Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2156(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0118/2007

Esitatud tekstid :

A6-0118/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/04/2007 - 7.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0115

Vastuvõetud tekstid
PDF 322kWORD 102k
Teisipäev, 24. aprill 2007 - Strasbourg
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus
P6_TA(2007)0115A6-0118/2007
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta otsus Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Euroopa Parlament,

‐   võttes arvesse Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2005. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(1);

‐   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2005. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(2);

‐   võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2007. aasta soovitust (5711/2007 – C6-0080/2007);

‐   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

‐   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(3) eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 2. juuni 1997. aasta määrust (EÜ) nr 1035/97, millega luuakse Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus,(4) eriti selle artiklit 12a;

‐   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(5) eriti selle artiklit 94;

‐   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

‐   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A6-0118/2007),

1.   annab heakskiidu Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse direktori tegevusele keskuse 2005. eelarveaasta eelarve täitmisel;

2.   esitab oma tähelepanekud allpool toodud resolutsioonis;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seeria).

(1) ELT C 266, 31.10.2006, lk 46.
(2) ELT C 312, 19.12.2006, lk 93.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
(4) EÜT L 151, 10.6.1997, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1652/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk. 33).
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


2.Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta otsus Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2005. eelarveaasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Euroopa Parlament,

‐   võttes arvesse Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2005. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(1);

‐   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2005. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(2);

‐   võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2007. aasta soovitust (5711/2007 – C6-0080/2007);

‐   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

‐   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(3) eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 2. juuni 1997. aasta määrust (EÜ) nr 1035/97, millega luuakse Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus,(4) eriti selle artiklit 12a;

‐   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(5) eriti selle artiklit 94;

‐   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

‐   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A6-0118/2007),

1.   märgib, et Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2004. ja 2005. eelarveaasta lõplikke raamatupidamise aruandeid iseloomustavad järgmised näitajad:

2004. ja 2005. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne (tuhandetes eurodes)

2005

2004

Tulud

Ühenduse toetused

8 189

5 675

Muud tulud

151

455

Rahaline tulu

21

PHARE toetus

90

82

Kogutulu (a)

8 430

6 233

Kulud

Personal – eelarve I jaotis

Maksed

3 008

2 645

Ülekantud assigneeringud

70

85

Haldustegevus – eelarve II jaotis

Maksed

550

447

Ülekantud assigneeringud

582

37

Tegevus – eelarve III jaotis

Maksed

2 731

2 352

Ülekantud assigneeringud

667

745

Sihtotstarbeline tulu (PHARE jt)

Maksed

0

7

Ülekantud assigneeringud

90

0

Kogukulud (b)

7 698

6 318

Eelarveaasta tulemus (a-b)

732

-85

Eelmisest eelarveaastast üle kantud saldo

231

98

Ülekantud ja tühistatud assigneeringud

210

241

Uuesti kasutamiseks ette nähtud kasutamata assigneeringud eelmisest eelarveaastast

0

Kuludesse kantavad summad

-23

Vahetuskursi erinevused

-2

0

Eelarveaasta bilanss

1 171

231

Allikas: keskuse kogutud andmed. Tabel sisaldab kokkuvõtet keskuse poolt raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmetest.

2.   annab heakskiidu Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2005. eelarveaasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seeria).

(1) ELT C 266, 31.10.2006, lk 46.
(2) ELT C 312, 19.12.2006, lk 93.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
(4) EÜT L 151, 10.6.1997, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1652/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk. 33).
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


3.Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Euroopa Parlament,

‐   võttes arvesse Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2005. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(1);

‐   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2005. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos järelevalvekeskuse vastustega(2);

‐   võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2007. aasta soovitust (5711/2007 – C6-0080/2007);

‐   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

‐   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(3) eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 2. juuni 1997. aasta määrust (EÜ) nr 1035/97, millega luuakse Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus,(4) eriti selle artiklit 12a;

‐   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(5) eriti selle artiklit 94;

‐   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

‐   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A6-0118/2007),

A.   arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta on saanud piisava kinnituse selle kohta, et 31. detsembril 2005 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruanded on usaldusväärsed ning nende aluseks olevad tehingud on tervikuna seaduslikud ja korrektsed;

B.   arvestades, et Euroopa Parlament andis 27. aprillil 2006. aastal heakskiidu keskuse direktori tegevusele keskuse 2004. eelarveaasta eelarve täitmisel(6) ning heakskiidu andmise otsusele lisatud resolutsioonis muu hulgas:

   avaldas muret suure hulga tühistatud ülekandmiste pärast eriti 1. jaotises (personaliga seotud kulud);
   oli mures eeskirjade eiramise pärast, mida kontrollikoda täheldas lepingute pakkumis- ja sõlmimise menetlustes;

Üldised punktid, mis puudutavad enamikku ELi asutusi, mille eelarve täitmisele on nõutav eraldi heakskiidu andmine

1.   on seisukohal, et ühenduse asutuste üha suurenev arv ja teatud asutuste tegevus ei tundu sobivat kokku üldise poliitilise raamistikuga ja mõne asutuse volitused ei vasta alati liidu tegelikele vajadustele ega kodanike ootustele ning märgib, et üldiselt ei ole asutustel alati hea kuvand ja ajakirjandus ei näita neid alati heas valguses;

2.   palub seepärast komisjonil määratleda üldise poliitilise raamistiku uute ühenduse asutuste loomiseks ja esitada enne iga uue asutuse loomist kulutõhususe uuringu ning kanda hoolt, et eri asutuste tegevus ei kattuks omavahel ega teiste Euroopa organisatsioonide volitustega;

3.   palub kontrollikojal esitada arvamuse kulutõhususe uuringu kohta enne otsuse tegemist Euroopa Parlamendis;

4.   palub komisjonil esitada iga viie aasta järel uuringu iga olemasoleva asutuse lisaväärtuse kohta; palub kõikidel asjaomastel institutsioonidel mõne asutuse lisaväärtusele negatiivse hinnangu andmise korral võtta vajalikke meetmeid selle asutuse volituste ümbersõnastamise või asutuse sulgemise teel;

5.   peab reguleerivate asutuste arvu suurenemist arvestades kahetsusväärseks, et läbirääkimised Euroopa Liidu reguleerivate asutuste ühtset raamistikku käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu üle pole veel lõppenud, ning palub komisjoni vastavatel osakondadel teha kontrollikojaga kooskõlastatult kõik endast oleneva selleks, et kõnealune kokkulepe kiiresti sõlmitaks;

6.   märgib, et komisjoni vastutus eelarve eest nõuab asutuste tihedamat sidumist komisjoniga; palub komisjonil ja nõukogul astuda kõik vajalikud sammud selleks, et anda komisjonile 31. detsembriks 2007 reguleerivate asutuste järelevalveorganites blokeeriv vähemus ning sätestada uute asutuste loomisel sellise vähemuse olemasolu algusest peale;

7.   palub kontrollikojal lisada oma aastaaruandesse täiendava peatüki kõikide asutuste kohta, mille eelarve täitmisele komisjoni raamatupidamisaruannete raames on nõutav heakskiidu andmine, et saada selgem ülevaade ELi vahendite kasutamise kohta asutuste poolt;

8.   tuletab meelde põhimõtet, mille kohaselt kõik ühenduse asutused, olenemata sellest, kas nad saavad toetust või mitte, peavad saama eelarve täitmisele Euroopa Parlamendi heakskiidu isegi juhul, kui nende asutamisakti kohaselt on olemas eelarve täitmist kinnitav asutus;

9.   palub kontrollikojal viia kõikide asutuste suhtes läbi tulemusauditid ja esitada aruanded vastavatele parlamendikomisjonidele, sh eelarvekontrollikomisjonile;

10.   märgib, et asutuste arv üha kasvab, ning arvestades komisjoni poliitilist vastutust asutuste tegevuse eest, mis ületab kaugelt logistilist toetust, on ametite loomise ja järelevalve eest vastutavatel komisjoni peadirektoraatidel veel suurem vajadus töötada välja ühine lähenemisviis asutustele; on seisukohal, et pragmaatiline viis edasiliikumiseks komisjoni ühise lähenemisviisi poole kõikides asutustega seotud küsimustes oleks samalaadne struktuur sellega, mille asutused moodustasid koordineerimiseks asjaomaste peadirektoraatide raames;

11.   palub komisjonil parandada haldus- ja tehnilist toetust asutustele, võttes arvesse ühenduse halduseeskirjade ja tehniliste probleemide üha suuremat keerukust;

12.   märgib, et üheski ühenduse asutuses ei ole distsiplinaarorganit, ning palub komisjonil astuda vajalikud sammud tagamaks, et selline mehhanism kiiresti luuakse;

13.   tervitab märkimisväärseid edusamme asutuste omavahelises koordineerimistegevuses, mis võimaldab neil lahendada korduvaid probleeme ning muudab koostöö komisjoni ja Euroopa Parlamendiga tõhusamaks;

14.   on seisukohal, et mitme asutuse ühise tugiteenistuse loomine, mille eesmärk on muuta nende arvutipõhised finantsjuhtimissüsteemid komisjoni vastavate süsteemidega ühilduvaks, on meede, mida tuleks edasi arendada ja laiendada;

15.   kutsub asutusi üles parandama oma koostööd ja võrdlevat hindamist vastava valdkonna osalistega; nõuab tungivalt, et komisjon võtaks kõik meetmed, mida ta peab vajalikuks, et aidata asutustel parandada oma kuvandit ja suurendada nende tegevuse nähtavust;

16.   palub komisjonil esitada ettepaneku asutuste iga-aastase aruandluse vormi ühtlustamiseks ja töötada välja tulemuslikkuse näitajad, mis võimaldaksid nende tõhusust võrrelda;

17.   palub asutustel esitada iga aasta algul tulemuslikkuse näitajad, mille alusel oleks võimalik neid hinnata;

18.   kutsub asutusi üles kasutama üha enam SMART-eesmärke, mis peaksid kaasa tooma eesmärkide realistlikuma planeerimise ja rakendamise;

19.   nõustub kontrollikojaga, et komisjon kannab vastutust ka asutuste (finants)juhtimise eest; seetõttu nõuab tungivalt, et komisjoni teostaks järelevalvet eri asutuste juhtimise üle ning vajadusel annaks juhiseid ja abi, eriti seoses pakkumismenetluste nõuetekohase läbiviimisega, töölevõtmiskorra läbipaistvusega, usaldusväärse finantsjuhtimisega (alakulutamine ja ülepaisutatud eelarve) ning eelkõige sisekontrolli raamistikku käsitlevate eeskirjade nõuetekohase kohaldamisega;

20.   on seisukohal, et asutuste panus peaks nende tööprogrammides väljenduma tegevust iseloomustavates ja mõõdetavates mõistetes ning vajalikul määral tuleks arvesse võtta komisjoni sisekontrollistandardeid;

Spetsiifilised punktid

21.   märgib, et kuigi keskuse 2005. eelarveaasta assigneeringute kulukohustuste täitmise määr oli üle 90 %, selgus, et rohkem kui 50 % halduskulude kohustustest kanti üle ning et ülekantud assigneeringuid iseloomustas suur tühistamismäär (15–25 % olenevalt jaotisest); palub keskusel parandada oma kulude planeerimist ja järelevalvet kulutuste tegemise üle; rõhutab, et ümberpaigutamised eelarveridade vahel peavad olema põhjendatud ja dokumenteeritud vastavalt kehtivatele sätetele;

22.   märgib, et kasutusele ei ole võetud tegevuspõhist juhtimist, kuigi keskuse finantseeskirjad näevad seda ette kooskõlas üldeelarve suhtes kohaldatavate eeskirjadega, et tagada tulemuslikkuse parem järelvalve; palub keskusel esitada tööprogrammi, milles keskuse panus oleks väljendatud tegevust iseloomustavates ja mõõdetavates mõistetes;

23.   märgib, et keskusel puudub süsteem varustuse ostmise planeerimiseks ja haldamiseks ning keskus ei kontrolli perioodiliselt oma inventarinimestikku, ehkki see suurendaks nimestiku usaldusväärsust; palub keskusel selles osas olukorda parandada;

24.   märgib, et keskuse sisekontrollisüsteemi mõjutavad mitmed puudused, näiteks ei ole kirjeldatud eelarvevahendite käsutaja poolt kasutusele võetud rahastamiskanaleid, eelarvevahendite käsutaja ei ole kinnitanud süsteeme, millega tema ja tema poolt volitatud isikud edastavad teavet peaarvepidajale, ülesannete lahususe põhimõtet ei ole täpselt järgitud, eriti tehingu algatamise ja kinnitamisega seotud ülesannete osas; palub keskusel kulukohustuste osas lisada järelkontrollide nimekirjadesse usaldusväärse finantsjuhtimise kriteeriumid;

25.   palub keskusel kindlalt järgida reeglit, mille kohaselt peavad valimiskomisjoni liikmed olema täidetava ametikohaga samal või kõrgemal ametiastmel;

26.   märgib, et keskuse väljastatud pakkumiskutsetes antakse vähe selgitusi selle kohta, milline on pakkumiste nõutav miinimumkvaliteet ning kuidas võetakse arvesse hinnafaktorit; palub keskusel pakkumiste eeskirju täpselt järgida.

(1) ELT C 266, 31.10.2006, lk 46.
(2) ELT C 312, 19.12.2006, lk 93.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
(4) EÜT L 151, 10.6.1997, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1652/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk. 33).
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 340, 6.12.2006, lk 80.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika