Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2154(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0098/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0098/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 24/04/2007 - 7.12

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0114

Pieņemtie teksti
PDF 367kWORD 97k
Otrdiena, 2007. gada 24. aprīlis - Strasbūra
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
P6_TA(2007)0114A6-0098/2007
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa lēmums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2005. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(4) un it īpaši tās 16. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A6-0098/2007),

1.   sniedz Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izpilddirektoram apstiprinājumu par fonda 2005. finanšu gada budžeta izpildi;

2.   izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (L sērijā).

(1) OV C 266, 31.10.2006., 37. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006., 80. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1111/2005 (OV L 184, 15.7.2005., 1. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa lēmums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda kontu slēgšanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2005. finanšu gada pārskatiem, ar Fonda atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(4) un it īpaši tās 16. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A6-0098/2007),

1.   konstatē, ka Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2004. un 2005. finanšu gada galīgie pārskati ir šādi:

Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2004. un 2005. finanšu gadu (EUR 1000)

2005

2004

Ieņēmumi

 

 

Komisijas subsīdijas

18 800

18 000

Dažādi ieņēmumi

5

5

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem

158

81

Ieņēmumi kopā (a)

18 963

18 086

Izdevumi

 

 

Personāls – budžeta I sadaļa

 

 

Maksājumi

8 814

8 606

Pārnestās apropriācijas

157

132

 

 

 

Administrācija – budžeta II sadaļa

 

 

Maksājumi

875

1 267

Pārnestās apropriācijas

507

489

 

 

 

Pamatdarbības – budžeta III sadaļa

 

 

Maksājumi

4 967

5 056

Pārnestās apropriācijas

3 809

2 522

Izdevumi kopā (b)

19 130

18 072

Finanšu gada rezultāts (a – b)

-167

14

No iepriekšējā finanšu gada pārnestais atlikums

-1 224

-1 296

Pārnestās un anulētās apropriācijas

71

34

Neizlietotās atkārtoti izmantojamās summas no iepriekšējā finanšu gada

0

18

Iekasētie PHARE ieņēmumi

260

0

Iekasējamie PHARE ieņēmumi

0

0

PHARE izdevumi

-145

0

Citas korekcijas

0

10

Valūtas kursa svārstības

0

-4

Finanšu gada atlikums

-1 205

-1 224

Avots: Fonda sniegtie dati. Šajā tabulā apkopota fonda gada pārskatos sniegtā informācija.

2.   apstiprina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda kontu slēgšanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (L sērijā).

(1) OV C 266, 31.10.2006., 37. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006., 80. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1111/2005 (OV L 184, 15.7.2005., 1. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2005. finanšu gada pārskatiem, ar Fonda atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(4) un it īpaši tās 16. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A6-0098/2007),

A.   tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka gada pārskati par finanšu gadu, kas beidzās 2005. gada 31. decembrī, ir ticami un ka notikušie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi;

B.   tā kā 2006. gada 27. aprīlī Eiropas Parlaments sniedza direktoram apstiprinājumu par fonda 2004. finanšu gada budžeta izpildi(6) un lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu pievienotajā rezolūcijā Parlaments cita starpā:

   atzīmē Revīzijas palātas konstatējumu, ka 37 % no apropriācijām, kuras tika pārnestas uz 2005. gadu, bija saistīti ar 2004. gada decembrī uzņemtajām saistībām un lielākā daļa šo apropriāciju bija paredzēta līgumiem par pētījumiem, kas notiktu 2005. gadā;
   atgādina fondam par gada pārskata principu budžetā un mudina fondu ievērot šo principu, lai varētu pareizi un pārskatāmi izpildīt budžeta lēmējinstitūcijas noteikto budžetu,

Vispārējas piezīmes attiecībā uz vairumu ES aģentūru, kuru budžeta izpilde ir jāapstiprina atsevišķi

1.   uzskata, ka aizvien pieaugošais Kopienas aģentūru skaits un dažu no tām darbība, šķiet, neiekļaujas vispārējā pamatievirzē un ka atsevišķu aģentūru uzdevumi ne vienmēr atspoguļo Savienības faktiskās vajadzības un tās pilsoņu cerības, un konstatē, ka kopumā aģentūrām ne vienmēr ir laba reputācija un labas atsauksmes presē;

2.   tādēļ aicina Komisiju noteikt vispārēju pamatievirzi attiecībā uz jaunu Kopienas aģentūru izveidi un ikreiz pirms jaunas aģentūras izveides iesniegt izmaksu un guvumu analīzi, vienlaikus raugoties, lai nenotiktu nekāda darbību pārklāšanās starp aģentūrām vai ar citu Eiropas organizāciju uzdevumiem;

3.   aicina Revīzijas palātu pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas Parlamentā sniegt atzinumu par izmaksu un guvumu analīzi;

4.   aicina Komisiju ik pēc pieciem gadiem iesniegt pētījumu par ikvienas esošās aģentūras pievienoto vērtību; aicina visas attiecīgās institūcijas aģentūras pievienotās vērtības negatīva novērtējuma gadījumā īstenot nepieciešamos pasākumus, no jauna formulējot konkrētās aģentūras pilnvaras vai slēdzot to;

5.   ņemot vērā regulatīvo aģentūru pieaugošo skaitu, pauž nožēlu, ka vēl nav pabeigtas sarunas saistībā ar iestāžu nolīguma projektu par šo aģentūru darbības pamatnoteikumiem, un aicina Komisijas kompetentos dienestus sadarbībā ar Revīzijas palātu darīt visu iespējamo, lai ātri noslēgtu šādu nolīgumu;

6.   konstatē, ka sakarā ar Komisijai deleģēto atbildību par budžeta pareizu izpildi ir nepieciešama ciešāka aģentūru piesaiste Komisijai; aicina Komisiju un Padomi veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai Komisijai līdz 2007. gada 31. decembrim paredzētu tādu pārstāvību regulatīvās aģentūras uzraugošās struktūrās, kas tai ļautu bloķēt lēmumu pieņemšanu, kā arī jau sākotnēji nodrošināt šādu pārstāvību jaunu aģentūru dibināšanas gadījumā;

7.   aicina Revīzijas palātu savā gada pārskatā izveidot papildu nodaļu par visām aģentūrām, kuru budžeta izpilde jāapstiprina saskaņā ar Komisijas pārskatiem, lai gūtu skaidrāku priekšstatu par ES līdzekļu izlietojumu aģentūrās;

8.   atgādina principu, saskaņā ar kuru visas Kopienas aģentūras, gan subsidētās, gan nesubsidētās, ir pakļautas Parlamentam attiecībā uz to budžeta izpildes apstiprināšanu, pat gadījumos, kad saskaņā ar šo aģentūru izveides tiesību aktiem darbojas budžeta izpildes apstiprināšanas lēmējinstitūcija;

9.   aicina Revīzijas palātu veikt izpildes revīzijas visās aģentūrās un ziņot par to rezultātiem attiecīgajām Parlamenta komitejām, tai skaitā Budžeta kontroles komitejai;

10.   atzīmē, ka aģentūru skaits pastāvīgi pieaug un ka saskaņā ar Komisijas politisko atbildību par aģentūru darbību, kura ietver daudz vairāk par vienkāršu materiāltehnisku atbalstu, Komisijas ģenerāldirektorātiem, kas nodarbojas ar aģentūru izveidi un uzraudzību, vēl jo vairāk ir jāizstrādā kopēja pieeja visām aģentūrām; uzskata, ka struktūra, kas līdzīga tai, kuru aģentūras ir izveidojušas koordinācijas nodrošināšanai starp attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem, būtu pragmatisks veids, kā virzīties uz Komisijas kopēju pieeju visiem ar aģentūrām saistītajiem jautājumiem;

11.   aicina Komisiju uzlabot aģentūrām paredzēto administratīvo un tehnisko atbalstu, ņemot vērā Kopienas administratīvo noteikumu pieaugošo sarežģītību un tehniskās problēmas;

12.   konstatē, ka nevienā no Kopienas aģentūrām nav disciplināras struktūras, un aicina Komisijas dienestus īstenot nepieciešamos pasākumus, lai ātri ieviestu atbilstīgu mehānismu;

13.   atzinīgi vērtē ES aģentūru darba koordinēšanas ievērojamo uzlabošanos, kas ļauj tām risināt biežāk sastopamās problēmas un padara efektīvāku sadarbību ar Komisiju un Parlamentu;

14.   uzskata, ka jāturpina un jāvērš plašumā vairāku aģentūru īstenotā kopēja atbalsta dienesta izveide nolūkā saskaņot šo aģentūru datorizētās finanšu pārvaldības sistēmas ar atbilstīgajām Komisijas sistēmām;

15.   aicina aģentūras uzlabot sadarbību un salīdzināšanu ar attiecīgās nozares dalībniekiem; mudina Komisiju veikt pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, lai aģentūrām palīdzētu uzlabot reputāciju un pastiprināt to darbību atpazīstamību;

16.   aicina Komisiju ierosināt aģentūru gada pārskatu formas saskaņošanu, un izstrādāt darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu salīdzināt to efektivitāti; aģentūru gada pārskatu formas saskaņošanu, lai izstrādātu darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu salīdzināt to efektivitāti;

17.   aicina aģentūras katra gada sākumā iesniegt darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu novērtēt to darbu;

18.   aicina visas aģentūras vairāk izmantot SMART pieeju uzdevumu noteikšanā, kas palīdzētu reālāk veikt plānošanu un sasniegt mērķus;

19.   piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka arī Komisija ir atbildīga par aģentūru (finanšu) pārvaldību; tāpēc mudina Komisiju uzraudzīt, kā arī vajadzības gadījumā vadīt dažādo aģentūru pārvaldību un sniegt tām nepieciešamo palīdzību, it īpaši saistībā ar konkursa procedūru pareizu piemērošanu, darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību, pareizu finanšu pārvaldību (līdzekļu nepilnīgs izlietojums un pārāk lielu izdevumu iekļaušana budžetā) un, kas ir vissvarīgākais, iekšējās kontroles sistēmas noteikumu pareizu piemērošanu;

20.   uzskata, ka aģentūru darba programmās to ieguldījums jāizsaka darbības izteiksmē un izmantojot izmērāmus rādītājus un ka pienācīga uzmanība jāvelta Komisijas izstrādātajiem iekšējās kontroles standartiem;

Īpaši jautājumi

21.   aicina fondu pievērst lielāku uzmanību apropriāciju pārnešanas līmenim 2005. gadā, jo attiecībā uz saistībām, kas paredzētas administratīvajiem izdevumiem (II sadaļa) un pamatdarbības pasākumiem (III sadaļa), tas joprojām bija augsts ‐ attiecīgi 37 % un 44 %;

22.   aicina Komisiju un fondu turpināt situācijas izpēti saistībā ar apropriācijām, kas netika anulētas;

23.   aicina fondu iesniegt darba programmu, kura tā ieguldījumu atspoguļotu darbības izteiksmē un izmērāmos rādītājos;

24.   uzskata, ka fonds ir svarīgs informācijas avots visām ES iestādēm, politisku lēmumu pieņemšanai un sabiedrībai kopumā;

25.   pauž bažas, ka 2005. gadā netika izstrādāts visaptverošs dokuments, kurā būtu analizēti fonda pasākumu rezultātā radušies finanšu un darbības riski, kā arī par to, ka kredītrīkotāju ieviestā procedūra, kuras mērķis bija nodrošināt grāmatvedim sniegtās finanšu informācijas pareizību un pilnīgumu, tika izvērtēta vienīgi datu apstrādes aspektā;

26.   iedrošina fondu turpināt darbu komunikācijas metožu uzlabošanā, lai panāktu to, ka sabiedrību vairāk informē par fonda veikto pētījumu rezultātiem un ka tādā veidā tiek veicināta atklāta diskusija par šiem svarīgajiem jautājumiem, piemēram, uzņēmumu pārstrukturēšanas pasākumu ietekme un cēloņi.

(1) OV C 266, 31.10.2006., 37. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006., 80. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1111/2005 (OV L 184, 15.7.2005., 1. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 340, 6.12.2006., 69. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika