Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2156(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0118/2007

Внесени текстове :

A6-0118/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/04/2007 - 7.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0115

Приети текстове
PDF 400kWORD 102k
Вторник, 24 април 2007 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност 2005: Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията
P6_TA(2007)0115A6-0118/2007
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 година (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателния годишен отчет на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 г(1),

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателния годишен отчет на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 г., заедно с отговорите на Центъра(2),

–   като взе предвид препоръката на Съвета 27 февруари 2007 г. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1035/97 на Съвета от 2 юни 1997 г. за създаване на Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията(4), и по-специално член 12a от него,

–   като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0118/2007),

1.  Освобождава директора на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2005 г.;

2.  Представя своите забележки в следващата по-долу резолюция;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията, Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 266, 31.10.2006 г., стр. 46.
(2) ОВ C 312, 19.12.2006 г., стр. 93.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).
(4) ОВ L 151, 10.6.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 1652/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 33).
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


2.Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключване на сметките на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 година (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателния годишен отчет на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 г.(1),

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателния годишен отчет на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 г., заедно с отговорите на Центъра(2),

–   като взе предвид препоръката на Съвета 27 февруари 2007 г. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1035/97 на Съвета от 2 юни 1997 г. за създаване на Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията(4), и по-специално член 12a от него,

–   като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0118/2007),

1.  Отбелязва, че окончателният годишен отчет на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовите 2004 и 2005 годни е, както следва:

Отчет за приходите и разходите за финансовите 2004 г. и 2005 г. (в EUR 1000)

2005

2004

Приходи

Общностни субсидии

8 189

5 675

Други приходи

151

455

Финансови приходи

21

Субсидии по PHARE

90

82

Приходи общо a)

8 430

6 233

Разходи

Персонал - Дял I от бюджета

Плащания

3 008

2 645

Пренесени бюджетни кредити

70

85

Администрация - Дял II от бюджета

Плащания

550

447

Пренесени бюджетни кредити

582

37

Оперативни дейности - Дял Ill от бюджета

Плащания

2 731

2 352

Пренесени бюджетни кредити

667

745

Целеви приходи (Phare и др.)

Плащания

0

7

Пренесени бюджетни кредити

90

0

Разходи общо б)

7 698

6 318

Резултати за финансовата година (a-б)

732

-85

Пренесен баланс от предходната финансова година

231

98

Пренесени и анулирани бюджетни кредити

210

241

Бюджетни кредити за повторно използване от предходната финансова година, неползвани

0

Отписани дължими суми

-23

Разлики в обменен курс

-2

0

Баланс за финансовата година

1 171

231

Източник: информация, подадена от Центъра – тази таблица обобщава данните, представени от Центъра в годишния счетоводен отчет.

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 г.;

3.  Възлага на своя председател да изпрати настоящото решение до директора на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията, Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 266, 31.10.2006 г., стр. 46.
(2) ОВ C 312, 19.12.2006 г., стр. 93.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).
(4) ОВ L 151, 10.6.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 1652/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 33).
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


3.Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележки, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 година (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателния годишен отчет на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 г(1),

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателния годишен отчет на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 г., заедно с отговорите на Центъра(2),

–   като взе предвид препоръката на Съвета 27 февруари 2007 г. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1035/97 на Съвета от 2 юни 1997 г. за създаване на Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията(4), и по-специално член 12a от него,

–   като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0118/2007),

А.   като има предвид, че Сметната палата отбеляза, че е получила убедителни уверения, че годишният отчет за финансовата година, приключила на 31 декември 2005 г., е достоверен и че извършените операции, взети като цяло, са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 27 април 2006 г. Парламентът освободи от отговорност директора във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2004 година(6) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото

   изразява загриженост за високото равнище на анулирани преноси, по- специално по дял І (разходи за персонал);
   изразява загриженост за нередностите, забелязани от Сметната палата при процедурите за сключване на договори чрез търгове и по възлагане.

Общи бележки относно по-голямата част от агенциите на ЕС, за които се изисква индивидуално освобождаване от отговорност

1.  Счита, че непрекъснато нарастващият брой на общностните агенции и дейностите на някои от тях като че ли не формират част от цялостната политическа рамка, че областта на компетенции на някои агенции не винаги отразява действителните потребности на Съюза и очакванията на гражданите, и отбелязва, че като цяло агенциите не винаги имат добра репутация, нито добри отзиви в печата;

2.  Поради това приканва Комисията да определи цялостна политическа рамка относно създаването на нови общностни агенции; да представя анализ на разходите и ползите, преди да се създаде нова агенция, като непрекъснато следи да се избягва всяко дублиране на дейности с други агенции или с областта на компетенции на други европейски организации;

3.  Приканва Сметната палата да дава становище по анализа на разходите и ползите, преди Парламентът да вземе решение;

4.  Приканва Комисията да представя на всеки пет години анализ на добавената стойност на всяка съществуваща агенция; приканва всички заинтересовани институции, при отрицателна оценка на добавената стойност на дадена агенция, да предприемат необходимите мерки, като преформулират мандата на съответната агенция или я закрият;

5.  Предвид нарастващия брой регулаторни агенции, изразява съжаление, че преговорите по проекта на институционално споразумение за оперативната рамка на тези агенции все още не са приключили и приканва компетентните служби на Сметната палата и Комисията да направят всичко възможно за бързо сключване на такова споразумение;

6.  Отбелязва, че бюджетната отговорност на Комисията налага необходимост от по-тясно обвързване на агенциите с Комисията; приканва Комисията и Съвета да вземат всички необходими мерки за предоставяне на блокиращо малцинство на Комисията в надзорните органи на регулаторните агенции до 31 декември 2007 г. и да предвидят такова малцинство от самото начало при създаването на нови агенции;

7.  Приканва Сметната палата да добави към годишния си доклад допълнителна глава, посветена на всички агенции, подлежащи на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета по отчетите на Комисията, така че да предостави много по-ясна представа за използването на средствата на ЕС от агенциите;

8.  Припомня принципа, съгласно който всички общностни агенции, независимо дали субсидирани или не, подлежат на освобождаване от отговорност от Парламента във връзка с изпълнението на бюджета, дори и в случай, че в учредителните им актове са предвидени органи, които вземат решение за такова освобождаване от отговорност;

9.  Приканва Сметната палата да извърши одит за добро финансово управление на всички агенции и да докладва за това пред съответните комисии на Парламента, в включително Комисията по бюджетен контрол;

10.  Отбелязва, че броят на агенциите непрекъснато расте и че, в съответствие с политическата отговорност на Комисията за функционирането на агенциите, която далеч надхвърля чисто логистичната подкрепа, е налице все по-голяма необходимост генералните дирекции на Комисията, които отговарят за създаването и наблюдението на агенциите, да разработят единен подход към агенциите; счита, че изграждането на структура, подобна на създадената от агенциите за координиране между заинтересованите генерални дирекции, би могла да бъде един прагматичен начин за постигане на напредък по установяването от Комисията на единен подход по всички въпроси, свързани с агенциите;

11.  Приканва Комисията да подобри административната и техническата помощ за агенциите, като се отчита нарастващата сложност на административните правила и техническите проблеми на Общността;

12.  Отбелязва липсата на дисциплинарни органи във всички общностни агенции и приканва службите на Комисията да вземат необходимите мерки за създаване на такъв механизъм;

13.  Приветства значителните подобрения в координацията между агенциите на ЕС, които им позволяват да решават повтарящите се проблеми и правят сътрудничеството с Комисията и Парламента по-ефективно;

14.  Счита, че мярката, предприета от редица агенции, за създаване на обща услуга за поддръжка, целяща да приведе компютърните системи за финансово управление в съответствие с тези на Комисията, трябва да се продължи и разшири;

15.  Призовава агенциите да подобрят сътрудничеството си и съизмерването си с другите субекти в съответната област; насърчава Комисията да приеме мерките, които счита за необходими, за да подпомогне агенциите да подобрят репутацията си и да популяризират своята дейност;

16.  Призовава Комисията да излезе с предложение за хармонизиран формат на ежегодното отчитане на агенциите и да разработи показатели за постигнатите резултати, което да позволи сравнение на ефикасността им;

17.  Приканва агенциите в началото на всяка година да представят показатели за работата, по които могат да бъдат оценявани;

18.  Приканва всички агенции все повече да използват цели, които са конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни (SMART), което би трябвало да доведе до по-реалистично планиране и постигане на целите;

19.  Изразява съгласие със Сметната палата, че Комисията също носи отговорност за (финансовото) управление на агенциите; следователно, настоятелно приканва Комисията да наблюдава и при необходимост, да насочва и да подпомага ръководните органи на различните агенции, особено във връзка с правилното прилагане на тръжни процедури, процедури по прозрачност на назначенията, добро финансово управление (понижено разходване и завишено бюджетиране) и преди всичко, правилното прилагане на правилата относно рамката за вътрешен контрол;

20.  Счита, че работните програми на агенциите трябва да отразяват техния принос от оперативна и количествена гледна точка и че трябва да се отделя необходимото внимание на Стандартите на Комисията за вътрешен контрол;

Конкретни бележки

21.  Отбелязва, че въпреки че процентът на бюджетните кредити за поети задължения за финансовата 2005 г. е над 90 %, е установено, че над 50 % от кредитите за поети задължения за административни разходи са пренесени и че като цяло, има високо равнище на анулирани пренесени средства (между 15 % и 25 %, в зависимост от дяла); приканва Центъра да подобри планирането на разходите си и контрола над извършването им; подчертава, че прехвърлянето на средства от една бюджетна позиция в друга се нуждае от обосновка и документиране съгласно действащите разпоредби;

22.  Отбелязва, че не е въведено управление,основано на дейности, въпреки че финансовият регламент на Центъра предвижда въвеждането му по модела, прилаган при общия бюджет, с цел да се позволи по-добър контрол над изпълнението; приканва Центъра да представи работна програма, която показва неговия принос в оперативни и количествено измерими величини;

23.  Отбелязва, че Центърът няма система за планиране и управление на придобиването на оборудване, и не е правил циклични проверки на инвентара си, въпреки че това би повишило неговата достоверност; приканва Центъра да поправи това положение;

24.  Отбелязва, че системата за вътрешен контрол на Центъра страда от различни недостатъци, като например, обстоятелството, че финансовите вериги, създадени от разпоредителя с бюджетни кредити не са описани, системите, чрез които разпоредителят с бюджетни кредити и оправомощените от него лица предоставят информация на счетоводителя, не са били потвърдени от последния в частност, принципът на разделянето на функциите не се прилага стриктно, по-специално между функции по иницииране и проверка; приканва Центъра да включи критерии за добро финансово управление в списъка на въпроси, подлежащи на предварителни (ex ante )проверки;

25.  Приканва Центъра да прилага напълно правилото, според което членовете на комисиите за подбор трябва винаги да са с равностойна или по-висока степен от тази за длъжността, която трябва да бъде заета;

26.  Отбелязва, че поканите за подаване на оферти, обявени от Центъра не са изчерпателни в обясненията по отношение на минималното качество на офертите и коефициентите за претегляне на ценовия фактор; приканва Центъра стриктно да прилага правилата за поканите за подаване на оферти

(1) ОВ C 266, 31.10.2006 г., стр. 46.
(2) ОВ C 312, 19.12.2006 г., стр. 93.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006, стр. 1).
(4) ОВ L 151, 10.6.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 1652/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 33).
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 340, 6.12.2006 г., стр. 80.

Правна информация - Политика за поверителност