Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2169(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0115/2007

Ingivna texter :

A6-0115/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.10

Antagna texter :

P6_TA(2007)0112

Antagna texter
PDF 360kWORD 128k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2005: sjätte, sjunde, åttonde och nionde europeiska utvecklingsfonden (EUF)
P6_TA(2007)0112A6-0115/2007
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005 (KOM(2006)0429 – C6-0264/2006 – 2006/2169(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av rapporten från kommissionen om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2004 (KOM(2006)0641 och bilagan till detta SEK(2006)1376),

–   med beaktande av årsboksluten och inkomst- och utgiftsredovisningen för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005 (KOM(2006)0429 − C6-0264/2006)(1),

–   med beaktande av rapporten om den ekonomiska förvaltningen av sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden 2005 (KOM(2006)0405),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005, samt de granskade institutionernas svar(2),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(3),

–   med beaktande av rådets rekommendationer av den 27 februari 2007 (6061/2007 – C6-0094/2007, 6062/2007 – C6-0095/2007, 6063/2007 – C6-0096/2007, 6064/2007 – C6-0097/2007),

–   med beaktande av artikel 33 i den interna överenskommelsen av den 20 december 1995 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra finansprotokollet till fjärde AVS-EG-konventionen(4),

–   med beaktande av artikel 32 i det interna avtalet av den 18 september 2000 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig(5),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 74 i budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS-EG-konventionen(6),

–   med beaktande av artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den nionde Europeiska utvecklingsfonden(7),

–   med beaktande av artikel 70, artikel 71 tredje strecksatsen och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A6-0115/2007), och av följande skäl:

A.  I revisionsförklaringen avseende Europeiska utvecklingsfonderna konstaterar revisionsrätten att räkenskaperna för budgetåret 2005, med vissa undantag, ger en tillförlitlig bild av inkomsterna och utgifterna för budgetåret samt av fondernas finansiella ställning vid årets slut.

B.  Revisionsrättens slutsats om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet bygger bland annat på granskningen av ett urval transaktioner.

C.  Revisionsrätten anser, på grundval av den granskade dokumentationen, att de redovisade inkomsterna, EUF-bidragen samt åtagandena och betalningarna som helhet är lagliga och korrekta.

1.  Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 265, 31.10.2006, s. 1.
(2) EUT C 263, 31.10.2006, s. 205.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 213.
(4) EGT L 156, 29.5.1998, s. 108.
(5) EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.
(6) EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.
(7) EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.


2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna avseende genomförandet av budgeten för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005 (KOM(2006)0429 – C6-0264/2006 – 2006/2169(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av rapporten från kommissionen om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2004 (KOM(2006)0641 och bilagan till detta SEK(2006)1376),

–   med beaktande av årsboksluten och inkomst- och utgiftsredovisningen för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005 (KOM(2006)0429 − C6-0264/2006)(1),

–   med beaktande av rapporten om den ekonomiska förvaltningen av sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden 2005 (KOM(2006)0405),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005, samt de granskade institutionernas svar(2),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(3),

–   med beaktande av rådets rekommendationer av den 27 februari 2007 (6061/2007 – C6-0094/2007, 6062/2007 – C6-0095/2007, 6063/2007 – C6-0096/2007, 6064/2007 – C6-0097/2007),

–   med beaktande av artikel 33 i den interna överenskommelsen av den 20 december 1995 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra finansprotokollet till fjärde AVS-EG-konventionen(4),

–   med beaktande av artikel 32 i det interna avtalet av den 18 september 2000 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig(5),

−   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget,

−   med beaktande av artikel 74 i budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS-EG-konventionen(6),

–   med beaktande av artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den nionde Europeiska utvecklingsfonden(7),

–   med beaktande av artikel 70, artikel 71 tredje strecksatsen och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A6-0115/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden:

Tabell 1 − Ackumulerat utnyttjande av EUF-medel per den 31 december 2005

(miljoner EUR)

Läget i slutet av 2004

Budgetgenomförande under budgetåret 2005

Läget i slutet av 2005

Totalt belopp

Genom-förandegrad2

Sjätte EUF

Sjunde EUF

Åttonde EUF

Nionde EUF

Totalt belopp

Sjätte EUF

Sjunde EUF

Åttonde EUF

Nionde EUF

Totalt belopp

Genom-förandegrad2

A − MEDEL1

43 801,8

-24,6

-86,1

-275,1

1 038,9

653,2

7 414,8

10 781,6

11 315,6

14 943,0

44 455,0

B − UTNYTTJANDE

1. Finansiella åtaganden

35 692,2

81,5%

-24,6

-86,1

-275,1

3 420,8

3 035,1

7 414,8

10 781,6

11 315,6

9 215,3

38 727,3

87,1 %

2. Enskilda rättsliga åtaganden

30 313,2

69,2 %

-1,3

110,5

472,0

2 070,9

2 652,1

7 377,0

10 529,0

10 247,2

4 812,1

32 965,3

74,2 %

3. Betalningar2

25 918,0

59,2 %

21,6

235,3

854,1

1 373,7

2 484,7

7 333,7

10 084,9

8 385,2

2 598,9

28 402,7

63,9 %

C − Utestående betalningar (B1-B3)

9 774,2

22,3%

81,1

696,7

2 930,3

6 616,4

10 324,5

23,2 %

D − Tillgängligt resterande belopp (A-B1)

8 109,6

18,5%

0,0

0,0

0,0

5 727,7

5 727,7

12,9 %

1 Ursprungliga anslag till sjätte, sjunde, åttonde och nionde EUF, räntor, övriga medel och medel som förts över från tidigare EUF.

2 I procent av medel.

Källa: Revisionsrätten, med utgångspunkt i EUF-rapporterna om det finansiella genomförandet och årsredovisningen per den 31 december 2005.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna avseende genomförandet av budgeten för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 265, 31.10.2006, s. 1.
(2) EUT C 263, 31.10.2006, s. 205.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 213.
(4) EGT L 156, 29.5.1998, s. 108.
(5) EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.
(6) EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.
(7) EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.


3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med kommentarer som ingår som en integrerad del i beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2005 (KOM(2006)0429 − C6-0264/2006 − 2006/2169(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av rapporten från kommissionen om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2004 (KOM(2006)0641 och bilagan till detta SEK(2006)1376),

–   med beaktande av årsboksluten och inkomst- och utgiftsredovisningen för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005 (KOM(2006)0429 − C6-0264/2006)(1),

–   med beaktande av rapporten om den ekonomiska förvaltningen av sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden 2005 (KOM(2006)0405),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005, samt de granskade institutionernas svar(2),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(3),

–   med beaktande av rådets rekommendationer av den 27 februari 2007 (6061/2007 – C6-0094/2007, 6062/2007 – C6-0095/2007, 6063/2007 – C6-0096/2007, 6064/2007 – C6-0097/2007),

–   med beaktande av artikel 33 i den interna överenskommelsen av den 20 december 1995 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra finansprotokollet till fjärde AVS-EG-konventionen(4),

–   med beaktande av artikel 32 i det interna avtalet av den 18 september 2000 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig(5),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 74 i budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS-EG-konventionen(6),

–   med beaktande av artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den nionde Europeiska utvecklingsfonden(7),

–   med beaktande av artikel 70, artikel 71 tredje strecksatsen och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A6-0115/2007), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 skall kommissionen vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter de iakttagelser som är fogade till beslutet om ansvarsfrihet samt på Europaparlamentets begäran rapportera om de åtgärder som vidtagits till följd av dessa iakttagelser och kommentarer.

B.  Partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan, som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000(8), reviderades genom det avtal som undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005(9).

Revisionsförklaringen

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiska revisionsrätten, trots de problem som räknas upp nedan, anser att bokföringen troget redovisar inkomster och utgifter för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF):

   a) Det existerande IT-systemet lyckas inte prestera fullständig räkenskapsinformation.
   b) Ofullständig information om bankgarantier har lett till att dessa undervärderas med 4 %.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten, när det gäller de underliggande transaktionerna, anser att inkomster, EUF-anslag, åtaganden och betalningar på det hela taget är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet påminner om att cirka hälften av anslagen består av programplanerat bistånd avsett för genomförande av projekt. Påpekar att dessa medel genomförs i två steg: kommissionen fattar finansieringsbeslutet − i bokföringen redovisat som finansiellt åtagande; ingående av avtal − i bokföringen redovisad som enskilda rättsliga åtaganden − och bemyndigande av betalningar utförs av den nationella utanordnaren i det berörda landet, i enlighet med finansieringsöverenskommelsen mellan kommissionen och respektive land.

4.  Europaparlamentet framhåller att revisionsrätten påpekade en ökad risk för fel som drabbar transaktioner under de nationella utanordnarnas ansvar och noterar att de upptäckta felen, i fråga om enskilda rättsliga åtaganden, gällde exempelvis användning av lämpliga anbudsförfaranden, särskilt under programuppskattningar och bidragsöverenskommelser, bankgarantier och tidsfrister för när programmen skall börja genomföras som inte hålls. Parlamentet påpekar att felen, när det gällde betalningar, avsåg betalningsbeloppen och andra fel, till exempel att kontraktsenliga skyldigheter inte uppfylldes.

5.  Europaparlamentet erkänner, i linje med revisionsrätten, kommissionens ansträngningar för att bygga upp de nationella utanordnarnas förvaltningskapacitet genom att tillhandahålla tekniskt bistånd, utrustning och utbildning. Parlamentet oroar sig emellertid för att revisionsrätten kan komma att göra bedömningen att resultatet av ansträngningarna är skiftande och begär att kommissionen finslipar sin stödstrategi för problematiska fall.

Förbättrad ansvarsskyldighet för kommissionens förvaltning av EUF-medel

6.  Europaparlamentet påminner om att det i sin tidigare resolution om ansvarsfrihet uppmanade kommissionen att klargöra kommissionsledamöternas ansvarsfördelning för EUF och externt bistånd. Parlamentet är medvetet om kommissionens ståndpunkt, att ansvarsfördelningen, trots viss komplexitet som beror på behovet av samordning av olika avdelningar i kommissionen, fungerar väl i praktiken men vill ändå uppmana kommissionen att reflektera över möjliga vägar att förenkla den nuvarande förvaltningsstrukturen för att reducera risken för oklarhet om fördelningen av ansvaret för EUF.

Ökad demokratisk kontroll över EUF-medel som förvaltas av Europeiska investeringsbanken

7.  Europaparlamentet noterar att av hela det ursprungliga anslaget för nionde EUF, vilket uppgår till 13 800 000 000r EUR, är Europeiska investeringsbanken (EIB) ansvarig för 2 200 000 000 EUR som betalas ut via EUF:s investeringsprogram. Parlamentet påpekar att investeringsprogrammet varken täcks av revisionsrättens revisionsförklaring eller av parlamentets förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.

8.  Europaparlamentet föreslår att EIB redovisar sin förvaltning av EUF:s investeringsprogram inför parlamentets budgetkontrollutskott och påminner om att EUF-räkenskaper som förvaltas av EIB skall granskas av revisionsrätten i enlighet med avdelning VII i budgetförordningen för den nionde EUF.

9.  Europaparlamentet upprepar den uppfattning som kommit till uttryck i tidigare resolutioner om ansvarsfrihet att det finns en viss diskrepans i EUF:s nuvarande budgetförordning beträffande EUF:s räkenskaper: medan kommissionen under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet lägger fram de konsoliderade EUF-räkenskaperna för parlamentet inklusive årsredovisningarna och information som lämnats av EIB, granskar parlamentet därefter bara räkenskaperna och inte den information som lämnats av EIB.

10.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten i sitt yttrande nr 12/2002(10) beklagade att det för EUF-verksamhet som förvaltas av EIB inte finns ett förfarande för beviljande av ansvarsfrihet där parlamentet och rådet deltar. Parlamentet stöder revisionsrättens argument att denna verksamhet utfördes av banken för gemenskapens räkning och på dess risk och att medlen för denna verksamhet inledningsvis bestod av bidrag från de europeiska skattebetalarna och inte från finansmarknaderna.

11.  Europaparlamentet är övertygat att insyn och demokratisk kontroll över EUF-medel under bankens förvaltning skulle stärkas om det för denna verksamhet fanns ett förfarande för beviljande av ansvarsfrihet där parlamentet och rådet deltog och uppmanar medlemsstaterna, kommissionen och EIB att ta upp denna fråga under den kommande översynen av EUF:s budgetförordning.

Åtgärder för att avhjälpa resursbegränsningar

12.  Europaparlamentet konstaterar på nytt att en integration av EUF i EU:s budget totalt sett skulle stärka konsekvensen i det europeiska utvecklingssamarbetet, medföra ökad insyn och effektivitet och möjliggöra demokratisk kontroll.

13.  Europaparlamentet oroar sig över att kommissionen i sin rapport om den ekonomiska förvaltningen anger att vissa områden när det gäller finansiell kontroll, beroende på resursbegränsningar, råkade förbises med övervakningen av Stabexprogram och genomförandet av kontroller i efterhand som lämpliga exempel på detta. Parlamentet noterar vidare att det i årliga verksamhetsrapporter från såväl GD utvecklingssamarbete (EuropeAid) som från GD Utveckling förutses personalbrist på grund av en betydligt ökad arbetsbörda under de kommande åren.

14.  Europaparlamentet noterar att kommissionen använder referensvärden som härrör från en jämförelse med andra givare, och att kommissionen för sig har satt som mål att hålla en andel på 4,5 personalkrafter per 10 000 000 EUR i bistånd. Parlamentet är av den uppfattningen att även om man uppnår en viss generell andel personalkrafter per 10 000 000 EUR i bistånd kan det inte i sig ge den myndighet som beviljar ansvarsfrihet tillräcklig säkerhet om att genomförande och finansiell kontroll inte drabbas av den personalbrist som kommissionen själv medger existerar.

15.  Europaparlamentet begär, i linje med revisionsrätten, att kommissionen i sin rapport för 2006 om den ekonomiska förvaltningen anger vilka prioriteringar som gjorts till följd av rådande resursbegränsningar, och följderna av detta för genomförandet av Europeiska utvecklingsfonderna.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över sin granskningsstrategi och att omorganisera nuvarande granskningsstrukturer och granskningspersonal, inte minst med tanke på eventuella resursbegränsningar, och att överväga ett närmare samarbete med nationella experter från medlemsstaternas förvaltningar för den ekonomiska förvaltningen av EUF-medel i allmänhet och anlitande i större skala av välkända och högt ansedda privatföretag från medlemsstaterna för genomförandet av program och enskilda projekt.

Konstruktionen av robusta IT-system för bokföring och förvaltning

17.  Europaparlamentet delar revisionsrättens oro över att det nuvarande redovisningssystemet inte lämnade fullständig räkenskapsinformation för budgetåret 2005 och att räkenskaperna därför måste kompletteras manuellt för att uppfylla principerna om periodiserad redovisning.

18.  Europaparlamentet oroar sig över resultatet av en revision av EuropeAids lokala IT-system som genomförts av EuropeAids internrevisionsfunktion där det fastställs att tillämpningen av kontrollerna var tillfyllest, men att systemadministration och systemsäkerhet bara uppfyllde miniminormer enligt "ledande praxis".

19.  Europaparlamentet noterar att förvaltningen av EUF-medel kommer att migreras till samma IT-system som används för förvaltningen av utvecklingshjälp som finansieras av den allmänna budgeten (CRIS – ABAC) och påpekar att migrationen har fördröjts och nu har inplanerats för genomförande före slutet av 2007, i tid innan den tionde EUF inleds 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att informera det om resultaten av migrationsprocessen och förväntar sig att kommissionen kommer att se till att det under migrationsprocessen lämnas fullständig och tillförlitlig räkenskapsinformation till revisionsrätten och den myndighet som beviljar ansvarsfrihet.

20.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen är beredd att i juli och därefter på nytt i september underrätta parlamentet om integreringen av EUF:s finansförvaltning i det gemensamma RELEX-informationssystemet (CRIS).

21.  Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att förbättra EuropeAids IT-system inte bara när det gäller dess funktionssätt som redovisningsverktyg, utan även som förvaltningsredskap och begär att kommissionen härvid ägnar särskild uppmärksamhet åt en förbättrad och enhetlig uppföljning av granskningsresultaten.

Utvärdering av vad EU:s finansiering av utvecklingsbistånd genom EUF får för följder

22.  Europaparlamentet är övertygat om att mätningen av resultatet av EU:s utvecklingshjälp som finansieras genom EUF, som ett första steg, kräver att kommissionen arbetar tillsammans med partnerna i mottagarländerna för att ställa upp så precisa mål som möjligt vilka medger att framsteg kan mätas med lätthet och exakt i varje stadium av genomförandet.

23.  Europaparlamentet noterar att kommissionen i sin uppföljning av beviljandet av ansvarsfrihet 2004 som presenterades i oktober 2006, anger att den beträffande omgången med länderprogrammering för 2007−2013 just är i färd med att utveckla rekommendationer för användning av meningsfulla indikatorer inom var och en av de koncentrationsområden som täcks av programplaneringsdokumenten.

24.  Europaparlamentet anser att det är av avgörande betydelse att få med meningsfulla resultatindikatorer i programplaneringsprocessen ända från början och uppmanar kommissionen att i sin rapport om den ekonomiska förvaltningen för 2006 ange i vad mån rekommendationerna för uppställande av resultatindikatorer har genomförts i tid i programplaneringsprocessen för perioden 2007−2013.

25.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen uppmanar sina delegationer i mottagarländerna att i sina rapporter i princip redogöra detaljerat för de konkreta resultaten av EU:s budgetanslag, så att kommissionen kan mäta och offentliggöra resultaten av EU:s utvecklingssamarbete.

Ytterligare förbättring av genomförandet av EUF-medel

26.  Europaparlamentet är förhoppningsfullt när det gäller förverkligandet av prognosen i resultatbedömningen där det anges att det kommer att ha gjorts åtaganden för alla medel i den nionde EUF före slutet av 2007 när den nionde EUF löper ut. Parlamentet begär att kommissionen informerar det i tid inför beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2006 om utvecklingen av åtagandena för den nionde EUF, om situationen när det gäller tidigare EUF och när det gäller betalningar.

27.  Europaparlamentet erinrar sig att minskningen av utestående åtaganden ("reste à liquider' = RAL) har väckt farhågor hos parlamentet under föregående ansvarsfrihetsförfaranden och stöder kommissionens initiativ nyligen för att minska RAL. Parlamentet noterar att RAL under 2006 för första gången minskades och nu uppgår till 10 324 000 000 EUR samt noterar att de "gamla" RAL, dvs. åtaganden som är över 5 år gamla, har minskats från 1 620 000 000 EUR till 867 000 000 EUR. Parlamentet noterar att vilande åtaganden, dvs. sådana för vilka inga kontrakt har undertecknats och för vilka inga betalningar gjorts under de senaste två åren, har minskats från 350 000 000 EUR till 285 000 000 EUR och begär att kommissionen fortsätter sina ansträngningar att minska RAL och rapporterar tillbaka i detalj till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet om gjorda framsteg.

28.  Europaparlamentet noterar att rapporten om den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2005 lämnades in sent och väntar sig att kommissionen i sin rapport om den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2006 ger mer detaljerad information enligt revisionsrättens begäran, särskilt information om strategin för att minska nivån på vilande åtaganden.

29.  Europaparlamentet välkomnar att den andel av EU:s anslag som öronmärkts för grundläggande hälsa och grundutbildning har ökat från 4,98 procent till 6,83 procent. Parlamentet beklagar emellertid att denna andel fortfarande är långt ifrån det mål på 20 procent som kommissionen fastställt i budgeten för 2005. Parlamentet kan inte acceptera att kommissionen utnyttjar det legitima och nödvändiga målet med bättre givarsamordning och arbetsfördelning mellan givarna som en ursäkt för alltför små investeringar på områdena grundläggande hälsa och grundutbildning. Parlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål vidta åtgärder för att uppnå målet på 20 procent och att underrätta parlamentet skriftligen minst två gånger per år om läget för genomförandet och om de faktorer som ingår i beräkningen.

30.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen hittills inte har tagit fram någon bred strategi för att tillsammans med mottagarländerna integrera hälsa och utbildning såsom nyckelteman i de nya nationella strategidokumenten.

31.  Europaparlamentet beklagar vidare – trots kommissionens försäkringar om det motsatta – att de nationella strategidokument som nu håller på att utarbetas generellt inte innehåller klara hänvisningar till millennieutvecklingsmålen eller särskilda mål och tidsscheman för att uppnå vart och ett av dem, och inte heller redogör på ett adekvat sätt för gemenskapens bidrag till uppnåendet av dessa mål.

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna mer uppmärksamhet åt kunskapsflykten från utvecklingsländerna till EU-länderna och lägga fram förslag till lämpliga åtgärder som gör det lättare för kvalificerade personer i utvecklingsländerna att stanna kvar i eller återvända till sitt hemland, för att de åtgärder som givarna vidtar, bland annat på områdena hälsa och utbildning, på lång sikt skall bidra effektivt till kampen mot fattigdom i utvecklingsländerna.

33.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att genomföra strategin för att involvera miljöfrågor i utvecklingssamarbetet och uppmanar kommissionen att främja miljödimensionen i utvecklingspolitiken ytterligare, inbegripet genom att främja miljöanpassad energiförsörjning.

Säkerställa sund ekonomisk förvaltning när det gäller budgetstöd

34.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen anser att budgetstöd till mottagarländer är ett allt viktigare redskap för effektivt genomförande av utvecklingspolitik och noterar att andelen EUF-åtaganden inom området sektorspecifikt och generellt budgetstöd steg påtagligt från 18 procent för 2004 till 32 procent för 2005.

35.  Europaparlamentet påpekar att revisionsrättens kontrollbefogenheter på området för budgetstöd är begränsade och nämner som exempel att revisionsrätten, beträffande de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, endast kan kontrollera att de relevanta förhållandena har varit föremål för en ordentlig bedömning av kommissionen. Parlamentet ger därför sitt starka stöd till revisionsrättens begäran att kommissionen, i sin rapport om den ekonomiska förvaltningen för 2006, på ett strukturerat och detaljerat sätt bör redovisa de kriterier som leder fram till kommissionens slutsatser om att respektive land är berättigat till budgetstöd. Parlamentet välkomnar kommissionens åtagande att lämna den begärda informationen.

36.  Europaparlamentet upprepar att det, i linje med revisionsrätten, fäster stor vikt vid de nationella högsta revisionsorganens (SAI) roll i de länder som mottar budgetstöd och insisterar på att, enligt begäran i den tidigare resolutionen om ansvarsfrihet, få motta kommissionens bedömning av de olika möjligheterna för Europeiska gemenskapen att samarbeta med dessa organ.

37.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att stödja partnersamverkansprojekt med deltagande av nationella experter från medlemsstaternas SAI och SAI i länder som mottar budgetstöd, exempelvis samarbetet mellan det brittiska riksrevisionsverket och Ghanas revisionsverk. Parlamentet begär att kommissionen ytterligare undersöker användningen av expertis i medlemsstaternas SAI för att öka den offentliga finansiella kontrollen i partnerländerna.

System för övervakning och kontroll

38.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens uppfattning att införandet av en enhetlig övergripande kontrollstrategi avseende förvaltningen av EUF-medel och externt bistånd ännu återstår att genomföra och välkomnar revisionsrättens konkreta rekommendationer om inslag som skall inkluderas i denna strategi. Parlamentet påpekar att kommissionens handlingsplan för en integrerad intern kontrollram(11) anger gemensamma riktlinjer som skall fastställas för varje politikområde och att detta bör resultera i tydligare och mer enhetliga rapporter i de årliga verksamhetsrapporterna. Parlamentet erkänner kommissionens beredvillighet att ytterligare förbättra övervaknings- och kontrollsystemen och de konkreta åtgärder den i detta avseende föreslagit och uppmanar kommissionen att, mot bakgrund av revisionsrättens konkreta rekommendationer, i de kommande årliga verksamhetsrapporterna rapportera om framstegen.

39.  39 Europaparlamentet gläder sig över att kommissionens övervaknings- och kontrollsystem enligt revisionsrätten har förbättrats, men beklagar dock att denna förbättring inte sträcker sig till övervakning, kontroll och revision av de inrättningar som genomför åtgärderna. Parlamentet betraktar det som oacceptabelt att det fortsättningsvis förekommer så många materiella fel på en central plats i kedjan mellan den europeiska skattebetalaren och den slutliga mottagaren i utvecklingslandet.

40.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla och tillämpa en omfattande strategi för övervakning, kontroll och revision av de inrättningar som genomför åtgärderna, i syfte att säkra att dessa tillämpar de fördragsenliga förfarandena korrekt, vilket hittills alltför ofta inte har varit fallet.

41.  För att den finansiella kontrollen skall förbättras uppmanar Europaparlamentet kommissionen att säkerställa följande inom ramen för EuropeAid: att den operationella finansieringspersonalen i delegationerna och de centrala tjänsterna får bättre stöd, att riskanalysen förbättras så man kan fokusera på särskilt riskfyllda områden och flera övervakningsbesök, att den centrala övervakningen förbättras i samband med genomförandet och uppföljningen av de externa revisioner som delegationerna och de centrala tjänsterna utfört, samt att efterhandskontrollerna blir färre samtidigt som deras omfattning, tidpunkt och kvalitet förbättras.

42.  Europaparlamentet ger, rent allmänt, sitt starka stöd till revisionsrättens begäran att kommissionen i detalj bör redovisa hur den har följt upp revisionsrättens granskningsresultat i de årliga verksamhetsrapporterna och i rapporterna om den ekonomiska förvaltningen av EUF-medel.

(1) EUT C 265, 31.10.2006, s. 1.
(2) EUT C 263, 31.10.2006, s. 205.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 213.
(4) EGT L 156, 29.5.1998, s. 108.
(5) EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.
(6) EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.
(7) EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.
(8) EUT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(9) EUT L 287, 28.10.2005, s. 4.
(10) EGT C 12, 17.1.2003, s. 19.
(11) EUT C 67, 18.3.2006, s. 32.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy