksuja ei ole maksettu kahteen vuoteen, on vähennetty 350 miljoonasta eurosta 285 miljoonaan euroon; kehottaa komissiota jatkamaan ponnistuksiaan maksamatta olevien sitoumusten vähentämiseksi ja raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaisesti saavutetusta edistyksestä;

28.   panee merkille, että varainhoitovuotta 2005 koskeva varainhoitoselvitys toimitettiin myöhässä; odottaa komission toimittavan varainhoitovuotta 2006 koskevassa varainhoitoselvityksessään tilintarkastustuomioistuimen pyytämää yksityiskohtaisempaa tietoa erityisesti lepäävien sitoumusten vähentämisstrategiasta;

29.   pitää tervetulleena, että perusterveydenhoitoon ja peruskoulutukseen käytettyjen EU:n varojen osuus nousi 4,98 prosentista 6,83 prosenttiin; pahoittelee kuitenkin, että tämä osuus on vielä kaukana vuoden 2005 talousarviossa asetetusta 20 prosentin tavoitteesta; pitää mahdottomana hyväksyä, että komissio käyttää perusterveydenhoidon ja peruskasvatuksen aloille tehtyjen liian vähäisten investointien tekosyynä sitä legitiimiä ja tarpeellista tavoitetta, jonka mukaan on pyrittävä parempaan tukijoiden väliseen koordinointiin ja työnjakoon, ja kehottaa komissiota viipymättä toteuttamaan toimenpiteitä, jotta 20 prosentin tavoite voidaan saavuttaa, sekä ilmoittamaan parlamentille vähintään kahdesti vuodessa kirjallisesti vallitsevasta täytäntöönpanotilanteesta sekä laskelmaan vaikuttavista tekijöistä;

30.   pahoittelee, että komissio ei tähän mennessä ole kehittänyt kattavaa strategiaa, jotta terveyden ja koulutuksen alat otettaisiin yhdessä vastaanottajamaiden kanssa painopistealueiksi uusissa maakohtaisissa strategioissa;

31.   pahoittelee lisäksi, että komission päinvastaisista vakuutteluista huolimatta valmisteilla olevista maakohtaisista strategioista puuttuu yleisesti vuosituhattavoitteita koskeva selkeä profiili, puhumattakaan kunkin vuosituhattavoitteen saavuttamista koskevista erityistavoitteista ja aikatauluista, eikä niissä käsitellä riittävästi yhteisön panosta tavoitteiden saavuttamisessa;

32.   kehottaa komissiota kiinnittämään enemmän huomiota ammattitaitoisen työvoiman muuttoon kehitysmaista EU-maihin sekä ehdottamaan sopivia toimenpiteitä, joilla helpotetaan kehitysmaiden ammattitaitoisen työvoiman jäämistä tai palaamista kotimaahansa, jotta tukijoiden muun muassa terveydenhoidon ja koulutuksen alalla toteuttamat toimenpiteet koituvat pitkällä aikavälillä ja tehokkaasti kehitysmaiden köyhyyden torjunnan hyväksi;

33.   pitää tervetulleena komission ponnisteluja Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevan yhteisen julistuksen täytäntöönpanemiseksi ja kehottaa komissiota edelleen korostamaan kehitysyhteistyöpolitiikan ympäristöulottuvuutta ja ottamaan tässä huomioon ympäristöystävällisen energiahuollon tukemisen;

Budjettitukea koskevan moitteettoman varainhoidon varmistaminen

34.   panee merkille, että komissio katsoo avunsaajamaille osoitettavan budjettituen olevan yhä tärkeämpi väline kehitysyhteistyöpolitiikan tehokkaassa toteuttamisessa; panee merkille, että EKR:n sitoumusten osuus yleisessä ja alakohtaisessa budjettituessa nousi merkittävästi, 18 prosentista vuonna 2004 32 prosenttiin vuonna 2005;

35.   huomauttaa, että budjettituen osalta tilintarkastustuomioistuimen valvontavalta on rajoitettu; mainitsee esimerkkinä, että tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden osalta tilintarkastustuomioistuin voi ainoastaan tarkistaa, onko komissio arvioinut oikein asiaankuuluvien ehtojen täyttymisen; kannattaa näin ollen voimakkaasti tilintarkastustuomioistuimen pyyntöä siitä, että komission on esitettävä vuoden 2006 varainhoitoselvityksessään jäsennellysti ja yksityiskohtaisesti kriteerit, joiden perusteella komissio on määritellyt asianomaisen valtion budjettitukikelpoisuuden; suhtautuu myönteisesti komission sitoutumiseen toimittaa pyydetyt tiedot;

36.   toistaa, että tilintarkastustuomioistuimen tavoin parlamentti kiinnittää paljon huomiota kansallisten tilintarkastuselinten (eli ylinten kansallisten tarkastuselinten) asemaan budjettitukea vastaanottavissa valtioissa; vaatii saavansa edellisessä vastuuvapauspäätöslauselmassaan pyytämänsä komission arvioinnin vaihtoehdoista, joita Euroopan yhteisöllä on yhteistyön tekemiseksi ylinten kansallisten tarkastuselinten kanssa;

37.   pitää myönteisenä komission aloitetta, joka koskee jäsenvaltioiden ylinten kansallisten tarkastuselinten ja avunsaajamaiden ylinten kansallisten tarkastuselinten kansallisten asiantuntijoiden välisen kumppanuushankkeen toteuttamista, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen tilintarkastusviraston ja Ghanan tilintarkastusviraston välillä on jo toteutettu;

Seuranta- ja valvontajärjestelmät

38.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen, jonka mukaan johdonmukainen kokonaisvaltainen strategia EKR:n varojen ja ulkoisen avun hallinnointiin on vielä kehittämättä; suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen konkreettisiin suosituksiin strategiaan sisällytettävistä tekijöistä; panee merkille, että komission toimintasuunnitelmassa yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi(11) on suunniteltu yhteisten suuntaviivojen antamista kutakin toiminta-alojen ryhmää varten, minkä pitäisi johtaa selkeämpään ja johdonmukaisempaan raportointiin vuosittaisissa toimintakertomuksissa; tunnustaa komission halukkuuden kehittää edelleen seuranta- ja valvontajärjestelmiä ja niiden osalta ehdotettuja konkreettisia toimia; pyytää komissiota tuomioistuimen konkreettiset suositukset huomioon ottaen raportoimaan saavutetusta edistyksestä vuosittaisissa toimintakertomuksissa;

39.   on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on todennut komission valvonta- ja seurantajärjestelmien parantuneen; pahoittelee kuitenkin, että nämä parannukset eivät ulotu täytäntöönpanoelinten valvontaan, seurantaan ja tarkastamiseen; pitää mahdottomana hyväksyä, että näin suuri merkittävien virheiden määrä on siten edelleen mahdollinen keskeisellä paikalla ketjussa, joka kulkee eurooppalaisten veronmaksajien ja kehitysmaiden tuen saajien välillä;

40.   kehottaa komissiota kehittämään ja panemaan täytäntöön kattavan panostuksen täytäntöönpanoelinten valvonnan, seurannan ja tarkastamisen alalla, jotta voidaan varmistaa, että täytäntöönpanoelimet soveltavat sopimuksen mukaisia menettelyjä asianmukaisesti, mikä tähän asti on ollut liian harvinaista;

41.   kehottaa komissiota taloudellisen valvonnan parantamiseksi huolehtimaan siitä, että EuropeAid antaa edustustojen ja keskushallinnon operatiiviselle taloushenkilöstölle parempaa tukea, laatii parempia riskianalyyseja, koska pääpaino on erityisen riskialttiilla aloilla, sekä toteuttaa enemmän valvontakäyntejä, harjoittaa parempaa keskitettyä toteuttamisen valvontaa ja edustustojen ja keskushallinnon teettämien ulkoisten tarkastusten jatkoseurantaa sekä teettää vähemmän ex-post-valvontaa parantaen samalla sen laajuutta, toteuttamisajankohtaa sekä laadunvalvontaa;

42.   yleisesti ottaen kannattaa voimakkaasti tilintarkastustuomioistuimen pyyntöä, jonka mukaan komission pitäisi eritellä yksityiskohtaisesti, kuinka se on seurannut tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa tehtyjä havaintoja vuosittaisissa toimintakertomuksissaan ja Euroopan kehitysrahastoa koskevissa varainhoitoselvityksissään.

(1) EUVL C 265, 31.10.2006, s. 1.
(2) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 205.
(3) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 213.
(4) EYVL L 156, 29.5.1998, s. 108.
(5) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 355.
(6) EYVL L 191, 7.7.1998, s. 53.
(7) EUVL L 83, 1.4.2003, s. 1.
(8) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.
(9) EUVL L 287, 28.10.2005, s. 4.
(10) EYVL C 12, 17.1.2003, s. 19.
(11) EUVL C 67, 18.3.2006, s. 32.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö