Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2154(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0098/2007

Pateikti tekstai :

A6-0098/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/04/2007 - 7.12

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0114

Priimti tekstai
PDF 415kWORD 104k
Antradienis, 2007 m. balandžio 24 d. - Strasbūras
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
P6_TA(2007)0114A6-0098/2007
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2005 finansinių metų galutines finansines ataskaitas(1)

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2005 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(2)

–   atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 27 d. Tarybos rekomendaciją (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   atsižvelgdamas į EB sutartį, ypač į jos 276 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(4), ypač į jo 16 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6-0098/2007),

1.   suteikia patvirtinimą Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo vykdomajam direktoriui, kad fondo 2005 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.   išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 266, 2006 10 31, p. 37.
(2) OL C 312, 2006 12 19, p. 80.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).
(4) OL L 139, 1975 5 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1111/2005 (OL L 184, 2005 7 15, p. 1).
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


2. 2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2005 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2005 finansinių metų galutines metines ataskaitas(1),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2005 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(2),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 27 d. Tarybos rekomendaciją (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   atsižvelgdamas į EB sutartį, ypač į jos 276 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(4), ypač į jo 16 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6–0098/2007),

1.   pažymi, kad Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2004 ir 2005 finansinių metų galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti šie duomenys:

2004 ir 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos duomenys (tūkst. EUR)

2005

2004

Pajamos

 

 

Komisijos subsidijos

18 800

18 000

Įvairios pajamos

5

5

Pajamos iš suteiktų paslaugų

158

81

Iš viso pajamų (a)

18 963

18 086

Išlaidos

 

 

Darbuotojai. Biudžeto I antraštinė dalis

 

 

Mokėjimai

8 814

8 606

Perkelti asignavimai

157

132

 

 

 

Administracija - II antraštinė biudžeto dalis

 

 

Mokėjimai

875

1 267

Perkelti asignavimai

507

489

 

 

 

Einamoji veikla - Biudžeto III antraštinė dalis

 

 

Mokėjimai

4 967

5 056

Perkelti asignavimai

3 809

2 522

Iš viso išlaidų (b)

19 130

18 072

Finansinių metų (a-b) rezultatas

-167

14

Likutis, perkeltas iš ankstesnių finansinių metų

-1 224

-1 296

Perkeltieji ir atšauktieji asignavimai

71

34

Sumos, nepanaudotos praeitais finansiniais metais, skirtos naudojimui

0

18

PHARE gautos pajamos

260

0

PHARE gautinos pajamos

0

0

PHARE išlaidos

-145

0

Kiti patikslinimai

0

10

Valiutos kurso skirtumai

0

-4

Finansinių metų likutis

-1 205

-1 224

Šaltinis: Fondo duomenys. Šioje lentelėje pateikiami apibendrinti Fondo metinių ataskaitų duomenys.

2.   pritaria Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2005 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 266, 2006 10 31, p. 37.
(2) OL C 312, 2006 12 19, p. 80.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).
(4) OL L 139, 1975 5 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1111/2005 (OL L 184, 2005 7 15, p. 1).
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


3. 2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2005 finansinių metų galutines metines ataskaitas(1),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2005 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(2),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 27 d. Tarybos rekomendaciją (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   atsižvelgdamas į EB sutartį ir ypač į jos 276 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(4), ypač į jo 16 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6–0098/2007),

A.   kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas tinkamas patvirtinimas, kad metinės 2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų ataskaitos yra patikimos ir visos vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.   kadangi 2006 m. balandžio 27 d. Parlamentas direktoriui patvirtino 2004 finansinių metų Fondo biudžeto įvykdymą(6) ir prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje rezoliucijoje Parlamentas inter alia pažymėjo, kad:

   pažymi Audito Rūmų išvadą, kad 37 proc. į 2005 m. perkeltų asignavimų yra susiję sus įsipareigojimais, kurie buvo prisiimti 2004 m. gruodžio mėn., o didžioji jų dalis, susijusi su mokymo sutartimis, bus įvykdyta 2005 m.;
   primena fondui kasmetinį biudžeto principą ir ragina jį laikytis šio principo siekiant teisingo ir skaidraus Biudžeto institucijos numatyto biudžeto įvykdymo;

Bendros pastabos dėl daugumos ES agentūrų, kurioms reikia atskiro biudžeto įvykdymo patvirtinimo

1.   mano, kad vis didėjantis Bendrijos agentūrų skaičius ir kai kurių agentūrų veikla nėra susijusi su bendrąja politikos struktūra, kad kai kurių agentūrų funkcijos ne visada atspindi tikruosius Sąjungos poreikius ir jų piliečių lūkesčius, ir pažymi, kad, apskritai, ne visada agentūros turi gerą įvaizdį ar apie jas atsiliepiama gerai spaudoje;

2.   dėl šios priežasties ragina Komisiją apibrėžti bendrąją politikos struktūrą dėl naujų Bendrijos agentūrų kūrimo ir prieš steigiant bet kokią naują agentūrą pateikti išlaidų ir galimos naudos tyrimą užtikrinant, kad nebūtų agentūrų veiklos dubliavimosi ar funkcijų dubliavimosi su kitomis Europos organizacijomis;

3.   ragina Audito Rūmus pateikti nuomonę apie išlaidų ir galimos naudos analizę prieš Parlamentui priimant savo sprendimą;

4.   ragina Komisiją kas penkerius metus pateikti tyrimą apie kiekvienos veikiančios agentūros teikiamą naudą; jei agentūros teikiamos naudos įvertinimas būtų neigiamas, prašo visų susijusių institucijų imtis būtinų veiksmų ir performuluoti tos agentūros įgaliojimus ar ją uždaryti;

5.   atsižvelgdamas į tai, jog daugėja reguliavimo agentūrų, apgailestauja, kad derybos dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl šių agentūrų veiklos sistemos projekto dar nesibaigė, ir ragina atsakingas Komisijos tarnybas, konsultuojantis su Audito Rūmais, imtis visų priemonių, kad būtų kuo greičiau sudarytas šis susitarimas;

6.   pažymi, kad, atsižvelgiant į Komisijos atsakomybę biudžeto srityje, būtina glaudžiau susieti agentūras su Komisija; ragina Komisiją ir Tarybą imtis visų būtinų priemonių, kad iki 2007 m. gruodžio 31 d. reguliavimo agentūrų priežiūros organuose Komisijai būtų suteiktos blokuojančios mažumos teisės, o steigiant naujas agentūras šios teisės būtų numatomos iš anksto;

7.   ragina Audito Rūmus į savo metinę ataskaitą įtraukti papildomą skyrių, skirtą visoms agentūroms, kurių biudžeto įvykdymą reikia patvirtinti kartu su Komisijos finansine atskaitomybe, siekiant geriau suprasti, kaip agentūros naudoja ES lėšas;

8.   primena principą, pagal kurį Parlamentas tvirtina visų ES agentūrų, nesvarbu, subsidijuojamų, ar ne, biudžeto įvykdymą, net ir tais atvejais, kai agentūros steigimo dokumente nurodyta kita jos biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija;

9.   ragina Audito Rūmus atlikti visų agentūrų veiklos auditą ir pranešti apie tai atsakingiems Parlamento komitetams, įskaitant Biudžeto kontrolės komitetą;

10.   pažymi, kad agentūrų skaičius nuolat didėja ir kad pagal Komisijos politinę atsakomybę dėl agentūrų veiklos, kuri apima daug daugiau nei paprastą logistinę paramą, Komisijos generaliniams direktoratams, kurie atsako už agentūrų steigimą ir stebėseną, dar labiau reikia nustatyti bendrą požiūrį į agentūras; mano, kad struktūros, panašios į agentūrų sukurtą struktūrą, skirtą veiklos koordinavimui su atitinkamais generaliniais direktoratais, sukūrimas būtų pragmatiškas žingsnis siekiant nustatyti bendrą su Komisija požiūrį į visus klausimus, susijusius su agentūromis;

11.   ragina Komisiją pagerinti administracinę ir techninę paramą agentūroms atsižvelgiant į didėjantį Bendrijos administracinių taisyklių ir techninių problemų sudėtingumą;

12.   pažymi, kad jokioje Bendrijos agentūroje nėra priežiūros organo, ir ragina Komisiją imtis būtinų priemonių, kad kuo greičiau būtų sukurtas toks mechanizmas;

13.   džiaugiasi, kad gerokai patobulėjo Europos Sąjungos agentūrų darbo koordinavimas ir jos gali spręsti vis kylančias problemas ir padidinti bendradarbiavimo su Komisija ir Parlamentu veiksmingumą;

14.   mano, kad kelių agentūrų bendros paramos tarnybos, kurios paskirtis – suderinti finansinio valdymo informacines sistemas su Komisijos informacinėmis sistemomis, sukūrimas – tai priemonė, kurią reikėtų tęsti ir plėtoti;

15.   ragina agentūras tobulinti bendradarbiavimą su atitinkamų sričių veikėjais, taip pat tobulinti bendrų su jais tikslų nustatymą; skatina Komisiją priimti, jos manymu, būtinas priemones, kurios padėtų agentūroms pagerinti jų įvaizdį ir sustiprinti jų veiklos matomumą;

16.   ragina Komisiją pateikti pasiūlymą suderinti kasmetinių agentūrų ataskaitų formatą ir sukurti veiklos rodiklius, pagal kuriuos būtų galima palyginti jų efektyvumą;

17.   ragina agentūras kiekvienų metų pradžioje pateikti veiklos rodiklius, pagal kuriuos galėtų būti vertinama šių agentūrų veikla;

18.   ragina agentūras vis labiau siekti SMART (konkrečių, įvertinamų, pasiekiamų, tinkamų, laiku pasiekiamų) tikslų, nes tai padėtų realiau planuoti ir pasiekti tikslus;

19.   pritaria Audito Rūmams, kad Komisijai taip pat tenka atsakomybė už agentūrų (finansinį) valdymą; taigi ragina Komisiją kontroliuoti įvairias agentūras, jei reikia, teikti joms nurodymus ir padėti jas valdyti, visų pirma turint mintyje tinkamą konkurso procedūrų taikymą, įdarbinimo procedūrų skaidrumą, patikimą finansų valdymą (per mažas išlaidas ir pernelyg didelių sumų numatymą biudžete) ir, svarbiausia, tinkamą taisyklių, susijusių su vidaus kontrolės sistema, taikymą;

20.   mano, kad agentūrų darbo programose turėtų atsispindėti pamatuojamas jų indėlis atsižvelgiant į vykdomą veiklą ir kad turėtų būti skiriamas reikiamas dėmesys Komisijos vidaus kontrolės standartams;

Specialios pastabos

21.   ragina Fondą atkreipti didesnį dėmesį į tai, kad 2005 m. perkelta daug lėšų, susijusių su administravimo išlaidų (II antraštinė dalis) ir einamosios veiklos (III antraštinė dalis) įsipareigojimais (atitinkamai 37 proc. ir 44 proc.);

22.   ragina Komisiją ir Fondą toliau aiškintis dėl nepanaikintų asignavimų padėties;

23.   ragina Fondą pateikti darbo programą, kurioje atsispindėtų įvertinamas jo indėlis atsižvelgiant į vykdomą veiklą;

24.   mano, kad Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas − tai svarbios informacijos šaltinis visoms ES institucijoms, politinių sprendimų priėmimo proceso metu ir visai visuomenei;

25.   yra susirūpinęs, kad 2005 m. nebuvo pateikta išsamaus dokumento, kuriame būtų analizuojama rizika, susijusi su Fondo veiklos finansiniais ir operaciniais aspektais, taip pat nepateiktas ir procedūrų, kurias pradėjo taikyti leidimus duodantys pareigūnai, siekdami užtikrinti apskaitos pareigūnui Fondo siunčiamos finansinės informacijos tikslumą ir išsamumą, patvirtinimas, išskyrus aspektus, susijusius su duomenų apdorojimu;

26.   ragina Fondą dėti tolesnes pastangas siekiant dar labiau gerinti ryšių metodus, kad visuomenė būtų geriau informuojama apie Fondo tyrimų rezultatus ir galėtų aktyviau vykti atvira diskusija svarbiais klausimais, pvz. apie įmonių restruktūrizavimo priežastis ir padarinius.

(1) OL C 266, 2006 10 31, p. 37.
(2) OL C 312, 2006 12 19, p. 80.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).
(4) OL L 139, 1975 5 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr.1111/2005 (OL L 184, 2005 7 15, p. 1).
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 340, 2006 12 6, p. 69.

Teisinė informacija - Privatumo politika