Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2153(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0097/2007

Ingivna texter :

A6-0097/2007

Debatter :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.11

Antagna texter :

P6_TA(2007)0113

Antagna texter
PDF 421kWORD 153k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
P6_TA(2007)0113A6-0097/2007
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2005 (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005, samt centrumets svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(4), särskilt artikel 12a,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0097/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 28.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 60.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 39, 13.2.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 1).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005 (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005, samt centrumets svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(4), särskilt artikel 12a,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0097/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Inkomster

Bidrag från kommissionen

16 418

13 700

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

573

724

Övriga inkomster

36

42

Inkomster totalt (a)

17 027

14 466

Budgetutgifter under budgetåret

Personal – Avdelning 1 i budgeten

Betalningar

8 862

8 579

Överförda anslag

213

466

Administration – Avdelning II i budgeten

Betalningar

865

768

Överförda anslag

334

542

Drift – Avdelning III i budgeten (exklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål)

Betalningar mot betalningsbemyndiganden för budgetåret

2 466

2 508

Betalningar mot utestående åtaganden per den 31 december 2003

2 119

2 702

Överförda anslag

Inkomster avsatta för särskilda ändamål (Phare och tredjeländer)

Betalningar

68

415

Överförda anslag

505

309

Utgifter totalt (b)

15 433

16 289

Budgetårets resultat (a–b)

1 594

-1 823

Saldo som förts över från föregående budgetår

375

-993

N-1-anslag som överförts och förfallit (Avdelning I och II icke-differentierade anslag)

111

56

Förfallna anslag som överförts från inkomster avsatta för särskilda ändamål (icke-differentierade anslag avdelning 3))

Neutralisering av överföringen N-1 för avdelning III i samband med övergången till differentierade anslag

93

 

 3 138

Belopp för återanvändning som förts över från det föregående budgetåret och inte utnyttjats

1

Återbetalningar till kommissionen

0

Kursdifferenser

1

-4

Budgetårets saldo

2 173

375

Källa: Information från centrumet - I denna tabell sammanfattas de uppgifter som lämnats av centrumet.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s.28.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 60.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 39, 13.2.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 1).
(5) EUT L 357, 31.12.2002, s.72.


3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005 (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005, samt centrumets svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (4), särskilt artikel 12a,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0097/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna, med förbehåll för reservationen, som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för centrumets direktör med avseende på genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2004(6) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet betonar att centrumet måste se till att räkenskaperna är fullständiga och att all verksamhet, även personalmatsalens inköp och försäljning, kontrolleras ordentligt.
   Parlamentet är bekymrat över de oegentligheter som revisionsrätten noterat i förfarandet för tilldelning av kontrakt: Parlamentet noterar de åtgärder som vidtagits av centrumet för att garantera att sådana oegentligheter inte upprepas. Centrumet uppmanas att se till att reglerna för anbudsgivning och konkurrensbestämmelserna strikt iakttas.
   Parlamentet betonar behovet av rättvisa, öppenhet och tydlighet vid rekryteringen.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att undvika en liknande situation som den budgetåret 2005 då det hade en genomförandegrad på 90 procent för åtagandebemyndigandena och omkring 85 procent för betalningsbemyndigandena. Det var dock inom den operativa verksamheten som anslagen underutnyttjades (15 procent av åtagandebemyndigandena, 20 procent av betalningsbemyndigandena och 15 procent av anslagen som förts över från föregående år förföll), särskilt efter en omorganisation av förfarandena för kontraktstilldelning.

22.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att förbättra planeringen av sin verksamhet och utföra en striktare övervakning under året. Parlamentet erinrar om att revisionsrätten i detta sammanhang dessutom konstaterar att verksamhetsbaserad förvaltning inte har införts trots att detta föreskrivs i centrumets budgetförordning för att få en bättre resultatuppföljning.

23.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att åtgärda bristerna i sitt dataprogram för redovisning (Fibus) enligt vilket det inte går att blockera åtaganden vilkas giltighetsdatum har löpt ut, vars förfarande för att elektroniskt underteckna betalningsorder inte följer gällande bestämmelser och i vilket det är svårt att spåra transaktioner inom systemet.

24.  Europaparlamentet kräver att principen om åtskillnad av funktioner mellan utanordnaren och räkenskapsföraren skall tillämpas fullt ut för att undvika situationer som år 2005 då vissa av räkenskapsförarens funktioner utfördes av avdelningar som utanordnaren var ansvarig för.

25.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet i sitt svar påpekar att de vidtagna åtgärderna nu säkerställer korrektheten i förfarandena och är därför övertygat om att centrumet genomför de åtgärder som revisionsrätten rekommenderar, särskilt eftersom den interna revisionstjänsten hösten 2006 inte kunde finna några ytterligare felaktigheter och bekräftade att de åtgärder som centrumet vidtagit har fått önskat resultat.

26.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att snarast genomföra en riskanalys och definiera vilket slags efterhandskontroller som skall göras och hur ofta de skall göras samt beskriva förvaltningsförfarandena och systemen för intern kontroll.

27.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att snarast utarbeta ett exakt mandat för kommittén som hanterar personalens klagomål. Kommittén bör under inga omständigheter överskrida sina befogenheter.

28.  Europaparlamentet insisterar på att centrumet skall tillämpa standardförfaranden för rekrytering i syfte att undvika en situation som år 2005 då en viktig ledningstjänst tillsattes genom ett internt uttagningsprov trots att ett externt uttagningsprov skulle ha gett ett större urval av sökande.

29.  Europaparlamentet är bekymrat över de många oriktigheter som revisionsrätten fann i sin granskning av kontrakt. Av sex kontrakt innehöll alla utom ett oriktigheter(7). Parlamentet insisterar på att centrumet måste komma till rätta med de brister som konstaterats vid anordnandet av anbudsförfaranden.

30.  Europaparlamentet anser att centrumet bör harmonisera sitt tillvägagångssätt när det gäller IT-frågor, särskilt vid upprättandet av internet- och intranetwebbplatser. Den nuvarande spridningen ger upphov till tekniska risker och onödigt stora kostnader.

31.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att fortsätta sina ansträngningar för att förbättra sitt sätt att kommunicera för att se till att allmänheten blir bättre informerad om dess verksamhet.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 28.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 60.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 39, 13.2.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 1).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 340, 6.12.2006, s. 63.
(7) Avsaknad av motivering till val av förfarande liksom till val av anbudsgivare som uppmanats att inkomma med anbud, samt otillräcklig dokumentation av dessa val.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy