Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2165(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0121/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0121/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 24/04/2007 - 7.22
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0124

Pieņemtie teksti
PDF 325kWORD 100k
Otrdiena, 2007. gada 24. aprīlis - Strasbūra
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
P6_TA(2007)0124A6-0121/2007
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa lēmums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2005. finanšu gada galīgajiem pārskatiem ar aģentūras atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi(4), it īpaši tās 49. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A6-0121/2007),

1.   sniedz Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par aģentūras 2005. finanšu gada budžeta izpildi;

2.   izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (L sērijā).

(1) OV C 266, 31.10.2006., 10. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006., 6. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa lēmums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2005. finanšu gada galīgajiem pārskatiem ar aģentūras atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi(4), it īpaši tās 49. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A6-0121/2007),

1.   konstatē, ka Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2004. un 2005. finanšu gada galīgie pārskati ir šādi:

Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2004. un 2005. finanšu gadu (EUR 1000)

2005

2004

Darbības ieņēmumi

Kopienas subsīdijas

17 416

7 777

Citas subsīdijas

1 446

248

Ieņēmumi no maksājumiem un nodevām

10 888

Atmaksātie izdevumi

26

3

Citi ieņēmumi

693

350

Kopā (a)

30 469

8 378

Darbības izdevumi

Darbinieki

13 636

5 556

Ēkas un saistīti izdevumi

2 121

689

Citi administratīvie izdevumi

     1 319

743

Līdzekļu piešķīrums uzkrājumiem

576

89

Darbības izdevumi

11 660

2 081

Kopā (b)

29 312

9 158

Darbības rezultāts (c = a-b)

1 157

-780

Finanšu ieņēmumi (d)

41

0

Finanšu izdevumi (e)

-14

2

Finanšu rezultāts (f = d–e)

27

-2

Finanšu gada izpilde (g = c+f)

1 184

-782

Avots: Aģentūras dati. Tabula ir aģentūras gada pārskatos sniegtās informācijas kopsavilkums.

(1) Salīdzināšanas nolūkā dati par 2003. finanšu gadu ir koriģēti pēc pārejas uz uzkrājumu grāmatvedību.

2.   apstiprina Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2005. finanšu gada kontu slēgšanu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" (L sērijā).

(1) OV C 266, 31.10.2006., 10. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006., 6. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2005. finanšu gada galīgos pārskatus(1),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2005. finanšu gada galīgajiem pārskatiem ar Aģentūras atbildēm(2),

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. februāra ieteikumu (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3), it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi(4), it īpaši tās 49. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A6-0121/2007),

A.   tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka gada pārskati par finanšu gadu, kas beidzās 2005. gada 31. decembrī, ir uzticami un ka notikušie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi,

B.   tā kā 2006. gada 27. aprīlī Eiropas Parlaments sniedza aģentūras direktoram apstiprinājumu par tās 2004. finanšu gada budžeta izpildi(6) un lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu pievienotajā rezolūcijā Parlaments cita starpā:

   pauž bažas par Revīzijas palātas konstatētajām novirzēm budžeta pārvaldībā, tostarp par jebkādu norāžu trūkumu budžeta grozījumos par veiktajiem pārvietojumiem vai par šo pārvietojumu veikšanas iemesliem, kā arī par to, ka valde netika informēta par šiem pārvietojumiem un avansa maksājumiem, pārsniedzot budžetu;
   atzīmē, ka 2004. gadā aģentūra vēl nebija pieņēmusi savas finanšu regulas īstenošanas noteikumus, kā arī nebija veikusi riska analīzi, ne arī sagatavojusi iekšējās kontroles standartus;
   atzīmē, ka darbinieku atlases procedūras aģentūrā dažādās atlases kārtās ir bijušas atšķirīgas, un mudina Komisiju un aģentūru vienoties par pārredzamu un saskaņotu darbā pieņemšanas procedūru, kas atbilstu aģentūras vajadzībām attiecībā uz darbiniekiem ar īpašām zināšanām;

Vispārējas piezīmes attiecībā uz vairumu ES aģentūru, kuru budžeta izpilde ir jāapstiprina atsevišķi

1.   uzskata, ka aizvien pieaugošais Kopienas aģentūru skaits un dažu no tām darbība, šķiet, neiekļaujas vispārējā pamatievirzē un ka atsevišķu aģentūru uzdevumi ne vienmēr atspoguļo Savienības faktiskās vajadzības un tās pilsoņu cerības, un konstatē, ka kopumā aģentūrām ne vienmēr ir laba reputācija un labas atsauksmes presē;

2.   tādēļ aicina Komisiju noteikt vispārēju pamatievirzi attiecībā uz jaunu Kopienas aģentūru izveidi un ikreiz pirms jaunas aģentūras izveides iesniegt izmaksu un guvumu analīzi, vienlaikus raugoties, lai nenotiktu nekāda darbību pārklāšanās starp aģentūrām vai ar citu Eiropas organizāciju uzdevumiem;

3.   aicina Revīzijas palātu pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas Parlamentā sniegt atzinumu par izmaksu un guvumu analīzi;

4.   aicina Komisiju ik pēc pieciem gadiem iesniegt pētījumu par ikvienas esošās aģentūras pievienoto vērtību; aicina visas attiecīgās institūcijas aģentūras pievienotās vērtības negatīva novērtējuma gadījumā īstenot nepieciešamos pasākumus, no jauna formulējot konkrētās aģentūras pilnvaras vai slēdzot to;

5.   ņemot vērā regulatīvo aģentūru pieaugošo skaitu, pauž nožēlu, ka vēl nav pabeigtas sarunas saistībā ar iestāžu nolīguma projektu par šo aģentūru darbības pamatnoteikumiem, un aicina Komisijas kompetentos dienestus sadarbībā ar Revīzijas palātu darīt visu iespējamo, lai ātri noslēgtu šādu nolīgumu;

6.   konstatē, ka sakarā ar Komisijai deleģēto atbildību par budžeta pareizu izpildi ir nepieciešama ciešāka aģentūru piesaiste Komisijai; aicina Komisiju un Padomi veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai Komisijai līdz 2007. gada 31. decembrim paredzētu tādu pārstāvību regulatīvās aģentūras uzraugošās struktūrās, kas tai ļautu bloķēt lēmumu pieņemšanu, kā arī jau sākotnēji nodrošināt šādu pārstāvību jaunu aģentūru dibināšanas gadījumā;

7.   aicina Revīzijas palātu savā gada pārskatā izveidot papildu nodaļu par visām aģentūrām, kuru budžeta izpilde jāapstiprina saskaņā ar Komisijas pārskatiem, lai gūtu skaidrāku priekšstatu par ES līdzekļu izlietojumu aģentūrās;

8.   atgādina principu, saskaņā ar kuru visas Kopienas aģentūras, gan subsidētās, gan nesubsidētās, ir pakļautas Parlamentam attiecībā uz to budžeta izpildes apstiprināšanu, pat gadījumos, kad saskaņā ar šo aģentūru izveides tiesību aktiem darbojas budžeta izpildes apstiprināšanas lēmējinstitūcija;

9.   aicina Revīzijas palātu veikt izpildes revīzijas visās aģentūrās un ziņot par to rezultātiem attiecīgajām Parlamenta komitejām, tai skaitā Budžeta kontroles komitejai;

10.   atzīmē, ka aģentūru skaits pastāvīgi pieaug un ka saskaņā ar Komisijas politisko atbildību par aģentūru darbību, kura ietver daudz vairāk par vienkāršu materiāltehnisku atbalstu, Komisijas ģenerāldirektorātiem, kas nodarbojas ar aģentūru izveidi un uzraudzību, vēl jo vairāk ir jāizstrādā kopēja pieeja visām aģentūrām; uzskata, ka struktūra, kas līdzīga tai, kuru aģentūras ir izveidojušas koordinācijas nodrošināšanai starp attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem, būtu pragmatisks veids, kā virzīties uz Komisijas kopēju pieeju visiem ar aģentūrām saistītajiem jautājumiem;

11.   aicina Komisiju uzlabot aģentūrām paredzēto administratīvo un tehnisko atbalstu, ņemot vērā Kopienas administratīvo noteikumu pieaugošo sarežģītību un tehniskās problēmas;

12.   konstatē, ka nevienā no Kopienas aģentūrām nav disciplināras struktūras, un aicina Komisijas dienestus īstenot nepieciešamos pasākumus, lai ātri ieviestu atbilstīgu mehānismu;

13.   atzinīgi vērtē ES aģentūru darba koordinēšanas ievērojamo uzlabošanos, kas ļauj tām risināt biežāk sastopamās problēmas un padara efektīvāku sadarbību ar Komisiju un Parlamentu;

14.   uzskata, ka jāturpina un jāvērš plašumā vairāku aģentūru īstenotā kopēja atbalsta dienesta izveide nolūkā saskaņot šo aģentūru datorizētās finanšu pārvaldības sistēmas ar atbilstīgajām Komisijas sistēmām;

15.   aicina aģentūras uzlabot sadarbību un salīdzināšanu ar attiecīgās nozares dalībniekiem; mudina Komisiju veikt pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, lai aģentūrām palīdzētu uzlabot reputāciju un pastiprināt to darbību atpazīstamību;

16.   aicina Komisiju ierosināt aģentūru gada pārskatu formas saskaņošanu, un izstrādāt darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu salīdzināt to efektivitāti;

17.   aicina aģentūras katra gada sākumā iesniegt darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu novērtēt to darbu;

18.   aicina visas aģentūras vairāk izmantot SMART pieeju uzdevumu noteikšanā, kas palīdzētu reālāk veikt plānošanu un sasniegt mērķus;

19.   piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka arī Komisija ir atbildīga par aģentūru (finanšu) pārvaldību; tāpēc mudina Komisiju uzraudzīt, kā arī vajadzības gadījumā vadīt dažādo aģentūru pārvaldību un sniegt tām nepieciešamo palīdzību, it īpaši saistībā ar konkursa procedūru pareizu piemērošanu, darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību, pareizu finanšu pārvaldību (līdzekļu nepilnīgs izlietojums un pārāk lielu izdevumu iekļaušana budžetā) un, kas ir vissvarīgākais, iekšējās kontroles sistēmas noteikumu pareizu piemērošanu;

20.   uzskata, ka aģentūru darba programmās to ieguldījums jāizsaka darbības izteiksmē un izmantojot izmērāmus rādītājus un ka pienācīga uzmanība jāvelta Komisijas izstrādātajiem iekšējās kontroles standartiem;

Īpašas piezīmes

21.   atzīmē, ka saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija zemāks par 80 % un ka šo situāciju izraisīja zems saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis (attiecīgi 69 % un 32 % ) attiecībā uz darbības izdevumiem; turklāt atzīmē, ka kārtējā finanšu gadā anulēto apropriāciju līmenis arī ir augsts (no 7 % līdz vairāk nekā 30 % atkarībā no izdevumu sadaļas un apropriāciju veida) un arī no iepriekšējā gada pārnesto apropriāciju atcelšanas līmenis ir augsts; šajā sakarā aicina aģentūru uzlabot un pastiprināt plānošanas uzraudzību, lai nepieļautu, ka resursus piešķir nevajadzīgi;

22.   atzīmē, ka netika ieviesta uz darbības jomām balstīta pārvaldība, lai gan aģentūras finanšu noteikumi to paredzēja, pamatojoties uz principiem, kurus piemēro vispārējam budžetam nolūkā uzlabot darba rezultātu uzraudzību;

23.   pauž nožēlu, ka valde līdz 2005. gada beigām nepieņēma obligātos iekšējās kontroles standartus un ka ne vienmēr tika izskaidrotas pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas un procedūras; atzīmē, ka nebija apstiprinātas kredītrīkotāju ieviestās procedūras, lai garantētu grāmatvedim iesniegtās finanšu informācijas precizitāti un pilnīgumu, un ka 2005. gada beigās aģentūrai joprojām nebija sistēmas, lai nodrošinātu to, ka no klientiem iekasētā samaksa par aģentūras pakalpojumiem būtu pietiekoša šo pakalpojumu izmaksu segšanai; aicina aģentūru pēc iespējas ātrāk atrisināt šo situāciju;

24.   atzinīgi vērtē valdes lēmumu pieņemt iekšējās kontroles standartus, pamatojoties uz Komisijas pieņemtajiem standartiem un ISO 9000; mudina aģentūru veicināt šo standartu īstenošanu;

25.   pauž nožēlu, ka ne vienmēr tika ievērots atklātas konkurences princips un aicina aģentūru to ievērot nākotnē.

(1) OV C 266, 31.10.2006., 10. lpp.
(2) OV C 312, 19.12.2006, 6. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(4) OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 340, 6.12.2006., 128. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika