Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2156(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0118/2007

Ingivna texter :

A6-0118/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0115

Antagna texter
PDF 357kWORD 147k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet
P6_TA(2007)0115A6-0118/2007
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005, samt centrumets svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet(4), särskilt artikel 12a,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0118/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 46.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 93.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 151, 10.6.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1652/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 33).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005, samt centrumets svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet(4), särskilt artikel 12a,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0118/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Inkomster

Bidrag från gemenskapen

8 189

5 675

Övriga inkomster

151

455

Finansiella inkomster

21

Phare-bidrag

90

82

Inkomster totalt (a)

8 430

6 233

Utgifter

Personal – Avdelning I i budgeten

Betalningar

3 008

2 645

Överförda anslag

70

85

Administration – Avdelning II i budgeten

Betalningar

550

447

Överförda anslag

582

37

Drift – Avdelning III i budgeten

Betalningar

2 731

2 352

Överförda anslag

667

745

Inkomster avsatta för särskilda ändamål (Phare och övriga)

Betalningar

0

7

Överförda anslag

90

0

Utgifter totalt (b)

7 698

6 318

Budgetårets resultat (a–b)

732

-85

Saldo som förts över från föregående budgetår

231

98

Överförda anslag som förfallit

210

241

Belopp för återanvändning som förts över från det föregående budgetåret och inte utnyttjats

0

Avskrivningar av förfallna belopp

-23

Kursdifferenser

-2

0

Budgetårets saldo

1 171

231

Källa: Uppgifter sammanställda av centrumet. I tabellerna sammanfattas de uppgifter som centrumet har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 46.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 93.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 151, 10.6.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1652/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 33).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005, samt centrumets svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet(4), särskilt artikel 12a,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0118/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för centrumets direktör med avseende på genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2004(6) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet uttrycker sin oro över den höga nivån på anslag som överförts från det tidigare budgetåret och förfallit, i synnerhet under avdelning I (personalutgifter).
   Europaparlamentet är bekymrat över de oegentligheter som revisionsrätten konstaterat i samband med anbudsgivning och tilldelning av kontrakt.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet konstaterar att andelen utnyttjade åtagandebemyndiganden för budgetåret 2005 överstiger 90 procent, men när det gäller de administrativa kostnaderna konstaterar revisionsrätten att andelen överföringar av åtaganden är mer än 50 procent och andelen förfallna överförda anslag generellt är hög (mellan 15 procent och 25 procent beroende på avdelning). Centrumet uppmanas att förbättra programplaneringen för sina kostnader och uppföljningen av genomförandet av dem. Överföringar mellan budgetposter måste motiveras och dokumenteras i enlighet med gällande bestämmelser.

22.  Europaparlamentet konstaterar att verksamhetsbaserad förvaltning inte har införts trots att detta föreskrivs i centrumets budgetförordning i linje med det som har tillämpats för den allmänna budgeten för att få en bättre resultatuppföljning. Parlamentet uppmanar centrumet att lägga fram ett arbetsprogram som uttrycker dess bidrag i operativa och mätbara termer.

23.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet inte har något system för programplanering och förvaltning av sina inköp av utrustning. Dessutom utför det ingen återkommande granskning av inventarieförteckningen trots att en sådan granskning skulle göra denna mer tillförlitlig. Parlamentet uppmanar centrumet att åtgärda denna situation.

24.  Europaparlamentet konstaterar att olika brister påverkar centrumets system för intern kontroll, exempelvis följande: De finansiella flöden som införts av utanordnaren beskrevs inte. De system med hjälp av vilka utanordnaren och hans delegerade försåg räkenskapsföraren med uppgifter hade inte särskilt validerats av utanordnaren. Principen om åtskillnad mellan funktioner tillämpades inte strikt, särskilt inte mellan den funktion som tar initiativet till och den som utför kontrollen av en transaktion. Parlamentet uppmanar centrumet att tillse att checklistorna för förhandskontrollerna när det gäller åtaganden inbegriper exempelvis kriterier för en sund ekonomisk förvaltning .

25.  Europaparlamentet uppmanas centrumet att till fullo tillämpa bestämmelsen om att ledamöterna i urvalskommittén alltid måste ha motsvarande eller högre grad än den som gäller för den lediga tjänsten.

26.  Parlamentet konstaterar att de anbudsinfordringar som inleds av centrumet är otydliga när det gäller vilken minimikvalitetsnivå som anbuden skall uppfylla och när det gäller viktning av prisfaktorer. Parlamentet uppmanar centrumet att strikt tillämpa reglerna för upphandling.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 46.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 93.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 151, 10.6.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1652/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 33).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 340, 6.12.2006, s. 80.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy