Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2154(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0098/2007

Teksty złożone :

A6-0098/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/04/2007 - 7.12

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0114

Teksty przyjęte
PDF 360kWORD 106k
Wtorek, 24 kwietnia 2007 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
P6_TA(2007)0114A6-0098/2007
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2005(1),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2005, zawierające odpowiedzi Fundacji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(4), a w szczególności jego art. 16,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0098/2007),

1.   udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy absolutorium z wykonania budżetu fundacji za rok budżetowy 2005;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 37.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 80.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).
(4) Dz.U.L 139 z 30.5.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2005 (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str. 1).
(5) Dz.U.L 357 z 31.12.2002, str. 72.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2005(1),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2005, zawierające odpowiedzi Fundacji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(4), a w szczególności jego art. 16,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0098/2007),

1.   odnotowuje następujące dane figurujące w końcowym rocznym sprawozdaniu finansowym Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za lata budżetowe 2004 i 2005:

Rachunek dochodów i wydatków za lata obrachunkowe 2004 i 2005 (w tys. EUR)

 

2005

2004

Dochody

 

 

Dotacje Komisji

18 800

18 000

Dochody różne

5

5

Dochody ze świadczonych usług

158

81

Dochody ogółem (a)

18 963

18 086

Wydatki

 

 

Personel – Tytuł I budżetu

 

 

Płatności

8 814

8 606

Środki przeniesione

157

132

 

 

 

Administracja – Tytuł II budżetu

 

 

Płatności

875

1 267

Środki przeniesione

507

489

 

 

 

Działania operacyjne – Tytuł III budżetu

 

 

Płatności

4 967

5 056

Środki przeniesione

3 809

2 522

Wydatki ogółem (b)

19 130

18 072

Koszty rzeczywiste na rok budżetowy (a - b)

-167

14

Przeniesienie z poprzedniego roku budżetowego

-1 224

-1 296

Anulowane środki przeniesione

71

34

Kwoty z poprzedniego roku budżetowego przeznaczone do ponownego wykorzystania, a niewykorzystane

0

18

Dochody uzyskane z tytułu PHARE

260

0

Dochody do uzyskania z tytułu PHARE

0

0

Wydatki z tytułu PHARE

-145

0

Inne korekty

0

10

Różnice kursowe

0

-4

Bilans na rok budżetowy

-1 205

-1 224

Źródło: dane pochodzące z fundacji. Powyższa tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez fundację w jej własnym sprawozdaniu finansowym.

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg rachunkowych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy , Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 37.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 80.
(3) Dz.U.L 248 z 16.09.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).
(4) Dz.U.L 139 z 30.05.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2005 (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str. 1).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2005(1),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2005, zawierające odpowiedzi Fundacji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(4), a w szczególności jego art. 16,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0098/2007),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 r. jest wiarygodne oraz że transakcje, których dotyczy sprawozdanie, zostały, jako całość, przeprowadzone legalnie i prawidłowo;

B.   mając na uwadze fakt, że w dniu 27 kwietnia 2006 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi absolutorium z wykonania budżetu fundacji za rok budżetowy 2004(6), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

   przyjął do wiadomości stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że 37% środków przeniesionych na rok 2005 było przeznaczonych na zobowiązania zarejestrowane w grudniu 2004 r., a ich większa część dotyczyła umów o wykonanie badań w roku 2005;
   przypomniał fundacji o istnieniu zasady jednoroczności budżetu oraz ponaglił, aby fundacja przestrzegała tej zasady w celu umożliwienia prawidłowej i przejrzystej realizacji budżetów określonych przez władzę budżetową;

Uwagi ogólne dotyczące większości agencji UE, do których odnosi się wymóg uzyskania absolutorium

1.   uważa, że stale rosnąca liczba agencji wspólnotowych oraz działania niektórych z nich nie wydają się mieścić w ramach ogólnych założeń i że zadania wykonywane przez niektóre agencje nie zawsze odpowiadają rzeczywistym potrzebom Unii i oczekiwaniom jej obywateli, oraz stwierdza, że generalnie agencje nie zawsze cieszą się dobrym wizerunkiem i opinią;

2.   zachęca w związku z tym Komisję do określenia ogólnych ramowych założeń dotyczących tworzenia nowych agencji wspólnotowych oraz do przedstawienia analizy kosztów i korzyści przed powołaniem każdej nowej agencji, przy jednoczesnej dbałości o unikanie wszelkiego wzajemnego powielania się działań agencji lub pokrywania się działań agencji z działaniami innych organizacji europejskich;

3.   wzywa Trybunał Obrachunkowy do przedstawienia opinii w sprawie analizy kosztów i korzyści, zanim Parlament podejmie swoją decyzję;

4.   zachęca Komisję do przedstawiania co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podjęły niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub likwidując ją;

5.   zważywszy na rosnącą liczbę agencji regulacyjnych, z żalem przyjmuje fakt, że negocjacje dotyczące projektu porozumienia instytucjonalnego w sprawie zarządzania tymi agencjami nie przyniosły dotąd skutku, i zwraca się do właściwych służb Komisji o dołożenie wszelkich starań, w porozumieniu z Trybunałem Obrachunkowym, aby takie porozumienie zostało szybko osiągnięte;

6.   stwierdza, że odpowiedzialność budżetowa Komisji wymaga ściślejszego powiązania agencji z Komisją; wzywa Komisję i Radę do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu przyznania Komisji do 31 grudnia 2007 r. mniejszości blokującej w organach nadzorczych agencji regulacyjnych oraz do przewidywania takiej sytuacji z góry w przypadku powoływania nowych agencji;

7.   zachęca Komisję do zapewnienia agencjom lepszego wsparcia administracyjnego i technicznego przy uwzględnieniu coraz bardziej skomplikowanych przepisów administracyjnych Wspólnoty i problemów natury technicznej;

8.   przypomina o zasadzie, zgodnie z którą wszystkie agencje wspólnotowe, dotowane lub nie, podlegają absolutorium Parlamentu, nawet w przypadkach, gdy na mocy ich aktu założycielskiego interweniuje inny organ udzielający absolutorium;

9.   wzywa Trybunał Obrachunkowy do przeprowadzenia audytów należytego zarządzania finansami we wszystkich agencjach oraz do zdania sprawozdania właściwym komisjom Parlamentu, z Komisją Kontroli Budżetowej włącznie;

10.   zauważa, że liczba agencji stale rośnie i że zgodnie z odpowiedzialnością polityczną Komisji w zakresie funkcjonowania agencji, daleko wykraczającą poza zwykłe wsparcie logistyczne, istnieje coraz pilniejsza potrzeba, aby dyrektorzy generalni Komisji odpowiedzialni za tworzenie i nadzorowanie agencji wypracowali wspólne podejście do tych organów; jest zdania, że struktura podobna do struktury stworzonej z myślą o koordynacji działań zaangażowanych dyrekcji generalnych stanowiłaby pragmatyczne rozwiązanie służące temu celowi;

11.   zachęca Komisję do zapewnienia agencjom lepszego wsparcia administracyjnego i technicznego przy uwzględnieniu coraz bardziej skomplikowanych przepisów administracyjnych Wspólnoty i problemów natury technicznej;

12.   stwierdza brak organu dyscyplinarnego we wszystkich agencjach wspólnotowych i zwraca się do służb Komisji o przyjęcie niezbędnych środków w celu szybkiego wdrożenia odpowiedniego mechanizmu;

13.   z zadowoleniem przyjmuje znaczną poprawę koordynacji pracy agencji, co pozwala im opanowywać powtarzające się problemy i współpracować z Komisją i Parlamentem w sposób bardziej skuteczny;

14.   uważa, że tworzenie przez kilka agencji wspólnych działów wspierających, zajmujących się harmonizowaniem informatycznych systemów zarządzania finansowego z odpowiednimi systemami Komisji, jest praktyką, która powinna być kontynuowana i szerzej stosowana;

15.   wzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; zachęca Komisję do przyjmowania środków, które uzna ona za niezbędne do wspomożenia agencji w poprawie ich wizerunku i uwidocznieniu ich działalności;

16.   wzywa Komisję, aby przedstawiła propozycję zharmonizowania formatu dorocznych sprawozdań agencji w celu opracowania wskaźników wydajności pozwalających na porównanie efektywności agencji;

17.   zachęca agencje do przedstawiania na początku roku wskaźników wydajności służących do ich oceny;

18.   zachęca wszystkie agencje do częstszego wykorzystywania celów SMART, które powinny umożliwić bardziej realistyczne planowanie i realizację zamierzeń;

19.   zgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że Komisja również ponosi odpowiedzialność za zarządzanie (finansowe) agencjami; w związku z tym wzywa Komisję do nadzorowania, a w razie potrzeby do kierowania zarządzaniem różnych agencji oraz wspomagania go, szczególnie w odniesieniu do właściwego stosowania procedur przetargowych, przejrzystości procedur zatrudnienia, należytego zarządzania finansami (niepełne wykorzystanie środków i przekroczenie budżetu) oraz – co najważniejsze – właściwego stosowania przepisów dotyczących ram kontroli wewnętrznej;

20.   uważa, że programy pracy agencji powinny przedstawiać ich wkład pod względem wykonanych zadań i w wymierny sposób oraz że należy zwrócić dostateczną uwagę na standardy kontroli wewnętrznej opracowane przez Komisję;

Kwestie szczegółowe

21.   zachęca fundację do zwrócenia baczniejszej uwagi na przeniesione w 2005 r. środki na zobowiązania związane z wydatkami administracyjnymi (Tytuł II) oraz działalnością związaną z funkcjonowaniem (Tytuł III), pozostające na wysokim poziomie i wynoszące odpowiednio 37% oraz 44%;

22.   zachęca Komisję i fundację do dalszego wyjaśniania sytuacji środków nieanulowanych;

23.   zachęca fundację do przedstawienia programu prac wyrażającego jej wkład pod względem wykonanych zadań i w wymierny sposób;

24.   uważa, że Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy stanowi źródło ważnych informacji dla wszystkich instytucji Unii Europejskiej, przy podejmowaniu decyzji politycznych oraz dla szerokiej opinii publicznej;

25.   jest zaniepokojony faktem, że w roku 2005 nie został sporządzony ani kompleksowy dokument analizujący ryzyko związane z aspektami finansowym i operacyjnym działalności fundacji, ani też nie dokonano walidacji procedur wprowadzonych przez urzędników zatwierdzających w celu zagwarantowania dokładności i kompletności informacji finansowych wysyłanych przez nią do księgowego, z wyjątkiem aspektów dotyczących przetwarzania danych;

26.   zachęca Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy do kontynuowania wysiłków na rzecz dalszego usprawnienia metod komunikacji z myślą o szerszym informowaniu opinii publicznej o wynikach prowadzonych przez nią badań, a także w celu wzbogacenia w ten sposób debaty publicznej na temat tak istotnych kwestii, jak skutki i przyczyny restrukturyzacji przedsiębiorstw;

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 37.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 80.
(3) Dz.U.L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).
(4) Dz.U.L 139 z 30.05.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2005 (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str. 1).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(6) Dz.U. L 340 z 6.12.2006, str. 69.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności