Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2156(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0118/2007

Pateikti tekstai :

A6-0118/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/04/2007 - 7.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0115

Priimti tekstai
PDF 390kWORD 112k
Antradienis, 2007 m. balandžio 24 d. - Strasbūras
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras
P6_TA(2007)0115A6-0118/2007
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl 2005 finansinių metų Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2005 finansinių metų galutines metines ataskaitas(1),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2005 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(2),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 27d. Tarybos rekomendaciją (5711/2007 – C6–0080/2007),

–   atsižvelgdamas į EB sutartį, o ypač į jos 276 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1997 m. birželio 2 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1035/97 dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro įsteigimo(4), ypač į jo 12a straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A6–0118/2007),

1.   suteikia patvirtinimą Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro direktoriui, kad Centro 2005 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.   išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 266, 2006 10 31, p. 46.
(2) OL C 312, 2006 12 19, p. 93.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).
(4) OL L 151, 1997 6 10, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1652/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 33).
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


2. 2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2005 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2005 finansinių metų galutines metines ataskaitas(1),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2005 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(2),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 27d. Tarybos rekomendaciją (5711/2007 – C6–0080/2007),

–   atsižvelgdamas į EB sutartį, o ypač į jos 276 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1997 m. birželio 2 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1035/97 dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro įsteigimo(4), ypač į jo 12a straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A6–0118/2007),

1.   pažymi, kad Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2004 ir 2005 finansinių metų galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti šie duomenys:

2004 ir 2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita (tūkst. EUR)

2005

2004

Pajamos

Bendrijos subsidijos

8 189

5 675

Kitos pajamos

151

455

Finansinės pajamos

21

PHARE subsidija

90

82

Iš viso pajamų (a)

8 430

6 233

Išlaidos

Darbuotojai. Biudžeto I antraštinė dalis

- Mokėjimai

3 008

2 645

- Perkelti asignavimai

70

85

Administracija. Biudžeto II antraštinė dalis

- Mokėjimai

550

447

- Perkelti asignavimai

582

37

Einamoji veikla. Biudžeto III antraštinė dalis

- Mokėjimai

2 731

2 352

- Perkelti asignavimai

667

745

Paskirtosios pajamos (PHARE ir kitos)

- Mokėjimai

0

7

- Perkelti asignavimai

90

0

Iš viso išlaidų (b)

7 698

6 318

Finansinių metų rezultatas (a - b)

732

-85

Likutis, perkeltas iš ankstesnių finansinių metų

231

98

Perkelti ir panaikinti asignavimai

210

241

Nepanaudotos pakartotiniam naudojimui skirtos sumos iš ankstesnių finansinių metų

0

Anuliuotos mokėtinos sumos

-23

Valiutų keitimo skirtumai

-2

0

Finansinių metų likutis

1 171

231

Šaltinis: Centro surinkti duomenys. Šioje lentelėje apibendrinami Centro metinėse ataskaitose pateikti duomenys.

2.   pritaria Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2005 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 266, 2006 10 31, p. 46.
(2) OL C 312, 2006 12 19, p. 93.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).
(4) OL L 151, 1997 6 10, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1652/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 33).
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


3. 2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2005 finansinių metų Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2005 finansinių metų galutines metines ataskaitas(1),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2005 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(2),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 27d. Tarybos rekomendaciją (5711/2007 – C6–0080/2007),

–   atsižvelgdamas į EB sutartį, o ypač į jos 276 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1997 m. birželio 2 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1035/97 dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro įsteigimo(4), ypač į jo 12a straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A6–0118/2007),

A.   kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas tinkamas patvirtinimas, kad metinės 2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų ataskaitos yra patikimos ir visos vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.   kadangi 2006 m. balandžio 27 d. Parlamentas Centro direktoriui patvirtino 2004 finansinių metų biudžeto įvykdymą(6) ir prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje rezoliucijoje Parlamentas, inter alia, pažymėjo, kad

   - reiškia susirūpinimą dėl didelio panaikintų perkėlimų skaičiaus, ypač I antraštinėje dalyje (išlaidos darbuotojams);
   - yra susirūpinęs dėl Audito Rūmų pastebėtų trūkumų rengiant konkursus ir sudarant sutartis;

Bendrosios pastabos dėl daugumos ES agentūrų, kurioms reikia atskiro biudžeto įvykdymo patvirtinimo

1.   mano, kad vis didėjantis Bendrijos agentūrų skaičius ir kai kurių agentūrų veikla nėra susijusi su bendrąja politikos struktūra, kad kai kurių agentūrų funkcijos ne visada atspindi tikruosius Sąjungos poreikius ir jų piliečių lūkesčius, ir pažymi, kad, apskritai, ne visada agentūros turi gerą įvaizdį ar apie jas atsiliepiama gerai spaudoje;

2.   dėl šios priežasties ragina Komisiją apibrėžti bendrąją politikos struktūrą dėl naujų Bendrijos agentūrų kūrimo ir prieš steigiant bet kokią naują agentūrą pateikti išlaidų ir galimos naudos tyrimą užtikrinant, kad nebūtų agentūrų veiklos dubliavimosi ar funkcijų dubliavimosi su kitomis Europos organizacijomis;

3.   ragina Audito Rūmus pateikti nuomonę apie išlaidų ir galimos naudos analizę prieš Parlamentui priimant savo sprendimą;

4.   ragina Komisiją kas penkerius metus pateikti tyrimą apie kiekvienos veikiančios agentūros teikiamą naudą; jei agentūros teikiamos naudos įvertinimas būtų neigiamas, prašo visų susijusių institucijų imtis būtinų veiksmų ir performuluoti tos agentūros įgaliojimus ar ją uždaryti;

5.   atsižvelgdamas į tai, jog daugėja reguliavimo agentūrų, apgailestauja, kad derybos dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl šių agentūrų veiklos sistemos projekto dar nesibaigė, ir ragina atsakingas Komisijos tarnybas, konsultuojantis su Audito Rūmais, imtis visų priemonių, kad būtų kuo greičiau sudarytas šis susitarimas;

6.   pažymi, kad, atsižvelgiant į Komisijos atsakomybę biudžeto srityje, būtina glaudžiau susieti agentūras su Komisija; ragina Komisiją ir Tarybą imtis visų būtinų priemonių, kad iki 2007 m. gruodžio 31 d. reguliavimo agentūrų priežiūros organuose Komisijai būtų suteiktos blokuojančios mažumos teisės, o steigiant naujas agentūras šios teisės būtų numatomos iš anksto;

7.   ragina Audito Rūmus į savo metinę ataskaitą įtraukti papildomą skyrių, skirtą visoms agentūroms, kurių biudžeto įvykdymą reikia patvirtinti kartu su Komisijos finansine atskaitomybe, siekiant geriau suprasti, kaip agentūros naudoja ES lėšas;

8.   primena principą, pagal kurį Parlamentas tvirtina visų ES agentūrų, nesvarbu, subsidijuojamų, ar ne, biudžeto įvykdymą, net ir tais atvejais, kai agentūros steigimo dokumente nurodyta kita jos biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija;

9.   ragina Audito Rūmus atlikti visų agentūrų veiklos auditą ir pranešti apie tai atsakingiems Parlamento komitetams, įskaitant Biudžeto kontrolės komitetą;

10.   pažymi, kad agentūrų skaičius nuolat didėja ir kad pagal Komisijos politinę atsakomybę dėl agentūrų veiklos, kuri apima daug daugiau nei paprastą logistinę paramą, Komisijos generaliniams direktoratams, kurie atsako už agentūrų steigimą ir stebėseną, dar labiau reikia nustatyti bendrą požiūrį į agentūras; mano, kad struktūros, panašios į agentūrų sukurtą struktūrą, skirtą veiklos koordinavimui su atitinkamais generaliniais direktoratais, sukūrimas būtų pragmatiškas žingsnis siekiant nustatyti bendrą su Komisija požiūrį į visus klausimus, susijusius su agentūromis;

11.   ragina Komisiją pagerinti administracinę ir techninę paramą agentūroms atsižvelgiant į didėjantį Bendrijos administracinių taisyklių ir techninių problemų sudėtingumą;

12.   pažymi, kad jokioje Bendrijos agentūroje nėra priežiūros organo, ir ragina Komisiją imtis būtinų priemonių, kad kuo greičiau būtų sukurtas toks mechanizmas;

13.   džiaugiasi, kad gerokai patobulėjo Europos Sąjungos agentūrų darbo koordinavimas ir jos gali spręsti vis kylančias problemas ir padidinti bendradarbiavimo su Komisija ir Parlamentu veiksmingumą;

14.   mano, kad kelių agentūrų bendros paramos tarnybos, kurios paskirtis – suderinti finansinio valdymo informacines sistemas su Komisijos informacinėmis sistemomis, sukūrimas – tai priemonė, kurią reikėtų tęsti ir plėtoti;

15.   ragina agentūras tobulinti bendradarbiavimą su atitinkamų sričių veikėjais, taip pat tobulinti bendrų su jais tikslų nustatymą; skatina Komisiją priimti, jos manymu, būtinas priemones, kurios padėtų agentūroms pagerinti jų įvaizdį ir sustiprinti jų veiklos matomumą;

16.   ragina Komisiją pateikti pasiūlymą suderinti kasmetinių agentūrų ataskaitų formatą ir sukurti veiklos rodiklius, pagal kuriuos būtų galima palyginti jų efektyvumą;

17.   ragina agentūras kiekvienų metų pradžioje pateikti veiklos rodiklius, pagal kuriuos galėtų būti vertinama šių agentūrų veikla;

18.   ragina agentūras vis labiau siekti SMART (konkrečių, įvertinamų, pasiekiamų, tinkamų, laiku pasiekiamų) tikslų, nes tai padėtų realiau planuoti ir pasiekti tikslus;

19.   pritaria Audito Rūmams, kad Komisijai taip pat tenka atsakomybė už agentūrų (finansinį) valdymą; taigi ragina Komisiją kontroliuoti įvairias agentūras, jei reikia, teikti joms nurodymus ir padėti jas valdyti, visų pirma turint mintyje tinkamą konkurso procedūrų taikymą, įdarbinimo procedūrų skaidrumą, patikimą finansų valdymą (per mažas išlaidas ir pernelyg didelių sumų numatymą biudžete) ir, svarbiausia, tinkamą taisyklių, susijusių su vidaus kontrolės sistema, taikymą;

20.   mano, kad agentūrų darbo programose turėtų atsispindėti pamatuojamas jų indėlis atsižvelgiant į vykdomą veiklą ir kad turėtų būti skiriamas reikiamas dėmesys Komisijos vidaus kontrolės standartams;

Specialiosios pastabos

21.   atkreipia dėmesį į tai, kad nors Centro įsipareigojimų asignavimams lygis 2005 finansiniais metais buvo per 90 proc., paaiškėjo, jog daugiau kaip 50 proc. įsipareigojimų administracinėms išlaidoms buvo perkelta ir kad apskritai daug perkeltų asignavimų buvo panaikinta (nuo 15 iki 25 proc. atsižvelgiant į antraštinę dalį); ragina Centrą patobulinti išlaidų planavimą ir šių išlaidų panaudojimo kontrolės būdus; pabrėžia, kad perkėlimus tarp išlaidų kategorijų reikia pateisinti ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus pagal galiojančias nuostatas;

22.   atkreipia dėmesį į tai, kad nebuvo pradėta taikyti veikla pagrįsto biudžeto valdymo, nepaisant to, kad Centro finansiniame reglamente numatyta pradėti jį taikyti tokia pat tvarka, kaip ir bendro biudžeto atveju, siekiant geriau kontroliuoti rezultatus; ragina Centrą pateikti darbo programą, kurioje turėtų atsispindėti įvertinamas jo indėlis atsižvelgiant į vykdomą veiklą;

23.   atkreipia dėmesį į tai, kad Centras neturėjo jokios įrangos pirkimo planavimo ir valdymo sistemos ir kad nebuvo daroma jokia ciklinė inventoriaus patikra, nors taip būtų padidėjęs inventoriaus patikimumas; ragina Centrą pagerinti šią padėtį;

24.   atkreipia dėmesį į tai, kad Centro vidaus kontrolės sistema turėjo įvairių trūkumų, pvz., tai, kad leidimą išduodančio pareigūno nustatytos finansinės grandinės nebuvo apibūdintos, sistema, pagal kurią leidimą išduodantis pareigūnas ir jo įgaliotiniai pateikia informaciją apskaitą tvarkančiam pareigūnui, nebuvo pastarojo patvirtinta ir nebuvo griežtai taikomas pareigų, ypač inicijavimo ir patikrinimo, atskyrimo principas; ragina Centrą, kiek tai susiję su įsipareigojimais, patikimo finansų valdymo kriterijų įtraukti įklausimų, kuriems taikomi ex ante patikrinimai, sąrašą;

25.   ragina Centrą visokeriopai taikyti taisyklę, pagal kurią atrankos komisijų nariai visada turi eiti atitinkamo ar aukštesnio rango pareigas, negu pareigos, į kurias siekiama įdarbinti;

26.   atkreipia dėmesį į tai, kad Centro paskelbtuose kvietimuose teikti paraiškas nelabai paaiškinama, kokia turi būti mažiausia pasiūlymų kokybė ir kokia svarba teikiama kainai; ragina Centrą griežtai taikyti konkursams galiojančias taisykles.

(1) OL C 266, 2006 10 31, p. 46.
(2) OL C 312, 2006 12 19, p. 93.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).
(4) OL L 151, 1997 6 10, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1652/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 33),
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 340, 2006 12 6, p. 80.

Teisinė informacija - Privatumo politika