Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2156(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0118/2007

Predkladané texty :

A6-0118/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/04/2007 - 7.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0115

Prijaté texty
PDF 390kWORD 114k
Utorok, 24. apríla 2007 - Štrasburg
Absolutórium 2005: Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie
P6_TA(2007)0115A6-0118/2007
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2007 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005 spolu s odpoveďami strediska(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. februára 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1035/97 z 2. júna 1997, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie(4), a najmä na jeho článok 12a,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0118/2007),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2005;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 266, 31.10.2006, s. 46.
(2) Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2006, s. 93.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Ú. v. ES L 151, 10.6.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1652/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 33).
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2007 o účtovnej závierke Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005 spolu s odpoveďami strediska(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. februára 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1035/97 z 2. júna 1997, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie(4), a najmä na jeho článok 12a,

–   o zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0118/2007),

1.   berie na vedomie nasledujúce údaje v konečnej účtovnej závierke Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtové roky 2004 a 2005:

Príjmy a výdavky za rozpočtové roky 2004 a 2005 (v 1000 EUR)

2005

2004

Príjmy

Dotácie Spoločenstva

8 189

5 675

Ostatné príjmy

151

455

Finančné príjmy

21

Príspevok na program PHARE

90

82

Príjmy spolu (a)

8 430

6 233

Výdavky

Zamestnanci – Hlava I rozpočtu

- Platby

3 008

2 645

- Prenesené rozpočtové prostriedky

70

85

Administratívne výdavky – hlava II rozpočtu

- Platby

550

447

- Prenesené rozpočtové prostriedky

582

37

Prevádzkové výdavky – hlava III rozpočtu

- Platby

2 731

2 352

- Prenesené rozpočtové prostriedky

667

745

Pripísané príjmy (PHARE a iné)

- Platby

0

7

- Prenesené rozpočtové prostriedky

90

0

Výdavky spolu (b)

7 698

6 318

Výsledok za rozpočtový rok (a - b)

732

-85

Zostatok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roka

231

98

Prenesené rozpočtové prostriedky, zrušené rozpočtové prostriedky

210

241

Nepoužité rozpočtové prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roka na opätovné použitie

0

Odpísané nezaplatené sumy

-23

Kurzové rozdiely

-2

0

Zostatok z účtovného obdobia

1 171

231

Zdroj: Údaje zozbieralo stredisko. V tejto tabuľke sú zhrnuté údaje, ktoré poskytlo stredisko vo svojej účtovnej závierke.

2.   schvaľuje účtovnú závierku Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 266, 31.10.2006, s. 46.
(2) Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2006, s. 93.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Ú. v. ES L 151, 10.6.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1652/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 33).
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Uznesenie európskeho parlamentu z 24. apríla 2007 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005 spolu s odpoveďami strediska(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. februára 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1035/97 z 2. júna 1997, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie(4), a najmä na jeho článok 12a,

–   o zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0118/2007),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2005, poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie boli ako celok zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil riaditeľovi 27. apríla 2006 absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2004(6) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   vyjadril znepokojenie nad vysokou úrovňou prenosov predovšetkým v hlave I (výdavky na zamestnancov);
   vyjadril znepokojenie nad nezrovnalosťami, ktoré zistil Dvor audítorov vo verejných súťažiach a obstarávaní;

Všeobecné poznámky týkajúce sa väčšiny agentúr EÚ, ktorým sa udeľuje absolutórium samostatne

1.   domnieva sa, že stále rastúci počet agentúr Spoločenstva a činnosti niektorých z nich zrejme nezapadajú do všeobecného rámca politiky, že úlohy niektorých agentúr nie sú vždy odrazom skutočných potrieb EÚ ani očakávaní občanov a konštatuje, že vo všeobecnosti agentúry nemajú vždy dobrý imidž ani dobrý obraz v tlači;

2.   vyzýva preto Komisiu, aby definovala všeobecný rámec usmernení pre vytváranie nových agentúr Spoločenstva; aby pred vytvorením akejkoľvek novej agentúry predložila analýzu nákladov a prínosov a zároveň dbala na to, aby nedošlo k zdvojeniu činností medzi agentúrami alebo vzhľadom na úlohy iných európskych organizácií;

3.   vyzýva Dvor audítorov, aby predložil svoje stanovisko k analýze nákladov a prínosov predtým, ako Európsky parlament prijme rozhodnutie;

4.   vyzýva Komisiu, aby každých päť rokov predkladala štúdiu o pridanej hodnote, ktorú prináša každá existujúca agentúra; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť takejto agentúry alebo ju zrušili;

5.   vzhľadom na rastúci počet regulačných agentúr považuje za poľutovaniahodné, že rokovania o návrhu medziinštitucionálnej dohody o prevádzkovom rámci pre tieto európske regulačné agentúry sa ešte neskončili a vyzýva príslušné oddelenia Komisie, aby v spolupráci s Dvorom audítorov podnikli všetky kroky potrebné na rýchle dosiahnutie dohody;

6.   konštatuje, že zo zodpovednosti Komisie v oblasti rozpočtu vyplýva nevyhnutnosť tesnejšej spätosti agentúr s Komisiou; vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali všetky potrebné kroky, na základe ktorých sa Komisii do 31. decembra 2007 prizná blokujúca menšina v dozorných orgánoch regulačných agentúr, pričom pri zriaďovaní nových agentúr sa s týmto nástrojom bude od začiatku počítať;

7.   vyzýva Dvor audítorov, aby do svojej výročnej správy doplnil novú kapitolu venovanú všetkým agentúram, ktorým sa udeľuje absolutórium v rámci účtov Komisie, s cieľom poskytnúť oveľa jasnejší obraz o tom, ako agentúry využívajú finančné prostriedky EÚ;

8.   pripomína zásadu, podľa ktorej všetky agentúry Spoločenstva bez ohľadu na to, či dostávajú dotácie, podliehajú udeleniu absolutória Európskym parlamentom, a to aj v prípadoch, keď je podľa ich zakladajúceho textu do tohto procesu zapojený iný orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

9.   vyzýva Dvor audítorov, aby vykonal audity výkonnosti všetkých agentúr a podal o nich správu príslušným výborom Európskeho parlamentu vrátane Výboru pre kontrolu rozpočtu;

10.   poznamenáva, že počet agentúr neustále rastie, a že v súlade s politickou zodpovednosťou Komisie za fungovanie agentúr, ktorá v značnej miere presahuje obyčajnú logistickú podporu, je stále viac potrebné, aby generálne riaditeľstvá Komisie poverené zriaďovaním a kontrolou agentúr vytvorili spoločný postup pre všetky agentúry; domnieva sa, že vytvorenie podobnej štruktúry, akú agentúry vytvorili na koordináciu s príslušnými generálnymi riaditeľstvami by bolo pragmatickým krokom k zjednoteniu postupu Komisie vo všetkých otázkach týkajúcich sa agentúr;

11.   vyzýva Komisiu, aby zlepšila administratívnu a technickú podporu agentúr, pričom zohľadní rastúcu komplexnosť administratívnych pravidiel Spoločenstva a technických problémov

12.   konštatuje, že v žiadnej agentúre Spoločenstva neexistuje disciplinárny orgán a vyzýva oddelenia Komisie, aby podnikli potrebné opatrenia na rýchle zavedenie takéhoto mechanizmu;

13.   víta podstatné zlepšenie koordinácie medzi agentúrami EÚ, ktoré im umožňuje riešiť opakujúce sa problémy a zefektívňuje ich spoluprácu s Komisiou a Európskym parlamentom;

14.   domnieva sa, že vytvorenie spoločného podporného oddelenia viacerými agentúrami s cieľom zosúladiť informačné systémy finančného riadenia so systémami Komisie je opatrením, v ktorom treba pokračovať a ktoré treba rozšíriť;

15.   vyzýva agentúry, aby zlepšili spoluprácu a porovnávanie so subjektmi v príslušných sektoroch; podporuje Komisiu, aby prijala opatrenia, ktoré uzná za vhodné, na pomoc agentúram pri vylepšovaní ich imidžu a zvyšovaní prehľadnosti ich činností;

16.   žiada Komisiu, aby predložila návrh na zjednotenie spôsobu podávania výročných správ agentúrami a aby stanovila ukazovatele výkonnosti, ktoré by umožňovali porovnať efektívnosť práce jednotlivých agentúr;

17.   vyzýva agentúry, aby na začiatku každého roka oznámili ukazovatele výkonnosti, podľa ktorých by sa dala hodnotiť ich činnosť;

18.   vyzýva všetky agentúry, aby viac využívali ciele SMART, čo by malo viesť k reálnejšiemu plánovaniu a plneniu cieľov;

19.   súhlasí s Dvorom audítorov, že Komisia tiež nesie zodpovednosť za (finančné) hospodárenie agentúr; nalieha preto na Komisiu, aby monitorovala a v prípade potreby usmernila a pomáhala manažmentu rôznych agentúr, najmä pokiaľ ide o správne uplatňovanie postupov verejného obstarávania, transparentnosť postupov prijímania zamestnancov, riadne finančné hospodárenie (nedostatočné využívanie prostriedkov a prekročenie rozpočtu) a predovšetkým správne uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa rámca vnútornej kontroly;

20.   domnieva sa, že program práce agentúr by mal vyjadrovať ich príspevok z funkčného a merateľného hľadiska a mali by sa plne zohľadňovať normy vnútornej kontroly Komisie;

Osobitné poznámky

21.   konštatuje, že hoci bola miera prijatých záväzkov pre rozpočtové prostriedky na rozpočtový rok 2005 vyššia ako 90 %, zistilo sa, že viac ako 50 % záväzkov pri administratívnych výdavkoch bolo prenesených objem zrušených rozpočtových prostriedkov, ktoré boli prenesené z predchádzajúceho roka, bol vo všeobecnosti vysoký (od 15 % do 25 % v závislosti od príslušnej hlavy rozpočtu); vyzýva stredisko, aby zlepšilo plánovanie svojich výdavkov a spôsob, akým monitoruje ich uskutočňovanie; zdôrazňuje, že presuny medzi rozpočtovými riadkami musia byť opodstatnené a zdokumentované v súlade s platnými predpismi;

22.   poznamenáva, že hoci sa to v rozpočtových pravidlách strediska predpokladá, nezaviedlo sa riadenie podľa činností v súlade s postupom použitým vo všeobecnom rozpočte, ktorého cieľom je zlepšiť monitorovanie výkonnosti; vyzýva stredisko, aby predložilo pracovný plán strediska, v ktorom bude vyjadrený príspevok strediska z hľadiska prevádzkových úloh a merateľným spôsobom;

23.   konštatuje, že stredisko nemá systém na plánovanie a riadenie nákupu vybavenia a nevykonáva pravidelnú kontrolu inventára, hoci takého kontroly by zlepšili spoľahlivosť inventúrnych súpisov; vyzýva stredisko, aby túto situáciu vyriešilo;

24.   konštatuje, že systém vnútornej kontroly strediska má rozličné nedostatky: napríklad skutočnosť, že finančné postupy zavedené povoľujúcim úradníkom sa neopísali, systémy, v rámci ktorých povoľujúci úradník a jeho zástupcovia podávajú informácie účtovníkovi, účtovník osobitne nepotvrdil, a zásada oddelenosti povinností povoľujúceho úradníka a účtovníka sa striktne nedodržala, najmä pokiaľ ide o oddelenie povinností súvisiacich so začatím a overovaním operácií; vyzýva stredisko, aby vo vzťahu k záväzkom priradilo kritériá riadneho finančného hospodárenia k zoznamu oblastí, ktoré pokrývajú kontroly ex ante;

25.   vyzýva stredisko, aby v plnom rozsahu uplatňovalo pravidlo, podľa ktorého musia mať členovia výberovej komisie rovnakú alebo vyššiu platovú triedu ako príslušné voľné pracovné miesto;

26.   konštatuje, že výzvy na predkladanie ponúk vydané strediskom neobsahujú veľa informácií o minimálnej úrovni kvality, ktorú musia ponuky obsahovať, a vyrovnanosti cenových faktorov; vyzýva stredisko, aby dôsledne uplatňovalo pravidlá verejnej súťaže.

(1) Ú. v. EÚ C 266, 31.10.2006, s. 46.
(2) Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2006, s. 93.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Ú. v. ES L 151, 10.6.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1652/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 33).
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 340, 6.12.2006, s. 80.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia