Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2162(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0120/2007

Ingivna texter :

A6-0120/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.19

Antagna texter :

P6_TA(2007)0121

Antagna texter
PDF 281kWORD 132k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2005: Eurojust
P6_TA(2007)0121A6-0120/2007
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2005 (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2005, samt Eurojusts svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276, och av EU-fördraget, särskilt artikel 41,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(4), särskilt artikel 36,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0120/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den administrative direktören för Eurojust avseende genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den administrative direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 34.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 67.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 63, 6 3.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 2003/659/RIF (EUT L 245, 29.9.2003, s. 44).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2005 (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2005, samt Eurojusts svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276, och EU-fördraget, särskilt artikel 41,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(4), särskilt artikel 36,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0120/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

 

2005

2004

Driftsinkomster

 

 

Bidrag från gemenskapen

11 991 

8 726

Övriga inkomster

59 

397

Totalt (a)

12 050 

9 123

Driftsutgifter

 

 

Inköp av varor och tjänster

4 854 

4 476

Personalutgifter

5 149 

4 142

Avskrivningar

508 

332

Totalt (b)

10 511 

8 950

Budgetårets resultat (a–b)

1 539 

173

Källa: Uppgifter från Eurojust. – I tabellen sammanfattas de uppgifter som Eurojust har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den administrative direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 34.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 67.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 63, 6 3.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 2003/659/RIF (EUT L 245, 29.9.2003, s. 44).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2005 (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2005, samt Eurojusts svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276, och EU-fördraget, särskilt artikel 41,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(4), särskilt artikel 36,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0120/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för Eurojusts direktör med avseende på genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2004(6) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet önskar få full information om de nederländska myndigheternas avsikter när det gäller nya lokaler för Eurojust och i synnerhet hållas informerat om möjligheterna för Eurojust och Europol att utnyttja samma lokaler samt om villkoren för en sådan flyttning och det ekonomiska stöd som värdlandet kommer att bevilja Eurojust i det hänseendet.
   Europaparlamentet noterar att Eurojust genomfört en budget som skiljer sig från den som fastställts av budgetmyndigheten. Parlamentet betonar att Eurojust i framtiden måste iaktta de korrekta förfarandena och invänta budgetmyndighetens godkännande innan någon sådan ändring genomförs.
   Europaparlamentet betonar att principen om åtskillnad mellan utanordnarens och räkenskapsförarens funktioner skall iakttas och att den situation som inträffade under 2004 och som innebar att en anställd hade båda dessa roller inte får upprepas.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet konstaterar att budgetgenomförandet visar att man har ingått åtaganden för 90 procent av de beviljade anslagen för budgetåret. Den totala andelen betalningar är 84 procent. Utnyttjandegraden för driftsanslagen (Avdelning III) är dock låg: endast 80 procent av budgetårets åtagandebemyndiganden användes och en tredjedel av åtagandena måste föras över till påföljande år. Parlamentet noterar att mer än 15 procent av de åtaganden som överförts till året förföll. Parlamentet uppmanar eurojust att ytterligare förbättra planeringen av driftsutgifterna.

22.  Europaparlamentet noterar att kollegiet beslutade att godkänna en icke automatisk överföring av anslag för ett belopp på 285 484 EUR. Sådana överföringar är tillåtna endast om de flesta förberedande etapperna innan åtaganden ingås har avslutats före budgetårets slut, vilket inte var fallet.

23.  Europaparlamentet betonar att Eurojust fortfarande inte har någon egen budgetförordning och fortsatte därför att tillämpa förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002. Kommissionen uppmanas att informera parlamentet om sitt yttrande över det förslag till förordning som Eurojust överlämnat.

24.  Europaparlamentet uppmanar Eurojust att förbättra sitt inventeringsförfarande.

25.  Europaparlamentet uppmanar Eurojust att informera parlamentet om styrelsen antagit några normer för internkontroll. Parlamentet är oroat över att formaliserade drifts- och redovisningsrutiner saknas för det mesta. Checklistorna med beskrivningar av de kontroller som skall utföras av budgetåtagandena när det gäller viktiga operativa förfarandena (upphandling och rekrytering) var inte tillräckligt utarbetade 2005. Eurojust uppmanas att till parlamentet överlämna en kort beskrivning av förbättringar inom detta område i god tid före ansvarsfrihetsförfarandet för 2006.

26.  Europaparlamentet uppmanar Eurojust att respektera upphandlingsförfarandena och kontraktsförvaltningen samt även de tidsbegränsningar för ramkontrakt som fastställts i bestämmelserna.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 34.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 67.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 63, 6 3.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 2003/659/RIF (EUT L 245, 29.9.2003, s. 44).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 340, 6.12.2006, s. 112.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy