Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2156(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0118/2007

Teksty złożone :

A6-0118/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/04/2007 - 7.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0115

Teksty przyjęte
PDF 332kWORD 107k
Wtorek, 24 kwietnia 2007 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii
P6_TA(2007)0115A6-0118/2007
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez centrum(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1035/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii(4), a w szczególności jego art. 12a,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0118/2007),

1.   udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii absolutorium z wykonania budżetu centrum na rok budżetowy 2005;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 46.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 93.
(3) Dz.U. L 248 z 16.09.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).
(4) Dz.U. L 151 z 10.06.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1652/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 33).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych w związku z wykonaniem budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez centrum(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1035/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii(4), a w szczególności jego art. 12a,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0118/2007),

1.   odnotowuje następujące dane figurujące w rocznych sprawozdaniach finansowych Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za lata budżetowe 2004 i 2005:

Rachunek przychodów i wydatków za lata budżetowe 2004 i 2005 (w tysiącach EUR)

2005

2004

Dochody

Dotacje wspólnotowe

8 189

5 675

Inne dochody

151

455

Dochody finansowe

21

Dotacje z PHARE

90

82

Dochody ogółem (a)

8 430

6 233

Wydatki

Personel – Tytuł I budżetu

Płatności

3 008

2 645

Środki przeniesione

70

85

Administracja – Tytuł II budżetu

Płatności

550

447

Środki przeniesione

582

37

Działania operacyjne – Tytuł III budżetu

Płatności

2 731

2 352

Środki przeniesione

667

745

Dochody przeznaczone na określony cel (PHARE i inne)

Płatności

0

7

Środki przeniesione

90

0

Wydatki ogółem (b)

7 698

6 318

Wynik w danym roku budżetowym (a-b)

732

-85

Saldo przeniesione z poprzedniego roku budżetowego

231

98

Anulowane środki przeniesione

210

241

Środki do ponownego wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego, niewykorzystane

0

Umorzone długi

-23

Różnice kursowe

-2

0

Umorzenia w roku obrachunkowym

1 171

231

Źródło: Dane zgromadzone przez centrum. Powyższa tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Centrum w jego własnym sprawozdaniu finansowym.

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg rachunkowych Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 46.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 93.
(3) Dz.U. L 248 z 16.09.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).
(4) Dz.U. L 151 z 10.06.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1652/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 33).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez centrum(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1035/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii(4), a w szczególności jego art. 12a,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności art. 94 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0118/2007),

A.   mając na uwadze fakt, że Trybunał Obrachunkowy uzyskał uzasadnioną pewność, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok budżetowy zamknięty dnia 31 grudnia 2005 r. jest wiarygodne oraz że odnośne transakcje są ogólnie rzecz biorąc zgodne z prawem i prawidłowe;

B.   mając na uwadze, że w dniu 27 kwietnia 2006 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi absolutorium z wykonania budżetu centrum za rok budżetowy 2004(6), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

   · wyraża zaniepokojenie wysokim poziomem anulowanych przeniesień środków, w szczególności w tytule I (wydatki związane z personelem);
   · jest zaniepokojony nieprawidłowościami odnotowanymi przez Trybunał Obrachunkowy w procedurach przetargu i udzielania zamówień;

Uwagi ogólne dotyczące większości agencji UE, do których odnosi się wymóg uzyskania absolutorium

1.   uważa, że stale rosnąca liczba agencji wspólnotowych oraz działania niektórych z nich nie wydają się mieścić w ramach ogólnych założeń i że zadania wykonywane przez niektóre agencje nie zawsze odpowiadają rzeczywistym potrzebom Unii i oczekiwaniom jej obywateli, oraz stwierdza, że generalnie agencje nie zawsze cieszą się dobrym wizerunkiem i opinią;

2.   zachęca w związku z tym Komisję do określenia ogólnych ramowych założeń dotyczących tworzenia nowych agencji wspólnotowych oraz do przedstawienia analizy kosztów i korzyści przed powołaniem każdej nowej agencji, przy jednoczesnej dbałości o unikanie wszelkiego wzajemnego powielania się działań agencji lub pokrywania się działań agencji z działaniami innych organizacji europejskich;

3.   wzywa Trybunał Obrachunkowy do przedstawienia opinii w sprawie analizy kosztów i korzyści, zanim Parlament podejmie swoją decyzję;

4.   zachęca Komisję do przedstawiania co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podjęły niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub likwidując ją;

5.   zważywszy na rosnącą liczbę agencji regulacyjnych, z żalem przyjmuje fakt, że negocjacje dotyczące projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie zarządzania tymi agencjami nie przyniosły dotąd skutku, i zwraca się do właściwych służb Komisji o dołożenie wszelkich starań, we współpracy z Trybunałem Obrachunkowym, aby takie porozumienie zostało szybko osiągnięte;

6.   stwierdza, że odpowiedzialność budżetowa Komisji wymaga ściślejszego powiązania agencji z Komisją; wzywa Komisję i Radę do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu przyznania Komisji do 31 grudnia 2007 r. mniejszości blokującej w organach nadzorczych agencji regulacyjnych oraz do przewidywania takiej sytuacji z góry w przypadku powoływania nowych agencji;

7.   zwraca się do Trybunału Obrachunkowego, aby w celu uzyskania jaśniejszego obrazu wykorzystywania funduszy UE przez agencje zamieścił w swoim rocznym sprawozdaniu dodatkowy rozdział poświęcony wszystkim agencjom, które muszą uzyskać absolutorium w ramach rozliczeń Komisji;

8.   przypomina o zasadzie, zgodnie z którą wszystkie agencje wspólnotowe, dotowane lub nie, podlegają absolutorium Parlamentu, nawet w przypadkach, gdy na mocy ich aktu założycielskiego interweniuje inny organ udzielający absolutorium;

9.   wzywa Trybunał Obrachunkowy do przeprowadzenia audytów należytego zarządzania finansami we wszystkich agencjach oraz do zdania sprawozdania właściwym komisjom Parlamentu, z Komisją Kontroli Budżetowej włącznie;

10.   zauważa, że liczba agencji stale rośnie i że zgodnie z odpowiedzialnością polityczną Komisji w zakresie funkcjonowania agencji, daleko wykraczającą poza zwykłe wsparcie logistyczne, istnieje coraz pilniejsza potrzeba, aby dyrektorzy generalni Komisji odpowiedzialni za tworzenie i nadzorowanie agencji wypracowali wspólne podejście do tych organów; struktura podobna do struktury stworzonej z myślą o koordynacji działań zaangażowanych dyrekcji generalnych stanowiłaby pragmatyczne rozwiązanie służące temu celowi;

11.   zachęca Komisję do zapewnienia agencjom lepszego wsparcia administracyjnego i technicznego przy uwzględnieniu coraz bardziej skomplikowanych przepisów administracyjnych Wspólnoty i problemów natury technicznej;

12.   stwierdza brak organu dyscyplinarnego we wszystkich agencjach wspólnotowych i zwraca się do służb Komisji o przyjęcie niezbędnych środków w celu szybkiego wdrożenia odpowiedniego mechanizmu;

13.   z zadowoleniem przyjmuje znaczną poprawę koordynacji pracy agencji UE, co pozwala im opanowywać powtarzające się problemy i współpracować z Komisją i Parlamentem w sposób bardziej skuteczny;

14.   uważa, że tworzenie przez kilka agencji wspólnych działów wspierających, zajmujących się harmonizowaniem informatycznych systemów zarządzania finansowego z odpowiednimi systemami Komisji, jest praktyką, która powinna być kontynuowana i szerzej stosowana;

15.   wzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; zachęca Komisję do przyjmowania środków, które uzna ona za niezbędne do wspomożenia agencji w poprawie ich wizerunku i uwidocznieniu ich działalności;

16.   wzywa Komisję, aby przedstawiła propozycję zharmonizowania formatu dorocznych sprawozdań agencji w celu opracowania wskaźników wydajności pozwalających na porównanie efektywności agencji;

17.   zachęca agencje do przedstawiania na początku roku wskaźników wydajności służących do ich oceny;

18.   zachęca agencje do szerszego stosowania celów SMART, co powinno prowadzić do bardziej realistycznego planowania i wykonywania zadań;

19.   zgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że Komisja również ponosi odpowiedzialność za zarządzanie (finansowe) agencjami; w związku z tym wzywa Komisję do nadzorowania, a w razie potrzeby do kierowania zarządzaniem różnych agencji oraz wspomagania go, szczególnie w odniesieniu do właściwego stosowania procedur przetargowych, przejrzystości procedur zatrudnienia, należytego zarządzania finansami (niepełne wykorzystanie środków i przekroczenie budżetu) oraz – co najważniejsze – właściwego stosowania przepisów dotyczących ram kontroli wewnętrznej;

20.   uważa, że programy pracy agencji powinny przedstawiać ich wkład pod względem wykonanych zadań i w wymierny sposób oraz że należy zwrócić dostateczną uwagę na standardy kontroli wewnętrznej opracowane przez Komisję;

Kwestie szczegółowe

21.   zwraca uwagę na fakt, że chociaż w roku budżetowym 2005 poziom wykorzystania środków przekroczył 90%, to ponad 50% środków na wydatki administracyjne zostało przeniesionych oraz, że w ostatecznym rozrachunku anulowano dużą część przeniesionych środków (pomiędzy 15% a 25% w zależności od tytułu); wzywa centrum do lepszego planowania wydatków oraz poprawy kontroli wykonania wydatków; podkreśla, że przeniesienia pomiędzy działami budżetowymi muszą być uzasadnione i udokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

22.   zauważa, że zarządzanie kosztami działań nie zostało wdrożone, mimo że w rozporządzeniu finansowym centrum przewidziano jego wprowadzenie zgodnie z modelem zastosowanym do budżetu ogólnego, z myślą o lepszym monitorowaniu wyników; zachęca centrum do przedstawienia programu prac wyrażającego jego wkład pod względem wykonanych zadań i w wymierny sposób;

23.   zwraca uwagę, że centrum nie posiada systemu planowania ani zarządzania zakupem sprzętu oraz, że nie przeprowadziło żadnych cyklicznych kontroli inwentarza, chociaż wpłynęło by to korzystnie na niezawodność sprzętu; zwraca się do Agencji o rozwiązanie tego problemu;

24.   zauważa, że system kontroli wewnętrznej centrum ma wiele braków, takich jak na przykład brak opisu stworzonych przez księgowego obiegów finansowych, fakt, że systemy informowania księgowego przez urzędnika zatwierdzającego i jego przedstawicieli nie zostały przez księgowego zatwierdzone, że nie stosowano konsekwentnie zasady rozdziału obowiązków, zwłaszcza w przypadku inicjowania i kontroli; w stosunku do zobowiązań, zwraca się do centrum o zawarcie kryteriów należytego zarządzania finansami w listach objętych weryfikacjami ex ante;

25.   wzywa centrum do pełnego zastosowania zasady mówiącej, że wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnych muszą być na takim samym stanowisku, jak kandydat na dane stanowisko lub wyższym;

26.   zwraca uwagę, że przy ogłoszeniu przetargu centrum nie udzieliło wyjaśnień w zakresie minimalnej jakości ofert oraz określania czynników cenowych; zwraca się do centrum o ścisłe stosowanie reguł dotyczących przetargów.

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 46.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 93.
(3) Dz.U. L 248 z 16.09.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).
(4) Dz.U. L 151 z 10.06.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1652/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 33).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(6) Dz.U. L 340 z 06.12.2006, str. 80.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności