Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2154(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0098/2007

Ingivna texter :

A6-0098/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.12

Antagna texter :

P6_TA(2007)0114

Antagna texter
PDF 439kWORD 148k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
Ansvarsfrihet: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
P6_TA(2007)0114A6-0098/2007
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads och arbetsvillkor för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005, samt fondens svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(4), särskilt artikel 16,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0098/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor avseende genomförandet av fondens budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 37.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 80.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1111/2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 1)
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005, samt fondens svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads och arbetsvillkor(4), särskilt artikel 16,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0098/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

 

2005

2004

Inkomster

 

 

Bidrag från kommissionen

18 800

18 000

Övriga inkomster

5

5

Inkomster från utförda tjänster

158

81

Inkomster totalt (a)

18 963

18 086

Utgifter

 

 

Personal – Avdelning I i budgeten

 

 

Betalningar

8 814

8 606

Överförda anslag

157

132

 

 

 

Administration – Avdelning II i budgeten

 

 

Betalningar

875

1 267

Överförda anslag

507

489

 

 

 

Drift – Avdelning III i budgeten

 

 

Betalningar

4 967

5 056

Överförda anslag

3 809

2 522

Utgifter totalt (b)

19 130

18 072

Budgetårets resultat (a–b)

-167

14

Saldo som förts över från föregående budgetår

-1 224

-1 296

Överförda anslag som förfallit

71

34

Belopp som förts över från det föregående budgetåret för återanvändning och inte utnyttjats

0

18

Erhållna inkomster avseende Phare

260

0

Ännu ej erhållna inkomster avseende Phare

0

0

Utgifter avseende Phare

-145

0

Övriga justeringar

0

10

Kursdifferenser

0

-4

Budgetårets saldo

-1 205

-1 224

Källa: Uppgifter från fonden. I tabellen sammanfattas de uppgifter som fonden har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska fonden för förbättring av levnads och arbetsvillkor för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 37.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 80.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1111/2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 1).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005, samt fondens svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av [rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(4), särskilt artikel 16,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0098/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för fondens direktör med avseende på genomförandet av fondens budget för budgetåret 2004(6) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse att 37 procent av de anslag som fördes över till 2005 avsåg åtaganden som ingicks i december 2004, och att merparten av dessa gäller avtal om studier som skulle utföras under 2005.
   &space; Parlamentet påminner fonden om principen om budgetens ettårighet och uppmanar den med kraft att iaktta denna princip för att möjliggöra ett korrekt, öppet och tydligt genomförande av de budgetar som fastställts av budgetmyndigheten.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet uppmanar fonden att i högre grad rikta uppmärksamheten på att överföringarna av åtaganden under 2005 var omfattande när det gällde administrativa utgifter (avdelning II), där de uppgick till 37 procent, och driftsutgifter (avdelning III), där de uppgick till 44 procent.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och fonden att fortsätta att klargöra situationen med anslag som inte förföll.

23.  Europaparlamentet uppmanar fonden att lägga fram ett arbetsprogram som uttrycker fondens bidrag i operativa och mätbara termer.

24.  Europaparlamentet anser att fonden är en källa med viktig information för samtliga EU-institutioner, för politiska beslut och för den breda allmänheten.

25.  Europaparlamentet är oroat över att det 2005 inte fanns något heltäckande dokument där riskerna när det gäller de ekonomiska och operativa delarna av fondens verksamhet analyserades. Dessutom godkändes inte de förfaranden som införts av utanordnarna för att säkerställa att den ekonomiska information som de lämnade till räkenskapsföraren var korrekt och uttömmande utom när det gällde databehandling.

26.  Europaparlamentet uppmuntrar fonden att fortsätta sina ansträngningar att ytterligare utveckla sina kommunikationsmetoder för att se till att allmänheten kan bli bättre informerad om dess utredningsresultat och så att den offentliga debatten om viktiga frågor, som exempelvis följderna av och orsakerna till företagens omstruktureringsåtgärder, på detta sätt kan förbättras.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 37.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 80.
(3) EUT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1111/2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 1).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 340, 6.12.2006, s. 69.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy