Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2165(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0121/2007

Predložena besedila :

A6-0121/2007

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/04/2007 - 7.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0124

Sprejeta besedila
PDF 492kWORD 97k
Torek, 24. april 2007 - Strasbourg
Razrešnica 2005: Agencija za varnost v letalstvu
P6_TA(2007)0124A6-0121/2007
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2007 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zaključnega letnega računa Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005(1),

–   ob upoštevanju Poročila Računskega sodišča o zaključnem letnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005 z odgovori agencije(2),

–   ob upoštevanju Priporočila Sveta z dne 27. februarja 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti člena 276 Pogodbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3), in zlasti člena 185 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu(4) ter zlasti člena 49 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti člena 94 Uredbe,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A6-0121/2007),

1.   podeli izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2005;

2.   navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za njuno objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 266, 31.10.2006, str. 10.
(2) UL C 312, 19.12.2006, str. 6.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
(4) UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2007 o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zaključnega letnega računa Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005(1),

–   ob upoštevanju Poročila Računskega sodišča o zaključnem letnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005 z odgovori agencije(2),

–   ob upoštevanju Priporočila Sveta z dne 27. februarja 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti člena 276 Pogodbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3), in zlasti člena 185 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu(4) ter zlasti člena 49 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti člena 94 Uredbe,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A6-0121/2007),

1.   ugotavlja, da je letni zaključni račun Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunski leti 2004 in 2005 naslednji:

Izkaz prihodkov in odhodkov za proračunski leti 2004 in 2005 (v 1 000 EUR)

2005

2004

Prihodki iz poslovanja

Subvencije Skupnosti

17 416

7 777

Druge subvencije

1 446

248

Prejemki iz naslova prispevkov in stroškov

10 888

Nadomestila za izdatke

26

3

Drugi prihodki

693

350

Skupaj (a)

30 469

8 378

Odhodki iz poslovanja

Osebje

13 636

5 556

Odhodki za zgradbe in z njimi povezani odhodki

2 121

689

Drugi izdatki za delovanje uprave

     1 319

743

Razporeditev sredstev v rezervacije

576

89

Odhodki iz poslovanja

11 660

2 081

Skupaj (b)

29 312

9 158

Poslovni izid (c = a - b)

1 157

-780

Finančni prihodki (d)

41

0

Finančni odhodki (e)

-14

2

Poslovni izid (f = d - e)

27

-2

Izid proračunskega leta (g = c+f)

1 184

-782

Vir: Podatki Evropske agencije za varnost v letalstvu. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je agencija navedla v svojem letnem zaključnem računu.

2.   dovoli pripravo zaključnega računa Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 266, 31.10.2006, str. 10.
(2) UL C 312, 19.12.2006, str. 6.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
(4) UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2007 s pripombami, ki so sestavni del Sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zaključnega letnega računa Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005(1),

–   ob upoštevanju Poročila Računskega sodišča o zaključnem letnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005 z odgovori agencije(2),

–   ob upoštevanju Priporočila Sveta z dne 27. februarja 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti člena 276 Pogodbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3), in zlasti člena 185 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu(4) ter zlasti člena 49 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti člena 94 Uredbe,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A6-0121/2007),

A.   ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2005, ter o zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov v celoti,

B.   ker je 27. aprila 2006 Parlament direktorju podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2004(6) in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim

   je zaskrbljen zaradi nepravilnosti, ki jih je odkrilo Računsko sodišče pri proračunskem upravljanju, vključno s pomanjkanjem vsake navedbe o opravljenih prenosih ali celo o razlogih za te prenose v spremembah proračuna in nesporočanjem upravnemu odboru o prenosih in plačilih predujmov zunaj proračuna;
   ugotovil, da agencija v letu 2004 še ni sprejela pravil za izvajanje svoje finančne uredbe in ni izvedla nobene analize tveganja ali pripravila standardov notranjega nadzora;
   ugotovil, da so se postopki za izbor osebja agencije od enega kroga izbora do naslednjega spreminjali, ter poziva Komisijo in agencijo, naj se dogovorita za pregleden in dosleden postopek zaposlovanja, ki bo skladen s potrebami agencije po osebju s specifičnimi kvalifikacijami;

Splošne točke v zvezi z večino agencij EU, za katere je potrebna razrešnica

1.   meni, da naraščajoče število agencij Skupnosti in dejavnosti določenih izmed njih niso del splošnega političnega okvira ter da naloge nekaterih agencij vedno ne odražajo pravih potreb Unije, niti pričakovanj državljanov; prav tako ugotavlja, da agencije na splošno nimajo vedno dobrega ugleda;

2.   zato poziva Komisijo, naj določi splošen politični okvir za ustanovitev novih agencij Skupnosti ter da pred ustanovitvijo vsake nove agencije predloži študijo stroškov in koristi; ob tem naj bo pozorna, da se prepreči kakršno koli podvajanje dejavnosti med agencijami ali prekrivanje s pristojnostmi drugih evropskih organizacij;

3.   poziva Računsko sodišče, naj predloži svoje mnenje o študiji stroškov in koristi preden Parlament sprejme svojo odločitev;

4.   poziva Komisijo, naj vsakih pet let predloži študijo o dodani vrednosti vsake obstoječe agencije; poziva vse zadevne institucije, naj v primeru negativne ocene o dodani vrednosti agencije sprejmejo vse potrebne ukrepe, tako da spremenijo mandat zadevne agencije ali pa jo zaprejo;

5.   ob upoštevanju naraščajočega števila regulativnih agencij obžaluje, da pogajanja o osnutku medinstitucionalnega sporazuma o okviru delovanja teh agencij niso še zaključena, ter poziva pristojne službe Komisije, da skupaj z Računskim sodiščem storijo vse potrebno za hitro sklenitev navedenega sporazuma;

6.   ugotavlja, da odgovornost Komisije za izvrševanje proračuna zahteva tesnejšo povezavo med agencijami in Komisijo; poziva Komisijo in Svet, naj sprejmeta potrebne ukrepe, da se Komisiji do 31. decembra 2007 podeli pravica, da v nadzornih organih regulativnih agencij z manjšino glasov prepreči sprejetje odločitev, in naj to možnost predvidita pri vseh na novo ustanovljenih agencijah;

7.   poziva Računsko sodišče, naj za jasnejšo sliko o uporabi sredstev EU s strani agencij v letnem poročilu oblikuje dodatno poglavje, namenjeno vsem agencijam, za katere se podeli razrešnica na podlagi zaključnega računa Komisije;

8.   upošteva načelo, v skladu s katerim Parlament odloča o razrešnicah za vse agencije Skupnosti, subvencionirane ali ne, tudi če organ, pristojen za razrešnico, ukrepa na podlagi njihovega ustanovnega besedila;

9.   poziva Računsko sodišče, da opravi revizijo poslovanja vseh agencij in o tem poroča ustreznim odborom Parlamenta, vključno z Odborom za proračunski nadzor;

10.   ugotavlja, da število agencij neprestano narašča in da je ob upoštevanju politične odgovornosti Komisije za delovanje agencij, ki je veliko večja kot preprosta logistična podpora, potreba po oblikovanju skupnega pristopa generalnih direktoratov Komisije, pristojnih za ustanavljanje in spremljanje agencij, do agencij še večja; meni, da bi bila struktura, podobna tisti, ki so jo oblikovale agencije za usklajevanje med zadevnimi generalnimi direktorati, pragmatičen način za oblikovanje skupnega pristopa Komisije do vseh zadev, povezanih z agencijami;

11.   poziva Komisijo, da izboljša upravno in tehnično podporo agencijam, ob upoštevanju vedno bolj zapletenih upravnih pravil in tehničnih težav Skupnosti;

12.   ugotavlja, da v vseh agencijah Skupnosti manjka disciplinski organ, in poziva Komisijo k sprejetju potrebnih ukrepov za hitro vzpostavitev takšnega mehanizma;

13.   pozdravlja znatne izboljšave pri usklajevanju med agencijami, ki jim omogoča reševanje ponavljajočih se težav in prispeva k učinkovitejšemu sodelovanju s Komisijo in Parlamentom;

14.   meni, da bi bilo treba nadaljevati in razširiti ukrep številnih agencij, ki so vzpostavile skupno podporno službo, namenjeno uskladitvi njihovih informacijskih sistemov za finančno upravljanje s tistimi, ki jih uporablja Komisija;

15.   poziva agencije, da izboljšajo sodelovanje in primerjalno analizo z udeleženci na ustreznem področju; poziva Komisijo, naj sprejme vse ukrepe, ki se ji zdijo potrebni, da bi pomagala agencijam izboljšati njihov ugled in povečati prepoznavnost njihovih dejavnosti;

16.   poziva Komisijo, naj pripravi predlog za uskladitev oblike letnega poročanja agencij in oblikuje kazalnike uspešnosti, ki bi omogočili primerjavo njihove učinkovitosti;

17.   poziva agencije, da na začetku vsakega leta predložijo kazalce uspešnosti, na podlagi katerih bi bilo mogoče oceniti agencije;

18.   poziva vse agencije, da pogosteje uporabljajo cilje SMART, kar naj bi vodilo k stvarnejšemu načrtovanju in izvajanju ciljev;

19.   strinja se z Računskim sodiščem, da je tudi Komisija odgovorna za (finančno) upravljanje agencij; zato poziva Komisijo, naj spremlja ter po potrebi usmerja in sodeluje pri upravljanju različnih agencij, zlasti kar zadeva ustrezno izvedbo postopkov javnih razpisov, preglednost postopkov zaposlovanja, dobro finančno poslovodenje (neporabljena sredstva in preveč predvidenih proračunskih sredstev) in – kar je najpomembnejše – ustrezno uporabo pravil o sistemu notranjega nadzora;

20.   meni, da bi morali delovni programi agencij izražati prispevke agencij v operativnem in izmerljivem smislu ter da je treba ustrezno upoštevati standarde notranjega nadzora Komisije;

Posebne točke

21.   ugotavlja, da je bila stopnja izkoriščenosti pri odobritvah za prevzem obveznosti in za plačila nižja od 80 % ter da je to stanje posledica nizke stopnje izvrševanja odobritev za prevzem obveznosti in odobritev za plačila (69 % oziroma 32 %) pri odhodkih iz poslovanja; ugotavlja, da je bila visoka tudi stopnja razveljavitev sredstev za proračunsko leto 2005 (od 7 % do več kot 30 %, odvisno od naslova odhodkov in narave sredstev), prav tako pa so visoke stopnje razveljavitev sredstev, prenesenih iz prejšnjega leta; v zvezi s tem poziva agencijo k izboljšanju in pospešitvi nadzora svojega načrtovanja, da tako zagotovi, da sredstva niso mobilizirana po nepotrebnem;

22.   ugotavlja, da upravljanje na podlagi dejavnosti ni bilo uvedeno kljub temu, da ga finančna uredba agencije predvideva, v skladu s tistim, ki se uporablja za splošni proračun, saj bi se tako zagotovilo boljše spremljanje poslovanja;

23.   obžaluje, da upravni odbor ni sprejel minimalnih standardov notranjega kontroliranja ter da poslovodenje ter sistemi in postopki notranje kontrole niso bili vedno opisani; ugotavlja, da postopki, ki so jih odredbodajalci uvedli za zagotavljanje pravilnosti in izčrpnosti finančnih podatkov, ki jih predložijo računovodji, niso bili potrjeni ter da ob koncu leta 2005 agencija še vedno ni imela sistema za zagotavljanje, da so takse, ki jih svojim strankam zaračuna za zagotovljene storitve, ustrezne za kritje stroškov teh storitev; poziva agencijo, da čim prej sprejme ukrepe za izboljšanje tega stanja;

24.   pozdravlja sklep upravnega odbora, da sprejme standarde za notranji nadzor, ki temeljijo na standardih Komisije in ISO 9000; poziva agencijo, naj pospeši izvajanje teh standardov;

25.   obžaluje, da v nekaterih primerih ni bilo upoštevano načelo javnega natečaja, in poziva agencijo, da v prihodnje to načelo upošteva.

(1) UL C 266, 31.10.2006, str. 10
(2) UL C 312, 19.12.2006, str. 6.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
(4) UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 340, 6.12.2006, str. 128.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov