Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2159(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0105/2007

Внесени текстове :

A6-0105/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/04/2007 - 7.16

Приети текстове :

P6_TA(2007)0118

Приети текстове
PDF 427kWORD 150k
Вторник, 24 април 2007 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за здравословни и безопасни условия на труд
P6_TA(2007)0118A6-0105/2007
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за 2005 финансова година (C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за 2005 финансова година(1),

–   като взе предвид доклада на Сметната палата за окончателните годишни отчети на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за 2005 финансова година(2), заедно с отговорите на Агенцията,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 27 февруари 2007 г. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   като взе предвид Договора за ЕО и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент на Съвета (EО, Eвратoм) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за здравословни и безопасни условия на труд(4), и по-специално член 14 от него,

–   като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0105/2007),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за 2005 финансова година;

2.  Представя своите забележки в следващата по-долу резолюция;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 266, 31.10.2006 г., стр. 19.
(2) ОВ C 312, 19.12.2006 г., стр. 24.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).
(4) ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр.1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1112/2005 (ОВ L 184, 15.07.2005 г., стр. 5).
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


2.Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за 2005 финансова година (C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за 2005 финансова година(1),

–   като взе предвид доклада на Сметната палата за окончателните годишни отчети на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за 2005 финансова година(2), заедно с отговорите на Агенцията,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 27 февруари 2007 г. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   като взе предвид Договора за ЕО и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент на Съвета (EО, Eвратoм) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 година за създаване на Европейска агенция за здравословни и безопасни условия на труд (4), и по-специално член 14 от него,

–   като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0105/2007),

1.  Отбелязва, че окончателният годишен отчет на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовите 2004 г. и 2005 г. е, както следва:

Отчет за приходите и разходите за финансовите 2004 г. и 2005 г. (в EUR 1000)

 

2005

2004

Приходи

 

 

Общностни субсидии

12 209

9 542

Други субсидии

150

66

Други приходи

66

111

Приходи по PHARE

340

121

Приходи общо a)

12 765

9 840

Разходи

 

 

Персонал - Дял I от бюджета

 

 

Плащания

3 435

3 379

Пренесени бюджетни кредити

75

60

Администрация - Дял II от бюджета

 

 

Плащания

1 052

966

Пренесени бюджетни кредити

331

248

Оперативни дейности - Дял Ill от бюджета

 

 

Плащания (1)

4 589

2 426

Пренесени бюджетни кредити

2 213

2 549

Разходи по PHARE

 

 

Плащания

133

0

Пренесени бюджетни кредити

206

0

Разходи общо б)

12 035

9 628

Резултати за финансовата година (a-б)(2)

730

212

Пренесени и анулирани бюджетни кредити

404

887

Суми за повторно използване от предходната финансова година, неползвани

0

Бюджетни кредити по RO (PHARE II), неползвани

144

Плащания срещу задължения, анулирани през 2002 г.

0

Разлики в обменен курс

0

Сума по PHARE, подлежаща на възстановяване на Комисията

-39

Корекция на отпуснати средства

24

3

Резултати за финансовата година, преди икономически корекции г)

1 158

1 208

Пренесен баланс от предходната финансова година

-779

-1 987

Акумулирани резултати, преди икономически корекции д)

379

-779

Бюджетни приходи, подлежащи на възстановяване

 

0

Други приходи, подлежащи на възстановяване

 

0

Придобивания на дълготрайни активи

171

57

Амортизация

-161

-174

Складови наличности

0

-6

Бракуване на дълготрайни активи

0

-91

Амортизация

0

88

Други разходи

 

-34

Кумулиран бюджетен резултат за 2005, подлежащ на възстановяване на ЕО

-379

 

PHARE III - получено предварително финансиране

-206

 

Отпуснато предварително финансиране

-314

 

Дълготрайни вземания

4

 

Корекция на бюджетни разходи

1 990

 

Корекция на приходи

-806

 

Възстановяване на операции по начисляване

1 585

 

Платени суми, пренесени 2004-2005 г.

-2 453

 

Икономически корекции е)

-571

-161

Баланс за финансовата година (д+е)

587

-940

Източник: информация, подадена от Агенцията – тази таблица обобщава данните, представени от Агенцията в годишните й отчети.

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за 2005 финансова година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 266, 31.10.2006 г., стр. 19.
(2) ОВ C 312 от 19.12.2006 г., стр. 24.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).
(4) ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр.1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1112/2005 (ОВ L 184, 15.07.2005 г., стр. 5).
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


3.Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за 2005 финансова година (C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за 2005 финансова година(1),

–   като взе предвид доклада на Сметната палата за окончателните годишни отчети на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за 2005 финансова година(2), заедно с отговорите на Агенцията,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 27 февруари 2007 г. (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   като взе предвид Договора за ЕО и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент на Съвета (EО, Eвратoм) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 година за създаване на Европейска агенция за здравословни и безопасни условия на труд(4), и по-специално член 14 от него,

–   като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0105/2007),

А.   като има предвид, че Сметната палата декларира, че е получила основателни уверения, че годишните отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2005 г., са достоверни и точни и извършените операции като цяло са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 27 април 2006 г. Парламентът освободи от отговорност директора във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за 2004 финансова година(6) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото:

   приветства постигнатото намаление на пренесените суми;
   настоятелно приканва в най-кратки срокове Агенцията да въведе подробни разпоредби за прилагане на новата й финансова уредба и процедури по вътрешен контрол, основани на анализ на риска,
   настоява Агенцията да спазва правилата относно продължителността на рамковите договори,
   очаква в бъдеще Агенцията да включва негативните салда от приключването на сметките в коригиращите бюджети за следващата финансова година,

Общи бележки относно по-голямата част от агенциите на ЕС, за които се изисква индивидуално освобождаване от отговорност

1.  Счита, че непрекъснато нарастващият брой на общностните агенции и дейностите на някои от тях като че ли не формират част от цялостната политическа рамка, че областта на компетенции на някои агенции не винаги отразява действителните потребности на Съюза и очакванията на гражданите, и отбелязва, че като цяло агенциите не винаги имат добра репутация, нито добри отзиви в печата;

2.  Поради това приканва Комисията да определи цялостна политическа рамка относно създаването на нови общностни агенции и да представя анализ на разходите и ползите, преди да се създаде нова агенция, като непрекъснато следи да се избягва всяко дублиране на дейности с други агенции или с областта на компетенции на други европейски организации;

3.  Приканва Сметната палата да дава становище по анализа на разходите и ползите, преди Парламентът да вземе решение;

4.  Приканва Комисията да представя на всеки пет години анализ на добавената стойност на всяка съществуваща агенция; приканва всички заинтересовани институции, при отрицателна оценка на добавената стойност на дадена агенция, да предприемат необходимите мерки, като преформулират мандата на съответната агенция или я закрият;

5.  Предвид нарастващия брой регулаторни агенции, изразява съжаление, че преговорите по проекта на институционално споразумение за оперативната рамка на тези агенции все още не са приключили и приканва компетентните служби на Сметната палата и Комисията да направят всичко възможно за бързо сключване на такова споразумение;

6.  Отбелязва, че бюджетната отговорност на Комисията налага необходимост от по-тясно обвързване на агенциите с Комисията; приканва Комисията и Съвета да вземат всички необходими мерки за предоставяне на блокиращо малцинство на Комисията в надзорните органи на регулаторните агенции до 31 декември 2007 г. и да предвидят такова малцинство от самото начало при създаването на нови агенции;

7.  Приканва Сметната палата да добави към годишния си доклад допълнителна глава, посветена на всички агенции, подлежащи на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета по отчетите на Комисията, така че да предостави много по-ясна представа за използването на средствата на ЕС от агенциите;

8.  Припомня принципа, съгласно който всички общностни агенции, независимо дали субсидирани или не, подлежат на освобождаване от отговорност от Парламента във връзка с изпълнението на бюджета, дори и в случай, че в учредителните им актове са предвидени органи, които вземат решение за такова освобождаване от отговорност;

9.  Приканва Сметната палата да извърши одит за добро финансово управление на всички агенции и да докладва за това пред съответните комисии на Парламента, в включително Комисията по бюджетен контрол;

10.  Отбелязва, че броят на агенциите непрекъснато расте и че, в съответствие с политическата отговорност на Комисията за функционирането на агенциите, която далеч надхвърля чисто логистичната подкрепа, е налице все по-голяма необходимост генералните дирекции на Комисията, които отговарят за създаването и наблюдението на агенциите, да разработят единен подход към агенциите; счита, че изграждането на структура, подобна на създадената от агенциите за координиране между заинтересованите генерални дирекции, би могла да бъде един прагматичен начин за постигане на напредък по установяването от Комисията на единен подход по всички въпроси, свързани с агенциите;

11.  Приканва Комисията да подобри административната и техническата помощ за агенциите, като се отчита нарастващата сложност на административните правила и техническите проблеми на Общността;

12.  Отбелязва липсата на дисциплинарни органи във всички общностни агенции и приканва службите на Комисията да вземат необходимите мерки за създаване на такъв механизъм;

13.  Приветства значителните подобрения в координацията между агенциите на ЕС, които им позволяват да решават повтарящите се проблеми и правят сътрудничеството с Комисията и Парламента по-ефективно;

14.  Счита, че мярката, предприета от редица агенции, за създаване на обща услуга за поддръжка, целяща да приведе компютърните системи за финансово управление в съответствие с тези на Комисията, трябва да се продължи и разшири;

15.  Призовава агенциите да подобрят сътрудничеството си и съизмерването си с другите субекти в съответната област; насърчава Комисията да приеме мерките, които счита за необходими, за да подпомогне агенциите да подобрят репутацията си и да популяризират своята дейност;

16.  Призовава Комисията да излезе с предложение за хармонизиран формат на ежегодното отчитане на агенциите и да разработи показатели за постигнатите резултати, което да позволи сравнение на ефикасността им;

17.  Приканва агенциите в началото на всяка година да представят показатели за работата, по които могат да бъдат оценявани;

18.  Приканва всички агенции все повече да използват цели, които са конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни (SMART), което би трябвало да доведе до по-реалистично планиране и постигане на целите;

19.  Изразява съгласие със Сметната палата, че Комисията също носи отговорност за (финансовото) управление на агенциите; следователно, настоятелно приканва Комисията да наблюдава и при необходимост, да насочва и да подпомага ръководните органи на различните агенции, особено във връзка с правилното прилагане на тръжни процедури, процедури по прозрачност на назначенията, добро финансово управление (понижено разходване и завишено бюджетиране) и преди всичко, правилното прилагане на правилата относно рамката за вътрешен контрол;

20.  Счита, че работните програми на агенциите трябва да отразяват техния принос от оперативна и количествена гледна точка и че трябва да се отделя необходимото внимание на Стандартите на Комисията за вътрешен контрол;

Конкретни бележки

21.  Констатира, че делът на поетите задължения за бюджетни кредити, записани в бюджета за 2005 финансова година, е бил над 90 % и че делът на сумите за пренасяне при оперативните разходи е останал висок (Дял III) - 30 %, докато близо 15  % от пренесените суми са били анулирани; приканва Агенцията да подобри своето планиране и да го спазва по-стриктно; констатира, че управлението на бюджета показва висок брой трансфери на бюджетни кредити между бюджетни редове и счита, че оправдателната документация за тези трансфери е недостатъчна; приканва Агенцията да гарантира, че правилата и ограниченията, приложими за трансферите, се спазват;

22.  Счита Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за източник на важна информация за всички институции на ЕС, за вземането на политически решения, за корпоративния сектор и за широката общественост;

23.  Констатира, че реализацията на системата за вътрешен контрол още не е била завършена през 2005 г. и управителният съвет не е приел нито един стандарт за вътрешен контрол; не одобрява липсата на анализ на риска и контролни талони, които да отговорят на потребностите на разпоредителите с бюджетни кредити и служителите, които извършват оперативни проверки; приканва Агенцията да се заеме с тези въпроси в полза на прозрачността и ефективността;

24.  Констатира, че общите изпълнителни разпоредби относно назначаването на персонал в Агенцията не уточняват критериите и реда, които следва да се спазват на различните етапи при избора на кандидати: настоява, че взетите решения в тази област трябва да бъдат точно документирани, за да се гарантира прозрачността и безпристрастността на взетите решения;

25.  Изразява съжаление, че процедурите за възлагане на обществени поръчки често не са придружени с подкрепящи доказателства за оценката на качеството на представените оферти от оценителната комисия; счита, че фактът, че докладите за оценка са подписани само от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, а не от всички членове на оценителната комисия, трябва да бъде отбелязан със съжаление; приканва Агенцията да положи още повече усилия за точна документация на процедурите по възлагане на обществени поръчки;

26.  Приветства факта, че Агенцията е подобрила своите методи на комуникация и че експертните й познания се използват в по-голяма степен, особено от малки и средни предприятия.

(1) ОВ С 266, 31.10.2006 г., стр. 19.
(2) ОВ C 312, 19.12.2006 г., стр. 24.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).
(4) ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр.1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1112/2005 (ОВ L 184, 15.7.2005 г., стр. 5).
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 340, 6.12.2006 г., стр. 96.

Правна информация - Политика за поверителност