Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2154(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0098/2007

Předložené texty :

A6-0098/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/04/2007 - 7.12

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0114

Přijaté texty
PDF 429kWORD 117k
Úterý, 24. dubna 2007 - Štrasburk
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
P6_TA(2007)0114A6-0098/2007
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o absolutoriu za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2005, spolu s odpověďmi nadace(2),

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 27. února 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0098/2007),

1.   uděluje výkonnému řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2005,

2.   uvádí své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 266, 31.10.2006, s. 37.
(2) Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 80.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s .1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s .1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1111/2005 (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 1).
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2005, spolu s odpověďmi nadace(2),

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 27. února 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0098/2007),

1.   konstatuje, že konečná účetní závěrka Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtové roky 2004 a 2005 má tuto podobu:

Výkaz příjmů a výdajů za rozpočtové roky 2004 a 2005 (v tis. EUR)

2005

2004

Příjmy

 

 

Dotace Komise

18 800

18 000

Různé příjmy

5

5

Příjmy z poskytnutých služeb

158

81

Příjmy celkem (a)

18 963

18 086

Výdaje

 

 

Zaměstnanci – hlava I rozpočtu

 

 

Platby

8 814

8 606

Přenesené prostředky

157

132

Správa – hlava II rozpočtu

 

 

Platby

875

1 267

Přenesené prostředky

507

489

Provozní činnosti – hlava III rozpočtu

 

 

Platby

4 967

5 056

Přenesené prostředky

3 809

2 522

Výdaje celkem (b)

19 130

18 072

Provozní výsledek za daný rozpočtový rok (a – b)

-167

14

Zůstatek přenesený z předchozího rozpočtového roku

-1 224

-1 296

Přenesené a zrušené prostředky

71

34

Částky z předchozího rozpočtové roku určené ke znovuvyužití a nevyužité

0

18

Vybrané příjmy na PHARE

260

0

Příjmy na PHARE, které měly být vybrány

0

0

Výdaje na PHARE

-145

0

Jiné úpravy

0

10

Rozdíly směnných kurzů

0

-4

Zůstatek za rozpočtový rok

-1 205

-1 224

Zdroj: Údaje nadace. Tato tabulka podává souhrnný přehled údajů uvedených v roční účetní závěrce nadace.

2.   schvaluje uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2005;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 266, 31.10.2006, s. 37.
(2) Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 80.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s .1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s .1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1111/2005 (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 1).
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2005, spolu s odpověďmi nadace(2),

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 27. února 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0098/2007),

A.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2005 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

B.   vzhledem k tomu, že dne 27. dubna 2006 udělil Parlament řediteli absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2004(6) a v usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria Parlament mimo jiné

   - bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že 37 % prostředků přenesených do roku 2005 se týkalo závazků přijatých v prosinci 2004 a že většina těchto závazků se týkala smluv na provádění studií v roce 2005;
   - připomíná nadaci zásadu ročního rozpočtu a naléhavě ji žádá, aby tuto zásadu respektovala v zájmu umožnění řádného a transparentního plnění rozpočtů stanovených rozpočtovým orgánem;

Obecné připomínky týkající se většiny agentur EU, kterým se jednotlivě uděluje absolutorium

1.   domnívá se, že stále rostoucí počet agentur Společenství a činnosti některých z nich nezapadají do celkového orientačního rámce, že poslání některých z nich nejsou vždy odrazem skutečných potřeb Unie ani očekávání jejích občanů, a konstatuje, že obecně nemají agentury vždy dobrou pověst, ani příznivý ohlas v tisku;

2.   vyzývá proto Komisi, aby definovala celkový orientační rámec, pokud jde o zakládání nových agentur Společenství, aby před zřízením jakékoli nové agentury předložila analýzu nákladů a přínosů a vždy dbala na to, aby nedošlo ke zdvojování činností mezi agenturami nebo překrývání s náplní činnosti jiných evropských organizací;

3.   vyzývá Účetní dvůr, aby k této studii nákladů a přínosů zaujal stanovisko před tím, než Parlament učiní rozhodnutí;

4.   vyzývá Komisi, aby každých pět let předložila studii o přínosu každé stávající agentury; vyzývá všechny příslušné orgány, aby v případě negativního hodnocení přínosu určité agentury učinily nezbytné kroky a buď nově vymezily mandát dané agentury, nebo ji zrušily;

5.   vzhledem k rostoucímu počtu regulačních agentur vyjadřuje politování nad skutečností, že jednání o projektu interinstitucionální dohody o rámci pro tyto agentury dosud neskončila, a vyzývá příslušná oddělení Komise, aby po konzultaci s Účetním dvorem učinila vše pro rychlé dosažení dohody;

6.   konstatuje, že vzhledem k odpovědnosti Komise za rozpočet je potřebná užší vazba agentur na Komisi; vyzývá Komisi a Radu k provedení všech kroků potřebných k tomu, aby do 31. prosince 2007 měla Komise menšinový hlas s právem veta v dozorčích radách regulačních agentur a aby se s tímto požadavkem od počátku počítalo při vzniku nových agentur;

7.   vyzývá Účetní dvůr, aby vytvořil ve své výroční zprávě ještě jednu kapitolu, která bude věnována všem agenturám, jimž se uděluje absolutorium v rámci účetní závěrky Komise, a bude tak možno získat jasnější představu o tom, jak agentury vynakládají finanční prostředky EU;

8.   připomíná zásadu, podle níž všechny agentury Společenství – ať už pobírají dotace, nebo ne – podléhají udělování absolutoria ze strany Parlamentu, a to i v případě, kdy na základě jejich zřizovacích nařízení uděluje absolutorium jiný orgán;

9.   vyzývá Účetní dvůr k tomu, aby ve všech agenturách provedl audit výkonnosti a předložil o něm zprávu příslušným výborům Parlamentu včetně Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

10.   konstatuje, že počet agentur neustále roste a že v souladu s politickou odpovědností Komise za fungování agentur, která výrazně přesahuje pouhou logistickou podporu, je stále více zapotřebí, aby generální ředitelství Komise odpovědná za zřizování agentur a sledování jejich činnosti vypracovala obecný přístup k agenturám; domnívá se, že struktura podobná té, kterou vytvořily agentury pro koordinaci mezi příslušnými GŘ, by byla pragmatickým krokem k vytvoření obecného přístupu, který by Komise používala ve všech záležitostech týkajících se agentur;

11.   vyzývá Komisi, aby zlepšila administrativní a technickou podporu agenturám, a to s přihlédnutím ke stále větší složitosti správních předpisů Společenství a k technickým problémům;

12.   konstatuje, že ve všech agenturách Společenství chybí disciplinární orgán, a vyzývá Komisi, aby přijala opatření nezbytná k rychlému zavedení takového mechanismu;

13.   vítá výrazná zlepšení koordinace mezi agenturami, což jim umožňuje řešit opakující se problémy a účinněji spolupracovat s Komisí a Parlamentem;

14.   domnívá se, že vytvoření společné služby poskytování podpory mezi několika agenturami, jejímž cílem je dosáhnout kompatibility systémů finančního řízení se systémy Komise, je opatřením, které by se mělo dále rozvíjet a mělo by být rozšířeno;

15.   vyzývá agentury, aby zlepšily svou spolupráci a porovnávání činnosti se subjekty působícími v dané oblasti; vyzývá Komisi, aby přijala opatření, jež uzná za nezbytná, s cílem pomoci agenturám zlepšit jejich pověst a zvýšit viditelnost jejich činností;

16.   vyzývá Komisi, aby vypracovala návrh na jednotnou úpravu formátu výročních zpráv agentur a stanovila ukazatele výkonnosti, které by umožnily srovnávat účinnost jejich působení;

17.   vyzývá agentury, aby na začátku každého roku předložily ukazatele výkonnosti, na jejichž základě by bylo možno měřit jejich výsledky;

18.   vyzývá všechny agentury, aby ve větší míře využívaly cílů SMART, které by měly vést k realističtějšímu plánování a plnění cílů;

19.   souhlasí s Účetním dvorem, že Komise je odpovědná rovněž za (finanční) řízení agentur; naléhavě proto žádá Komisi, aby kontrolovala – a v nutných případech řídila a byla nápomocna – řízení jednotlivých agentur, zejména pokud jde o řádné uplatňování postupů při zadávání veřejných zakázek, průhlednost náborových postupů, řádné finanční řízení (v oblasti výdajů a sestavování rozpočtu), a především řádné uplatňování předpisů týkajících se rámce vnitřní kontroly;

20.   domnívá se, že v pracovních programech agentur by měl být měřitelným způsobem vyjádřen jejich příspěvek z hlediska provozních úkolů a že by měla být věnována náležitá pozornost normám vnitřní kontroly, které uplatňuje Komise;

Specifické připomínky

21.   vyzývá nadaci, aby věnovala větší pozornost míře přenesených prostředků v roce 2005, pokud jde o závazky u správních výdajů (hlava II) a provozní činnosti (hlava III), která zůstala vysoká a činí 37 %, resp. 44 %;

22.   vyzývá Komisi a nadaci, aby i nadále usilovaly o vyjasnění situace kolem prostředků, které nebyly zrušeny;

23.   vyzývá nadaci, aby předložila pracovní program, který vyjadřuje její příspěvek z hlediska provozních úkolů a měřitelným způsobem;

24.   považuje nadaci za zdroj důležitých informací pro všechny orgány EU, pro politická rozhodnutí, pro podniky a širokou veřejnost;

25.   je znepokojen tím, že pro rok 2005 neexistuje komplexní dokument obsahující analýzu rizika, které vyplývá z finančních a provozních aspektů činností nadace, a že nebyla potvrzena platnost postupů zavedených schvalujícími osobami s cílem zaručit přesnost a úplnost finančních informací, které agentura zasílá účetnímu, s výjimkou těch, jež se týkají aspektů informačních technologií;

26.   vybízí nadaci, aby pokračovala ve svém úsilí dále zlepšovat způsoby komunikace s cílem dosáhnout toho, aby mohla být veřejnost více informována o výsledcích jejích studií, a aby tak obohatila veřejnou diskusi o důležitých otázkách, např. o důsledcích a příčinách restrukturalizačních opatření podniků.

(1) Úř. věst. C 266, 31.10.2006, s. 37.
(2) Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 80.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s .1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s .1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1111/2005 (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 1).
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 340, 6.12.2006, s. 69.

Právní upozornění - Ochrana soukromí