Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2153(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0097/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0097/2007

Debates :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Balsojumi :

PV 24/04/2007 - 7.11

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0113

Pieņemtie teksti
PDF 342kWORD 104k
Otrdiena, 2007. gada 24. aprīlis - Strasbūra
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
P6_TA(2007)0113A6-0097/2007
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa lēmums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2005. finanšu gada galīgajiem pārskatiem ar centra atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(4), un it īpaši tās 12.a pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A6-0097/2007),

1.   sniedz Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram apstiprinājumu par centra 2005. finanšu gada budžeta izpildi;

2.   izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu un rezolūciju, kura ir tā neatņemama daļa, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (L sērijā).

(1) OV C 266, 31.10.2006., 28. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006., 60. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2051/2004 (OV L 355, 1.12.2004., 1. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa lēmums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra kontu slēgšanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2005. finanšu gada galīgajiem pārskatiem ar centra atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(4), un it īpaši tās 12.a pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A6-0097/2007),

1.   konstatē, ka Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra gada galīgie pārskati par 2004. un 2005. finanšu gadu ir šādi:

Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2004. un 2005. finanšu gadu (EUR 1000)

2005

2004

Ieņēmumi

Komisijas subsīdijas

16 418

13 700

Piešķirtie ieņēmumi

573

724

Dažādi ieņēmumi

36

42

Ieņēmumi kopā (a)

17 027

14 466

Budžeta izdevumi finanšu gadā

Personāls - budžeta I sadaļa

Maksājumi

8 862

8 579

Pārnestās apropriācijas

213

466

Administrācija - budžeta II sadaļa

Maksājumi

865

768

Pārnestās apropriācijas

334

542

Pamatdarbības - budžeta III sadaļa (izņemot piešķirtos ieņēmumus)

Maksājumu apropriāciju maksājumi finanšu gadam

2 466

2 508

Nenokārtoto saistību maksājumi, stāvoklis 2003. gada 31. decembrī

2 119

2 702

Pārnestās apropriācijas

Piešķirtie ieņēmumi (PHARE un trešās valstis)

Maksājumi

68

415

Pārnestās apropriācijas

505

309

Izdevumi kopā (b)

15 433

16 289

Finanšu gada rezultāts (a – b)

1 594

-1 823

Atlikums, kas pārnests no iepriekšējā finanšu gada

375

-993

Pārnestās un anulētās N-1 apropriācijas (I un II sadaļa kopā)

111

56

Anulētās apropriācijas, kas pārnestas no piešķirtajiem ieņēmumiem (3. sadaļas nediferencētās apropriācijas)

III sadaļas N-1 pārnesuma izlīdzināšana, kas saistīta ar pāreju uz diferencētām apropriācijām

93

 3 138

Neizmantotās summas, kas pieejamas izmantošanai no iepriekšējā gada

1

Kompensācijas maksājumi Komisijai

0

Maiņas kursa atšķirības

1

-4

Finanšu gada atlikums

2 173

375

Avots: Informāciju sniedzis centrs. Šajā tabulā apkopoti centra sniegtie dati.

2.   apstiprina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra kontu slēgšanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (L sērijā).

(1) OV C 266, 31.10.2006., 28. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006., 60. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2051/2004 (OV L 355, 1.12.2004., 1. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2005. finanšu gada galīgajiem pārskatiem ar centra atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(4), un it īpaši tās 12.a pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A6-0097/2007),

A.   tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka gada pārskati par finanšu gadu, kas beidzās 2005. gada 31. decembrī, ir ticami un ka notikušie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi;

B.   tā kā 2006. gada 27. aprīlī Eiropas Parlaments sniedza direktoram apstiprinājumu par centra 2004. finanšu gada budžeta izpildi(6) un lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu pievienotajā rezolūcijā Parlaments cita starpā:

   mudina centru nodrošināt, lai pārskati būtu pilnīgi un lai visi pasākumi, tostarp darbinieku ēdnīcas pirktais un pārdotais, tiek pienācīgi kontrolēti;
   ir norūpējies par Revīzijas palātas konstatētajām nepilnībām attiecībā uz līgumu piešķiršanas procedūru; atzīmē pasākumus, ko centrs veicis, lai šādi pārkāpumi neatkārtotos; aicina centru nodrošināt, lai tiktu stingri ievērotas uzaicinājumiem uz konkursu pievienotās specifikācijas un konkurences noteikumi;
   uzsver, ka darbā pieņemšanai jānotiek taisnīgi, atklāti un pārredzami,

Vispārējas piezīmes attiecībā uz vairumu ES aģentūru, kuru budžeta izpilde ir jāapstiprina atsevišķi

1.   uzskata, ka aizvien pieaugošais Kopienas aģentūru skaits un dažu aģentūru darbība, šķiet, neiekļaujas vispārējā pamatievirzē un ka atsevišķu aģentūru uzdevumi ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības faktiskās vajadzības un tās pilsoņu cerības, un konstatē, ka kopumā aģentūrām ne vienmēr ir laba reputācija un labas atsauksmes presē;

2.   tādēļ aicina Komisiju noteikt vispārēju pamatievirzi attiecībā uz jaunu Kopienas aģentūru izveidi un ikreiz pirms jaunas aģentūras izveides iesniegt izmaksu un guvumu analīzi, vienlaikus raugoties, lai nenotiktu nekāda darbību pārklāšanās starp aģentūrām vai ar citu Eiropas organizāciju uzdevumiem;

3.   aicina Revīzijas palātu pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas Parlamentā sniegt atzinumu par izmaksu un guvumu analīzi;

4.   aicina Komisiju ik pēc pieciem gadiem iesniegt pētījumu par ikvienas esošās aģentūras pievienoto vērtību; aicina visas attiecīgās institūcijas aģentūras pievienotās vērtības negatīva novērtējuma gadījumā īstenot nepieciešamos pasākumus, no jauna formulējot konkrētās aģentūras pilnvaras vai slēdzot to;

5.   ņemot vērā regulatīvo aģentūru pieaugošo skaitu, pauž nožēlu, ka vēl nav pabeigtas sarunas saistībā ar iestāžu nolīguma projektu par šo aģentūru darbības pamatnoteikumiem, un aicina Komisijas kompetentos dienestus sadarbībā ar Revīzijas palātu darīt visu iespējamo, lai ātri noslēgtu šādu nolīgumu;

6.   konstatē, ka sakarā ar Komisijai deleģēto atbildību par budžeta pareizu izpildi ir nepieciešama ciešāka aģentūru piesaiste Komisijai; aicina Komisiju un Padomi veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai Komisijai līdz 2007. gada 31. decembrim paredzētu tādu pārstāvību regulatīvās aģentūras uzraugošās struktūrās, kas tai ļautu bloķēt lēmumu pieņemšanu, kā arī jau sākotnēji nodrošināt šādu pārstāvību jaunu aģentūru dibināšanas gadījumā;

7.   aicina Revīzijas palātu savā gada pārskatā izveidot papildu nodaļu par visām aģentūrām, kuru budžeta izpilde jāapstiprina saskaņā ar Komisijas pārskatiem, lai gūtu skaidrāku priekšstatu par ES līdzekļu izlietojumu aģentūrās;

8.   atgādina principu, saskaņā ar kuru visas Kopienas aģentūras, gan subsidētās, gan nesubsidētās, ir pakļautas Parlamentam attiecībā uz to budžeta izpildes apstiprināšanu, pat gadījumos, kad saskaņā ar šo aģentūru izveides tiesību aktiem darbojas budžeta izpildes apstiprināšanas lēmējinstitūcija;

9.   aicina Revīzijas palātu veikt izpildes revīzijas visās aģentūrās un ziņot par to rezultātiem attiecīgajām Parlamenta komitejām, tai skaitā Budžeta kontroles komitejai;

10.   atzīmē, ka aģentūru skaits pastāvīgi pieaug un ka saskaņā ar Komisijas politisko atbildību par aģentūru darbību, kura ietver daudz vairāk par vienkāršu materiāltehnisku atbalstu, Komisijas ģenerāldirektorātiem, kas nodarbojas ar aģentūru izveidi un uzraudzību, vēl jo vairāk ir jāizstrādā kopēja pieeja visām aģentūrām; uzskata, ka struktūra, kas līdzīga tai, kuru aģentūras ir izveidojušas koordinācijas nodrošināšanai starp attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem, būtu pragmatisks veids, kā virzīties uz Komisijas kopēju pieeju visiem ar aģentūrām saistītajiem jautājumiem;

11.   aicina Komisiju uzlabot aģentūrām paredzēto administratīvo un tehnisko atbalstu, ņemot vērā Kopienas administratīvo noteikumu pieaugošo sarežģītību un tehniskās problēmas;

12.   konstatē, ka nevienā no Kopienas aģentūrām nav disciplināras struktūras, un aicina Komisijas dienestus īstenot nepieciešamos pasākumus, lai ātri ieviestu atbilstīgu mehānismu;

13.   atzinīgi vērtē ES aģentūru darba koordinēšanas ievērojamo uzlabošanos, kas ļauj tām risināt biežāk sastopamās problēmas un padara efektīvāku sadarbību ar Komisiju un Parlamentu;

14.   uzskata, ka jāturpina un jāvērš plašumā vairāku aģentūru īstenotā kopēja atbalsta dienesta izveide nolūkā saskaņot šo aģentūru datorizētās finanšu pārvaldības sistēmas ar atbilstīgajām Komisijas sistēmām;

15.   aicina aģentūras uzlabot sadarbību un salīdzināšanu ar attiecīgās nozares dalībniekiem; mudina Komisiju veikt pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, lai aģentūrām palīdzētu uzlabot reputāciju un pastiprināt to darbību atpazīstamību;

16.   aicina Komisiju ierosināt aģentūru gada pārskatu formas saskaņošanu, un izstrādāt darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu salīdzināt to efektivitāti;

17.   aicina aģentūras katra gada sākumā iesniegt darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu novērtēt to darbu;

18.   aicina visas aģentūras vairāk izmantot SMART pieeju uzdevumu noteikšanā, kas palīdzētu reālāk veikt plānošanu un sasniegt mērķus;

19.   piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka arī Komisija ir atbildīga par aģentūru (finanšu) pārvaldību; tāpēc mudina Komisiju uzraudzīt, kā arī vajadzības gadījumā vadīt dažādo aģentūru pārvaldību un sniegt tām nepieciešamo palīdzību, it īpaši saistībā ar konkursa procedūru pareizu piemērošanu, darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību, pareizu finanšu pārvaldību (līdzekļu nepilnīgs izlietojums un pārāk lielu izdevumu iekļaušana budžetā) un, kas ir vissvarīgākais, iekšējās kontroles sistēmas noteikumu pareizu piemērošanu;

20.   uzskata, ka aģentūru darba programmās to ieguldījums jāizsaka darbības izteiksmē un izmantojot izmērāmus rādītājus un ka pienācīga uzmanība jāvelta Komisijas izstrādātajiem iekšējās kontroles standartiem;

Īpašas piezīmes

21.   aicina centru nepieļaut līdzīgu situāciju kā 2005. finanšu gadā, kad izlietoto saistību apropriāciju līmenis bija 90 % un izlietoto maksājumu apropriāciju līmenis ‐ aptuveni 85 %; atgādina, ka tomēr pamatdarbības apropriācijas netika pilnībā izlietotas (15 % saistību apropriāciju un 20 % maksājumu apropriāciju tika anulētas un 15 % apropriāciju tika pārnestas), it īpaši pēc līgumu piešķiršanas procedūras reorganizācijas;

22.   aicina centru uzlabot plānošanu un uzraudzību visa gada garumā; atgādina, ka šajā sakarā Revīzijas palāta ir konstatējusi, ka nav ieviesta uz darbības jomām balstīta pārvaldība, lai gan centra finanšu noteikumi paredz šādu pārvaldības formu, lai uzlabotu snieguma pārraudzību;

23.   aicina centru novērst trūkumus tā izmantotajā grāmatvedības programmā (FIBUS), kura neļauj bloķēt saistības, kad to termiņš ir beidzies, ja maksājumu uzdevumu elektroniskās parakstīšanas procedūra neatbilst spēkā esošajiem noteikumiem un ja darbību izsekojamība sistēmā ir apgrūtināta;

24.   pieprasa pilnībā izmantot principu, kas nosaka kredītrīkotāja un grāmatveža pienākumu nošķiršanu, lai nepieļautu tādu situāciju kā 2005. gadā, kad dažus no grāmatveža pienākumiem veica nodaļas, par kurām atbildīgs ir kredītrīkotājs;

25.   konstatē, ka centrs savā atbildē norāda, ka veiktie pasākumi tagad nodrošina procedūru regularitāti, un tādēļ var paļauties uz to, ka centrs īsteno Revīzijas palātas ieteikumus, jo vairāk tādēļ, ka iekšējās revīzijas dienests 2006. gada rudenī nevarēja konstatēt nekādus pārkāpumus un apliecināja, ka ar centra veiktajiem pasākumiem ir panākts vēlamais rezultāts;

26.   aicina centru steidzami veikt riska analīzi, definēt ex post pārbaužu raksturu un biežumu un aprakstīt pārvaldības procedūras un iekšējās kontroles sistēmas;

27.   aicina centru steidzami precizēt, kādas ir komitejas pilnvaras izskatīt darbinieku sūdzības, turklāt komiteja nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt tai piešķirtās pilnvaras;

28.   uzstāj, ka centram jāievēro standarta darbā pieņemšanas procedūras, lai nepieļautu tādu situāciju kā 2005. gadā, kad svarīgs vadības amats tika piešķirts, izmantojot iekšējās atlases procedūru, lai gan ārēja atlases procedūra būtu nodrošinājusi plašāku kandidātu izvēli;

29.   pauž bažas par ļoti biežajām nepilnībām, ko Revīzijas palāta konstatēja pārbaudītajos līgumos, jo no sešiem līgumiem tikai vienā nebija nepilnību(7); uzstāj, ka centram jānovērš tā organizācijā un konkursu procedūrās konstatētās nepilnības;

30.   uzskata, ka centram jāsaskaņo pieeja informācijas tehnoloģiju jautājumos, it īpaši, kad tiek veidotas interneta un intraneta vietnes, un ka pašreizējā fragmentācija ir saistīta ar tehniskiem riskiem un pārmērīgām izmaksām;

31.   iedrošina centru turpināt darbu komunikācijas uzlabošanā, lai panāktu to, ka sabiedrību vairāk informē par centra darbību.

(1) OV C 266, 31.10.2006., 28. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006., 60. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2051/2004 (OV L 355, 1.12.2004., 1. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 340, 6.12.2006., 63. lpp.
(7) Nebija pamatota procedūras izvēle vai kritēriji, pēc kādiem kandidāti, kuri tika aicināti iesniegt piedāvājumus, tika atlasīti, turklāt nebija atbilstoša dokumentācija.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika