Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2156(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0118/2007

Předložené texty :

A6-0118/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/04/2007 - 7.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0115

Přijaté texty
PDF 438kWORD 114k
Úterý, 24. dubna 2007 - Štrasburk
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie
P6_TA(2007)0115A6-0118/2007
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na rozpočtový rok 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2005, spolu s odpověďmi střediska(2),

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 27. února 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1035/97 ze dne 2. června 1997, kterým se zřizuje Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie(4), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0118/2007),

1.   uděluje řediteli Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2005;

2.   uvádí své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 266, 31.10.2006, s. 46.
(2) Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 93.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Úř. věst. L 151, 10.6.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1652/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 33).
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o uzavření účtů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2005, spolu s odpověďmi střediska(2),

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 27. února 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1035/97 ze dne 2. června 1997, kterým se zřizuje Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie(4), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0118/2007),

1.   konstatuje, že roční účetní závěrka Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtové roky 2004 a 2005 má tuto podobu:

Výkaz příjmů a výdajů za rozpočtové roky 2004 a 2005 (v tis. EUR)

2005

2004

Příjmy

Dotace Společenství

8 189

5 675

Ostatní příjmy

151

455

Finanční příjmy

21

Dotace z PHARE

90

82

Příjmy celkem (a)

8 430

6 233

Výdaje

Zaměstnanci – hlava I rozpočtu

Platby

3 008

2 645

Přenesené prostředky

70

85

Správa – hlava II rozpočtu

Platby

550

447

Přenesené prostředky

582

37

Provozní činnosti – hlava III rozpočtu

Platby

2 731

2 352

Přenesené prostředky

667

745

Účelově vázané příjmy (PHARE a jiné)

Platby

0

7

Přenesené prostředky

90

0

Výdaje celkem (b)

7 698

6 318

Výsledek za daný rozpočtový rok (a – b)

732

-85

Zůstatek přenesený z předchozího rozpočtového roku

231

98

Přenesené a zrušené prostředky

210

241

Nevyužité prostředky z předchozího rozpočtového roku určené k dalšímu použití

0

Odepsané splatné částky

-23

Kurzovní rozdíly

-2

0

Zůstatek za rozpočtový rok

1 171

231

Zdroj: Údaje shromážděné střediskem. Tato tabulka podává souhrnný přehled údajů uvedených v roční účetní závěrce střediska.

2.   schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2005;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 266, 31.10.2006, s. 46.
(2) Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 93.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Úř. věst. L 151, 10.6.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1652/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 33).
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na rozpočtový rok 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2005, spolu s odpověďmi střediska(2),

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 27. února 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1035/97 ze dne 2. června 1997, kterým se zřizuje Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie(4), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0118/2007),

A.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2005 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

B.   vzhledem k tomu, že dne 27. dubna 2006 udělil Parlament řediteli absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2004(6) a v usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria Parlament mimo jiné

   - vyjadřuje znepokojení nad vysokou mírou zrušených přenesených položek, zejména v hlavě I (náklady na zaměstnance);
   - je znepokojen nesrovnalostmi, na něž upozornil Účetní dvůr, v oblasti výběrových řízení a udělování veřejných zakázek;

Obecné připomínky týkající se většiny agentur EU, kterým se jednotlivě uděluje absolutorium

1.   domnívá se, že stále rostoucí počet agentur Společenství a činnosti některých z nich nezapadají do celkového orientačního rámce, že poslání některých z nich nejsou vždy odrazem skutečných potřeb Unie ani očekávání jejích občanů, a konstatuje, že obecně nemají agentury vždy dobrou pověst, ani příznivý ohlas v tisku;

2.   vyzývá proto Komisi, aby definovala celkový orientační rámec, pokud jde o zakládání nových agentur Společenství, aby před zřízením jakékoli nové agentury předložila analýzu nákladů a přínosů a vždy dbala na to, aby nedošlo ke zdvojování činností mezi agenturami nebo překrývání s náplní činnosti jiných evropských organizací;

3.   vyzývá Účetní dvůr, aby k této studii nákladů a přínosů zaujal stanovisko před tím, než Parlament učiní rozhodnutí;

4.   vyzývá Komisi, aby každých pět let předložila studii o přínosu každé stávající agentury; vyzývá všechny příslušné orgány, aby v případě negativního hodnocení přínosu určité agentury učinily nezbytné kroky a buď nově vymezily mandát dané agentury, nebo ji zrušily;

5.   vzhledem k rostoucímu počtu regulačních agentur vyjadřuje politování nad skutečností, že jednání o projektu interinstitucionální dohody o rámci pro tyto agentury dosud neskončila, a vyzývá příslušná oddělení Komise, aby po konzultaci s Účetním dvorem učinila vše pro rychlé dosažení dohody;

6.   konstatuje, že vzhledem k odpovědnosti Komise za rozpočet je potřebná užší vazba agentur na Komisi; vyzývá Komisi a Radu k provedení všech kroků potřebných k tomu, aby do 31. prosince 2007 měla Komise menšinový hlas s právem veta v dozorčích radách regulačních agentur a aby se s tímto požadavkem od počátku počítalo při vzniku nových agentur;

7.   vyzývá Účetní dvůr, aby vytvořil ve své výroční zprávě ještě jednu kapitolu, která bude věnována všem agenturám, jimž se uděluje absolutorium v rámci účetní závěrky Komise, a bude tak možno získat jasnější představu o tom, jak agentury vynakládají finanční prostředky EU;

8.   připomíná zásadu, podle níž všechny agentury Společenství – ať už pobírají dotace, nebo ne – podléhají udělování absolutoria ze strany Parlamentu, a to i v případě, kdy na základě jejich zřizovacích nařízení uděluje absolutorium jiný orgán;

9.   vyzývá Účetní dvůr k tomu, aby ve všech agenturách provedl audit výkonnosti a předložil o něm zprávu příslušným výborům Parlamentu včetně Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

10.   konstatuje, že počet agentur neustále roste a že v souladu s politickou odpovědností Komise za fungování agentur, která výrazně přesahuje pouhou logistickou podporu, je stále více zapotřebí, aby generální ředitelství Komise odpovědná za zřizování agentur a sledování jejich činnosti vypracovala obecný přístup k agenturám; domnívá se, že struktura podobná té, kterou vytvořily agentury pro koordinaci mezi příslušnými GŘ, by byla pragmatickým krokem k vytvoření obecného přístupu, který by Komise používala ve všech záležitostech týkajících se agentur;

11.   vyzývá Komisi, aby zlepšila administrativní a technickou podporu agenturám, a to s přihlédnutím ke stále větší složitosti správních předpisů Společenství a k technickým problémům;

12.   konstatuje, že ve všech agenturách Společenství chybí disciplinární orgán, a vyzývá Komisi, aby přijala opatření nezbytná k rychlému zavedení takového mechanismu;

13.   vítá výrazná zlepšení koordinace mezi agenturami, což jim umožňuje řešit opakující se problémy a účinněji spolupracovat s Komisí a Parlamentem;

14.   domnívá se, že vytvoření společné služby poskytování podpory mezi několika agenturami, jejímž cílem je dosáhnout kompatibility systémů finančního řízení se systémy Komise, je opatřením, které by se mělo dále rozvíjet a mělo by být rozšířeno;

15.   vyzývá agentury, aby zlepšily svou spolupráci a porovnávání činnosti se subjekty působícími v dané oblasti; vyzývá Komisi, aby přijala opatření, jež uzná za nezbytná, s cílem pomoci agenturám zlepšit jejich pověst a zvýšit viditelnost jejich činností;

16.   vyzývá Komisi, aby vypracovala návrh na jednotnou úpravu formátu výročních zpráv agentur a stanovila ukazatele výkonnosti, které by umožnily srovnávat účinnost jejich působení;

17.   vyzývá agentury, aby na začátku každého roku předložily ukazatele výkonnosti, na jejichž základě by bylo možno měřit jejich výsledky;

18.   vyzývá všechny agentury, aby ve větší míře využívaly cílů SMART, které by měly vést k realističtějšímu plánování a plnění cílů;

19.   souhlasí s Účetním dvorem, že Komise je odpovědná rovněž za (finanční) řízení agentur; naléhavě proto žádá Komisi, aby kontrolovala – a v nutných případech řídila a byla nápomocna – řízení jednotlivých agentur, zejména pokud jde o řádné uplatňování postupů při zadávání veřejných zakázek, průhlednost náborových postupů, řádné finanční řízení (v oblasti výdajů a sestavování rozpočtu), a především řádné uplatňování předpisů týkajících se rámce vnitřní kontroly;

20.   domnívá se, že v pracovních programech agentur by měl být měřitelným způsobem vyjádřen jejich příspěvek z hlediska provozních úkolů a že by měla být věnována náležitá pozornost normám vnitřní kontroly, které uplatňuje Komise;

Specifické připomínky

21.   konstatuje, že ačkoliv byly přijaty závazky k více než 90 % rozpočtových prostředků střediska na rozpočtový rok 2005, zjistilo se, že se přenáší více než 50 % závazků na správní výdaje a že míra rušení přenesených prostředků je obecně vysoká (mezi 15 %  a 25 % v závislosti na rozpočtové hlavě); vyzývá středisko, aby zlepšilo plánování svých výdajů a způsob, jakým monitoruje jejich provádění; zdůrazňuje, že v souladu s platnými ustanoveními musí být převody mezi rozpočtovými položkami odůvodněné a zdokumentované;

22.   konstatuje, že ačkoliv to finanční nařízení střediska předpokládá, nebylo zavedeno řízení podle činností v souladu s postupem použitým u souhrnného rozpočtu, jehož cílem bylo zlepšit monitorování výkonnosti; vyzývá středisko, aby předložilo pracovní program, který vyjádří jeho příspěvky z hlediska provozních úkolů a měřitelným způsobem;

23.   konstatuje, že středisko nemá žádný systém plánování a řízení nákupu vybavení a že neprovádělo žádné periodické kontroly inventárních soupisů, přestože by takové kontroly zlepšily jejich spolehlivost; vyzývá středisko, aby tento nedostatek napravilo;

24.   konstatuje, že systém vnitřní kontroly střediska měl různé nedostatky, k nimž patří např. skutečnost, že finanční postupy zavedené schvalující osobou nebyly popsány, účetní zejména nepotvrdil platnost systémů, v jejichž rámci mu schvalující osoba a její zástupci poskytovali informace, a nebyla striktně uplatňována zásada oddělení povinností, především pokud jde o povinnosti při zahajování a ověřování operací; vyzývá středisko, aby ke svým závazkům zařadilo kritéria řádného finančního řízení na seznam předběžných ověření (ověření ex-ante);

25.   vyzývá středisko, aby plně uplatňovalo pravidlo, podle něhož musí být členové výběrových komisí ve stejné nebo vyšší platové třídě než příslušné volné pracovní místo;

26.   konstatuje, že oznámení o vyhlášení veřejné soutěže vydávaná střediskem uvádějí jen málo informací, pokud jde o minimální kvalitu nabídek a váhu cenových faktorů; vyzývá středisko, aby pravidla pro veřejné soutěže přísně dodržovalo.

(1) Úř. věst. C 266, 31.10.2006, s. 46.
(2) Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 93.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Úř. věst. L 151, 10.6.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1652/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 33).
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 340, 6.12.2006, s. 80.

Právní upozornění - Ochrana soukromí