Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2156(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0118/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0118/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 24/04/2007 - 7.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0115

Pieņemtie teksti
PDF 327kWORD 99k
Otrdiena, 2007. gada 24. aprīlis - Strasbūra
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs
P6_TA(2007)0115A6-0118/2007
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa lēmums par Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas Ziņojumu par Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada pārskatiem, ar Centra atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 1997. gada 2. jūnija Regulu (EK) Nr. 1035/97 par Eiropas Novērošanas centra izveidi rasisma un ksenofobijas jautājumos(4) un it īpaši tās 12.a pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A6–0118/2007),

1.   sniedz Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra direktoram apstiprinājumu par centra 2005. finanšu gada budžeta izpildi;

2.   izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (L sērijā).

(1) OV C 266, 31.10.2006., 46. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006., 93. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 151, 10.6.1997., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1652/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 33. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa lēmums par Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra kontu slēgšanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas Ziņojumu par Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada pārskatiem, ar Centra atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 1997. gada 2. jūnija Regulu (EK) Nr. 1035/97 par Eiropas Novērošanas centra izveidi rasisma un ksenofobijas jautājumos(4) un it īpaši tās 12.a pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A6–0118/2007),

1.   konstatē, ka Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra galīgie pārskati attiecībā uz 2004. un 2005. finanšu gadu ir šādi:

Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2004. un 2005. finanšu gadu (EUR 1000)

2005

2004

Ieņēmumi

Kopienas subsīdijas

8 189

5 675

Citi ieņēmumi

151

455

Finanšu ieņēmumi

21

PHARE subsīdija

90

82

Ieņēmumi kopā (a)

8 430

6 233

Izdevumi

Personāls - budžeta I sadaļa

Maksājumi

3 008

2 645

Pārnestās apropriācijas

70

85

Administrācija - budžeta II sadaļa

Maksājumi

550

447

Pārnestās apropriācijas

582

37

Pamatdarbības - budžeta III sadaļa

Maksājumi

2 731

2 352

Pārnestās apropriācijas

667

745

Piešķirtie ieņēmumi (PHARE un citi)

Maksājumi

0

7

Pārnestās apropriācijas

90

0

Izdevumi kopā (b)

7 698

6 318

Finanšu gada izpilde (a – b)

732

-85

Atlikums, kas pārnests no iepriekšējā finanšu gada

231

98

Pārnestās un anulētās apropriācijas

210

241

Neizmantotās atkārtoti izmantojamās apropriācijas no iepriekšējā finanšu gada

0

Norakstītās parādsummas

-23

Valūtas kursa atšķirības

-2

0

Finanšu gada atlikums

1 171

231

Avots: Informāciju apkopojis centrs. Šajā tabulā apkopota centra gada pārskatos sniegtā informācija.

2.   apstiprina Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra kontu slēgšanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (L sērijā).

(1) OV C 266, 31.10.2006., 46. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006., 93. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 151, 10.6.1997., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1652/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 33. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas Ziņojumu par Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada pārskatiem, ar Centra atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 1997. gada 2. jūnija Regulu (EK) Nr. 1035/97 par Eiropas Novērošanas centra izveidi rasisma un ksenofobijas jautājumos(4) un it īpaši tās 12.a pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A6–0118/2007),

A.   tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka gada pārskati par finanšu gadu, kas beidzās 2005. gada 31. decembrī, ir ticami un ka notikušie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi,

B.   tā kā 2006. gada 27. aprīlī Parlaments sniedza centra direktoram apstiprinājumu par tā 2004. finanšu gada budžeta izpildi(6) un lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu pievienotajā rezolūcijā cita starpā:

   pauž bažas par anulēto pārnesumu lielo apmēru, it īpaši I sadaļā (personāla izdevumi),
   ir noraizējies par Revīzijas palātas konstatētajiem pārkāpumiem konkursa procedūrās un pasūtījumu piešķiršanā;

Vispārējas piezīmes attiecībā uz vairumu ES aģentūru, kuru budžeta izpilde ir jāapstiprina atsevišķi

1.   uzskata, ka aizvien pieaugošais Kopienas aģentūru skaits un dažu aģentūru darbība, šķiet, neiekļaujas vispārējā pamatievirzē un ka atsevišķu aģentūru uzdevumi ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības faktiskās vajadzības un tās pilsoņu cerības, un konstatē, ka kopumā aģentūrām ne vienmēr ir laba reputācija un labas atsauksmes presē;

2.   tādēļ aicina Komisiju noteikt vispārēju pamatievirzi attiecībā uz jaunu Kopienas aģentūru izveidi un ikreiz pirms jaunas aģentūras izveides iesniegt izmaksu un guvumu analīzi, vienlaikus raugoties, lai nenotiktu nekāda darbību pārklāšanās starp aģentūrām vai ar citu Eiropas organizāciju uzdevumiem;

3.   aicina Revīzijas palātu pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas Parlamentā sniegt atzinumu par izmaksu un guvumu analīzi;

4.   aicina Komisiju ik pēc pieciem gadiem iesniegt pētījumu par ikvienas esošās aģentūras pievienoto vērtību; aicina visas attiecīgās institūcijas aģentūras pievienotās vērtības negatīva novērtējuma gadījumā īstenot nepieciešamos pasākumus, no jauna formulējot konkrētās aģentūras pilnvaras vai slēdzot to;

5.   ņemot vērā regulatīvo aģentūru pieaugošo skaitu, pauž nožēlu, ka vēl nav pabeigtas sarunas saistībā ar iestāžu nolīguma projektu par šo aģentūru darbības pamatnoteikumiem, un aicina Komisijas kompetentos dienestus sadarbībā ar Revīzijas palātu darīt visu iespējamo, lai ātri noslēgtu šādu nolīgumu;

6.   konstatē, ka sakarā ar Komisijai deleģēto atbildību par budžeta pareizu izpildi ir nepieciešama ciešāka aģentūru piesaiste Komisijai; aicina Komisiju un Padomi veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai Komisijai līdz 2007. gada 31. decembrim paredzētu tādu pārstāvību regulatīvās aģentūras uzraugošās struktūrās, kas tai ļautu bloķēt lēmumu pieņemšanu, kā arī jau sākotnēji nodrošināt šādu pārstāvību jaunu aģentūru dibināšanas gadījumā;

7.   aicina Revīzijas palātu savā gada pārskatā izveidot papildu nodaļu par visām aģentūrām, kuru budžeta izpilde jāapstiprina saskaņā ar Komisijas pārskatiem, lai gūtu skaidrāku priekšstatu par ES līdzekļu izlietojumu aģentūrās;

8.   atgādina principu, saskaņā ar kuru visas Kopienas aģentūras, gan subsidētās, gan nesubsidētās, ir pakļautas Parlamentam attiecībā uz to budžeta izpildes apstiprināšanu, pat gadījumos, kad saskaņā ar šo aģentūru izveides tiesību aktiem darbojas budžeta izpildes apstiprināšanas lēmējinstitūcija;

9.   aicina Revīzijas palātu veikt izpildes revīzijas visās aģentūrās un ziņot par to rezultātiem attiecīgajām Parlamenta komitejām, tai skaitā Budžeta kontroles komitejai;

10.   atzīmē, ka aģentūru skaits pastāvīgi pieaug un ka saskaņā ar Komisijas politisko atbildību par aģentūru darbību, kura ietver daudz vairāk par vienkāršu materiāltehnisku atbalstu, Komisijas ģenerāldirektorātiem, kas nodarbojas ar aģentūru izveidi un uzraudzību, vēl jo vairāk ir jāizstrādā kopēja pieeja visām aģentūrām; uzskata, ka struktūra, kas līdzīga tai, kuru aģentūras ir izveidojušas koordinācijas nodrošināšanai starp attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem, būtu pragmatisks veids, kā virzīties uz Komisijas kopēju pieeju visiem ar aģentūrām saistītajiem jautājumiem;

11.   aicina Komisiju uzlabot aģentūrām paredzēto administratīvo un tehnisko atbalstu, ņemot vērā Kopienas administratīvo noteikumu pieaugošo sarežģītību un tehniskās problēmas;

12.   konstatē, ka nevienā no Kopienas aģentūrām nav disciplināras struktūras, un aicina Komisijas dienestus īstenot nepieciešamos pasākumus, lai ātri ieviestu atbilstīgu mehānismu;

13.   atzinīgi vērtē ES aģentūru darba koordinēšanas ievērojamo uzlabošanos, kas ļauj tām risināt biežāk sastopamās problēmas un padara efektīvāku sadarbību ar Komisiju un Parlamentu;

14.   uzskata, ka jāturpina un jāvērš plašumā vairāku aģentūru īstenotā kopēja atbalsta dienesta izveide nolūkā saskaņot šo aģentūru datorizētās finanšu pārvaldības sistēmas ar atbilstīgajām Komisijas sistēmām;

15.   aicina aģentūras uzlabot sadarbību un salīdzināšanu ar attiecīgās nozares dalībniekiem; mudina Komisiju veikt pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, lai aģentūrām palīdzētu uzlabot reputāciju un pastiprināt to darbību atpazīstamību;

16.   aicina Komisiju ierosināt aģentūru gada pārskatu formas saskaņošanu, un izstrādāt darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu salīdzināt to efektivitāti;

17.   aicina aģentūras katra gada sākumā iesniegt darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu novērtēt to darbu;

18.   aicina visas aģentūras vairāk izmantot SMART pieeju uzdevumu noteikšanā, kas palīdzētu reālāk veikt plānošanu un sasniegt mērķus;

19.   piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka arī Komisija ir atbildīga par aģentūru (finanšu) pārvaldību; tāpēc mudina Komisiju uzraudzīt, kā arī vajadzības gadījumā vadīt dažādo aģentūru pārvaldību un sniegt tām nepieciešamo palīdzību, it īpaši saistībā ar konkursa procedūru pareizu piemērošanu, darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību, pareizu finanšu pārvaldību (līdzekļu nepilnīgs izlietojums un pārāk lielu izdevumu iekļaušana budžetā) un, kas ir vissvarīgākais, iekšējās kontroles sistēmas noteikumu pareizu piemērošanu;

20.   uzskata, ka aģentūru darba programmās to ieguldījums jāizsaka darbības izteiksmē un izmantojot izmērāmus rādītājus un ka pienācīga uzmanība jāvelta Komisijas izstrādātajiem iekšējās kontroles standartiem;

Īpašas piezīmes

21.   atzīmē, ka, lai gan centra saistību apropriāciju līmenis 2005. gadam pārsniedza 90%, tika atklāts, ka pārnesti vairāk nekā 50% administratīvajiem izdevumiem paredzēto saistību apropriāciju un ka kopumā pārnesto apropriāciju atcelšanas līmenis bijis augsts (no 15 līdz 25% atkarībā no sadaļas); aicina centru uzlabot izdevumu plānošanu un to izlietojuma uzraudzību; uzsver, ka pārvietojumi starp budžeta pozīcijām jāpamato un jādokumentē saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem;

22.   atzīmē, ka netika ieviesta uz darbību pamatota pārvaldība, neņemot vērā centra finanšu noteikumus, kas paredz tās ieviešanu, pamatojoties uz tiem pašiem pamatprincipiem, kurus piemēroja vispārējam budžetam nolūkā uzlabot darba rezultātu uzraudzību; aicina centru iesniegt darba programmu, kas tā ieguldījumu izsaka darbības izteiksmē un, izmantojot izmērāmus rādītājus;

23.   atzīmē, ka centram nav sistēmas iekārtu iegādes plānošanai un pārvaldībai un ka centrs neveic cikliskas inventāra uzskaites pārbaudes, lai gan tas uzlabotu šādas uzskaites uzticamību; aicina centru novērst šo situāciju;

24.   atzīmē, ka centra iekšējās kontroles sistēmā tika konstatētas dažādas nepilnības, piemēram, nebija aprakstītas kredītrīkotāja noteiktās finanšu ķēdes, grāmatvedis nebija apstiprinājis sistēmas, ar kuru palīdzību kredītrīkotājs un viņa deleģētās personas tam piegādāja informāciju, netika stingri piemērots pienākumu nošķiršanas princips, it īpaši attiecībā uz uzsākšanas un pārbaudes pienākumiem; aicina centru attiecībā uz saistībām paredzēt iepriekšējās pārbaudēs izmantojamu pareizas finanšu pārvaldības kritēriju sarakstu;

25.   aicina centru pilnībā piemērot noteikumu, saskaņā ar kuru atlases komisijas locekļu pakāpei vienmēr jābūt tādai pašai kā aizpildāmās amata vietas pakāpei vai augstākai;

26.   atzīmē, ka centra izsludinātajos konkursa uzaicinājumos nav pietiekami skaidrotas piedāvājumu minimālās kvalitātes prasības un cenu faktoru indeksācija; aicina centru stingri piemērot konkursa uzaicinājuma noteikumus.

(1) OV C 266, 31.10.2006., 46. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006., 93. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 151, 10.6.1997., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1652/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 33. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 340, 6.12.2006., 80. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika