Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2154(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0098/2007

Внесени текстове :

A6-0098/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/04/2007 - 7.12

Приети текстове :

P6_TA(2007)0114

Приети текстове
PDF 414kWORD 124k
Вторник, 24 април 2007 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност 2005: Eвропейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
P6_TA(2007)0114A6-0098/2007
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент прието на 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Eвропейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година(1),

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година, заедно с отговорите на Фондацията(2),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 27 февруари 2007 г. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   като взе предвид Договора за ЕС, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г.относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(4), и по-специално член 16 от него,

–   като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0098/2007),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2005 година;

2.  Представя своите забележки в следващата по-долу резолюция;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, Съвета, Комисията и на Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 266, 31.10.2006 г., стр. 37.
(2) OВ C 312, 19.12.2006 г., стр. 80.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (OВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).
(4) OВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1111/2005 (OВ L 184, 15.7.2005 г., стр.1).
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


2.Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Eвропейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година(1),

–   като взе предвид доклада на Сметната палата за окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансова година 2005, заедно с отговорите на Фондацията(2),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 27 февруари 2007 г. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   като взе предвид Договора за ЕС, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(4), и по-специално член 16 от него,

–   като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0098/2007),

1.  Отбелязва, че окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовите 2004 и 2005 г. показват следното:

Отчет за приходите и разходите за финансовите 2004 г. и 2005 г. (в EUR 1000)

 

2005

2004

Приходи

 

 

Субсидии от Комисията

18 800

18 000

Разни приходи

5

5

Приходи от предоставени услуги

158

81

Приходи общо a)

18 963

18 086

Разходи

 

 

Персонал - Дял I от бюджета

 

 

Плащания

8 814

8 606

Пренесени бюджетни кредити

157

132

 

 

 

Администрация - Дял II от бюджета

 

 

Плащания

875

1 267

Пренесени бюджетни кредити

507

489

 

 

 

Оперативни дейности - Дял Ill от бюджета

 

 

Плащания

4 967

5 056

Пренесени бюджетни кредити

3 809

2 522

Разходи общо б)

19 130

18 072

Резултати за финансовата година (a-б)

-167

14

Пренесен баланс от предходната финансова година

-1 224

-1 296

Пренесени и анулирани бюджетни кредити

71

34

Суми за повторно използване от предходната финансова година, неползвани

0

18

Събрани приходи по PHARE

260

0

Приходи по PHARE, подлежащи на събиране

0

0

Разходи по PHARE

-145

0

Други корекции

0

10

Разлики в обменен курс

0

-4

Баланс за финансовата година

-1 205

-1 224

Източник: информация, подадена от Фондацията. Таблица обобщава данните, представени от Фондацията в годишните й отчети.

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, Съвета, Комисията и на Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 266, 31.10.2006 г., стр. 37.
(2) OВ C 312, 19.12.2006 г., стр. 80.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (OВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).
(4) OВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1111/2005 (OВ L 184, 15.7.2005 г., стр.1).
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


3.Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година(1),

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година, заедно с отговорите на Фондацията(2),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 27 февруари 2007 г. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   като взе предвид Договора за ЕС, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(4), и по-специално член 16 от него,

–   като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0098/2007),

А.   като има предвид, че Сметната палата декларира, че е получила основателни уверения, че годишният отчет за финансовата година, приключила на 31 декември 2005 г., е надежден и че извършените операции, взети като цяло, са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 27 април 2006 г. Парламентът освободи директора от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2004 година(6) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото

   отбелязва констатацията на Сметната палата, че 37% от бюджетните кредити, пренесени към 2005 г., са свързани с поети задължения през декември 2004 г. и че повечето от тях се отнасят за договори за изследвания, които осъществявани през 2005 г.;
   припомня на Фондацията принципа на бюджетна ежегодност и настоятелно я призовава да зачита този принцип, с цел да се позволи правилното и прозрачно изпълнение на бюджетите, определени от бюджетния орган.

Общи бележки относно по-голямата част от агенциите на ЕС, за които се изисква индивидуално освобождаване от отговорност

1.  Счита, че непрекъснато нарастващият брой на общностните агенции и дейностите на някои от тях като че ли не формират част цялостната политическа рамка, че областта на компетенции на някои агенции не винаги отразява действителните потребности на Съюза и очакванията на гражданите, и отбелязва, че като цяло агенциите не винаги имат добра репутация, нито добри отзиви в печата;

2.  Поради това приканва Комисията да определи цялостна политическа рамка относно създаването на нови общностни агенции и да представя анализ на разходите и ползите, преди да се създаде нова агенция, като непрекъснато следи да се избягва всяко дублиране на дейности с други агенции или с областта на компетенции на други европейски организации;

3.  Приканва Сметната палата да дава становище по анализа на разходите и ползите, преди Парламентът да вземе решение;

4.  Приканва Комисията да представя на всеки пет години анализ на добавената стойност на всяка съществуваща агенция; приканва всички заинтересовани институции, при отрицателна оценка на добавената стойност на дадена агенция, да предприемат необходимите мерки, като преформулират мандата на съответната агенция или я закрият;

5.  Предвид нарастващия брой регулаторни агенции, изразява съжаление, че преговорите по проекта на институционално споразумение за оперативната рамка на тези агенции все още не са приключили и приканва компетентните служби на Сметната палата и Комисията да направят всичко възможно за бързо сключване на такова споразумение;

6.  Отбелязва, че бюджетната отговорност на Комисията налага необходимост от по-тясно обвързване на агенциите с Комисията; приканва Комисията и Съвета да вземат всички необходими мерки за предоставяне на блокиращо малцинство на Комисията в надзорните органи на регулаторните агенции до 31 декември 2007 г. и да предвидят такова малцинство от самото начало при създаването на нови агенции;

7.  Приканва Сметната палата да добави към годишния си доклад допълнителна глава, посветена на всички агенции, подлежащи на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета по отчетите на Комисията, така че да предостави много по-ясна представа за използването на средствата на ЕС от агенциите;

8.  Припомня принципа, съгласно който всички общностни агенции, независимо дали субсидирани или не, подлежат на освобождаване от отговорност от Парламента във връзка с изпълнението на бюджета, дори и в случай, че в учредителните им актове са предвидени органи, които вземат решение за такова освобождаване от отговорност;

9.  Приканва Сметната палата да извърши одит за добро финансово управление на всички агенции и да докладва за това пред съответните комисии на Парламента, включително Комисията по бюджетен контрол;

10.  Отбелязва, че броят на агенциите непрекъснато расте и че, в съответствие с политическата отговорност на Комисията за функционирането на агенциите, която далеч надхвърля чисто логистичната подкрепа, е налице все по-голяма необходимост генералните дирекции на Комисията, които отговарят за създаването и наблюдението на агенциите, да разработят единен подход към агенциите; счита, че изграждането на структура, подобна на създадената от агенциите за координиране между заинтересованите генерални дирекции, би могла да бъде един прагматичен начин за постигане на напредък по установяването от Комисията на единен подход по всички въпроси, свързани с агенциите;

11.  Приканва Комисията да подобри административната и техническата помощ за агенциите, като се отчита нарастващата сложност на административните правила и техническите проблеми на Общността;

12.  Отбелязва липсата на дисциплинарни органи във всички общностни агенции и приканва службите на Комисията да вземат необходимите мерки за създаване на такъв механизъм;

13.  Приветства значителните подобрения в координацията между агенциите на ЕС, които им позволяват да решават повтарящите се проблеми и правят сътрудничеството с Комисията и Парламента по-ефективно;

14.  Счита, че мярката, предприета от редица агенции, за създаване на обща услуга за поддръжка, целяща да приведе компютърните системи за финансово управление в съответствие с тези на Комисията, трябва да се продължи и разшири;

15.  Призовава агенциите да подобрят сътрудничеството си и съизмерването си с другите субекти в съответната област; насърчава Комисията да приеме мерките, които счита за необходими, за да подпомогне агенциите да подобрят репутацията си и да популяризират своята дейност;

16.  Призовава Комисията да излезе с предложение за хармонизиран формат на ежегодното отчитане на агенциите и да разработи показатели за постигнатите резултати, което да позволи сравнение на ефикасността им;

17.  Приканва агенциите в началото на всяка година да представят показатели за работата, по които могат да бъдат оценявани;

18.  Приканва всички агенции все повече да използват цели, които са конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни (SMART), което би трябвало да доведе до по-реалистично планиране и постигане на целите;

19.  Изразява съгласие със Сметната палата, че Комисията също носи отговорност за (финансовото) управление на агенциите; следователно, настоятелно приканва Комисията да наблюдава и при необходимост, да насочва и да подпомага ръководните органи на различните агенции, особено във връзка с правилното прилагане на тръжни процедури, процедури по прозрачност на назначенията, добро финансово управление (понижено разходване и завишено бюджетиране) и преди всичко, правилното прилагане на правилата относно рамката за вътрешен контрол;

20.  Счита, че работните програми на агенциите трябва да отразяват техния принос от оперативна и количествена гледна точка и че трябва да се отделя необходимото внимание на Стандартите на Комисията за вътрешен контрол;

Конкретни бележки

21.  Приканва Фондацията да обърне повече внимание на процентите на пренесени средства през 2005 г. по отношение на бюджетните кредити за административни разходи (дял II) и оперативни дейности (дял III), които остават на високото ниво от съответно 37 % и 44 %;

22.  Приканва Комисията и Фондацията да продължат да изясняват ситуацията с неанулираните бюджетни кредити;

23.  Приканва Фондацията да представи работна програма, която отразява приноса й по оперативен и измерим начин;

24.  Счита, че Фондацията е източник на важна информация за всички европейски институции, при вземането на политически решения и за широката общественост;

25.  Изразява загриженост, че за 2005 г. не съществува изчерпателен документ, който да анализира рисковете, произтичащи от финансовите и оперативни аспекти на дейността на Фондацията, нито утвърждаване на процедурите, въведени от разпоредителите с бюджетни кредити, за да се гарантира точността и изчерпателността на финансовата информация, която тя е изпратила на счетоводителя, с изключение на аспектите, свързани с обработката на данни;

26.  Насърчава Фондацията да продължава усилията за по-нататъшно подобряване на способите си на комуникация, с цел да гарантира, че обществеността може да бъде по-добре информирана за резултатите от нейните проучвания, като по този начин се засили общественият дебат по важни въпроси, като например отраженията и причините за мерките за преструктуриране на търговски дружества.

(1) OВ C 266, 31.10.2006 г., стр. 37.
(2) OВ C 312, 19.12.2006 г., стр. 80.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (OВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).
(4) OВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1111/2005 (OВ L 184, 15.7.2005 г., стр.1).
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 340, 6.12.2006 г., стр. 69.

Правна информация - Политика за поверителност