Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2157(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0100/2007

Teksty złożone :

A6-0100/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/04/2007 - 7.14

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0116

Teksty przyjęte
PDF 334kWORD 108k
Wtorek, 24 kwietnia 2007 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
P6_TA(2007)0116A6-0100/2007
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Europejskiemu Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2005 (C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005 oraz odpowiedzi udzielone przez Centrum(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(4), a w szczególności jego artykuł 11a,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0100/2007),

1.   udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2005;

2.   przedstawia swoje uwagi w załączonej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 43.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 86.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).
(4) Dz.U. L 36 z 12.2.1993, str. 1, rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1651/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 30).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005 (C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005 oraz odpowiedzi udzielone przez Centrum(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(4), a w szczególności jego artykuł 11a,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0100/2007),

1.   odnotowuje następujące dane figurujące w końcowych rocznych sprawozdaniach finansowych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za lata budżetowe 2004 i 2005:

Rachunek przychodów i wydatków za lata budżetowe 2004 i 2005 (w tysiącach EUR)

 

2005

2004

Dochody

 

 

Subwencja z Komisji

12 000

11 730

Subwencja z Norwegii

516

514

Dochody przeznaczone na określony cel

190

211

Dochody różne

93

33

Dochody ogółem (a)

12 799

12 488

Wydatki budżetowe na rok finansowy

 

 

Personel – Tytuł I budżetu

 

 

- Płatności

5 762

5 832

- Środki przeniesione

154

122

Administracja – Tytuł II budżetu

 

 

- Płatności

1 094

1 088

- Środki przeniesione

650

356

Działania operacyjne – Tytuł III budżetu (z wyjątkiem dochodów na określony cel)

 

 

- Płatności dokonane ze środków na płatności na rok budżetowy

4 159

2 342

- Środki przeniesione

 

1 260

Środki przeznaczone na określony cel (PHARE i państwa trzecie)

101

201

Wydatki ogółem (b)

11 920

11 200

Wynik w danym roku budżetowym (a-b)

879

1 288

Saldo przeniesione z poprzedniego roku budżetowego

1 508

295

Środki przeniesione i anulowane

1 239

245

Kwoty do ponownego wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego, niewykorzystane

-58

15

Zwroty do Komisji

-1 508

-3

Zwroty do Norwegii

-128

81

Różnice kursowe

1

-1

Saldo dla danego roku budżetowego (dotacja WE + wkład Norwegii)

1 933

1 920

Dotacja z Norwegii 2005

-516

Saldo dla danego roku budżetowego (tylko dotacja WE)

1 417

Źródło: informacje dostarczone przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii; niniejsza tabela podsumowuje dane udostępnione przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w jego rocznym sprawozdaniu finansowym.

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg rachunkowych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 43.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 86.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).
(4) Dz.U. L 36 z 12.2.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1651/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 30).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca spostrzeżenia stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005 (C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005 oraz odpowiedzi udzielone przez Centrum(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(4), a w szczególności jego artykuł 11a,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0100/2007),

A.   mając na uwadze fakt, że Trybunał Obrachunkowy uzyskał uzasadnioną pewność, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok budżetowy zamknięty dnia 31 grudnia 2005 r. jest wiarygodne oraz że odnośne transakcje są ogólnie rzecz biorąc zgodne z prawem i prawidłowe;

B.   mając na uwadze, że w dniu 27 kwietnia 2006 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2004(6), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

   wyraża ubolewanie z powodu bardzo wysokiego poziomu przesunięć; wzywa Centrum do ściślejszego przestrzegania budżetu pierwotnie ustalonego przez władzę budżetową;

Uwagi ogólne dotyczące większości agencji UE, do których odnosi się wymóg uzyskania absolutorium

1.   uważa, że stale rosnąca liczba agencji wspólnotowych oraz działania niektórych z nich nie wydają się mieścić w ramach ogólnych założeń i że zadania wykonywane przez niektóre agencje nie zawsze odpowiadają rzeczywistym potrzebom Unii i oczekiwaniom jej obywateli, oraz stwierdza, że generalnie agencje nie zawsze cieszą się dobrym wizerunkiem i opinią;

2.   zachęca w związku z tym Komisję do określenia ogólnych ramowych założeń dotyczących tworzenia nowych agencji wspólnotowych oraz do przedstawienia analizy kosztów i korzyści przed powołaniem każdej nowej agencji, przy jednoczesnej dbałości o unikanie wszelkiego wzajemnego powielania się działań agencji lub pokrywania się działań agencji z działaniami innych organizacji europejskich;

3.   wzywa Trybunał Obrachunkowy do przedstawienia opinii w sprawie analizy kosztów i korzyści przed podjęciem decyzji przez Parlament;

4.   zachęca Komisję do przedstawiania co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podjęły niezbędne kroki poprzez zmianę mandatu tej agencji lub jej likwidację;

5.   zważywszy na rosnącą liczbę agencji regulacyjnych, z żalem przyjmuje fakt, że negocjacje dotyczące projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie zarządzania tymi agencjami nie przyniosły dotąd skutku, i zwraca się do właściwych służb Komisji o dołożenie wszelkich starań, w porozumieniu z Trybunałem Obrachunkowym, aby takie porozumienie zostało szybko osiągnięte;

6.   stwierdza, że odpowiedzialność budżetowa Komisji wymaga ściślejszego powiązania agencji z Komisją; wzywa Komisję i Radę do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu przyznania Komisji do 31 grudnia 2007 r. mniejszości blokującej w organach nadzorczych agencji regulacyjnych oraz do przewidywania takiej sytuacji z góry w przypadku powoływania nowych agencji;

7.   zwraca się do Trybunału Obrachunkowego, aby w celu uzyskania jaśniejszego obrazu wykorzystywania funduszy UE przez agencje zamieścił w swoim rocznym sprawozdaniu dodatkowy rozdział poświęcony wszystkim agencjom, które muszą uzyskać absolutorium w ramach rozliczeń Komisji;

8.   przypomina o zasadzie, zgodnie z którą wszystkie agencje wspólnotowe, dotowane lub nie, podlegają absolutorium Parlamentu, nawet w przypadkach, gdy na mocy ich aktu założycielskiego interweniuje inny organ udzielający absolutorium;

9.   wzywa Trybunał Obrachunkowy do przeprowadzenia audytów należytego zarządzania finansami we wszystkich agencjach oraz do zdania sprawozdania właściwym komisjom Parlamentu, z Komisją Kontroli Budżetowej włącznie;

10.   zauważa, że liczba agencji stale rośnie i że zgodnie z odpowiedzialnością polityczną Komisji w zakresie funkcjonowania agencji, daleko wykraczającą poza zwykłe wsparcie logistyczne, istnieje coraz pilniejsza potrzeba, aby dyrektorzy generalni Komisji odpowiedzialni za tworzenie i nadzorowanie agencji wypracowali wspólne podejście do tych organów; struktura podobna do struktury stworzonej z myślą o koordynacji działań zaangażowanych dyrekcji generalnych stanowiłaby pragmatyczne rozwiązanie służące temu celowi;

11.   zachęca Komisję do zapewnienia agencjom lepszego wsparcia administracyjnego i technicznego przy uwzględnieniu coraz bardziej skomplikowanych przepisów administracyjnych Wspólnoty i problemów natury technicznej;

12.   stwierdza brak organu dyscyplinarnego we wszystkich agencjach wspólnotowych i zwraca się do służb Komisji o przyjęcie niezbędnych środków w celu szybkiego wdrożenia odpowiedniego mechanizmu;

13.   z zadowoleniem przyjmuje znaczną poprawę koordynacji pracy agencji, co pozwala im rozwiązywać powtarzające się problemy i współpracować z Komisją i Parlamentem w sposób bardziej skuteczny;

14.   uważa, że tworzenie przez kilka agencji wspólnych działów wspierających, zajmujących się harmonizowaniem informatycznych systemów zarządzania finansowego z odpowiednimi systemami Komisji, jest praktyką, która powinna być kontynuowana i szerzej stosowana;

15.   wzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; zachęca Komisję do przyjmowania środków, które uzna ona za niezbędne do wspomożenia agencji w poprawie ich wizerunku i uwidocznieniu ich działalności;

16.   wzywa Komisję, aby przedstawiła propozycję zharmonizowania formatu dorocznych sprawozdań agencji w celu opracowania wskaźników wydajności pozwalających na porównanie efektywności agencji;

17.   zachęca agencje do przedstawiania na początku roku wskaźników wydajności służących do ich oceny;

18.   zachęca wszystkie agencje do częstszego wykorzystywania celów SMART, które powinny umożliwić bardziej realistyczne planowanie i realizację zamierzeń;

19.   zgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że Komisja również ponosi odpowiedzialność za zarządzanie (finansowe) agencjami; w związku z tym wzywa Komisję do nadzorowania, a w razie potrzeby do kierowania zarządzaniem różnych agencji oraz wspomagania go, szczególnie w odniesieniu do właściwego stosowania procedur przetargowych, przejrzystości procedur zatrudnienia, należytego zarządzania finansami (niepełne wykorzystanie środków i przekroczenie budżetu) oraz – co najważniejsze – właściwego stosowania przepisów dotyczących ram kontroli wewnętrznej;

20.   uważa, że programy pracy agencji powinny odzwierciedlać ich wkład w ujęciu operacyjnym i w sposób mierzalny oraz że należy poświęcić odpowiednio dużo uwagi standardom kontroli wewnętrznej Komisji;

Kwestie szczegółowe

21.   zauważa, że wskaźnik wykorzystania środków na zobowiązania przekracza 90%, podczas gdy odpowiadający im wskaźnik wykorzystania środków na płatności sięga zaledwie 85%; odnotowuje także, że w przypadku kosztów administracyjnych występuje znaczny – około 40% – udział środków przeniesionych; zachęca Centrum do lepszego zarządzania polityką zamówień publicznych w celu unikania przesunięć środków, gdyż utrudnia to proces zarządzania;

22.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że z myślą o zarządzaniu Centrum przygotowało budżet zadaniowy; zachęca Centrum do kontynuowania tej inicjatywy, mając w perspektywie poprawę monitorowania i oceny skuteczności działań poprzez wprowadzenie księgowości analitycznej umożliwiającej ustalenie kosztów poszczególnych działań Centrum;

23.   zachęca Centrum do zintegrowania systemów spisów aktywów trwałych z systemem rachunkowości ogólnej, ponieważ brak niezawodnego systemu etykietowania sprawia, że nie można zagwarantować możliwości śledzenia aktywów wprowadzonych do spisu;

24.   dostrzega niedoskonałości w procedurach rekrutacji pracowników; zachęca Centrum do poprawnego stosowania procedur rekrutacyjnych;

25.   zauważa, że pod koniec 2004 r. jeden z pracowników został wysłany na długotrwałą (dwuletnią) delegację do Brukseli; zwraca się do Centrum z prośbą o pełne wyjaśnienie tej procedury; wzywa Centrum oraz Komisję do zbadania tej sprawy oraz do podjęcia kroków zapobiegających powtórzeniu się takiej sytuacji w przyszłości;

26.   zauważa, że kontrola udzielania zamówień publicznych i zawierania umów wykazała wiele nieprawidłowości; zwraca się do Centrum z prośbą o skrupulatne stosowanie wszystkich procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych i zawierania umów w celu uniknięcia sytuacji podobnych do tych, które miały miejsce w 2005 r.

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 43.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 86.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).
(4) Dz.U. L 36 z 12.2.1993, str. 1., rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1651/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 30).
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
(6) Dz.U. L 340 z 6.12.2006, str. 85.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności