Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/2156(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0118/2007

Texte depuse :

A6-0118/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/04/2007 - 7.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0115

Texte adoptate
PDF 572kWORD 115k
Marţi, 24 aprilie 2007 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune pentru 2005: Observatorul European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe
P6_TA(2007)0115A6-0118/2007
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe aferent exerciţiului financiar 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe privind exerciţiul financiar 2005(1),

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe pentru exerciţiul financiar 2005, precum şi răspunsurile observatorului(2),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 27 februarie 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(3), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1035/97 al Consiliului din 2 iunie 1997 de înfiinţare a Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe(4), în special articolul 12a,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 şi anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-0118/2007),

1.   acordă directorului Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului observatorului aferent exerciţiului financiar 2005;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia, ca parte integrantă a acesteia, directorului Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 266, 31.10.2006, p. 46.
(2) JO C 312, 19.12.2006, p. 93.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
(4) JO L 151, 10.6.1997, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1652/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 33).
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


2.Decizia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind închiderea conturilor Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe pentru exerciţiul financiar 2005(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe privind exerciţiul financiar 2005(1),

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe pentru exerciţiul financiar 2005, precum şi răspunsurile observatorului(2),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 27 februarie 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(3), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1035/97 al Consiliului din 2 iunie 1997 de înfiinţare a Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe(4), în special articolul 12 punctul (a),

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 şi anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-0118/2007),

1.   constată că situaţia conturilor finale anuale ale Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe pentru exerciţiile financiare 2004 şi 2005 se prezintă după cum urmează:

Contul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiile financiare 2004 şi 2005 (în mii EUR)

2005

2004

Venituri

Subvenţii comunitare

8 189

5 675

Alte venituri

151

455

Venituri financiare

21

Subvenţii PHARE

90

82

Total venituri (a)

8 430

6 233

Cheltuieli

Personal - Titlul I din buget

Plăţi

3 008

2 645

Credite reportate

70

85

Administraţie - Titlul II din buget

Plăţi

550

447

Credite reportate

582

37

Activităţi de exploatare - Titlul III din buget

Plăţi

2 731

2 352

Credite reportate

667

745

Venituri alocate (PHARE şi altele)

Plăţi

0

7

Credite reportate

90

0

Total cheltuieli (b)

7 698

6 318

Rezultatul exerciţiului financiar (a-b)

732

-85

Sold reportat din exerciţiul financiar anterior

231

98

Credite reportate şi anulate

210

241

Credite neutilizate în exerciţiul financiar anterior, reutilizabile

0

Sume datorate anulate

-23

Diferenţe de curs valutar

-2

0

Soldul exerciţiului financiar

1 171

231

Sursa: Date compilate de către observator. Prezentul tabel rezumă datele furnizate de observator în conturile sale anuale.

2.   aprobă închiderea conturilor Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe pentru exerciţiul financiar 2005;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 266, 31.10.2006, p. 46.
(2) JO C 312, 19.12.2006, p. 93.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
(4) JO L 151, 10.6.1997, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1652/2003 Comisiei (JO L 245, 29.9.2003, p. 33).
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


3.Rezoluţia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe aferent exerciţiului financiar 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe privind exerciţiul financiar 2005(1),

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe pentru exerciţiul financiar 2005, precum şi răspunsurile observatorului(2),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 27 februarie 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(3), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1035/97 al Consiliului din 2 iunie 1997 de înfiinţare a Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe(4), în special articolul 12 punctul (a),

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 şi anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-0118/2007),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 2005 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor subiacente, în ansamblul lor,

B.   întrucât la 27 aprilie 2006 Parlamentul a acordat directorului descărcarea de gestiune pentru bugetul observatorului aferent exerciţiului financiar 2004(6), iar în rezoluţia care însoţea decizia Parlamentului de descărcare de gestiune, inter alia:

   îşi exprima îngrijorarea cu privire la nivelul ridicat de reportări anulate, în special în titlul I (cheltuieli cu personalul);
   îşi exprima îngrijorarea cu privire la neregulile constatate de Curtea de Conturi în procedurile de licitaţie şi atribuire a contractelor;

Aspecte generale privind majoritatea agenţiilor UE care necesită descărcarea individuală de gestiune

1.   consideră că numărul din ce în ce mai ridicat de agenţii comunitare şi activităţile unora dintre ele nu par să se integreze într-un cadru politic global, că misiunile unor agenţii nu reflectă întotdeauna nevoile reale ale Uniunii, şi nici aşteptările cetăţenilor, şi constată că, în general, agenţiile nu au întotdeauna o imagine bună, şi nici o bună reputaţie;

2.   invită, prin urmare, Comisia să definească un cadru politic global privind instituirea de noi agenţii comunitare şi să prezinte un studiu asupra raportului costuri-beneficii înainte de a institui o nouă agenţie, asigurându-se că se evită suprapunerea activităţilor între agenţii sau cu misiunile altor organizaţii europene;

3.   solicită Curţii de Conturi să îşi dea avizul cu privire la studiul asupra raportului costuri-beneficii înainte ca Parlamentul să adopte o decizie;

4.   invită Comisia să prezinte, la fiecare cinci ani, un studiu privind valoarea adăugată a fiecărei agenţii existente; invită toate instituţiile relevante ca, în cazul unei evaluări negative a valorii adăugate a unei agenţii, să ia măsurile care se impun, reformulând mandatul agenţiei respective sau închizând-o;

5.   având în vedere numărul din ce în ce mai ridicat de agenţii de reglementare, regretă că negocierile privind proiectul de acord instituţional pentru încadrarea acestor agenţii nu s-au încheiat încă şi invită serviciile competente ale Comisiei să ia, împreună cu Curtea de Conturi, toate măsurile pentru ca acest acord să se realizeze rapid;

6.   constată că responsabilitatea bugetară a Comisiei presupune legături mai strânse între agenţii şi Comisie; solicită Comisiei şi Consiliului să ia toate măsurile pentru a acorda Comisiei, până la 31 decembrie 2007, o minoritate de blocaj în cadrul organismelor de control ale agenţiilor de reglementare şi să prevadă această minoritate de blocaj chiar de la început în cazul instituirii de noi agenţii;

7.   invită Curtea de Conturi să creeze un nou capitol în raportul său anual, consacrat tuturor agenţiilor cărora urmează să li se acorde descărcarea de gestiune în cadrul conturilor Comisiei, pentru a oferi o imagine mai clară a modului în care agenţiile utilizează fondurile UE;

8.   reaminteşte principiul conform căruia toate agenţiile comunitare, subvenţionate sau nu, primesc descărcarea de gestiune din partea Parlamentului, chiar şi în cazul în care, în temeiul actului lor constitutiv, intervine o autoritate de descărcare;

9.   invită Curtea de Conturi să realizeze audituri de performanţă pentru toate agenţiile şi să prezinte rapoarte în acest sens comisiilor relevante din Parlament, inclusiv Comisiei pentru control bugetar;

10.   constată că numărul de agenţii este în continuă creştere şi că, în conformitate cu responsabilitatea politică a Comisiei privind funcţionarea agenţiilor, care depăşeşte simpla asistenţă logistică, este tot mai necesar ca direcţiile generale din cadrul Comisiei care sunt responsabile cu instituirea şi supravegherea agenţiilor să dispună de o abordare comună în ceea ce priveşte agenţiile; consideră că o structură similară cu cea creată de agenţii pentru coordonare între DG implicate ar putea constitui o soluţie pragmatică pentru această abordare comună, la nivelul Comisiei, a tuturor aspectelor legate de agenţii;;

11.   invită Comisia să amelioreze sprijinul administrativ şi tehnic acordat agenţiilor, ţinând seama de complexitatea crescândă a reglementărilor administrative ale Comunităţii şi de problemele tehnice;

12.   constată lipsa unui organism disciplinar în toate agenţiile comunitare şi invită Comisia să ia măsurile necesare pentru instituirea rapidă a unui astfel de mecanism;

13.   salută îmbunătăţirile considerabile constatate în coordonarea dintre agenţiile UE, care le permite să soluţioneze probleme recurente şi eficientizează cooperarea cu Comisia şi cu Parlamentul;

14.   consideră că instituirea de către mai multe agenţii a unui serviciu comun de asistenţă, care să asigure conformitatea sistemelor informatice de gestiune financiară cu sistemele Comisiei, este o măsură care trebuie dezvoltată şi extinsă;

15.   solicită agenţiilor să îmbunătăţească cooperarea dintre ele şi evaluarea comparativă cu actorii din domeniu; îndeamnă Comisia să adopte mijloacele pe care le va considera necesare pentru a ajuta agenţiile să-şi îmbunătăţească imaginea şi să mărească vizibilitatea activităţilor lor;

16.   solicită Comisiei să elaboreze o propunere de armonizare a formatului rapoartelor anuale ale agenţiilor şi să dezvolte indicatori de performanţă care să permită o comparaţie între nivelurile lor de eficienţă;

17.   invită agenţiile să prezinte, la începutului fiecărui an, indicatori de performanţă pe baza cărora să poată fi evaluate;

18.   invită toate agenţiile să utilizeze din ce în ce mai mult obiectivele SMART, ceea ce ar trebui să conducă la o planificare şi o realizare mai realiste a obiectivelor specifice;

19.   este de acord cu opinia Curţii de Conturi conform căreia Comisia este, de asemenea, responsabilă pentru gestiunea (financiară) a agenţiilor; îndeamnă, prin urmare, Comisia să supravegheze şi, dacă este cazul, să direcţioneze şi să ajute la gestiunea diferitelor agenţii, în special în ceea ce priveşte aplicarea corespunzătoare a procedurilor de licitaţie, transparenţa procedurilor de recrutare, buna gestiune financiară (subutilizare şi suprabugetare) şi, cel mai important, buna aplicare a normelor privind cadrul de control intern;

20.   consideră că programele de activitate ale agenţiilor ar trebui să prezinte contribuţiile acestora în termeni operaţionali şi măsurabili şi că ar trebui să se acorde atenţia cuvenită standardelor de control intern ale Comisiei;

Aspecte specifice

21.   observă că, deşi rata de angajare a creditelor pentru exerciţiul 2005 a fost de peste 90% în cazul observatorului, s-a constatat că peste 50% din creditele pentru cheltuieli administrative au fost reportate şi că, în general, rata de anulare a creditelor reportate a fost mare (între 15% şi 25%, în funcţie de titluri); invită observatorul să îşi îmbunătăţească planificarea cheltuielilor şi modul în care monitorizează realizarea cheltuielilor; subliniază faptul că transferurile dintre liniile bugetare trebuie să fie justificate şi documentate în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;

22.   observă că nu a fost introdusă gestionarea pe activităţi, în ciuda faptului că regulamentul financiar al observatorului prevede introducerea acesteia, în concordanţă cu cea aplicată în bugetul general, astfel încât să se amelioreze monitorizarea performanţelor; invită observatorul să prezinte un program de lucru care să reflecte contribuţiile sale în termeni operaţionali şi măsurabili;

23.   observă că observatorul nu dispune de un sistem pentru planificarea şi gestionarea achiziţiilor sale de echipamente şi nu a efectuat verificări ciclice ale inventarului, deşi acest lucru ar spori fiabilitatea inventarului; invită observatorul să remedieze această situaţie;

24.   constată că sistemul de control intern al observatorului a avut de suferit din cauza unor deficienţe diverse, cum ar fi absenţa unei descrieri a circuitelor financiare elaborate de ordonatorul de credite, faptul că sistemele prin care ordonatorul de credite şi persoanele delegate de acesta furnizează informaţii contabilului nu a fost validat de acesta din urmă şi neaplicarea cu stricteţe a principiului separării sarcinilor, în special a celor de iniţiere şi de verificare; invită observatorul să includă, în cazul angajamentelor, criteriile de bună gestiune financiară în lista aspectelor ce vor forma obiectul verificările ex ante;

25.   invită observatorul să aplice integral dispoziţiile conform cărora membrii comisiilor de selecţie trebuie să fie, întotdeauna, de un grad echivalent sau superior celui al postului care urmează a fi ocupat;

26.   constată că invitaţiile la licitaţii emise de observator nu oferă foarte multe explicaţii în ceea ce priveşte calitatea minimă a ofertelor şi ponderarea factorilor de preţ; invită observatorul să aplice strict dispoziţiile privind licitaţiile.

(1) JO C 266, 31.10.2006, p. 46.
(2) JO C 312, 19.12.2006, p. 93.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
(4) JO L 151, 10.6.1997, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1652/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 33).
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 340, 6.12.2006, p. 80.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate